https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Inibaloi

Source/Author:  L. Ballard in Reid (1971) 
Identifiers:  ISO-639-3:ibl  Glottocode: ibal1244 
Notes:   
Data Entry:  Typed By: Janet Moody  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Philippine:Northern Luzon:Meso-Cordilleran:South-Central Cordilleran:Southern Cordilleran:West Southern Cordilleran:Nuclear Southern Cordilleran:Ibaloy 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 7 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand taḳday   30  
2 left ʔawidi   1, 42  
3 right ḳawana   1, 62  
4 leg/foot sɨdi   73  
5 to walk manʔaḳad   40, 109  
6 road/path      
7 to come      
8 to turn word info boliʔdi   102  
9 to swim mannangoy   1, 45  
10 dirty ʔɨdagitan   58  
11 dust tapoḳ   47  
12 skin bɨdat   42  
13 back word info bɨnɨg   45  
14 belly ʔɨkɨs   53  
15 bone poḳɨl   35  
16 intestines sosot   66  
17 liver ʔaltɨy   1, 51  
18 breast soso   1  
18 breast pagiw   63  
19 shoulder ʔabada   1  
20 to know, be knowledgeable ʔamta know (a person) 50  
21 to think      
22 to fear taḳot   1  
23 blood cala   1  
24 head toḳtoḳ   39  
25 neck boḳdɨw   75  
26 hair word info bowɨḳ   1, 65  
27 nose ʔɨdɨng   85  
28 to breathe      
29 to sniff, smell manʔagob   35  
30 mouth bongot   37  
31 tooth sangi Semantic shift from "jaw" 73  
32 tongue cila   4  
33 to laugh ngiʔngi   38  
34 to cry nangis   1, 75  
35 to vomit ʔota   1  
36 to spit ʔontopca   44  
37 to eat mangan (kan)   1, 14  
38 to chew word info mama *betel chew 1  
39 to cook word info mancikcik      
39 to cook word info doto   20  
40 to drink ʔinom   1  
41 to bite kalat   1  
42 to suck sopsop   1, 73  
43 ear tangida   1  
44 to hear ḳidɨng   1  
45 eye mata   1  
46 to see ʔonʔan (ʔon)   46  
47 to yawn      
48 to sleep maʔokip (ʔogip)   33  
49 to lie down word info      
50 to dream ḳaḳokip   28  
51 to sit ʔontongaw   56  
52 to stand ʔonalɨḳɨy   31  
53 person/human being toʔo   1, 76  
54 man/male daḳi   2  
55 woman/female biʔi   1, 28  
56 child ngaʔnga   22  
57 husband ʔasɨbʷa   2  
58 wife ʔasɨbʷa   1  
59 mother ʔina   1  
60 father ʔama   1  
61 house balɨy   14  
62 thatch/roof ʔatɨp   1  
63 name ngaran   1, 47  
64 to say ʔiḳowan   41  
65 rope bʷanɨt      
66 to tie up, fasten ʔisingɨd   159  
67 to sew word info caʔit   2  
68 needle cakom   50  
69 to hunt word info ʔanop   1  
70 to shoot word info      
71 to stab, pierce baycɨk   44  
72 to hit word info      
73 to steal ḳibot   25  
74 to kill bono   1  
75 to die, be dead ʔɨtɨy dead 1  
76 to live, be alive      
77 to scratch word info katɨl itch 37  
77 to scratch word info kotkot   21  
78 to cut, hack word info boḳboḳ   46  
79 stick/wood ḳiyɨw   1  
80 to split word info      
81 sharp matɨcɨm (tarɨm)   1  
82 dull, blunt ʔɨngirɨl      
83 to work word info manʔobda      
84 to plant mola   1  
85 to choose pispis   1  
86 to grow word info      
87 to swell word info      
88 to squeeze word info pɨspɨs   18  
89 to hold word info pɨngpɨng      
90 to dig ḳotḳot   13  
91 to buy tomkal      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info bayo   1  
94 to throw word info ʔipɨg   47  
95 to fall word info maʔkas (ʔɨkas)   104  
96 dog ʔaso   1  
97 bird titit   75  
98 egg ʔiḳdog   1, 24  
99 feather polcos      
100 wing payad   33  
101 to fly ʔontayab   83, 84  
102 rat ʔotot   25  
103 meat/flesh      
104 fat/grease taba   23  
105 tail ʔiḳol   1  
106 snake ʔolɨg   2, 33  
107 worm (earthworm) donat      
108 louse word info koto lice (head) 1  
109 mosquito ʔimoḳ   28  
110 spider ḳaḳawa   1, 71  
111 fish paʔidɨng   39  
112 rotten word info ʔɨtoytoy      
113 branch word info      
114 leaf bolong   18  
115 root damot   3  
116 flower sabsabong   1, 24  
117 fruit damɨs   17  
118 grass      
119 earth/soil caga   24  
120 stone bato   1  
121 sand carat      
122 water word info canom   1  
123 to flow      
124 sea baybay from Ilokano 28 L
125 salt ʔasin   3  
126 lake      
127 woods/forest ḳadasan   1  
128 sky tabɨn   23  
129 moon bolan   1  
130 star talaw   25  
131 cloud word info ḳolpot   101  
132 fog      
133 rain ʔoran   1  
134 thunder ḳirol   2, 92  
135 lightning bigidat   1, 83  
136 wind cagɨm   40  
137 to blow word info siʔboḳ   34  
138 warm word info ʔimpitang hot (as in water) 39  
139 cold word info ʔɨngḳɨtit   34  
140 dry word info ʔimagʔan dry (not wet) 26, 57  
140 dry word info saʔpiy to dry 40  
141 wet nalbɨng (dɨbɨng)   28  
142 heavy ʔɨmbɨlʔat   1, 63  
143 fire ʔapoy   1  
144 to burn word info poʔol   35  
145 smoke word info ʔasoḳ or 54? 2, 53  
146 ash ngaʔap      
147 black ʔɨtoling   84  
148 white ʔɨmpoti   1  
149 red ʔɨmbalɨnga   42  
150 yellow coyaw   24, 75  
151 green ʔanɨng      
152 small ʔoʔotiḳ   66, 129  
153 big ʔɨbadɨg   92  
154 short word info ʔisopok short (person)    
154 short word info ʔintikiy short (object) 49, 88  
155 long word info ʔɨncoḳɨy   1, 43  
156 thin word info maʔingpis   1, 47  
157 thick word info mascɨl (sɨcɨl)   34  
158 narrow ʔɨpit   1, 75  
159 wide ʔɨmbanaw   26  
160 painful, sick ʔɨnsaḳit   1  
161 shy, ashamed baʔing   25, 27  
162 old word info caʔan old (objects) x  
162 old word info ʔidakay old (people) 20  
163 new bado   1, 54  
164 good maptɨng      
165 bad, evil ngaʔaw   35, 84  
166 correct, true      
167 night ḳalɨbian   21  
168 day ʔakɨw   1, 54  
169 year tawʔɨn   1, 72  
170 when? word info pigan   1, 26  
171 to hide word info ʔɨmot   20  
172 to climb word info ḳalab   17, 53  
173 at      
174 in, inside      
175 above      
176 below naydoʔong under 91  
177 this      
178 that      
179 near ʔɨsop      
180 far ʔarabʷi   1, 80  
181 where? word info towa   30  
182 I      
183 thou      
184 he/she      
185 we word info      
186 you      
187 they      
188 what? word info nganto   24  
189 who? word info sipa   20  
190 other ʔɨcom   1, 35  
191 all ʔɨmin   1  
192 and      
193 if nɨm   3, 24  
194 how? word info piga how many x  
195 no, not ʔalibʷa      
196 to count bilang   1  
197 One word info saḳɨy   8  
198 Two word info cowa   1  
199 Three word info tɨdo   1  
200 Four word info ʔɨpat   1  
201 Five word info dima   1  
202 Six word info ʔɨnɨm   1  
203 Seven word info pito   1  
204 Eight word info bʷalo   3  
205 Nine word info siyɨm   9  
206 Ten word info sampolo   5  
207 Twenty word info cowan polo   3, 6  
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info dasos   4, 51  
210 One Thousand word info dibo   5  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: