https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Balangaw

Source/Author:  J. Shetler in Reid (1971) 
Identifiers:  ISO-639-3:blw  Glottocode: bala1310 
Notes:  Reid, L.A. (1971). Philippine Minor Languages: Word Lists and Phonologies. Oceanic Linguistics Special Publication no. 8. University of Hawaii Press. 
Data Entry:  Typed By: Janet Moody  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Philippine:Northern Luzon:Meso-Cordilleran:South-Central Cordilleran:Central Cordilleran:North Central Cordilleran:Nuclear Cordilleran:Balangaw 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 11 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
6 road/path      
7 to come      
21 to think      
28 to breathe      
47 to yawn      
49 to lie down word info      
70 to shoot word info      
72 to hit word info      
76 to live, be alive      
80 to split word info      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
92 to open, uncover      
103 meat/flesh      
113 branch word info      
118 grass      
123 to flow      
132 fog      
166 correct, true      
173 at      
174 in, inside      
175 above      
177 this      
178 that      
182 I      
183 thou      
184 he/she      
185 we word info      
186 you      
187 they      
192 and      
208 Fifty word info      
9 to swim tumi'buʔ      
18 breast pa'lagpag      
33 to laugh ʔam'ʔamlang      
35 to vomit ʔut'laʔ      
39 to cook word info 'buyuy 30. *to boil    
77 to scratch word info ʔa'nayʔay itch    
83 to work word info 'ʔamma      
88 to squeeze word info gɨm'lɨn      
90 to dig mambu'ʔʌ      
94 to throw word info ʔepo'set      
97 bird ka'sole      
106 snake bʌ'lakkan      
121 sand 'gahal      
128 sky ʔu'du      
129 moon hʌ'lag      
131 cloud word info 'bunat      
135 lightning koli'yapyap      
136 wind 'yʌwyʌw      
144 to burn word info he'ʔol      
147 black ngʌt'tʌgʌn      
149 red dit'takan      
151 green la'lanhi      
154 short word info ʔat'etʔ short (object)    
163 new kaʔ'ʔamma recently made    
181 where? word info dok'kay      
15 bone to'ngal   1  
17 liver ʔag'tʌy   1 L
18 breast 'soso   1  
23 blood 'dala   1  
24 head 'ʔulu   1  
38 to chew word info mu'mʌ *betel chew 1  
40 to drink ʔi'num   1  
44 to hear dʌ'ngal   1  
45 eye ma'ta   1  
58 wife ʔa'hawʌ   1  
59 mother 'ʔinʌ   1  
60 father 'ʔama   1  
62 thatch/roof ʔa'tʌp   1  
64 to say ʔa'le   1  
65 rope ta'le   1  
68 needle 'dagum   1 L
69 to hunt word info ʔa'nop   1  
75 to die, be dead na'tʌy dead 1  
79 stick/wood 'ʔawʌy   1  
81 sharp ta'dɨm   1  
84 to plant ʔi'mulʌ   1  
85 to choose 'pele   1  
93 to pound, beat word info 'bayu   1  
96 dog 'ʔaho   1  
108 louse word info 'ʔoto lice (head) 1  
120 stone bʌ'to   1  
122 water word info dɨ'num   1  
133 rain ʔu'dʌn   1  
140 dry word info na'lango dry (not wet) 1  
143 fire ʔa'poy   1  
155 long word info ʔan'du   1  
158 narrow nale'pet   1  
159 wide na'lawʌ   1  
191 all ʔa'min   1  
196 to count 'bilang   1  
197 One word info ʔɨ'hʌ   1  
198 Two word info du'wʌ   1  
199 Three word info to'lo   1  
200 Four word info ʔo'pat   1  
201 Five word info le'ma   1  
202 Six word info ʔɨ'nɨm   1  
203 Seven word info pi'tu   1  
112 rotten word info nab'luʔ   1, 102  
55 woman/female bu'baʔe   1, 105  
37 to eat ma'ngan   1, 14  
156 thin word info 'yapet   1, 2  
42 to suck ʔe'sopon   1, 24  
98 egg 'ʔetlog   1, 24  
116 flower sab'sabong   1, 24  
109 mosquito la'mok   1, 33  
180 far ʔadʌw'wiy   1, 36  
43 ear 'ʔingʌ   1, 38  
63 name 'ngadʌn   1, 47  
73 to steal 'ʔakaw   1, 54  
168 day ʔagʔa'gʌw   1, 54  
3 right ʔa'wʌn   1, 62  
1 hand 'limʌ   1, 64  
26 hair word info 'bu:ʔ   1, 65  
110 spider ʔakʔa'kawwʌ   1, 71  
169 year ta'wɨn   1, 71  
53 person/human being ta'tagu   1, 75  
12 skin ʔug'let   1, 76  
160 painful, sick 'sigʌb   100  
127 woods/forest pag'pag   103  
66 to tie up, fasten ʔeta'ʔʌd   104  
10 dirty nalag'tan (la'gʌt) (clothes) 123  
8 to turn word info po'lekos   128  
171 to hide word info 'talo   13  
61 house bʌ'lɨy   14  
189 who? word info 'heno   14, 47  
146 ash dʌ'pol   17  
172 to climb word info 'ʔayat   17  
190 other sa'bali   17, 41  
107 worm (earthworm) ʔo'lang   18  
126 lake po'ʔong   18  
57 husband ʔa'hawʌ   2  
74 to kill pa'tʌy   2  
188 what? word info 'heno   2, 21  
145 smoke word info ʔa'sok   2, 53  
193 if no   2, 70  
134 thunder ʔe'dol   2, 92  
54 man/male la'laʔe   2, 99  
39 to cook word info 'ʔuto   20  
162 old word info na'lakay old (people) 20  
176 below dʌl'ʔʌm under 20  
5 to walk ma'nalan ('dalan) Verbal derivation from PCCo *dálan "path, trail" 21  
13 back word info ʔɨ'dɨg   21  
34 to cry 'kela   21  
77 to scratch word info 'ʔotʔot   21  
167 night la'bi   21  
56 child 'ʔonga   22  
153 big da'kal   22, 102  
104 fat/grease ta'bʌ 104. fat (n.) 23  
114 leaf 'tubu   23  
142 heavy dʌg'hɨn   23  
4 leg/foot he'ʔe   24  
150 yellow dud'dulʌw   24  
102 rat 'ʔutot   25  
119 earth/soil 'lota   25  
130 star ta'law   25  
161 shy, ashamed 'bi:n   25  
46 to see 'ʔilʌ   26  
195 no, not bɨ'ʔɨn   26  
91 to buy 'laʔo   27  
124 sea bʌy'bʌy from Ilokano 28 L
115 root la'mot   3  
125 salt ʔa'hin   3  
204 Eight word info wʌ'lu   3  
148 white pok'kawʌn   3, 110  
207 Twenty word info du'wʌn 'polo   3, 6  
22 to fear ʔig'yat   30  
105 tail 'ʔipos   30  
50 to dream ʔinʔi'nʌp   30, 57  
48 to sleep mas'sʌy   31  
19 shoulder 'poʔal   32  
139 cold word info 'tʌnʌng   32  
41 to bite bang'tʌn   33  
137 to blow word info ʔay'yubʌn   33  
100 wing pa'yʌʔ   33, 40  
30 mouth ta'paʔ   34  
157 thick word info sʌ'dal   34  
165 bad, evil la'weng   34, 85  
2 left ʔi'gid   36  
67 to sew word info 'ʔogot   37  
111 fish gi'diw   37  
138 warm word info ʔu'matong hot (as in water) 38  
141 wet naʔ'pat   39  
32 tongue 'dilʌ   4  
209 One Hundred word info hinggʌ'sot   4, 50  
82 dull, blunt 'ngilu   40  
140 dry word info ʔibi'lʌg to dry 42  
89 to hold word info ʔig'nʌn   43  
36 to spit tomop'pa   44  
78 to cut, hack word info gɨ'gɨdɨn   45  
179 near ʔahag'ʔʌn   47, 49  
154 short word info ʔat'teʔ short (person) 49  
206 Ten word info hem'polo   5  
210 One Thousand word info hen'libu   5  
51 to sit tumuʔ'du   50, 51  
20 to know, be knowledgeable ʔi'nilʌ know (a person) 51  
14 belly po'to   52  
95 to fall word info maʔ'dig   55  
164 good ʔam'may   64  
99 feather 'ʔipos tail, also of rooster tail feathers 66  
170 when? word info ka'mana   66  
152 small ʔaket'toy   66, 129  
71 to stab, pierce sak'sakʌn   68  
16 intestines 'bagis   70  
31 tooth bub'ʔʌ teeth 72  
25 neck bʌ'gang   73  
11 dust dʌ'pol   77  
101 to fly 'tayap   83  
27 nose ʔa'ngal   85  
52 to stand tomaʔ'dɨg   85, 86  
29 to sniff, smell 'honghong   9  
117 fruit 'bungʌ   9  
205 Nine word info si'yʌm   9  
162 old word info nabʌ'yʌg old (objects) x  
194 how? word info ka'mana how many x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: