https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Manobo, Sarangani, Kayaponga Dialect

Source/Author:  C. DuBois in Reid (1971) 
Identifiers:  ISO-639-3:mbs  Glottocode: sara1327 
Notes:  Reid, L.A. (1971). Philippine Minor Languages: Word Lists and Phonologies. Oceanic Linguistics Special Publication no. 8. University of Hawaii Press. 
Data Entry:  Typed By: Janet Moody  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Philippine:Greater Central Philippine:Manobo:South 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 4 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above      
191 all kʌdita   27  
192 and      
146 ash ʔabo   1  
173 at      
13 back word info gʌtan      
165 bad, evil bʌdaʔʌt   1  
14 belly gʌtʌk   55  
176 below salad under 26  
153 big dakʌl   22, 102  
97 bird manok   1  
147 black mʌʔitʌm   1  
23 blood dipanog   25  
15 bone toʔlan   1  
113 branch word info      
18 breast soso   1  
18 breast kagpa   29  
56 child bataʔ   16  
131 cloud word info labon   1, 102  
139 cold word info mʌgʌnaw   37  
166 correct, true      
168 day ʔaldaw   1  
10 dirty mʌlipaʔ      
96 dog toyang   33  
140 dry word info pangkag dry (not wet)    
140 dry word info ʔilad to dry 42  
82 dull, blunt ʔomol      
11 dust napoʔ   1  
43 ear tʌlinga   1  
119 earth/soil tanaʔ   1  
98 egg bataʔ tʌ manok   26  
204 Eight word info walo   3  
45 eye mata   1  
180 far mʌdiyoʔ   1, 39  
104 fat/grease tabaʔ 104. fat (n.) 23  
60 father ʔamay   1, 36  
99 feather lakay   16  
208 Fifty word info      
143 fire ʔapoy   1  
111 fish ʔikan   1  
201 Five word info lima   1  
116 flower bolak   22  
132 fog      
200 Four word info ʔʌpat   1  
117 fruit pongo   9  
164 good mʌʔpiya   1  
118 grass      
151 green mʌlonaw   33  
26 hair word info logay   35  
1 hand bʌlad   31  
184 he/she      
24 head ʔolo   1  
142 heavy mʌbʌgat   1  
61 house balay   14  
194 how? word info pila how many x  
57 husband ʔʌsawa   2  
182 I      
193 if ʔaw   48  
174 in, inside      
16 intestines tʌgakʌn   73  
126 lake lanaw   1  
114 leaf dawʌn   1  
2 left bibang   24, 89  
4 leg/foot bʌnis      
135 lightning kilʌm      
17 liver ʔatay   1  
155 long word info mʌlayat   45  
108 louse word info koto lice (head) 1  
54 man/male mʌʔama   39  
103 meat/flesh      
129 moon bolan   1  
109 mosquito tigʌnʌk   27  
59 mother ʔinay   1, 14  
30 mouth bahaʔ   1  
63 name ngadan   1  
158 narrow mʌyaktaw      
179 near mʌdapag   34  
25 neck liʔʌg   1  
68 needle dagʌm   1, 34  
163 new kaling      
167 night dʌlʌm   20  
205 Nine word info siyam   9  
195 no, not kʌnaʔ   37  
27 nose ʔidong   1  
162 old word info tapay old (objects) x  
162 old word info tomoʔay old (people) 1, 35  
197 One word info sʌbad   1  
209 One Hundred word info gatos   4  
210 One Thousand word info mʌlalan   8  
190 other sʌbad   17, 41  
160 painful, sick ʔʌlʌg      
53 person/human being ʔotaw   1, 23  
133 rain ʔodan   1  
102 rat ʔambaw   38  
149 red mʌlalag   1, 107  
3 right kowanan   1, 62  
6 road/path      
115 root dalid   9  
65 rope lobid   21  
112 rotten word info lʌdak   43  
125 salt ʔasin   3  
121 sand ʔʌnay   1  
124 sea dagat   25  
203 Seven word info pito   1  
81 sharp mʌgalang   41  
154 short word info mʌbabaʔ short (person) 54  
154 short word info mʌbabaʔ short (object) 54  
19 shoulder pʌngʌtobong      
161 shy, ashamed yaʔyaʔ   1, 30  
202 Six word info ʔʌnʌm   1  
12 skin kindal   39  
128 sky langit   1  
152 small dʌʔitʌk   1, 121  
145 smoke word info ʔʌbʌl   1  
106 snake mʌmokan   34  
110 spider lawaʔlawaʔ   1  
130 star bitoʔʌn   1  
79 stick/wood kayo   1  
120 stone bato   1  
105 tail ʔikog   1  
206 Ten word info sʌmpoloʔ   5  
178 that      
62 thatch/roof ʔatʌp   1  
187 they      
157 thick word info mʌdikʌmʌl      
156 thin word info mʌnipis   1  
177 this      
183 thou      
199 Three word info tʌlo   1  
134 thunder kilat   41  
41 to bite bangaʔ   30  
137 to blow word info ʔʌdop      
28 to breathe      
144 to burn word info sonog   21  
91 to buy bayad   5  
38 to chew word info mʌmaʔʌn *betel chew 1  
85 to choose malliʔ   19, 1  
172 to climb word info nayit      
7 to come      
39 to cook word info sʌbo 30. *to boil 31  
39 to cook word info ʔʌlomo      
196 to count bilang   1  
34 to cry kʌlag      
78 to cut, hack word info lintʌk      
75 to die, be dead matay dead 1  
90 to dig bangbang   24  
50 to dream tʌgʌʔinʌp   30  
40 to drink ʔinʌm   1  
37 to eat kaʔʌn   1  
95 to fall word info dagdag   56  
22 to fear lamit      
123 to flow      
101 to fly layang   81  
86 to grow word info      
44 to hear dinʌg   1, 15  
171 to hide word info ʔʌlʌs   23  
72 to hit word info      
89 to hold word info ʔawid   47  
69 to hunt word info dansal      
74 to kill ʔimatay   2  
20 to know, be knowledgeable kilala know (a person) 18  
33 to laugh bʌbayat      
49 to lie down word info      
76 to live, be alive      
92 to open, uncover      
84 to plant tanʌm   2  
93 to pound, beat word info binayo   1  
64 to say ʔikagi   1  
77 to scratch word info kʌtʌl itch 37  
77 to scratch word info kotkot   21  
46 to see kitaʔ   1  
67 to sew word info tʌbil   40  
70 to shoot word info      
51 to sit nʌnoʔo      
48 to sleep tʌdogi   1  
29 to sniff, smell ʔadʌk   1  
36 to spit tʌptʌp      
80 to split word info      
88 to squeeze word info kʌmʌs   30  
71 to stab, pierce dogsʌng      
52 to stand tindʌg   20  
73 to steal takaw   1  
42 to suck ʔamol      
87 to swell word info      
9 to swim dangoy   1?  
21 to think      
94 to throw word info ʔantog   42  
66 to tie up, fasten ʔikʌt   1  
8 to turn word info biling   4  
35 to vomit dʌlowak      
5 to walk ʔipanaw   2  
83 to work word info tʌrbaho   103  
47 to yawn      
32 tongue dilaʔ   4  
31 tooth ngipʌn teeth 1, 48  
207 Twenty word info kʌlowan   11  
198 Two word info dowa   1  
138 warm word info mʌʔinit hot (as in water) 23  
122 water word info wayʌg   2  
185 we word info      
141 wet mʌʔamʌs   30  
188 what? word info ʔʌdʌn   27  
170 when? word info kano   10, 19  
181 where? word info kʌnan      
148 white mʌpotiʔ   1  
189 who? word info sɨnɨ   14, 47  
159 wide mʌbʌlad   60  
58 wife ʔʌsawa   1  
136 wind kʌlamag   42  
100 wing pakpak   33  
55 woman/female bayi   1  
127 woods/forest kʌgolangan   58  
107 worm (earthworm) ʔʌliwati   1  
169 year ʔomay   40  
150 yellow bolaʔ      
186 you      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: