https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Manobo, Kalamansig Cotabato (Paril Dialect)

Source/Author:  E. C. Johnston in Reid (1971) 
Identifiers:  ISO-639-3:mta  Glottocode: cota1241 
Notes:  Reid, L.A. (1971). Philippine Minor Languages: Word Lists and Phonologies. Oceanic Linguistics Special Publication no. 8. University of Hawaii Press. 
Data Entry:  Typed By: Janet Moody  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Philippine:Greater Central Philippine:Manobo:South 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 16 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above      
191 all langun   40  
192 and      
146 ash ʔabuh   1  
173 at      
13 back word info ʔiyug      
165 bad, evil mɨdaʔɨt   1  
14 belly gɨtɨk   55  
176 below likitanaʔ under    
153 big dakɨl   22, 102  
97 bird manuk   1  
147 black mɨʔitɨm   1  
23 blood dɨpanug   25  
15 bone tuʔɨlan   1  
113 branch word info      
18 breast susu   1  
18 breast kagpa   29  
56 child bataʔ   16  
131 cloud word info gaʔɨb      
139 cold word info mɨgɨnaw   37  
166 correct, true      
168 day ʔagdaw   1  
10 dirty luʔɨdɨn      
96 dog tuyang   33  
140 dry word info nitikal dry (not wet)    
140 dry word info bikol to dry    
82 dull, blunt mɨkɨp̄al      
11 dust kɨpung      
43 ear tɨlinga   1  
119 earth/soil tanaʔ   1  
98 egg ʔanak manuk   26  
204 Eight word info walu   3  
45 eye mata   1  
180 far mɨdiyuʔ   1, 39  
104 fat/grease tabaʔ 104. fat (n.) 23  
60 father ʔɨmaʔ   1, 18  
99 feather bulbul   1, 67  
208 Fifty word info      
143 fire ʔap̄uy   1  
111 fish ʔuton   41  
201 Five word info lima   1  
116 flower bulok   22  
132 fog      
200 Four word info ʔɨpat   1  
117 fruit bunga   9  
164 good mɨp̄iʔon      
118 grass      
151 green mɨlunu   33, 39  
26 hair word info balut ʔulu      
1 hand bɨlad   31  
184 he/she      
24 head ʔulu   1  
142 heavy mɨbɨgat   1  
61 house dalɨsan      
194 how? word info pila how many x  
57 husband sawa   2  
182 I      
193 if ʔamuk   3, 24  
174 in, inside      
16 intestines tagakɨn   73  
126 lake lanaw   1  
114 leaf daʔun   1  
2 left bibang   24, 89  
4 leg/foot lisɨn      
135 lightning silaʔ   2  
17 liver ʔatay   1  
155 long word info mɨtaʔɨs   28  
108 louse word info kutu lice (head) 1  
54 man/male maʔama   39  
103 meat/flesh      
129 moon bulan   1  
109 mosquito lipɨt      
59 mother ʔinay   1, 14  
30 mouth ʔɨbaʔ   1  
63 name ngadan   1  
158 narrow tukeʔey      
179 near mɨdap̄ag   34  
25 neck liʔɨg   1  
68 needle dagum   1  
163 new magtu      
167 night sigɨp      
205 Nine word info siyow   5, 34  
195 no, not bɨkɨn   26  
27 nose ʔidung   1  
162 old word info lukɨs old (objects) x  
162 old word info lukɨs old (people) 51  
197 One word info sɨbaʔɨn   1, 28  
209 One Hundred word info mɨlatuh   4, 52  
210 One Thousand word info sɨngibu   5  
190 other tigɨsa      
160 painful, sick mɨsakit   1  
53 person/human being ʔɨtaw   1, 23  
133 rain ʔudan   1  
102 rat ʔungeh   26  
149 red mɨlalɨgaʔ   1, 108  
3 right kuwanan   1, 62  
6 road/path ukitan   1  
6 road/path dalan   1  
115 root dalid   9  
65 rope tali   1  
112 rotten word info kɨlɨdak   43  
125 salt timus   2  
121 sand ʔɨnay   1  
124 sea dagat   25  
203 Seven word info p̄itu   1  
81 sharp mɨgalang   41  
154 short word info mipokoʔ short (person) 110  
154 short word info mipokoʔ short (object) 110  
19 shoulder p̄ɨlula      
161 shy, ashamed mɨmala   71  
202 Six word info ʔɨnɨm   1  
12 skin kunul      
128 sky langit   1  
152 small tukeʔey   21  
145 smoke word info ʔɨbɨl   1  
106 snake ʔulɨd   2, 33  
110 spider kop̄oh      
130 star bituʔɨn   1  
79 stick/wood kayu   1  
120 stone batu   1  
105 tail ʔikug   1  
206 Ten word info sɨp̄uluʔ   5  
178 that      
62 thatch/roof ʔatɨp̄   1  
187 they      
157 thick word info mɨkɨp̄al   1  
156 thin word info mɨnip̄is   1  
177 this      
183 thou      
199 Three word info tɨlu   1  
134 thunder kilat   41  
41 to bite hɨmuʔɨd      
137 to blow word info hiyup̄   1  
28 to breathe ginawa   1, 70  
144 to burn word info tɨmtɨm      
91 to buy bɨli   1  
38 to chew word info mamaʔin *betel chew 1  
85 to choose hɨliʔ   1  
172 to climb word info kagbul      
7 to come tebow (to arrive)    
7 to come teel (fast, come here!)    
39 to cook word info lukotok 30. *to boil 20  
39 to cook word info ʔilɨgaʔ      
196 to count ʔɨsaʔ   22  
34 to cry sinɨgaw   25  
78 to cut, hack word info sap̄uʔ      
75 to die, be dead nimatay dead 1  
90 to dig tosong      
50 to dream tɨgɨʔinɨp̄   30  
40 to drink ʔinɨm   1, 56  
37 to eat kaʔɨn   1  
95 to fall word info kɨnabuʔ   1  
22 to fear kɨkimɨdangan      
123 to flow      
101 to fly layaw      
86 to grow word info      
44 to hear dinɨg   1, 15  
171 to hide word info lidung      
72 to hit word info sugaten      
89 to hold word info kɨmkɨm   1, 45  
69 to hunt word info ʔawuh      
74 to kill ʔimatay   2  
20 to know, be knowledgeable kilayam know (a person) 18  
33 to laugh gɨmɨn      
49 to lie down word info humibat      
76 to live, be alive      
92 to open, uncover      
84 to plant hɨmula   1, 31  
93 to pound, beat word info gɨleh      
64 to say ʔikagi   1  
77 to scratch word info mikikatil itch 37  
77 to scratch word info kalus   1  
46 to see ʔilag   1  
67 to sew word info tɨbil   40  
70 to shoot word info fenaen (to shoot with arrow) 1  
70 to shoot word info timbaken (to shoot with gun)    
51 to sit p̄ɨnuʔu   58  
48 to sleep tudug   1  
29 to sniff, smell hadɨk   1  
36 to spit ʔilɨb   39  
80 to split word info      
88 to squeeze word info bɨlut      
71 to stab, pierce dukduk   88  
52 to stand tigdɨg   20  
73 to steal p̄ɨnakaw   1  
42 to suck sɨp̄sɨp̄   1  
87 to swell word info      
9 to swim kahung   22  
21 to think fenemdem   13  
94 to throw word info buʔung      
66 to tie up, fasten tagkɨs   49  
8 to turn word info kiling   4, 70  
35 to vomit suwah   9  
5 to walk bigkat      
83 to work word info galɨbɨk   107  
47 to yawn fengiyab   44  
32 tongue dilaʔ   4  
31 tooth ngipin teeth 1, 48  
207 Twenty word info duwa puluʔ   3, 6  
198 Two word info duwa   1  
138 warm word info miʔidup hot (as in water)    
122 water word info wayɨg   2  
185 we word info      
141 wet nɨp̄ɨleʔ      
188 what? word info ngadan   27  
170 when? word info nɨngan      
181 where? word info kɨnaʔ      
148 white mɨbulaʔ      
189 who? word info ngadan di ʔɨtaw   15  
159 wide mɨlabɨl   60  
58 wife ʔɨsawa   1  
136 wind kɨlamag   42  
100 wing p̄akp̄ak   33  
55 woman/female bayi   1  
127 woods/forest kɨtalunan   30  
107 worm (earthworm) ʔulɨd   36  
169 year sɨgɨp̄alay      
150 yellow mɨlalag   38  
186 you      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: