https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Manobo, Ilianen (Kibudtungan Dialect)

Source/Author:  J. Shand & H. Wrigglesworth in Reid (1971) 
Identifiers:  ISO-639-3:mbi  Glottocode: ilia1236 
Notes:  Reid, L.A. (1971). Philippine Minor Languages: Word Lists and Phonologies. Oceanic Linguistics Special Publication no. 8. University of Hawaii Press. 
Problems:  Andreea: changed all [ƀ] to [β].
LAR: Corrected many /i/ to /ɨ/. Also several other Philippine word lists. 
Data Entry:  Typed By: Janet Moody  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Philippine:Greater Central Philippine:Manobo:Central:West 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 23 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above      
191 all langun   40  
192 and      
146 ash ʔaβu   1  
173 at      
13 back word info pɨka   48  
165 bad, evil mɨraʔat   1  
14 belly gɨtɨk   55  
176 below ringid under    
153 big dɨkɨlaʔ   22, 23  
97 bird pɨpnuk   1, 45  
147 black mɨʔitɨm   1  
23 blood lɨngɨsa   24  
15 bone tulan   1  
113 branch word info      
18 breast susu   1  
18 breast kuming   28  
56 child bataʔ   16  
131 cloud word info sɨhulapun   1, 102  
139 cold word info mɨʔadsil   36  
166 correct, true      
168 day ʔandɨw   1, 56  
10 dirty mɨrɨdsik   144  
96 dog ʔasu   1  
140 dry word info mɨmara dry (not wet) 26  
140 dry word info kagkag to dry 27  
82 dull, blunt mɨʔabpul   41  
11 dust lipukpuk      
43 ear tɨlinga   1  
119 earth/soil tanaʔ   1  
98 egg ʔɨtɨlug   1, 61  
204 Eight word info walu   3  
45 eye mata   1  
180 far mɨriyuʔ   1, 39  
104 fat/grease milambuʔ 104. fat (n.) 83  
60 father ʔamɨy   1, 36  
99 feather lawi   14  
208 Fifty word info      
143 fire ʔapuy   1  
111 fish sɨraʔ   18, 35  
201 Five word info lɨlima   1, 19  
116 flower kɨkibukaran   22, 62  
132 fog      
200 Four word info ʔɨpat   1  
117 fruit bahas   15  
164 good mɨʔupiya   1  
118 grass      
151 green mɨʔilɨm   40  
26 hair word info bulβul   26  
1 hand bɨlad   31  
184 he/she      
24 head ʔulu   1  
142 heavy mɨβɨhat   1  
61 house balɨy   14  
194 how? word info pira how many x  
57 husband ʔɨsawa   2  
182 I      
193 if ʔɨmbiya   74  
174 in, inside      
16 intestines bitukaʔ   21  
126 lake ranɨw   1  
114 leaf dawun   1  
2 left hiβang   24  
4 leg/foot paʔa   20  
135 lightning kilat   1  
17 liver ʔatɨy   1  
155 long word info mɨlayat   45  
108 louse word info kutu lice (head) 1  
54 man/male mɨʔama   39  
103 meat/flesh      
129 moon bulan   1  
109 mosquito tɨhɨnɨk   27  
59 mother ʔinɨy   1, 14  
30 mouth bɨʔbaʔ   1  
63 name ngaran   1  
158 narrow mɨlihɨt   1, 76  
179 near mɨrani   1  
25 neck liʔɨg   1  
68 needle rahum   1  
163 new bɨhu   1, 54  
167 night mɨrukilɨm   20, 37  
205 Nine word info siyɨw   5, 34  
195 no, not waraʔ   37  
27 nose ʔirung   1  
162 old word info daʔan old (objects) x  
162 old word info lukɨs old (people) 51  
197 One word info sɨβɨka   1, 62  
209 One Hundred word info gatus   4  
210 One Thousand word info ngiβu   5  
190 other laʔin   2  
160 painful, sick sakit   1  
53 person/human being ʔɨtɨw   1, 23  
133 rain ʔuran   1  
102 rat rumat   44  
149 red mɨrihaʔ   1, 108  
3 right kɨwanan   1, 62  
6 road/path ḍāɬān   1  
115 root dalid   9  
65 rope tali   1  
112 rotten word info nɨrɨʔɨtan      
125 salt timus   2  
121 sand pantag   22  
124 sea dahat   25  
203 Seven word info pitu   1  
81 sharp mɨharang   41  
154 short word info mɨbabaʔ short (person) 54  
154 short word info mɨbabaʔ short (object) 54  
19 shoulder pɨmɨnayan   34  
161 shy, ashamed yɨyaʔan   1, 30  
202 Six word info ʔɨnɨm   1  
12 skin lundis   44  
128 sky langit   1  
152 small dɨʔisɨk   1, 121  
145 smoke word info ʔɨβɨl   1  
106 snake ʔulɨd   2, 33  
110 spider kɨlawaʔlawaʔ   1  
130 star bituʔɨn   1  
79 stick/wood kayu   1  
120 stone batu   1  
105 tail ʔikug   1  
206 Ten word info sɨpuluʔ   5  
178 that      
62 thatch/roof ʔatɨp   1  
187 they      
157 thick word info mɨkɨpal   1  
156 thin word info mɨpis   1, 65  
177 this      
183 thou      
199 Three word info tɨtɨlu   1, 14  
134 thunder ruhung   33  
41 to bite kahat   1  
137 to blow word info pɨriyup   1  
28 to breathe hinawa   1  
144 to burn word info binsul   38  
91 to buy pɨmasa   22  
38 to chew word info mimaʔan *betel chew 1  
85 to choose pɨliʔ   1  
172 to climb word info ʔambak      
7 to come pəngkāy      
39 to cook word info diʔdiʔ 30. *to boil 44  
39 to cook word info ʔilutuʔ   20  
196 to count birang   1  
34 to cry sinɨhɨw   25  
78 to cut, hack word info karad   48  
75 to die, be dead minatiy dead 1  
90 to dig kalut   54  
50 to dream tɨhinɨp   30  
40 to drink ʔinum   1  
37 to eat kaʔan   1  
95 to fall word info pilɨy      
22 to fear ʔandɨk   39  
123 to flow      
101 to fly layap   2  
86 to grow word info      
44 to hear rinɨg   1, 15  
171 to hide word info ʔɨlɨa      
72 to hit word info      
89 to hold word info kɨmkɨm   1, 45  
69 to hunt word info      
74 to kill ʔimatɨy   2  
20 to know, be knowledgeable kilala know (a person) 18  
33 to laugh ʔɨngit   34  
49 to lie down word info      
76 to live, be alive      
92 to open, uncover bukaan   1  
84 to plant pɨmula   1, 31  
93 to pound, beat word info bɨβayu   1  
64 to say kahi   1  
77 to scratch word info dihis itch 45  
77 to scratch word info kɨtkɨt   97  
46 to see kita   1  
67 to sew word info pɨnaʔi   1  
70 to shoot word info      
51 to sit pinuʔu   58  
48 to sleep lipɨrɨng   36  
29 to sniff, smell ʔɨbpɨngarɨk   1  
36 to spit ʔilɨb   39  
80 to split word info      
88 to squeeze word info kɨmɨs   30  
71 to stab, pierce pilak      
52 to stand ʔitindɨg   20  
73 to steal tulis      
42 to suck ʔɨdʔuhus      
87 to swell word info      
9 to swim pɨmaras      
21 to think      
94 to throw word info ʔantug   42  
66 to tie up, fasten ʔikɨt   1  
8 to turn word info tilɨng      
35 to vomit ʔutaʔ   1  
5 to walk ʔipanɨw   2  
83 to work word info gɨlɨbɨk   107  
47 to yawn      
32 tongue dilaʔ   4  
31 tooth ngipin teeth 1, 48  
207 Twenty word info dɨruwa nɨ puluʔ   3, 6  
198 Two word info dɨruwa   1, 23  
138 warm word info mɨʔinit hot (as in water) 23  
122 water word info wayig   2  
185 we word info      
141 wet mɨʔamɨs   30  
188 what? word info ʔɨngkɨy   26  
170 when? word info kɨʔɨnu   10, 19  
181 where? word info ʔɨndɨʔɨ   1, 32  
148 white mɨputiʔ   1  
189 who? word info ʔɨngkɨy ʔɨtawa   15  
159 wide mɨluʔag   62  
58 wife ʔɨsawa   1  
136 wind kɨramag   42  
100 wing pakpak   33  
55 woman/female mɨritan   45  
127 woods/forest kɨtɨlunan   30  
107 worm (earthworm) ʔulɨd   36  
169 year rahun   43, 73  
150 yellow mɨkɨlawag   38  
186 you      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: