https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Balangaw

Source/Author:  J. Shetler in Reid (1971) 
Identifiers:  ISO-639-3:blw  Glottocode: bala1310 
Notes:  Reid, L.A. (1971). Philippine Minor Languages: Word Lists and Phonologies. Oceanic Linguistics Special Publication no. 8. University of Hawaii Press. 
Data Entry:  Typed By: Janet Moody  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Philippine:Northern Luzon:Meso-Cordilleran:South-Central Cordilleran:Central Cordilleran:North Central Cordilleran:Nuclear Cordilleran:Balangaw 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 11 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above      
191 all ʔa'min   1  
192 and      
146 ash dʌ'pol   17  
173 at      
13 back word info ʔɨ'dɨg   21  
165 bad, evil la'weng   34, 85  
14 belly po'to   52  
176 below dʌl'ʔʌm under 20  
153 big da'kal   22, 102  
97 bird ka'sole      
147 black ngʌt'tʌgʌn      
23 blood 'dala   1  
15 bone to'ngal   1  
113 branch word info      
18 breast 'soso   1  
18 breast pa'lagpag      
56 child 'ʔonga   22  
131 cloud word info 'bunat      
139 cold word info 'tʌnʌng   32  
166 correct, true      
168 day ʔagʔa'gʌw   1, 54  
10 dirty nalag'tan (la'gʌt) (clothes) 123  
96 dog 'ʔaho   1  
140 dry word info na'lango dry (not wet) 1  
140 dry word info ʔibi'lʌg to dry 42  
82 dull, blunt 'ngilu   40  
11 dust dʌ'pol   77  
43 ear 'ʔingʌ   1, 38  
119 earth/soil 'lota   25  
98 egg 'ʔetlog   1, 24  
204 Eight word info wʌ'lu   3  
45 eye ma'ta   1  
180 far ʔadʌw'wiy   1, 36  
104 fat/grease ta'bʌ 104. fat (n.) 23  
60 father 'ʔama   1  
99 feather 'ʔipos tail, also of rooster tail feathers 66  
208 Fifty word info      
143 fire ʔa'poy   1  
111 fish gi'diw   37  
201 Five word info le'ma   1  
116 flower sab'sabong   1, 24  
132 fog      
200 Four word info ʔo'pat   1  
117 fruit 'bungʌ   9  
164 good ʔam'may   64  
118 grass      
151 green la'lanhi      
26 hair word info 'bu:ʔ   1, 65  
1 hand 'limʌ   1, 64  
184 he/she      
24 head 'ʔulu   1  
142 heavy dʌg'hɨn   23  
61 house bʌ'lɨy   14  
194 how? word info ka'mana how many x  
57 husband ʔa'hawʌ   2  
182 I      
193 if no   2, 70  
174 in, inside      
16 intestines 'bagis   70  
126 lake po'ʔong   18  
114 leaf 'tubu   23  
2 left ʔi'gid   36  
4 leg/foot he'ʔe   24  
135 lightning koli'yapyap      
17 liver ʔag'tʌy   1 L
155 long word info ʔan'du   1  
108 louse word info 'ʔoto lice (head) 1  
54 man/male la'laʔe   2, 99  
103 meat/flesh      
129 moon hʌ'lag      
109 mosquito la'mok   1, 33  
59 mother 'ʔinʌ   1  
30 mouth ta'paʔ   34  
63 name 'ngadʌn   1, 47  
158 narrow nale'pet   1  
179 near ʔahag'ʔʌn   47, 49  
25 neck bʌ'gang   73  
68 needle 'dagum   1 L
163 new kaʔ'ʔamma recently made    
167 night la'bi   21  
205 Nine word info si'yʌm   9  
195 no, not bɨ'ʔɨn   26  
27 nose ʔa'ngal   85  
162 old word info nabʌ'yʌg old (objects) x  
162 old word info na'lakay old (people) 20  
197 One word info ʔɨ'hʌ   1  
209 One Hundred word info hinggʌ'sot   4, 50  
210 One Thousand word info hen'libu   5  
190 other sa'bali   17, 41  
160 painful, sick 'sigʌb   100  
53 person/human being ta'tagu   1, 75  
133 rain ʔu'dʌn   1  
102 rat 'ʔutot   25  
149 red dit'takan      
3 right ʔa'wʌn   1, 62  
6 road/path      
115 root la'mot   3  
65 rope ta'le   1  
112 rotten word info nab'luʔ   1, 102  
125 salt ʔa'hin   3  
121 sand 'gahal      
124 sea bʌy'bʌy from Ilokano 28 L
203 Seven word info pi'tu   1  
81 sharp ta'dɨm   1  
154 short word info ʔat'teʔ short (person) 49  
154 short word info ʔat'etʔ short (object)    
19 shoulder 'poʔal   32  
161 shy, ashamed 'bi:n   25  
202 Six word info ʔɨ'nɨm   1  
12 skin ʔug'let   1, 76  
128 sky ʔu'du      
152 small ʔaket'toy   66, 129  
145 smoke word info ʔa'sok   2, 53  
106 snake bʌ'lakkan      
110 spider ʔakʔa'kawwʌ   1, 71  
130 star ta'law   25  
79 stick/wood 'ʔawʌy   1  
120 stone bʌ'to   1  
105 tail 'ʔipos   30  
206 Ten word info hem'polo   5  
178 that      
62 thatch/roof ʔa'tʌp   1  
187 they      
157 thick word info sʌ'dal   34  
156 thin word info 'yapet   1, 2  
177 this      
183 thou      
199 Three word info to'lo   1  
134 thunder ʔe'dol   2, 92  
41 to bite bang'tʌn   33  
137 to blow word info ʔay'yubʌn   33  
28 to breathe      
144 to burn word info he'ʔol      
91 to buy 'laʔo   27  
38 to chew word info mu'mʌ *betel chew 1  
85 to choose 'pele   1  
172 to climb word info 'ʔayat   17  
7 to come      
39 to cook word info 'buyuy 30. *to boil    
39 to cook word info 'ʔuto   20  
196 to count 'bilang   1  
34 to cry 'kela   21  
78 to cut, hack word info gɨ'gɨdɨn   45  
75 to die, be dead na'tʌy dead 1  
90 to dig mambu'ʔʌ      
50 to dream ʔinʔi'nʌp   30, 57  
40 to drink ʔi'num   1  
37 to eat ma'ngan   1, 14  
95 to fall word info maʔ'dig   55  
22 to fear ʔig'yat   30  
123 to flow      
101 to fly 'tayap   83  
86 to grow word info      
44 to hear dʌ'ngal   1  
171 to hide word info 'talo   13  
72 to hit word info      
89 to hold word info ʔig'nʌn   43  
69 to hunt word info ʔa'nop   1  
74 to kill pa'tʌy   2  
20 to know, be knowledgeable ʔi'nilʌ know (a person) 51  
33 to laugh ʔam'ʔamlang      
49 to lie down word info      
76 to live, be alive      
92 to open, uncover      
84 to plant ʔi'mulʌ   1  
93 to pound, beat word info 'bayu   1  
64 to say ʔa'le   1  
77 to scratch word info ʔa'nayʔay itch    
77 to scratch word info 'ʔotʔot   21  
46 to see 'ʔilʌ   26  
67 to sew word info 'ʔogot   37  
70 to shoot word info      
51 to sit tumuʔ'du   50, 51  
48 to sleep mas'sʌy   31  
29 to sniff, smell 'honghong   9  
36 to spit tomop'pa   44  
80 to split word info      
88 to squeeze word info gɨm'lɨn      
71 to stab, pierce sak'sakʌn   68  
52 to stand tomaʔ'dɨg   85, 86  
73 to steal 'ʔakaw   1, 54  
42 to suck ʔe'sopon   1, 24  
87 to swell word info      
9 to swim tumi'buʔ      
21 to think      
94 to throw word info ʔepo'set      
66 to tie up, fasten ʔeta'ʔʌd   104  
8 to turn word info po'lekos   128  
35 to vomit ʔut'laʔ      
5 to walk ma'nalan ('dalan) Verbal derivation from PCCo *dálan "path, trail" 21  
83 to work word info 'ʔamma      
47 to yawn      
32 tongue 'dilʌ   4  
31 tooth bub'ʔʌ teeth 72  
207 Twenty word info du'wʌn 'polo   3, 6  
198 Two word info du'wʌ   1  
138 warm word info ʔu'matong hot (as in water) 38  
122 water word info dɨ'num   1  
185 we word info      
141 wet naʔ'pat   39  
188 what? word info 'heno   2, 21  
170 when? word info ka'mana   66  
181 where? word info dok'kay      
148 white pok'kawʌn   3, 110  
189 who? word info 'heno   14, 47  
159 wide na'lawʌ   1  
58 wife ʔa'hawʌ   1  
136 wind 'yʌwyʌw      
100 wing pa'yʌʔ   33, 40  
55 woman/female bu'baʔe   1, 105  
127 woods/forest pag'pag   103  
107 worm (earthworm) ʔo'lang   18  
169 year ta'wɨn   1, 71  
150 yellow dud'dulʌw   24  
186 you      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: