https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Tape

Source/Author:  Crowley 
Identifiers:  ISO-639-3:mrs  Glottocode: mara1399 
Notes:  Also Known As Maragus

Crowley, T. (2006). Tape: a declining language of Malakula (Vanuatu). Edited by John Lynch. Pacific Linguistics. Research School of Pacific and Asian Studies. The Australian National University.

kh = velar fricative, ng = velar nasal, ë = schwa. 
Problems:  Andreea: replaced /kh/ with velar fricative:
-- voiced velar fricative intervocalically, word initially
-- voiceless velar fricative word finally, or adjacent to unvoiced consonants
(cf. Malcolm Ross)

Also replaced all ë with ə.  
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Malekula Central 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 18 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
42 to suck      
49 to lie down word info      
68 needle      
71 to stab, pierce      
85 to choose      
86 to grow word info      
123 to flow      
126 lake      
158 narrow      
159 wide      
161 shy, ashamed      
190 other      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
1 hand ləmen   1, 64  
2 left mornen L Hand 1, 59  
3 right məldon R Hand 44  
4 leg/foot tilin   34  
5 to walk ling   60  
6 road/path sel   1  
7 to come mo   1  
8 to turn word info ruten   111  
9 to swim suvsip   12  
10 dirty ninit   2  
11 dust nəmi   95  
12 skin lil pekən   104  
12 skin nilən      
13 back word info bwəlin   52  
14 belly vetən   5  
15 bone jun   2  
16 intestines jənin   1  
17 liver mopən   7  
17 liver movmit   7  
18 breast səsən   1  
19 shoulder pəti vwisin   71, 65  
20 to know, be knowledgeable rəngdo   19, 91  
21 to think vərəng listen/think 10  
22 to fear dədəngen   25  
23 blood deen   1  
24 head pətin   9  
25 neck potaɣ|dəlin   42  
26 hair word info nil pətin   31, 60  
27 nose kəsən   1, 58, 55  
28 to breathe ngip   59?  
29 to sniff, smell səsərip sniff    
30 mouth pwingin   41  
31 tooth lun   1, 35  
32 tongue mimin   7, 41  
33 to laugh təməs   47  
34 to cry ij   66  
35 to vomit luaɣ   8  
36 to spit tebəs   15  
37 to eat udi   13  
38 to chew word info jomo   21  
39 to cook word info denge   94  
40 to drink mən   1, 49  
41 to bite is   1, 60  
43 ear dəlngen   1, 40  
44 to hear rəng   1  
45 eye məten   1  
46 to see lis   14, 94  
47 to yawn mamau   19  
48 to sleep metər   1  
50 to dream metər lilis = sleep see 11, 10  
51 to sit liek   110  
52 to stand səɣ   27  
52 to stand və|tir   2, 69  
53 person/human being dui      
54 man/male dui   45  
55 woman/female təvələɣ   24  
55 woman/female təvet   24  
56 child netite   5  
57 husband dui   37  
57 husband elaɣ   38  
58 wife təvələɣ      
59 mother nunu   53  
60 father etmen   1  
60 father tete   19  
61 house nəmaɣ   51  
62 thatch/roof niet thatch 1  
63 name nəɣsen   66  
64 to say vwiri   30  
65 rope nau   25  
66 to tie up, fasten ləɣ   1, 39  
67 to sew word info lələɣ   28  
69 to hunt word info tərəɣ      
70 to shoot word info lu   15  
70 to shoot word info luo   15  
72 to hit word info xəj   82  
73 to steal vənaɣ vi 1, 58  
73 to steal vənaxen vt 1, 58  
74 to kill xəj   13  
74 to kill səpij      
75 to die, be dead mes   1  
76 to live, be alive jiləp   57  
77 to scratch word info xər   12  
78 to cut, hack word info jej      
79 stick/wood ne   1  
80 to split word info jej bəri vt 1  
80 to split word info mor vi 1?  
80 to split word info tibəs vt 6?  
81 sharp məməlxai   14  
82 dull, blunt bəjij   15?  
83 to work word info mekarien   7  
83 to work word info mekar   7  
84 to plant lo vi 10  
84 to plant lulo vt 10  
87 to swell word info səren swell up/swollen 29  
88 to squeeze word info bəxəj   32  
89 to hold word info use   46  
90 to dig vəs   48  
90 to dig xəl   1  
91 to buy ul   1  
92 to open, uncover uri      
93 to pound, beat word info xəj   10  
94 to throw word info jəren   87  
95 to fall word info dəm   42  
96 dog lipaɣ   29  
97 bird nəmen   1  
98 egg nidələn   1, 66  
99 feather nilən   1  
99 feather nil tiu   1  
100 wing nivivən wing/penis wrapper 2  
101 to fly tətip   32  
102 rat laabət   45  
103 meat/flesh lelən   51  
104 fat/grease lənglang   31  
105 tail nilen      
105 tail nululen      
106 snake nəmot   12  
107 worm (earthworm) jələj   68, 72  
108 louse word info nəxət   1  
109 mosquito nəxmaɣ   1  
110 spider nelo   1  
111 fish nəmej   53  
112 rotten word info bu   52  
113 branch word info rangan   1, 21  
113 branch word info rengesən   1, 21  
114 leaf ron   1  
114 leaf rone   1  
115 root naarin   2, 41  
116 flower ningen   1  
117 fruit novon   1, 26  
118 grass nines   51  
119 earth/soil deb   11  
119 earth/soil məlulo      
120 stone nəvet   1  
121 sand nunwin sand/beach 1  
122 water word info nuo   2  
122 water word info nuon   2  
124 sea tes   1  
125 salt tes saltwater/sea 20  
127 woods/forest lebəb tərep      
128 sky pek|ren cloud/sky 31  
129 moon nil moon/month 1  
130 star məji   13  
131 cloud word info pekren cloud/sky    
132 fog təngting ne nuis      
133 rain iu   1  
134 thunder belevər   15, 38  
135 lightning nivəl   26  
136 wind nitəp   79  
137 to blow word info ip   5  
138 warm word info rang hot 46  
139 cold word info xasɣas   106  
139 cold word info miles   51  
140 dry word info memes   11  
141 wet wor   35, 47  
142 heavy dip   14  
143 fire nib   19  
144 to burn word info səli   4  
144 to burn word info vang   39  
145 smoke word info jəl   46?  
145 smoke word info təngting   94  
146 ash bətnie   75  
146 ash nies nib   75  
147 black vəlɣə|mit   1  
148 white wip   41  
149 red miel   1, 55  
150 yellow woj   67  
151 green jijen   8  
152 small vəs   106  
153 big lil   91  
154 short word info bəɣ   3  
155 long word info pəre   16  
156 thin word info mənəmənəp   1  
156 thin word info mərej   13  
157 thick word info tətəb   7?  
160 painful, sick rar pain 34  
160 painful, sick məsit sick 1  
162 old word info tərep old (sg.) 27, 115  
162 old word info tərtərep old (pl.) 27, 115  
163 new mədaɣ   19?  
164 good pij   48  
165 bad, evil set bad 1  
166 correct, true vwərdo   24  
167 night lixat   42  
168 day nəbəng   16  
169 year səxo   29  
170 when? word info səvərən   56, 57  
171 to hide word info su   37  
171 to hide word info tosusuen   37, 39  
172 to climb word info saxen   2  
173 at e   1  
173 at erengen      
173 at ra   20  
174 in, inside elel   1  
174 in, inside elelvenu   1, 49  
175 above esoweies   52  
176 below edeb      
177 this gi   46  
178 that levər      
179 near evibəɣ   2, 61  
180 far eso   1  
181 where? word info evi   3  
182 I kənək   1, 21, 22, 23  
183 thou naakəm   1, 17, 18, 25  
184 he/she en   1  
185 we word info kəmemru excl.dt 2  
185 we word info kəmemtəl excl.tl 2  
185 we word info kəmem excl.pl E42  
185 we word info nakedru incl.dt 1  
185 we word info nakedətəl incl.tl 1  
185 we word info naakəd incl.pl 1  
186 you kem   1  
186 you kemru   x  
186 you kemtəl   x  
186 you kem   1  
187 they er   1, 70  
188 what? word info səte   56  
189 who? word info es   1  
191 all rivwi      
192 and an      
192 and jere   32  
192 and jere|te   32, 30  
193 if povər   17  
193 if vər   17  
194 how? word info pərvi   55  
195 no, not isxa   10  
195 no, not isxe   10  
196 to count jəpon   69  
197 One word info isig   42  
197 One word info isimək   1, 40?  
198 Two word info iru   1  
199 Three word info itəl   1  
200 Four word info ives   1, 65  
201 Five word info iləm   1  
202 Six word info ləmjis   20  
203 Seven word info jiru   2  
204 Eight word info jitəl   7  
205 Nine word info jevet   20?  
206 Ten word info isngel   5  
207 Twenty word info ingelru   9  
208 Fifty word info ingeləm   x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: