https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Berawan (Long Terawan)

Source/Author:  Blust 
Identifiers:  ISO-639-3:zbw  Glottocode: west2564 
Notes:   
Data Entry:  Typed By: Penny Keenan  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:North Borneo:North Sarawakan:Berawan-Lower Baram:Berawan 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 27 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above ki appiəw   2?  
191 all moŋ      
192 and ŋan   65  
146 ash akkuh   1  
173 at atəʔ   24  
13 back word info likon   1  
165 bad, evil jeʔ   1  
14 belly tijan   1  
176 below ki ləppu      
153 big kijɪh   1?  
97 bird manoʔ   1  
147 black mittəm   1  
23 blood səma   15  
15 bone tulaŋ   1  
113 branch word info diʔən   1  
18 breast iteʔ   6  
56 child anaʔ   1  
131 cloud word info gium   1?  
139 cold word info məle      
166 correct, true kənəh      
168 day m|alaw   1  
10 dirty labih      
96 dog acoh   1  
140 dry word info malaŋ   1  
82 dull, blunt kapan      
11 dust apò   1  
43 ear adiŋ      
119 earth/soil tana   1  
98 egg tiu   1?  
204 Eight word info mareh      
45 eye mattəh   1  
180 far dio   1  
104 fat/grease ləməʔ   24  
60 father tanəh   1  
99 feather buluh   1  
208 Fifty word info dimah pulo      
143 fire apoy   1  
111 fish puta   16  
201 Five word info dimmah   1  
116 flower busaʔ   23  
132 fog gium      
200 Four word info paʔ   1  
117 fruit luʔoŋ      
164 good jin      
118 grass uroh   52  
151 green gaduŋ   28  
26 hair word info puʔ   1  
1 hand tisu   26  
1 hand isu   26  
184 he/she ñɪh   11  
24 head uloh   1  
142 heavy bəkkəiʔ   1  
61 house lamin   13  
194 how? word info coʔ kədin      
57 husband binəh   1  
182 I akkoh   1  
193 if mun   10  
174 in, inside lum   1  
16 intestines tənaiʔ   1  
126 lake biwaŋ   13?  
114 leaf dion   1  
2 left pəmaiŋ   22  
4 leg/foot gimaʔ      
135 lightning saləɪʔ   2  
17 liver atay   1  
155 long word info kəbəiʔ      
108 louse word info kuttoh   1  
54 man/male lakeh   2  
103 meat/flesh ceh   1  
129 moon bulin   1  
109 mosquito təla      
59 mother tinəh   1  
30 mouth munoŋ   21  
63 name [ŋ]aran   1  
158 narrow dik      
179 near kəpaiʔ      
25 neck bitoʔ   35?  
68 needle taun homonym to "year"    
163 new kireŋ      
167 night dicum   20?  
205 Nine word info gelpey      
195 no, not ŋaʔ      
27 nose cuŋ   1  
162 old word info mukon   1  
197 One word info acɪh   1  
209 One Hundred word info acih gitoh   4  
210 One Thousand word info acih gikoh      
190 other jəh nɪh      
160 painful, sick sakaiʔ   1  
53 person/human being ləmulon   17  
133 rain usin   1  
102 rat bə|lio   1?  
149 red juraŋ      
3 right pəŋka|tuʔoh   5, 40  
6 road/path ilan   1  
115 root gimauʔ   3?  
65 rope taleh   1  
112 rotten word info kuroʔ      
112 rotten word info kiŋəh      
125 salt usən   1?  
121 sand raiʔ      
124 sea diliʔ      
203 Seven word info tusu   4, 26  
81 sharp ñəɪʔ   30  
154 short word info diciʔ      
19 shoulder bikɪh   1?  
161 shy, ashamed mikum      
202 Six word info enum   1  
12 skin kulaiʔ   1  
128 sky milaiʔ      
152 small dik   1  
145 smoke word info cam      
106 snake lipəh   1?  
110 spider kəlawaʔ   1  
130 star təkəbin      
79 stick/wood kajuh   1  
120 stone bittoh   1  
105 tail iko   1  
206 Ten word info pulo   5  
178 that tuh   16  
62 thatch/roof sapaw   15  
187 they siloh   1  
157 thick word info kapan   1  
156 thin word info lippəh   1  
177 this nih   1  
183 thou noh      
199 Three word info təloh   1  
134 thunder lətte   49  
41 to bite katan   1?  
137 to blow word info məppi      
28 to breathe ŋə-təcin   23?  
144 to burn word info mikkɪh      
91 to buy məlih   1  
38 to chew word info kapaʔ   17?  
85 to choose pilĕ   1  
172 to climb word info nakən   1?  
7 to come lɪʔ      
39 to cook word info pacaʔ   35  
196 to count muroŋ   21  
34 to cry naŋeh   1  
78 to cut, hack word info məpaʔ      
75 to die, be dead ləttəh      
90 to dig ŋaleh   1  
50 to dream ŋə-nupeh   1  
40 to drink cəʔ      
37 to eat kuman   1  
95 to fall word info sito      
22 to fear bikaʔ      
123 to flow julu      
101 to fly təmalon      
86 to grow word info mulon Often equated to "being alive" or "being raised/being reared" 12  
44 to hear məneŋ      
171 to hide word info muŋih   1?  
72 to hit word info mupoʔ   22  
89 to hold word info kipəɪʔ      
69 to hunt word info bə-karaŋ      
74 to kill pə-ləttəh      
20 to know, be knowledgeable niñon      
33 to laugh tabəh   1  
49 to lie down word info səliʔay      
76 to live, be alive mulon   12  
92 to open, uncover ŋə-likam      
84 to plant muləh   1  
93 to pound, beat word info tuppɔk the tool used to beat    
93 to pound, beat word info muppɔk beat or to pound.    
93 to pound, beat word info puppɔk the sounds made from the beating.    
64 to say pateh      
77 to scratch word info kikiw   1  
46 to see niru      
67 to sew word info napeʔ      
70 to shoot word info madin     L
51 to sit turaw (cp ILK,KEL)    
48 to sleep turo   1  
29 to sniff, smell m|arəʔ   1  
36 to spit suli   28  
80 to split word info mitɪn      
88 to squeeze word info məñaiʔ      
71 to stab, pierce nəpɪʔ      
52 to stand mittɪn   36  
73 to steal nakaw   1  
42 to suck ñinauʔ      
87 to swell word info kabəŋ   20  
9 to swim pə|loŋoy   1  
21 to think pikɪn loan of 22 22 L
94 to throw word info niŋeʔ      
94 to throw word info kateʔ      
66 to tie up, fasten mikeʔ   1  
8 to turn word info ŋəlibɪʔ      
35 to vomit ñuta   1  
5 to walk lakaw   1  
83 to work word info nuləŋ      
47 to yawn əmbam      
32 tongue jali   4  
31 tooth jipən   1  
207 Twenty word info lebih pulo      
198 Two word info lebih   1?  
138 warm word info laso   22  
122 water word info pi      
185 we word info kitah   1  
185 we word info kameh   2  
141 wet səmeʔ      
188 what? word info ñon   2  
170 when? word info iran   1  
181 where? word info ataʔ buʔ      
148 white pute   1  
189 who? word info kaʔeh   1?  
159 wide kijɪh   14?  
58 wife biʔeh      
136 wind biu   25?  
100 wing pawaiʔ      
55 woman/female dicu      
127 woods/forest late      
107 worm (earthworm) lateh   1  
169 year taun   1  
150 yellow kuniŋ   1  
186 you kam   1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: