https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Manobo, Sarangani, Kayaponga Dialect

Source/Author:  C. DuBois in Reid (1971) 
Identifiers:  ISO-639-3:mbs  Glottocode: sara1327 
Notes:  Reid, L.A. (1971). Philippine Minor Languages: Word Lists and Phonologies. Oceanic Linguistics Special Publication no. 8. University of Hawaii Press. 
Data Entry:  Typed By: Janet Moody  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Philippine:Greater Central Philippine:Manobo:South 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 4 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand bʌlad   31  
2 left bibang   24, 89  
3 right kowanan   1, 62  
4 leg/foot bʌnis      
5 to walk ʔipanaw   2  
6 road/path      
7 to come      
8 to turn word info biling   4  
9 to swim dangoy   1?  
10 dirty mʌlipaʔ      
11 dust napoʔ   1  
12 skin kindal   39  
13 back word info gʌtan      
14 belly gʌtʌk   55  
15 bone toʔlan   1  
16 intestines tʌgakʌn   73  
17 liver ʔatay   1  
18 breast soso   1  
18 breast kagpa   29  
19 shoulder pʌngʌtobong      
20 to know, be knowledgeable kilala know (a person) 18  
21 to think      
22 to fear lamit      
23 blood dipanog   25  
24 head ʔolo   1  
25 neck liʔʌg   1  
26 hair word info logay   35  
27 nose ʔidong   1  
28 to breathe      
29 to sniff, smell ʔadʌk   1  
30 mouth bahaʔ   1  
31 tooth ngipʌn teeth 1, 48  
32 tongue dilaʔ   4  
33 to laugh bʌbayat      
34 to cry kʌlag      
35 to vomit dʌlowak      
36 to spit tʌptʌp      
37 to eat kaʔʌn   1  
38 to chew word info mʌmaʔʌn *betel chew 1  
39 to cook word info sʌbo 30. *to boil 31  
39 to cook word info ʔʌlomo      
40 to drink ʔinʌm   1  
41 to bite bangaʔ   30  
42 to suck ʔamol      
43 ear tʌlinga   1  
44 to hear dinʌg   1, 15  
45 eye mata   1  
46 to see kitaʔ   1  
47 to yawn      
48 to sleep tʌdogi   1  
49 to lie down word info      
50 to dream tʌgʌʔinʌp   30  
51 to sit nʌnoʔo      
52 to stand tindʌg   20  
53 person/human being ʔotaw   1, 23  
54 man/male mʌʔama   39  
55 woman/female bayi   1  
56 child bataʔ   16  
57 husband ʔʌsawa   2  
58 wife ʔʌsawa   1  
59 mother ʔinay   1, 14  
60 father ʔamay   1, 36  
61 house balay   14  
62 thatch/roof ʔatʌp   1  
63 name ngadan   1  
64 to say ʔikagi   1  
65 rope lobid   21  
66 to tie up, fasten ʔikʌt   1  
67 to sew word info tʌbil   40  
68 needle dagʌm   1, 34  
69 to hunt word info dansal      
70 to shoot word info      
71 to stab, pierce dogsʌng      
72 to hit word info      
73 to steal takaw   1  
74 to kill ʔimatay   2  
75 to die, be dead matay dead 1  
76 to live, be alive      
77 to scratch word info kʌtʌl itch 37  
77 to scratch word info kotkot   21  
78 to cut, hack word info lintʌk      
79 stick/wood kayo   1  
80 to split word info      
81 sharp mʌgalang   41  
82 dull, blunt ʔomol      
83 to work word info tʌrbaho   103  
84 to plant tanʌm   2  
85 to choose malliʔ   19, 1  
86 to grow word info      
87 to swell word info      
88 to squeeze word info kʌmʌs   30  
89 to hold word info ʔawid   47  
90 to dig bangbang   24  
91 to buy bayad   5  
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info binayo   1  
94 to throw word info ʔantog   42  
95 to fall word info dagdag   56  
96 dog toyang   33  
97 bird manok   1  
98 egg bataʔ tʌ manok   26  
99 feather lakay   16  
100 wing pakpak   33  
101 to fly layang   81  
102 rat ʔambaw   38  
103 meat/flesh      
104 fat/grease tabaʔ 104. fat (n.) 23  
105 tail ʔikog   1  
106 snake mʌmokan   34  
107 worm (earthworm) ʔʌliwati   1  
108 louse word info koto lice (head) 1  
109 mosquito tigʌnʌk   27  
110 spider lawaʔlawaʔ   1  
111 fish ʔikan   1  
112 rotten word info lʌdak   43  
113 branch word info      
114 leaf dawʌn   1  
115 root dalid   9  
116 flower bolak   22  
117 fruit pongo   9  
118 grass      
119 earth/soil tanaʔ   1  
120 stone bato   1  
121 sand ʔʌnay   1  
122 water word info wayʌg   2  
123 to flow      
124 sea dagat   25  
125 salt ʔasin   3  
126 lake lanaw   1  
127 woods/forest kʌgolangan   58  
128 sky langit   1  
129 moon bolan   1  
130 star bitoʔʌn   1  
131 cloud word info labon   1, 102  
132 fog      
133 rain ʔodan   1  
134 thunder kilat   41  
135 lightning kilʌm      
136 wind kʌlamag   42  
137 to blow word info ʔʌdop      
138 warm word info mʌʔinit hot (as in water) 23  
139 cold word info mʌgʌnaw   37  
140 dry word info pangkag dry (not wet)    
140 dry word info ʔilad to dry 42  
141 wet mʌʔamʌs   30  
142 heavy mʌbʌgat   1  
143 fire ʔapoy   1  
144 to burn word info sonog   21  
145 smoke word info ʔʌbʌl   1  
146 ash ʔabo   1  
147 black mʌʔitʌm   1  
148 white mʌpotiʔ   1  
149 red mʌlalag   1, 107  
150 yellow bolaʔ      
151 green mʌlonaw   33  
152 small dʌʔitʌk   1, 121  
153 big dakʌl   22, 102  
154 short word info mʌbabaʔ short (person) 54  
154 short word info mʌbabaʔ short (object) 54  
155 long word info mʌlayat   45  
156 thin word info mʌnipis   1  
157 thick word info mʌdikʌmʌl      
158 narrow mʌyaktaw      
159 wide mʌbʌlad   60  
160 painful, sick ʔʌlʌg      
161 shy, ashamed yaʔyaʔ   1, 30  
162 old word info tapay old (objects) x  
162 old word info tomoʔay old (people) 1, 35  
163 new kaling      
164 good mʌʔpiya   1  
165 bad, evil bʌdaʔʌt   1  
166 correct, true      
167 night dʌlʌm   20  
168 day ʔaldaw   1  
169 year ʔomay   40  
170 when? word info kano   10, 19  
171 to hide word info ʔʌlʌs   23  
172 to climb word info nayit      
173 at      
174 in, inside      
175 above      
176 below salad under 26  
177 this      
178 that      
179 near mʌdapag   34  
180 far mʌdiyoʔ   1, 39  
181 where? word info kʌnan      
182 I      
183 thou      
184 he/she      
185 we word info      
186 you      
187 they      
188 what? word info ʔʌdʌn   27  
189 who? word info sɨnɨ   14, 47  
190 other sʌbad   17, 41  
191 all kʌdita   27  
192 and      
193 if ʔaw   48  
194 how? word info pila how many x  
195 no, not kʌnaʔ   37  
196 to count bilang   1  
197 One word info sʌbad   1  
198 Two word info dowa   1  
199 Three word info tʌlo   1  
200 Four word info ʔʌpat   1  
201 Five word info lima   1  
202 Six word info ʔʌnʌm   1  
203 Seven word info pito   1  
204 Eight word info walo   3  
205 Nine word info siyam   9  
206 Ten word info sʌmpoloʔ   5  
207 Twenty word info kʌlowan   11  
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info gatos   4  
210 One Thousand word info mʌlalan   8  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: