https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Manobo, Ilianen (Kibudtungan Dialect)

Source/Author:  J. Shand & H. Wrigglesworth in Reid (1971) 
Identifiers:  ISO-639-3:mbi  Glottocode: ilia1236 
Notes:  Reid, L.A. (1971). Philippine Minor Languages: Word Lists and Phonologies. Oceanic Linguistics Special Publication no. 8. University of Hawaii Press. 
Problems:  Andreea: changed all [ƀ] to [β].
LAR: Corrected many /i/ to /ɨ/. Also several other Philippine word lists. 
Data Entry:  Typed By: Janet Moody  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Philippine:Greater Central Philippine:Manobo:Central:West 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 23 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
21 to think      
47 to yawn      
49 to lie down word info      
69 to hunt word info      
70 to shoot word info      
72 to hit word info      
76 to live, be alive      
80 to split word info      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
103 meat/flesh      
113 branch word info      
118 grass      
123 to flow      
132 fog      
166 correct, true      
173 at      
174 in, inside      
175 above      
177 this      
178 that      
182 I      
183 thou      
184 he/she      
185 we word info      
186 you      
187 they      
192 and      
208 Fifty word info      
1 hand bɨlad   31  
2 left hiβang   24  
3 right kɨwanan   1, 62  
4 leg/foot paʔa   20  
5 to walk ʔipanɨw   2  
6 road/path ḍāɬān   1  
7 to come pəngkāy      
8 to turn word info tilɨng      
9 to swim pɨmaras      
10 dirty mɨrɨdsik   144  
11 dust lipukpuk      
12 skin lundis   44  
13 back word info pɨka   48  
14 belly gɨtɨk   55  
15 bone tulan   1  
16 intestines bitukaʔ   21  
17 liver ʔatɨy   1  
18 breast susu   1  
18 breast kuming   28  
19 shoulder pɨmɨnayan   34  
22 to fear ʔandɨk   39  
23 blood lɨngɨsa   24  
24 head ʔulu   1  
25 neck liʔɨg   1  
26 hair word info bulβul   26  
27 nose ʔirung   1  
28 to breathe hinawa   1  
29 to sniff, smell ʔɨbpɨngarɨk   1  
30 mouth bɨʔbaʔ   1  
32 tongue dilaʔ   4  
33 to laugh ʔɨngit   34  
34 to cry sinɨhɨw   25  
35 to vomit ʔutaʔ   1  
36 to spit ʔilɨb   39  
37 to eat kaʔan   1  
39 to cook word info ʔilutuʔ   20  
40 to drink ʔinum   1  
41 to bite kahat   1  
42 to suck ʔɨdʔuhus      
43 ear tɨlinga   1  
44 to hear rinɨg   1, 15  
45 eye mata   1  
46 to see kita   1  
48 to sleep lipɨrɨng   36  
50 to dream tɨhinɨp   30  
51 to sit pinuʔu   58  
52 to stand ʔitindɨg   20  
53 person/human being ʔɨtɨw   1, 23  
54 man/male mɨʔama   39  
55 woman/female mɨritan   45  
56 child bataʔ   16  
57 husband ʔɨsawa   2  
58 wife ʔɨsawa   1  
59 mother ʔinɨy   1, 14  
60 father ʔamɨy   1, 36  
61 house balɨy   14  
62 thatch/roof ʔatɨp   1  
63 name ngaran   1  
64 to say kahi   1  
65 rope tali   1  
66 to tie up, fasten ʔikɨt   1  
67 to sew word info pɨnaʔi   1  
68 needle rahum   1  
71 to stab, pierce pilak      
73 to steal tulis      
74 to kill ʔimatɨy   2  
77 to scratch word info kɨtkɨt   97  
78 to cut, hack word info karad   48  
79 stick/wood kayu   1  
81 sharp mɨharang   41  
82 dull, blunt mɨʔabpul   41  
83 to work word info gɨlɨbɨk   107  
84 to plant pɨmula   1, 31  
85 to choose pɨliʔ   1  
88 to squeeze word info kɨmɨs   30  
89 to hold word info kɨmkɨm   1, 45  
90 to dig kalut   54  
91 to buy pɨmasa   22  
92 to open, uncover bukaan   1  
93 to pound, beat word info bɨβayu   1  
94 to throw word info ʔantug   42  
95 to fall word info pilɨy      
96 dog ʔasu   1  
97 bird pɨpnuk   1, 45  
98 egg ʔɨtɨlug   1, 61  
99 feather lawi   14  
100 wing pakpak   33  
101 to fly layap   2  
102 rat rumat   44  
105 tail ʔikug   1  
106 snake ʔulɨd   2, 33  
107 worm (earthworm) ʔulɨd   36  
109 mosquito tɨhɨnɨk   27  
110 spider kɨlawaʔlawaʔ   1  
111 fish sɨraʔ   18, 35  
112 rotten word info nɨrɨʔɨtan      
114 leaf dawun   1  
115 root dalid   9  
116 flower kɨkibukaran   22, 62  
117 fruit bahas   15  
119 earth/soil tanaʔ   1  
120 stone batu   1  
121 sand pantag   22  
122 water word info wayig   2  
124 sea dahat   25  
125 salt timus   2  
126 lake ranɨw   1  
127 woods/forest kɨtɨlunan   30  
128 sky langit   1  
129 moon bulan   1  
130 star bituʔɨn   1  
131 cloud word info sɨhulapun   1, 102  
133 rain ʔuran   1  
134 thunder ruhung   33  
135 lightning kilat   1  
136 wind kɨramag   42  
137 to blow word info pɨriyup   1  
139 cold word info mɨʔadsil   36  
141 wet mɨʔamɨs   30  
142 heavy mɨβɨhat   1  
143 fire ʔapuy   1  
144 to burn word info binsul   38  
145 smoke word info ʔɨβɨl   1  
146 ash ʔaβu   1  
147 black mɨʔitɨm   1  
148 white mɨputiʔ   1  
149 red mɨrihaʔ   1, 108  
150 yellow mɨkɨlawag   38  
151 green mɨʔilɨm   40  
152 small dɨʔisɨk   1, 121  
153 big dɨkɨlaʔ   22, 23  
155 long word info mɨlayat   45  
156 thin word info mɨpis   1, 65  
157 thick word info mɨkɨpal   1  
158 narrow mɨlihɨt   1, 76  
159 wide mɨluʔag   62  
160 painful, sick sakit   1  
161 shy, ashamed yɨyaʔan   1, 30  
163 new bɨhu   1, 54  
164 good mɨʔupiya   1  
165 bad, evil mɨraʔat   1  
167 night mɨrukilɨm   20, 37  
168 day ʔandɨw   1, 56  
169 year rahun   43, 73  
170 when? word info kɨʔɨnu   10, 19  
171 to hide word info ʔɨlɨa      
172 to climb word info ʔambak      
179 near mɨrani   1  
180 far mɨriyuʔ   1, 39  
181 where? word info ʔɨndɨʔɨ   1, 32  
188 what? word info ʔɨngkɨy   26  
189 who? word info ʔɨngkɨy ʔɨtawa   15  
190 other laʔin   2  
191 all langun   40  
193 if ʔɨmbiya   74  
195 no, not waraʔ   37  
196 to count birang   1  
197 One word info sɨβɨka   1, 62  
198 Two word info dɨruwa   1, 23  
199 Three word info tɨtɨlu   1, 14  
200 Four word info ʔɨpat   1  
201 Five word info lɨlima   1, 19  
202 Six word info ʔɨnɨm   1  
203 Seven word info pitu   1  
204 Eight word info walu   3  
205 Nine word info siyɨw   5, 34  
206 Ten word info sɨpuluʔ   5  
207 Twenty word info dɨruwa nɨ puluʔ   3, 6  
209 One Hundred word info gatus   4  
210 One Thousand word info ngiβu   5  
38 to chew word info mimaʔan *betel chew 1  
104 fat/grease milambuʔ 104. fat (n.) 83  
39 to cook word info diʔdiʔ 30. *to boil 44  
75 to die, be dead minatiy dead 1  
140 dry word info mɨmara dry (not wet) 26  
138 warm word info mɨʔinit hot (as in water) 23  
194 how? word info pira how many x  
77 to scratch word info dihis itch 45  
20 to know, be knowledgeable kilala know (a person) 18  
108 louse word info kutu lice (head) 1  
162 old word info daʔan old (objects) x  
162 old word info lukɨs old (people) 51  
154 short word info mɨbabaʔ short (object) 54  
154 short word info mɨbabaʔ short (person) 54  
31 tooth ngipin teeth 1, 48  
140 dry word info kagkag to dry 27  
176 below ringid under    

Seen an error? Please let us know:

Save Data: