https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Balangaw

Source/Author:  J. Shetler in Reid (1971) 
Identifiers:  ISO-639-3:blw  Glottocode: bala1310 
Notes:  Reid, L.A. (1971). Philippine Minor Languages: Word Lists and Phonologies. Oceanic Linguistics Special Publication no. 8. University of Hawaii Press. 
Data Entry:  Typed By: Janet Moody  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Philippine:Northern Luzon:Meso-Cordilleran:South-Central Cordilleran:Central Cordilleran:North Central Cordilleran:Nuclear Cordilleran:Balangaw 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 11 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
6 road/path      
7 to come      
21 to think      
28 to breathe      
47 to yawn      
49 to lie down word info      
70 to shoot word info      
72 to hit word info      
76 to live, be alive      
80 to split word info      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
92 to open, uncover      
103 meat/flesh      
113 branch word info      
118 grass      
123 to flow      
132 fog      
166 correct, true      
173 at      
174 in, inside      
175 above      
177 this      
178 that      
182 I      
183 thou      
184 he/she      
185 we word info      
186 you      
187 they      
192 and      
208 Fifty word info      
1 hand 'limʌ   1, 64  
2 left ʔi'gid   36  
3 right ʔa'wʌn   1, 62  
4 leg/foot he'ʔe   24  
8 to turn word info po'lekos   128  
9 to swim tumi'buʔ      
11 dust dʌ'pol   77  
12 skin ʔug'let   1, 76  
13 back word info ʔɨ'dɨg   21  
14 belly po'to   52  
15 bone to'ngal   1  
16 intestines 'bagis   70  
17 liver ʔag'tʌy   1 L
18 breast 'soso   1  
18 breast pa'lagpag      
19 shoulder 'poʔal   32  
22 to fear ʔig'yat   30  
23 blood 'dala   1  
24 head 'ʔulu   1  
25 neck bʌ'gang   73  
26 hair word info 'bu:ʔ   1, 65  
27 nose ʔa'ngal   85  
29 to sniff, smell 'honghong   9  
30 mouth ta'paʔ   34  
32 tongue 'dilʌ   4  
33 to laugh ʔam'ʔamlang      
34 to cry 'kela   21  
35 to vomit ʔut'laʔ      
36 to spit tomop'pa   44  
37 to eat ma'ngan   1, 14  
39 to cook word info 'ʔuto   20  
40 to drink ʔi'num   1  
41 to bite bang'tʌn   33  
42 to suck ʔe'sopon   1, 24  
43 ear 'ʔingʌ   1, 38  
44 to hear dʌ'ngal   1  
45 eye ma'ta   1  
46 to see 'ʔilʌ   26  
48 to sleep mas'sʌy   31  
50 to dream ʔinʔi'nʌp   30, 57  
51 to sit tumuʔ'du   50, 51  
52 to stand tomaʔ'dɨg   85, 86  
53 person/human being ta'tagu   1, 75  
54 man/male la'laʔe   2, 99  
55 woman/female bu'baʔe   1, 105  
56 child 'ʔonga   22  
57 husband ʔa'hawʌ   2  
58 wife ʔa'hawʌ   1  
59 mother 'ʔinʌ   1  
60 father 'ʔama   1  
61 house bʌ'lɨy   14  
62 thatch/roof ʔa'tʌp   1  
63 name 'ngadʌn   1, 47  
64 to say ʔa'le   1  
65 rope ta'le   1  
66 to tie up, fasten ʔeta'ʔʌd   104  
67 to sew word info 'ʔogot   37  
68 needle 'dagum   1 L
69 to hunt word info ʔa'nop   1  
71 to stab, pierce sak'sakʌn   68  
73 to steal 'ʔakaw   1, 54  
74 to kill pa'tʌy   2  
77 to scratch word info 'ʔotʔot   21  
78 to cut, hack word info gɨ'gɨdɨn   45  
79 stick/wood 'ʔawʌy   1  
81 sharp ta'dɨm   1  
82 dull, blunt 'ngilu   40  
83 to work word info 'ʔamma      
84 to plant ʔi'mulʌ   1  
85 to choose 'pele   1  
88 to squeeze word info gɨm'lɨn      
89 to hold word info ʔig'nʌn   43  
90 to dig mambu'ʔʌ      
91 to buy 'laʔo   27  
93 to pound, beat word info 'bayu   1  
94 to throw word info ʔepo'set      
95 to fall word info maʔ'dig   55  
96 dog 'ʔaho   1  
97 bird ka'sole      
98 egg 'ʔetlog   1, 24  
100 wing pa'yʌʔ   33, 40  
101 to fly 'tayap   83  
102 rat 'ʔutot   25  
105 tail 'ʔipos   30  
106 snake bʌ'lakkan      
107 worm (earthworm) ʔo'lang   18  
109 mosquito la'mok   1, 33  
110 spider ʔakʔa'kawwʌ   1, 71  
111 fish gi'diw   37  
112 rotten word info nab'luʔ   1, 102  
114 leaf 'tubu   23  
115 root la'mot   3  
116 flower sab'sabong   1, 24  
117 fruit 'bungʌ   9  
119 earth/soil 'lota   25  
120 stone bʌ'to   1  
121 sand 'gahal      
122 water word info dɨ'num   1  
125 salt ʔa'hin   3  
126 lake po'ʔong   18  
127 woods/forest pag'pag   103  
128 sky ʔu'du      
129 moon hʌ'lag      
130 star ta'law   25  
131 cloud word info 'bunat      
133 rain ʔu'dʌn   1  
134 thunder ʔe'dol   2, 92  
135 lightning koli'yapyap      
136 wind 'yʌwyʌw      
137 to blow word info ʔay'yubʌn   33  
139 cold word info 'tʌnʌng   32  
141 wet naʔ'pat   39  
142 heavy dʌg'hɨn   23  
143 fire ʔa'poy   1  
144 to burn word info he'ʔol      
145 smoke word info ʔa'sok   2, 53  
146 ash dʌ'pol   17  
147 black ngʌt'tʌgʌn      
148 white pok'kawʌn   3, 110  
149 red dit'takan      
150 yellow dud'dulʌw   24  
151 green la'lanhi      
152 small ʔaket'toy   66, 129  
153 big da'kal   22, 102  
155 long word info ʔan'du   1  
156 thin word info 'yapet   1, 2  
157 thick word info sʌ'dal   34  
158 narrow nale'pet   1  
159 wide na'lawʌ   1  
160 painful, sick 'sigʌb   100  
161 shy, ashamed 'bi:n   25  
164 good ʔam'may   64  
165 bad, evil la'weng   34, 85  
167 night la'bi   21  
168 day ʔagʔa'gʌw   1, 54  
169 year ta'wɨn   1, 71  
170 when? word info ka'mana   66  
171 to hide word info 'talo   13  
172 to climb word info 'ʔayat   17  
179 near ʔahag'ʔʌn   47, 49  
180 far ʔadʌw'wiy   1, 36  
181 where? word info dok'kay      
188 what? word info 'heno   2, 21  
189 who? word info 'heno   14, 47  
190 other sa'bali   17, 41  
191 all ʔa'min   1  
193 if no   2, 70  
195 no, not bɨ'ʔɨn   26  
196 to count 'bilang   1  
197 One word info ʔɨ'hʌ   1  
198 Two word info du'wʌ   1  
199 Three word info to'lo   1  
200 Four word info ʔo'pat   1  
201 Five word info le'ma   1  
202 Six word info ʔɨ'nɨm   1  
203 Seven word info pi'tu   1  
204 Eight word info wʌ'lu   3  
205 Nine word info si'yʌm   9  
206 Ten word info hem'polo   5  
207 Twenty word info du'wʌn 'polo   3, 6  
209 One Hundred word info hinggʌ'sot   4, 50  
210 One Thousand word info hen'libu   5  
10 dirty nalag'tan (la'gʌt) (clothes) 123  
38 to chew word info mu'mʌ *betel chew 1  
104 fat/grease ta'bʌ 104. fat (n.) 23  
39 to cook word info 'buyuy 30. *to boil    
75 to die, be dead na'tʌy dead 1  
140 dry word info na'lango dry (not wet) 1  
124 sea bʌy'bʌy from Ilokano 28 L
138 warm word info ʔu'matong hot (as in water) 38  
194 how? word info ka'mana how many x  
77 to scratch word info ʔa'nayʔay itch    
20 to know, be knowledgeable ʔi'nilʌ know (a person) 51  
108 louse word info 'ʔoto lice (head) 1  
162 old word info nabʌ'yʌg old (objects) x  
162 old word info na'lakay old (people) 20  
163 new kaʔ'ʔamma recently made    
154 short word info ʔat'etʔ short (object)    
154 short word info ʔat'teʔ short (person) 49  
99 feather 'ʔipos tail, also of rooster tail feathers 66  
31 tooth bub'ʔʌ teeth 72  
140 dry word info ʔibi'lʌg to dry 42  
176 below dʌl'ʔʌm under 20  
5 to walk ma'nalan ('dalan) Verbal derivation from PCCo *dálan "path, trail" 21  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: