https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Manobo, Kalamansig Cotabato (Paril Dialect)

Source/Author:  E. C. Johnston in Reid (1971) 
Identifiers:  ISO-639-3:mta  Glottocode: cota1241 
Notes:  Reid, L.A. (1971). Philippine Minor Languages: Word Lists and Phonologies. Oceanic Linguistics Special Publication no. 8. University of Hawaii Press. 
Data Entry:  Typed By: Janet Moody  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Philippine:Greater Central Philippine:Manobo:South 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 16 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
76 to live, be alive      
80 to split word info      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
92 to open, uncover      
103 meat/flesh      
113 branch word info      
118 grass      
123 to flow      
132 fog      
166 correct, true      
173 at      
174 in, inside      
175 above      
177 this      
178 that      
182 I      
183 thou      
184 he/she      
185 we word info      
186 you      
187 they      
192 and      
208 Fifty word info      
1 hand bɨlad   31  
2 left bibang   24, 89  
3 right kuwanan   1, 62  
4 leg/foot lisɨn      
5 to walk bigkat      
6 road/path ukitan   1  
6 road/path dalan   1  
8 to turn word info kiling   4, 70  
9 to swim kahung   22  
10 dirty luʔɨdɨn      
11 dust kɨpung      
12 skin kunul      
13 back word info ʔiyug      
14 belly gɨtɨk   55  
15 bone tuʔɨlan   1  
16 intestines tagakɨn   73  
17 liver ʔatay   1  
18 breast susu   1  
18 breast kagpa   29  
19 shoulder p̄ɨlula      
21 to think fenemdem   13  
22 to fear kɨkimɨdangan      
23 blood dɨpanug   25  
24 head ʔulu   1  
25 neck liʔɨg   1  
26 hair word info balut ʔulu      
27 nose ʔidung   1  
28 to breathe ginawa   1, 70  
29 to sniff, smell hadɨk   1  
30 mouth ʔɨbaʔ   1  
32 tongue dilaʔ   4  
33 to laugh gɨmɨn      
34 to cry sinɨgaw   25  
35 to vomit suwah   9  
36 to spit ʔilɨb   39  
37 to eat kaʔɨn   1  
39 to cook word info ʔilɨgaʔ      
40 to drink ʔinɨm   1, 56  
41 to bite hɨmuʔɨd      
42 to suck sɨp̄sɨp̄   1  
43 ear tɨlinga   1  
44 to hear dinɨg   1, 15  
45 eye mata   1  
46 to see ʔilag   1  
47 to yawn fengiyab   44  
48 to sleep tudug   1  
49 to lie down word info humibat      
50 to dream tɨgɨʔinɨp̄   30  
51 to sit p̄ɨnuʔu   58  
52 to stand tigdɨg   20  
53 person/human being ʔɨtaw   1, 23  
54 man/male maʔama   39  
55 woman/female bayi   1  
56 child bataʔ   16  
57 husband sawa   2  
58 wife ʔɨsawa   1  
59 mother ʔinay   1, 14  
60 father ʔɨmaʔ   1, 18  
61 house dalɨsan      
62 thatch/roof ʔatɨp̄   1  
63 name ngadan   1  
64 to say ʔikagi   1  
65 rope tali   1  
66 to tie up, fasten tagkɨs   49  
67 to sew word info tɨbil   40  
68 needle dagum   1  
69 to hunt word info ʔawuh      
71 to stab, pierce dukduk   88  
72 to hit word info sugaten      
73 to steal p̄ɨnakaw   1  
74 to kill ʔimatay   2  
77 to scratch word info kalus   1  
78 to cut, hack word info sap̄uʔ      
79 stick/wood kayu   1  
81 sharp mɨgalang   41  
82 dull, blunt mɨkɨp̄al      
83 to work word info galɨbɨk   107  
84 to plant hɨmula   1, 31  
85 to choose hɨliʔ   1  
88 to squeeze word info bɨlut      
89 to hold word info kɨmkɨm   1, 45  
90 to dig tosong      
91 to buy bɨli   1  
93 to pound, beat word info gɨleh      
94 to throw word info buʔung      
95 to fall word info kɨnabuʔ   1  
96 dog tuyang   33  
97 bird manuk   1  
98 egg ʔanak manuk   26  
99 feather bulbul   1, 67  
100 wing p̄akp̄ak   33  
101 to fly layaw      
102 rat ʔungeh   26  
105 tail ʔikug   1  
106 snake ʔulɨd   2, 33  
107 worm (earthworm) ʔulɨd   36  
109 mosquito lipɨt      
110 spider kop̄oh      
111 fish ʔuton   41  
112 rotten word info kɨlɨdak   43  
114 leaf daʔun   1  
115 root dalid   9  
116 flower bulok   22  
117 fruit bunga   9  
119 earth/soil tanaʔ   1  
120 stone batu   1  
121 sand ʔɨnay   1  
122 water word info wayɨg   2  
124 sea dagat   25  
125 salt timus   2  
126 lake lanaw   1  
127 woods/forest kɨtalunan   30  
128 sky langit   1  
129 moon bulan   1  
130 star bituʔɨn   1  
131 cloud word info gaʔɨb      
133 rain ʔudan   1  
134 thunder kilat   41  
135 lightning silaʔ   2  
136 wind kɨlamag   42  
137 to blow word info hiyup̄   1  
139 cold word info mɨgɨnaw   37  
141 wet nɨp̄ɨleʔ      
142 heavy mɨbɨgat   1  
143 fire ʔap̄uy   1  
144 to burn word info tɨmtɨm      
145 smoke word info ʔɨbɨl   1  
146 ash ʔabuh   1  
147 black mɨʔitɨm   1  
148 white mɨbulaʔ      
149 red mɨlalɨgaʔ   1, 108  
150 yellow mɨlalag   38  
151 green mɨlunu   33, 39  
152 small tukeʔey   21  
153 big dakɨl   22, 102  
155 long word info mɨtaʔɨs   28  
156 thin word info mɨnip̄is   1  
157 thick word info mɨkɨp̄al   1  
158 narrow tukeʔey      
159 wide mɨlabɨl   60  
160 painful, sick mɨsakit   1  
161 shy, ashamed mɨmala   71  
163 new magtu      
164 good mɨp̄iʔon      
165 bad, evil mɨdaʔɨt   1  
167 night sigɨp      
168 day ʔagdaw   1  
169 year sɨgɨp̄alay      
170 when? word info nɨngan      
171 to hide word info lidung      
172 to climb word info kagbul      
179 near mɨdap̄ag   34  
180 far mɨdiyuʔ   1, 39  
181 where? word info kɨnaʔ      
188 what? word info ngadan   27  
189 who? word info ngadan di ʔɨtaw   15  
190 other tigɨsa      
191 all langun   40  
193 if ʔamuk   3, 24  
195 no, not bɨkɨn   26  
196 to count ʔɨsaʔ   22  
197 One word info sɨbaʔɨn   1, 28  
198 Two word info duwa   1  
199 Three word info tɨlu   1  
200 Four word info ʔɨpat   1  
201 Five word info lima   1  
202 Six word info ʔɨnɨm   1  
203 Seven word info p̄itu   1  
204 Eight word info walu   3  
205 Nine word info siyow   5, 34  
206 Ten word info sɨp̄uluʔ   5  
207 Twenty word info duwa puluʔ   3, 6  
209 One Hundred word info mɨlatuh   4, 52  
210 One Thousand word info sɨngibu   5  
7 to come teel (fast, come here!)    
7 to come tebow (to arrive)    
70 to shoot word info fenaen (to shoot with arrow) 1  
70 to shoot word info timbaken (to shoot with gun)    
38 to chew word info mamaʔin *betel chew 1  
104 fat/grease tabaʔ 104. fat (n.) 23  
39 to cook word info lukotok 30. *to boil 20  
75 to die, be dead nimatay dead 1  
140 dry word info nitikal dry (not wet)    
138 warm word info miʔidup hot (as in water)    
194 how? word info pila how many x  
77 to scratch word info mikikatil itch 37  
20 to know, be knowledgeable kilayam know (a person) 18  
108 louse word info kutu lice (head) 1  
162 old word info lukɨs old (objects) x  
162 old word info lukɨs old (people) 51  
154 short word info mipokoʔ short (object) 110  
154 short word info mipokoʔ short (person) 110  
31 tooth ngipin teeth 1, 48  
140 dry word info bikol to dry    
176 below likitanaʔ under    

Seen an error? Please let us know:

Save Data: