https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Aklanon - Bisayan

Source/Author:  Dave Zorc 
Identifiers:  ISO-639-3:akl  Glottocode: akla1241 
Notes:   
Data Entry:  Typed By: Penny Keenan  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Philippine:Greater Central Philippine:Central Philippine:Bisayan:West:Aklan 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 18 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand ʔalí:mah   1  
2 left waɣáh   25, 68  
2 left waéah   25, 68  
3 right tuʔúh   5, 25  
4 leg/foot sikí   24  
5 to walk pá:ńaw go 2  
5 to walk tikáŋ leave / walk on 2 legs    
6 road/path dá:ɣan   1  
7 to come ʔabút 'come, arrive' 15  
8 to turn word info likúʔ 'to turn[as around corner] 21  
9 to swim ɣaŋúy   1  
10 dirty hígkuʔ   11  
11 dust taputapúh   47  
12 skin pa:nit   2  
13 back word info likúd   1  
14 belly tiyán   1  
15 bone túɣʔan   1  
16 intestines tiná:ʔih   1  
17 liver ʔatáy   1  
18 breast su:su.   1  
19 shoulder ʔabá:gah   1  
20 to know, be knowledgeable ka:sá:yud   11  
21 to think ʔí:sip   23  
21 to think hunáʔhunáʔ   24  
22 to fear hádluk   16  
23 blood dugúʔ   16  
24 head ʔú:ɣuh   1  
25 neck lí:ʔug   1  
26 hair word info buhúk   1, 65  
27 nose ʔilúŋ   1  
28 to breathe ginhá:wa.   1  
29 to sniff, smell humút   31  
30 mouth báʔbaʔ   1  
31 tooth ŋí:pun   1, 48  
32 tongue dí:laʔ   4  
33 to laugh hibayág      
34 to cry tá:ŋis   1  
35 to vomit sú:kah   9  
36 to spit túpɣah   44  
37 to eat ká:ʔun   1  
38 to chew word info mamáʔ chew - betel 1  
38 to chew word info ʔú:sap [premasticate] 17, 18  
39 to cook word info ɣa:haʔ      
40 to drink ʔinúm   1, 56  
41 to bite kitkit nibble, gnaw 21  
41 to bite ʔaŋkit bite-into 1  
42 to suck supsup   1  
43 ear duɣúŋgan   11  
44 to hear naka:batíʔ   20  
45 eye matá.   1  
46 to see kí:taʔ   1  
47 to yawn húyʔab   19, 38  
48 to sleep tu:ɣug   1  
49 to lie down word info ɣubúg      
50 to dream dámguh   21  
51 to sit púŋkuʔ   139  
52 to stand tíndug   20  
53 person/human being tá:wuh   1  
54 man/male ɣaɣá:ki   2, 99  
54 man/male ɣa:ki   2  
55 woman/female babá:yih   1, 105  
55 woman/female ba:yih   1  
56 child ʔuŋáʔ   22  
57 husband ʔasá:wa:ŋ   2  
57 husband ɣaɣá:kih   2  
58 wife ʔasa:wa.   1  
59 mother ʔinah   1  
60 father ʔanáh   1  
61 house baɣáy   14  
62 thatch/roof ʔatúp   1  
63 name ŋá:ɣan   1  
64 to say hámbaɣ   171  
65 rope pí:siʔ rope 22  
65 rope ɣúbid string 21  
66 to tie up, fasten higút [hígt:an]   1  
67 to sew word info tahíʔ   1  
68 needle da:gum   1  
69 to hunt word info paŋayám   25  
70 to shoot word info panáʔ   1  
71 to stab, pierce bunúʔ   26  
72 to hit word info sámpuk   36  
73 to steal tá:kaw   1  
74 to kill patáy   2  
75 to die, be dead matáy   1  
76 to live, be alive paŋa:bú:hiʔ   14, 74  
77 to scratch word info ká:ɣut   44  
78 to cut, hack word info tuktuk into pieces 3  
78 to cut, hack word info saksak cut-up    
78 to cut, hack word info tagáʔ hew 1  
79 stick/wood ka:huy   1  
80 to split word info búsʔak split wood 27  
81 sharp taɣúm   1  
82 dull, blunt daŋáɣ      
83 to work word info ʔumáh   1  
84 to plant tanúm   2  
85 to choose píliʔ   1  
86 to grow word info tú:buʔ   1  
87 to swell word info bagáʔ   1  
87 to swell word info há:ɣuk      
88 to squeeze word info pú:gaʔ as orange 1, 37  
88 to squeeze word info kú:mus as clothes 94  
89 to hold word info kúmkum   1, 45  
90 to dig kútkut   13  
91 to buy bakáɣ   32  
92 to open, uncover bukáʔ   1  
93 to pound, beat word info bayúh   1  
94 to throw word info habúy      
95 to fall word info hú:ɣog   29  
96 dog ʔá:yam   23  
97 bird manuk   1  
97 bird píspis   27  
98 egg ʔítlug   1  
98 egg onok   23  
99 feather búɣbuɣ   1, 67  
99 feather bubul   1, 67  
99 feather baɣahí:buh   21  
100 wing pákpak   33  
101 to fly ɣupád   21  
102 rat ɣáŋgam      
103 meat/flesh ʔunúd   27  
104 fat/grease sí:buh [as oil]    
104 fat/grease támbuk [in solid form] 82  
105 tail ʔí:kug   1  
106 snake sawáh   25  
107 worm (earthworm) ʔú:ɣud   21  
108 louse word info kú:tuh   1  
109 mosquito namúk   1, 90  
110 spider ɣamáŋ      
111 fish ʔísdaʔ   18  
112 rotten word info bulúk   1, 102  
112 rotten word info ɣúbʔuk   1, 102  
113 branch word info saŋáh   2  
114 leaf dá:hun   1  
115 root gamút   3  
116 flower bú:ɣak   22  
117 fruit bú:ŋah   9  
118 grass halimunún   91, 92  
119 earth/soil ɣúgtaʔ   25, 83  
120 stone batu   1  
121 sand baɣás   19  
122 water word info tú:biʔ   14, 57  
123 to flow ʔí:lug   72  
124 sea dá:gat   25  
124 sea ɣawúd [open-sea] 6  
125 salt ʔasín   3  
126 lake danáw   1  
127 woods/forest kaguɣá:ŋan   58  
128 sky ɣá:ŋit   1  
129 moon bú:ɣan   1  
130 star bitú:ʔun   1  
131 cloud word info paŋá:nud   27  
132 fog ʔámbun   27, 35  
133 rain ʔuɣán   1  
134 thunder daɣúgdug   2, 48  
135 lightning kilát   1  
136 wind há:ŋin   1  
137 to blow word info huyúp   1, 44  
138 warm word info ʔí:nit   23  
139 cold word info ɣamíg   22  
140 dry word info maɣa.   26  
141 wet basáʔ   1  
142 heavy búgʔat   1, 63  
143 fire kaɣá:yu.   10  
144 to burn word info sú:nug   21  
145 smoke word info ʔasúh   2  
146 ash ʔabúh   1  
147 black ʔitúm   1  
148 white putíʔ   1  
149 red puɣáh   28  
150 yellow duɣáw   24  
151 green berde   x L
152 small ʔisút      
152 small saŋ:kiríʔ      
153 big bahúɣ   93  
154 short word info putút      
154 short word info ʔisút      
155 long word info há:baʔ   27  
156 thin word info nipís   1  
157 thick word info dá:muɣ   21  
158 narrow kitíd   19  
159 wide ɣá:wig   1, 30  
159 wide ɣá:pad      
160 painful, sick sakít   1  
161 shy, ashamed huyáʔ   1, 23  
162 old word info gú:ɣaŋ (cp. TB) 21  
163 new bágʔuh   1  
164 good mayád   46, 29  
165 bad, evil ɣá:ʔin   86  
166 correct, true tú:ʔud   38  
167 night gabí:ʔih   21  
168 day ʔádlaw   1  
169 year dágʔun   43  
170 when? word info hinʔunúh future 10, 20  
170 when? word info kánʔuh past 10, 19  
171 to hide word info tá:guʔ   13  
172 to climb word info sá:kaʔ   55  
173 at sa   14  
174 in, inside suɣúd   14  
175 above ʔibá:baw   2  
176 below ʔdá:ɣum   20  
177 this dá:yah   35  
177 this dú:naʔ   8  
178 that dú:yun   49  
178 that datúh   16  
179 near ɣapít   36  
180 far ɣayúʔ   1, 75  
181 where? word info siʔɪ́n   1, 63  
182 I ʔakú.   1, 5  
183 thou ʔikáw   1, 29  
184 he/she ʔimáw      
185 we word info kitáh   1, 50  
185 we word info kamíh   2, 52  
186 you kamú   1, 38  
187 they sándah   1, 35  
188 what? word info ʔanúh   2, 18  
189 who? word info sínʔuh   14  
190 other ɣaʔɪ́n different 2  
190 other ʔíbáh   12  
191 all tanán   24  
192 and ʔag   25  
193 if kun   1, 11  
194 how? word info maʔú:nuh   29  
195 no, not ʔindiʔ future verb 1, 44  
195 no, not ʔayáw imperative    
196 to count huyáp   2  
197 One word info ʔisaɣáh   1, 29  
198 Two word info daywáh   1, 23  
199 Three word info tatlúh   1, 10  
200 Four word info ʔapʔat   1, 14  
201 Five word info lima   1  
202 Six word info sais   x L
202 Six word info ʔanʔom   1, 38  
203 Seven word info pitu   1  
204 Eight word info waeo   3  
205 Nine word info syam   9  
206 Ten word info pueo   5  
207 Twenty word info baynti   x L?
208 Fifty word info singkwenta   x  
209 One Hundred word info sang gatos   4  
210 One Thousand word info sang libo   5  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: