https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Kankanay, Northern

Source/Author:  D. Hettick in Reid (1971) 
Identifiers:  ISO-639-3:xnn  Glottocode: nort2877 
Notes:  Reid, L.A. (1971). Philippine Minor Languages: Word Lists and Phonologies. Oceanic Linguistics Special Publication no. 8. University of Hawaii Press. 
Data Entry:  Typed By: Janet Moody  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Philippine:Northern Luzon:Meso-Cordilleran:South-Central Cordilleran:Central Cordilleran:North Central Cordilleran:Nuclear Cordilleran:Bontok-Kankanay:Kankanay 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 16 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand lɨ'dɨng "finger"    
2 left kani'gid   36  
3 right kana'wan   1, 67  
4 leg/foot 'siki   24  
5 to walk mɨn'daʔan   21  
6 road/path      
7 to come      
8 to turn word info liw'liwɨs   76  
9 to swim mɨn'saʔay      
10 dirty na'kilot   57  
11 dust 'tapok   47  
12 skin kol'lop      
13 back word info 'ʔɨdɨg   21  
14 belly ʔɨ'gɨs   53  
15 bone ʔi'ngit      
16 intestines ʔɨ'gɨs   65  
17 liver 'ʔatɨy   1  
18 breast 'soso   1  
18 breast pa'gaʔiw chest x  
19 shoulder 'pokɨ   32  
20 to know, be knowledgeable gik'kin know (a person) 105  
21 to think      
22 to fear ʔomɨg'yat   30  
23 blood ba'sa      
24 head ʔu'wo   1  
25 neck ba'gang   73  
26 hair word info bo'ʔok   1, 65  
27 nose ʔɨ'ʔɨng   85  
28 to breathe      
29 to sniff, smell 'songsong   9  
30 mouth to'pɨk   34  
31 tooth bab'ʔa teeth 72  
32 tongue di'la   4  
33 to laugh mɨnʔɨ'yɨk   26, 37  
34 to cry min'ʔaga   21  
35 to vomit 'ʔota   1  
36 to spit top'pa   44  
37 to eat ma'ngan   1, 14  
38 to chew word info mɨ'ma *betel chew 1  
39 to cook word info lom'wag 30. *to boil 33  
39 to cook word info mɨn'ʔoto   20  
40 to drink ʔomi'nom   1  
41 to bite ba'ngɨt   33  
42 to suck 'sopsopɬ   1, 73  
43 ear 'ʔinga   1, 38  
44 to hear dɨng'ngɨ   1  
45 eye ma'ta   1  
46 to see 'ʔila   26  
47 to yawn      
48 to sleep masɨ'yɨp   31  
49 to lie down word info      
50 to dream ʔiʔi'taw   31  
51 to sit ʔitok'do   50, 51  
52 to stand ʔitak'dɨg   85, 86  
53 person/human being ʔipo'gaw   30  
54 man/male la'laki   2, 99  
55 woman/female ba'baʔi   1, 105  
56 child ʔo'nga   22  
57 husband ʔa'sawa ay la'laki   2  
58 wife ʔa'sawa ay ba'baʔi   1  
59 mother 'ʔina   1  
60 father 'ʔama   1  
61 house ba'ʔɨy   14  
62 thatch/roof ʔa'tɨp   1  
63 name nga'dan   1, 47  
64 to say ka'nan   35, 36  
65 rope ta'li   1  
66 to tie up, fasten ʔiba'ʔod   40  
67 to sew word info 'daʔit   2  
68 needle 'dagom   1 L
69 to hunt word info mɨnʔa'nop   1  
70 to shoot word info      
71 to stab, pierce doy'ʔokɨn      
72 to hit word info      
73 to steal mɨn'ʔakɨw   1, 54  
74 to kill pa'tɨy   2  
75 to die, be dead na'tɨy dead 1  
76 to live, be alive      
77 to scratch word info min-ga'tɨ itch 37, 41  
77 to scratch word info kot'kot   21  
78 to cut, hack word info gɨdgɨ'dɨn   45  
79 stick/wood 'kaʔiw   1  
80 to split word info      
81 sharp mɨnta'dɨm   1  
82 dull, blunt ngo'dɨl   43  
83 to work word info lo'mokso      
84 to plant mɨnʔis'ʔɨk   28  
85 to choose pili'yɨn   1  
86 to grow word info      
87 to swell word info      
88 to squeeze word info pɨspɨ'sɨn   18  
89 to hold word info gɨn'ʔan   43  
90 to dig mɨn'kaʔob   77  
91 to buy la'kowan   27  
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info mɨn'bayo   1  
94 to throw word info ʔiga'yang   101  
95 to fall word info ma'ʔɨkdag   55  
96 dog 'ʔaso   1  
97 bird 'koyat      
98 egg ʔit'log   1, 24  
99 feather 'gatod   33  
100 wing pay'yak   33, 40  
101 to fly to'mayaw   83, 38  
102 rat 'ʔotot   25  
103 meat/flesh      
104 fat/grease ta'ba 104. fat (n.) 23  
105 tail 'ʔiko   1  
106 snake 'ʔowɨg   2, 33  
107 worm (earthworm) kɨ'ʔang   18  
108 louse word info ko'to lice (head) 1  
109 mosquito la'mok   1, 33  
110 spider ʔating'kawa   1, 71  
111 fish ʔi'kan   1  
112 rotten word info ma'donot     L
113 branch word info      
114 leaf 'tobo   23  
115 root la'mot   3  
116 flower 'sabong   1, 24  
117 fruit bɨ'gas   15  
118 grass      
119 earth/soil 'lota   25  
120 stone ba'to   1  
121 sand la'gan   38  
122 water word info da'nom   1  
123 to flow      
124 sea bay'bay from Ilokano 28 L
125 salt ʔa'sin   3  
126 lake po'song   18  
127 woods/forest 'pagpag   103  
128 sky da'ya   22  
129 moon 'bowan   1  
130 star ta'law   25  
131 cloud word info li'boʔo   50  
132 fog      
133 rain ʔo'dan   1  
134 thunder ki'do   2, 92  
135 lightning ba'gilat   1, 83  
136 wind da'gɨm   40  
137 to blow word info sip'ʔoy   33  
138 warm word info min'poʔos hot (as in water)    
139 cold word info mɨn'tɨdɨk   117  
140 dry word info na'ʔango dry (not wet) 1  
140 dry word info ʔisap'ʔɨy to dry 40  
141 wet natɨm'bɨ      
142 heavy mɨndag'sɨn   23  
143 fire ʔa'poy   1  
144 to burn word info sɨg'bɨn   97  
145 smoke word info ʔa'sok   2, 53  
146 ash 'dapo   17  
147 black ngiti'yan      
148 white po'law   3  
149 red mɨn-ga'dangdang      
150 yellow kinaʔo'nɨgan   1  
151 green 'bildi      
152 small tɨʔɨ'tɨʔɨn      
153 big dak'kɨl   22, 102  
154 short word info ʔap'tik short (person) 49  
154 short word info ʔap'tik short (object) 49  
155 long word info ʔan'do   1  
156 thin word info mɨn'yapit   1, 2  
157 thick word info mɨnsɨ'dɨ   34  
158 narrow nali'pit   1  
159 wide ʔanna'wa   1, 59  
160 painful, sick sa'kit   1  
161 shy, ashamed maba'ʔin   25  
162 old word info na'bayag old (objects) x  
162 old word info naba'kɨs old woman x L
163 new ba'lo   1, 54  
164 good ʔa'may     L
165 bad, evil nga'wi   35, 84  
166 correct, true      
167 night la'bi   21  
168 day 'ʔagɨw   1, 54  
169 year taw'ʔɨn   1, 72  
170 when? word info tongo'na      
171 to hide word info ʔi'gago      
172 to climb word info ka'ʔab   17, 53  
173 at      
174 in, inside      
175 above      
176 below 'silok under 35, 31  
177 this      
178 that      
179 near ʔa'sagʔɨn   47, 49  
180 far ʔadda'wi   1, 36  
181 where? word info ʔin'to   1, 28  
182 I      
183 thou      
184 he/she      
185 we word info      
186 you      
187 they      
188 what? word info si'no   2, 21  
189 who? word info si'no   14, 47  
190 other tɨ'kɨn   34  
191 all ʔam'ʔin   1  
192 and      
193 if mo   3, 24  
194 how? word info ka'ʔat na how many x  
195 no, not ba'kɨn   26  
196 to count 'bilang   1  
197 One word info ʔɨ'sa   1  
198 Two word info do'wa   1  
199 Three word info to'lo   1  
200 Four word info ʔɨ'pat   1  
201 Five word info li'ma   1  
202 Six word info ʔɨ'nɨm   1  
203 Seven word info pi'to   1  
204 Eight word info wa'ʔo   3  
205 Nine word info si'yam   9  
206 Ten word info sim'po   5  
207 Twenty word info dowam'poʔo   3, 6  
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info ga'sot   4, 50  
210 One Thousand word info 'libo   5  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: