https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Kankanay, Northern

Source/Author:  D. Hettick in Reid (1971) 
Identifiers:  ISO-639-3:xnn  Glottocode: nort2877 
Notes:  Reid, L.A. (1971). Philippine Minor Languages: Word Lists and Phonologies. Oceanic Linguistics Special Publication no. 8. University of Hawaii Press. 
Data Entry:  Typed By: Janet Moody  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Philippine:Northern Luzon:Meso-Cordilleran:South-Central Cordilleran:Central Cordilleran:North Central Cordilleran:Nuclear Cordilleran:Bontok-Kankanay:Kankanay 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 16 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above      
191 all ʔam'ʔin   1  
192 and      
146 ash 'dapo   17  
173 at      
13 back word info 'ʔɨdɨg   21  
165 bad, evil nga'wi   35, 84  
14 belly ʔɨ'gɨs   53  
176 below 'silok under 35, 31  
153 big dak'kɨl   22, 102  
97 bird 'koyat      
147 black ngiti'yan      
23 blood ba'sa      
15 bone ʔi'ngit      
113 branch word info      
18 breast 'soso   1  
18 breast pa'gaʔiw chest x  
56 child ʔo'nga   22  
131 cloud word info li'boʔo   50  
139 cold word info mɨn'tɨdɨk   117  
166 correct, true      
168 day 'ʔagɨw   1, 54  
10 dirty na'kilot   57  
96 dog 'ʔaso   1  
140 dry word info na'ʔango dry (not wet) 1  
140 dry word info ʔisap'ʔɨy to dry 40  
82 dull, blunt ngo'dɨl   43  
11 dust 'tapok   47  
43 ear 'ʔinga   1, 38  
119 earth/soil 'lota   25  
98 egg ʔit'log   1, 24  
204 Eight word info wa'ʔo   3  
45 eye ma'ta   1  
180 far ʔadda'wi   1, 36  
104 fat/grease ta'ba 104. fat (n.) 23  
60 father 'ʔama   1  
99 feather 'gatod   33  
208 Fifty word info      
143 fire ʔa'poy   1  
111 fish ʔi'kan   1  
201 Five word info li'ma   1  
116 flower 'sabong   1, 24  
132 fog      
200 Four word info ʔɨ'pat   1  
117 fruit bɨ'gas   15  
164 good ʔa'may     L
118 grass      
151 green 'bildi      
26 hair word info bo'ʔok   1, 65  
1 hand lɨ'dɨng "finger"    
184 he/she      
24 head ʔu'wo   1  
142 heavy mɨndag'sɨn   23  
61 house ba'ʔɨy   14  
194 how? word info ka'ʔat na how many x  
57 husband ʔa'sawa ay la'laki   2  
182 I      
193 if mo   3, 24  
174 in, inside      
16 intestines ʔɨ'gɨs   65  
126 lake po'song   18  
114 leaf 'tobo   23  
2 left kani'gid   36  
4 leg/foot 'siki   24  
135 lightning ba'gilat   1, 83  
17 liver 'ʔatɨy   1  
155 long word info ʔan'do   1  
108 louse word info ko'to lice (head) 1  
54 man/male la'laki   2, 99  
103 meat/flesh      
129 moon 'bowan   1  
109 mosquito la'mok   1, 33  
59 mother 'ʔina   1  
30 mouth to'pɨk   34  
63 name nga'dan   1, 47  
158 narrow nali'pit   1  
179 near ʔa'sagʔɨn   47, 49  
25 neck ba'gang   73  
68 needle 'dagom   1 L
163 new ba'lo   1, 54  
167 night la'bi   21  
205 Nine word info si'yam   9  
195 no, not ba'kɨn   26  
27 nose ʔɨ'ʔɨng   85  
162 old word info na'bayag old (objects) x  
162 old word info naba'kɨs old woman x L
197 One word info ʔɨ'sa   1  
209 One Hundred word info ga'sot   4, 50  
210 One Thousand word info 'libo   5  
190 other tɨ'kɨn   34  
160 painful, sick sa'kit   1  
53 person/human being ʔipo'gaw   30  
133 rain ʔo'dan   1  
102 rat 'ʔotot   25  
149 red mɨn-ga'dangdang      
3 right kana'wan   1, 67  
6 road/path      
115 root la'mot   3  
65 rope ta'li   1  
112 rotten word info ma'donot     L
125 salt ʔa'sin   3  
121 sand la'gan   38  
124 sea bay'bay from Ilokano 28 L
203 Seven word info pi'to   1  
81 sharp mɨnta'dɨm   1  
154 short word info ʔap'tik short (person) 49  
154 short word info ʔap'tik short (object) 49  
19 shoulder 'pokɨ   32  
161 shy, ashamed maba'ʔin   25  
202 Six word info ʔɨ'nɨm   1  
12 skin kol'lop      
128 sky da'ya   22  
152 small tɨʔɨ'tɨʔɨn      
145 smoke word info ʔa'sok   2, 53  
106 snake 'ʔowɨg   2, 33  
110 spider ʔating'kawa   1, 71  
130 star ta'law   25  
79 stick/wood 'kaʔiw   1  
120 stone ba'to   1  
105 tail 'ʔiko   1  
206 Ten word info sim'po   5  
178 that      
62 thatch/roof ʔa'tɨp   1  
187 they      
157 thick word info mɨnsɨ'dɨ   34  
156 thin word info mɨn'yapit   1, 2  
177 this      
183 thou      
199 Three word info to'lo   1  
134 thunder ki'do   2, 92  
41 to bite ba'ngɨt   33  
137 to blow word info sip'ʔoy   33  
28 to breathe      
144 to burn word info sɨg'bɨn   97  
91 to buy la'kowan   27  
38 to chew word info mɨ'ma *betel chew 1  
85 to choose pili'yɨn   1  
172 to climb word info ka'ʔab   17, 53  
7 to come      
39 to cook word info lom'wag 30. *to boil 33  
39 to cook word info mɨn'ʔoto   20  
196 to count 'bilang   1  
34 to cry min'ʔaga   21  
78 to cut, hack word info gɨdgɨ'dɨn   45  
75 to die, be dead na'tɨy dead 1  
90 to dig mɨn'kaʔob   77  
50 to dream ʔiʔi'taw   31  
40 to drink ʔomi'nom   1  
37 to eat ma'ngan   1, 14  
95 to fall word info ma'ʔɨkdag   55  
22 to fear ʔomɨg'yat   30  
123 to flow      
101 to fly to'mayaw   83, 38  
86 to grow word info      
44 to hear dɨng'ngɨ   1  
171 to hide word info ʔi'gago      
72 to hit word info      
89 to hold word info gɨn'ʔan   43  
69 to hunt word info mɨnʔa'nop   1  
74 to kill pa'tɨy   2  
20 to know, be knowledgeable gik'kin know (a person) 105  
33 to laugh mɨnʔɨ'yɨk   26, 37  
49 to lie down word info      
76 to live, be alive      
92 to open, uncover      
84 to plant mɨnʔis'ʔɨk   28  
93 to pound, beat word info mɨn'bayo   1  
64 to say ka'nan   35, 36  
77 to scratch word info min-ga'tɨ itch 37, 41  
77 to scratch word info kot'kot   21  
46 to see 'ʔila   26  
67 to sew word info 'daʔit   2  
70 to shoot word info      
51 to sit ʔitok'do   50, 51  
48 to sleep masɨ'yɨp   31  
29 to sniff, smell 'songsong   9  
36 to spit top'pa   44  
80 to split word info      
88 to squeeze word info pɨspɨ'sɨn   18  
71 to stab, pierce doy'ʔokɨn      
52 to stand ʔitak'dɨg   85, 86  
73 to steal mɨn'ʔakɨw   1, 54  
42 to suck 'sopsopɬ   1, 73  
87 to swell word info      
9 to swim mɨn'saʔay      
21 to think      
94 to throw word info ʔiga'yang   101  
66 to tie up, fasten ʔiba'ʔod   40  
8 to turn word info liw'liwɨs   76  
35 to vomit 'ʔota   1  
5 to walk mɨn'daʔan   21  
83 to work word info lo'mokso      
47 to yawn      
32 tongue di'la   4  
31 tooth bab'ʔa teeth 72  
207 Twenty word info dowam'poʔo   3, 6  
198 Two word info do'wa   1  
138 warm word info min'poʔos hot (as in water)    
122 water word info da'nom   1  
185 we word info      
141 wet natɨm'bɨ      
188 what? word info si'no   2, 21  
170 when? word info tongo'na      
181 where? word info ʔin'to   1, 28  
148 white po'law   3  
189 who? word info si'no   14, 47  
159 wide ʔanna'wa   1, 59  
58 wife ʔa'sawa ay ba'baʔi   1  
136 wind da'gɨm   40  
100 wing pay'yak   33, 40  
55 woman/female ba'baʔi   1, 105  
127 woods/forest 'pagpag   103  
107 worm (earthworm) kɨ'ʔang   18  
169 year taw'ʔɨn   1, 72  
150 yellow kinaʔo'nɨgan   1  
186 you      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: