https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Manobo, Dibabawon

Source/Author:  J. Forster in Reid (1971) 
Identifiers:  ISO-639-3:mbd  Glottocode: diba1242 
Notes:  Also known as Mandaya

Reid, L.A. (1971). Philippine Minor Languages: Word Lists and Phonologies. Oceanic Linguistics Special Publication no. 8. University of Hawaii Press. 
Data Entry:  Typed By: Janet Moody  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Philippine:Greater Central Philippine:Manobo:Central:East 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 4 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
6 road/path      
7 to come      
21 to think      
28 to breathe      
47 to yawn      
49 to lie down word info      
70 to shoot word info      
72 to hit word info      
76 to live, be alive      
80 to split word info      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
92 to open, uncover      
103 meat/flesh      
113 branch word info      
118 grass      
123 to flow      
132 fog      
166 correct, true      
173 at      
174 in, inside      
175 above      
177 this      
178 that      
182 I      
183 thou      
184 he/she      
185 we word info      
186 you      
187 they      
192 and      
208 Fifty word info      
1 hand 'bɨad   31  
2 left ka'waa   25, 68  
3 right kalin'tuʔu   5, 25  
4 leg/foot 'kɨbɨng      
5 to walk hi'panɨw   2  
8 to turn word info 'ligɨt   78  
9 to swim 'languy   1  
10 dirty ta'libɨn      
11 dust 'bukbuk   1  
12 skin kin'daa   39  
13 back word info tali'kudan   1, 52  
14 belly 'gɨtɨk   55  
15 bone 'bɨkɨg   16  
16 intestines tiʔɨ   1  
17 liver 'ʔatɨy   1  
18 breast 'duduʔ   15  
18 breast da'gaha      
19 shoulder ʔa'baga   1  
22 to fear ka'hadɨk   39  
23 blood la'ngɨsa   24  
24 head 'ʔuu   1  
25 neck 'liʔɨg   1  
26 hair word info 'bubu   26  
27 nose 'simud      
29 to sniff, smell 'ngadɨg   37  
30 mouth 'baʔbaʔ   1  
32 tongue 'dilaʔ   4  
33 to laugh 'ngisi   17  
34 to cry sinɨ'gɨw   25  
35 to vomit gi'suka   9  
36 to spit 'ʔilɨb   39  
37 to eat 'kɨʔɨn   1  
39 to cook word info 'lutuʔ   20  
40 to drink 'ʔinɨm   1  
41 to bite 'kagat   1  
42 to suck 'sumsum   1  
43 ear ta'linga   1  
44 to hear 'dinɨg   1, 15  
45 eye 'mata   1  
46 to see 'kita   1  
48 to sleep li'pɨdɨng   36  
50 to dream taga'ʔinɨp   30  
51 to sit 'ʔingkud   45  
52 to stand sa'kindɨg   20  
53 person/human being 'ʔɨtɨw   1, 23  
54 man/male 'lukɨs   38  
55 woman/female 'buyag      
56 child 'bataʔ   16  
57 husband 'bana   1  
58 wife ʔa'sawa   1  
59 mother 'ʔinɨy   1, 14  
60 father 'ʔamɨy   1, 36  
61 house 'baɨy   14  
62 thatch/roof 'ʔatɨp   1  
63 name 'ngadan   1  
64 to say ʔi'kagi   1  
65 rope 'pisiʔ   22  
66 to tie up, fasten 'hikɨt   1  
67 to sew word info 'tabing   33  
68 needle 'dagɨm   1, 34  
69 to hunt word info pa'nganup   1, 38  
71 to stab, pierce 'dugsuʔ   36  
73 to steal 'kawat   24  
74 to kill hi'matɨy   2  
77 to scratch word info 'kaus      
78 to cut, hack word info gu'paa      
79 stick/wood 'kayu   1  
81 sharp ma'ʔutɨng   42  
82 dull, blunt ma'ngaɨd      
83 to work word info tra'bahu   103  
84 to plant 'tanɨm   2  
85 to choose 'pili   1  
88 to squeeze word info 'pɨgaʔ   1, 37  
89 to hold word info 'kɨmɨʔ   99  
90 to dig 'kali   1  
91 to buy 'bɨli   1  
93 to pound, beat word info 'bayu   1  
94 to throw word info 'timbag   34  
95 to fall word info 'ʔuug   29  
96 dog 'ʔiduʔ   21  
97 bird 'manuk'manuk   1, 47  
98 egg ʔɨ'tɨug   1, 61  
99 feather 'lawi   14  
100 wing pa'gikpik   33?  
101 to fly 'layang   81  
102 rat 'ʔambɨw   38  
105 tail 'ʔikug   1  
106 snake 'ʔuɨd   2, 33  
107 worm (earthworm) 'kaɨg   77  
109 mosquito 'hilam   32  
110 spider tambu'kawaʔ   1, 26  
111 fish 'ʔisdaʔ   18  
112 rotten word info 'dunut   99  
114 leaf 'dɨhun   1  
115 root 'dalid   9  
116 flower 'bulak   22  
117 fruit 'bɨgas tɨ 'kayu   15  
119 earth/soil 'pasak   39  
120 stone 'batu   1  
121 sand 'paɨk      
122 water word info 'wɨhig   2  
124 sea 'dagat   25  
125 salt 'ʔasin   3  
126 lake 'danɨw   1  
127 woods/forest kaka'yuhan   2  
128 sky 'langit   1  
129 moon 'buan   1  
130 star bi'tuʔɨn   1  
131 cloud word info 'kibɨɨ      
133 rain 'ʔudan   1  
134 thunder 'lugung   33  
135 lightning 'kilat   1  
136 wind 'kamag   42  
137 to blow word info 'hiup   1  
139 cold word info ma'hagsil   36  
141 wet ma'basaʔ   1  
142 heavy ma'bɨgat   1  
143 fire 'kayu   10  
144 to burn word info 'sangab   37  
145 smoke word info 'ʔɨbɨɨ   1  
146 ash 'ʔabu   1  
147 black ma'ʔitɨm   1  
148 white ma'putiʔ   1  
149 red ma'ɨgdɨg      
150 yellow 'mahag   38  
151 green ma'ludɨw   33  
152 small ma'ʔintɨk   49  
153 big ma'ʔaslag   96  
155 long word info ma'habaʔä   27  
156 thin word info ma'nipis   1  
157 thick word info mada'mɨɨ   21  
158 narrow ma'ligʔɨt   1, 77  
159 wide ma'ɨwʔag      
160 painful, sick 'sakit   1  
161 shy, ashamed ka'sikɨw      
163 new 'bayaʔ      
164 good ma'dɨyɨw   46, 52  
165 bad, evil madɨ'ʔɨt   1  
167 night kadu'kilɨm   20, 37  
168 day 'ʔadɨw   1, 54  
169 year 'tuʔig   25  
170 when? word info ka'ganu   10, 19  
171 to hide word info 'hɨbɨng      
172 to climb word info 'pɨnhik   1, 61  
179 near ma'dani   1  
180 far ma'diuʔ   1, 39  
181 where? word info ʔan'dɨʔi   1, 32  
188 what? word info 'nɨkɨy   26  
189 who? word info ʔan'taa   15  
190 other 'duma   1  
191 all 'tɨbɨʔ   39  
193 if   1, 71  
195 no, not 'kɨnaʔ   37  
196 to count 'bilang   1  
197 One word info   1  
198 Two word info 'dadu'a   1, 23  
199 Three word info ta'tɨu   1, 10  
200 Four word info 'ʔupat   1  
201 Five word info 'lima   1  
202 Six word info 'ʔɨnɨm   1  
203 Seven word info 'pitu   1  
204 Eight word info 'wau   3  
205 Nine word info 'siʔam   9  
206 Ten word info sam'puuʔ   5  
207 Twenty word info kawa'ʔan   11  
209 One Hundred word info 'gatus   4  
210 One Thousand word info 'maan   8, 10  
38 to chew word info mama'ʔin *betel chew 1  
104 fat/grease 'tabaʔ 104. fat (n.) 23  
39 to cook word info 'sibu 30. *to boil 31  
75 to die, be dead na'matiy dead 1, 35  
140 dry word info 'tahay dry (not wet) 44  
138 warm word info ma'ʔinit hot (as in water) 23  
194 how? word info 'pila how many x  
77 to scratch word info 'digis itch 45  
20 to know, be knowledgeable ki'laa know (a person) 18  
108 louse word info 'kutu lice (head) 1  
162 old word info 'dahan old (objects) x  
162 old word info mani'giʔin old (people)    
154 short word info ma'sagkip short (object) 40  
154 short word info ma'sagkip short (person) 40  
31 tooth 'ngipin teeth 1, 48  
140 dry word info 'biad to dry 42  
176 below 'diaʔ 'saad under    

Seen an error? Please let us know:

Save Data: