https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Tape

Source/Author:  Crowley 
Identifiers:  ISO-639-3:mrs  Glottocode: mara1399 
Notes:  Also Known As Maragus

Crowley, T. (2006). Tape: a declining language of Malakula (Vanuatu). Edited by John Lynch. Pacific Linguistics. Research School of Pacific and Asian Studies. The Australian National University.

kh = velar fricative, ng = velar nasal, ë = schwa. 
Problems:  Andreea: replaced /kh/ with velar fricative:
-- voiced velar fricative intervocalically, word initially
-- voiceless velar fricative word finally, or adjacent to unvoiced consonants
(cf. Malcolm Ross)

Also replaced all ë with ə.  
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Malekula Central 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 18 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above esoweies   52  
191 all rivwi      
192 and an      
192 and jere   32  
192 and jere|te   32, 30  
146 ash bətnie   75  
146 ash nies nib   75  
173 at e   1  
173 at erengen      
173 at ra   20  
13 back word info bwəlin   52  
165 bad, evil set bad 1  
14 belly vetən   5  
176 below edeb      
153 big lil   91  
97 bird nəmen   1  
147 black vəlɣə|mit   1  
23 blood deen   1  
15 bone jun   2  
113 branch word info rangan   1, 21  
113 branch word info rengesən   1, 21  
18 breast səsən   1  
56 child netite   5  
131 cloud word info pekren cloud/sky    
139 cold word info xasɣas   106  
139 cold word info miles   51  
166 correct, true vwərdo   24  
168 day nəbəng   16  
10 dirty ninit   2  
96 dog lipaɣ   29  
140 dry word info memes   11  
82 dull, blunt bəjij   15?  
11 dust nəmi   95  
43 ear dəlngen   1, 40  
119 earth/soil deb   11  
119 earth/soil məlulo      
98 egg nidələn   1, 66  
204 Eight word info jitəl   7  
45 eye məten   1  
180 far eso   1  
104 fat/grease lənglang   31  
60 father etmen   1  
60 father tete   19  
99 feather nilən   1  
99 feather nil tiu   1  
208 Fifty word info ingeləm   x  
143 fire nib   19  
111 fish nəmej   53  
201 Five word info iləm   1  
116 flower ningen   1  
132 fog təngting ne nuis      
200 Four word info ives   1, 65  
117 fruit novon   1, 26  
164 good pij   48  
118 grass nines   51  
151 green jijen   8  
26 hair word info nil pətin   31, 60  
1 hand ləmen   1, 64  
184 he/she en   1  
24 head pətin   9  
142 heavy dip   14  
61 house nəmaɣ   51  
194 how? word info pərvi   55  
57 husband dui   37  
57 husband elaɣ   38  
182 I kənək   1, 21, 22, 23  
193 if povər   17  
193 if vər   17  
174 in, inside elel   1  
174 in, inside elelvenu   1, 49  
16 intestines jənin   1  
126 lake      
114 leaf ron   1  
114 leaf rone   1  
2 left mornen L Hand 1, 59  
4 leg/foot tilin   34  
135 lightning nivəl   26  
17 liver mopən   7  
17 liver movmit   7  
155 long word info pəre   16  
108 louse word info nəxət   1  
54 man/male dui   45  
103 meat/flesh lelən   51  
129 moon nil moon/month 1  
109 mosquito nəxmaɣ   1  
59 mother nunu   53  
30 mouth pwingin   41  
63 name nəɣsen   66  
158 narrow      
179 near evibəɣ   2, 61  
25 neck potaɣ|dəlin   42  
68 needle      
163 new mədaɣ   19?  
167 night lixat   42  
205 Nine word info jevet   20?  
195 no, not isxa   10  
195 no, not isxe   10  
27 nose kəsən   1, 58, 55  
162 old word info tərep old (sg.) 27, 115  
162 old word info tərtərep old (pl.) 27, 115  
197 One word info isig   42  
197 One word info isimək   1, 40?  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick rar pain 34  
160 painful, sick məsit sick 1  
53 person/human being dui      
133 rain iu   1  
102 rat laabət   45  
149 red miel   1, 55  
3 right məldon R Hand 44  
6 road/path sel   1  
115 root naarin   2, 41  
65 rope nau   25  
112 rotten word info bu   52  
125 salt tes saltwater/sea 20  
121 sand nunwin sand/beach 1  
124 sea tes   1  
203 Seven word info jiru   2  
81 sharp məməlxai   14  
154 short word info bəɣ   3  
19 shoulder pəti vwisin   71, 65  
161 shy, ashamed      
202 Six word info ləmjis   20  
12 skin lil pekən   104  
12 skin nilən      
128 sky pek|ren cloud/sky 31  
152 small vəs   106  
145 smoke word info jəl   46?  
145 smoke word info təngting   94  
106 snake nəmot   12  
110 spider nelo   1  
130 star məji   13  
79 stick/wood ne   1  
120 stone nəvet   1  
105 tail nilen      
105 tail nululen      
206 Ten word info isngel   5  
178 that levər      
62 thatch/roof niet thatch 1  
187 they er   1, 70  
157 thick word info tətəb   7?  
156 thin word info mənəmənəp   1  
156 thin word info mərej   13  
177 this gi   46  
183 thou naakəm   1, 17, 18, 25  
199 Three word info itəl   1  
134 thunder belevər   15, 38  
41 to bite is   1, 60  
137 to blow word info ip   5  
28 to breathe ngip   59?  
144 to burn word info səli   4  
144 to burn word info vang   39  
91 to buy ul   1  
38 to chew word info jomo   21  
85 to choose      
172 to climb word info saxen   2  
7 to come mo   1  
39 to cook word info denge   94  
196 to count jəpon   69  
34 to cry ij   66  
78 to cut, hack word info jej      
75 to die, be dead mes   1  
90 to dig vəs   48  
90 to dig xəl   1  
50 to dream metər lilis = sleep see 11, 10  
40 to drink mən   1, 49  
37 to eat udi   13  
95 to fall word info dəm   42  
22 to fear dədəngen   25  
123 to flow      
101 to fly tətip   32  
86 to grow word info      
44 to hear rəng   1  
171 to hide word info su   37  
171 to hide word info tosusuen   37, 39  
72 to hit word info xəj   82  
89 to hold word info use   46  
69 to hunt word info tərəɣ      
74 to kill xəj   13  
74 to kill səpij      
20 to know, be knowledgeable rəngdo   19, 91  
33 to laugh təməs   47  
49 to lie down word info      
76 to live, be alive jiləp   57  
92 to open, uncover uri      
84 to plant lo vi 10  
84 to plant lulo vt 10  
93 to pound, beat word info xəj   10  
64 to say vwiri   30  
77 to scratch word info xər   12  
46 to see lis   14, 94  
67 to sew word info lələɣ   28  
70 to shoot word info lu   15  
70 to shoot word info luo   15  
51 to sit liek   110  
48 to sleep metər   1  
29 to sniff, smell səsərip sniff    
36 to spit tebəs   15  
80 to split word info jej bəri vt 1  
80 to split word info mor vi 1?  
80 to split word info tibəs vt 6?  
88 to squeeze word info bəxəj   32  
71 to stab, pierce      
52 to stand səɣ   27  
52 to stand və|tir   2, 69  
73 to steal vənaɣ vi 1, 58  
73 to steal vənaxen vt 1, 58  
42 to suck      
87 to swell word info səren swell up/swollen 29  
9 to swim suvsip   12  
21 to think vərəng listen/think 10  
94 to throw word info jəren   87  
66 to tie up, fasten ləɣ   1, 39  
8 to turn word info ruten   111  
35 to vomit luaɣ   8  
5 to walk ling   60  
83 to work word info mekarien   7  
83 to work word info mekar   7  
47 to yawn mamau   19  
32 tongue mimin   7, 41  
31 tooth lun   1, 35  
207 Twenty word info ingelru   9  
198 Two word info iru   1  
138 warm word info rang hot 46  
122 water word info nuo   2  
122 water word info nuon   2  
185 we word info kəmemru excl.dt 2  
185 we word info kəmemtəl excl.tl 2  
185 we word info kəmem excl.pl E42  
185 we word info nakedru incl.dt 1  
185 we word info nakedətəl incl.tl 1  
185 we word info naakəd incl.pl 1  
141 wet wor   35, 47  
188 what? word info səte   56  
170 when? word info səvərən   56, 57  
181 where? word info evi   3  
148 white wip   41  
189 who? word info es   1  
159 wide      
58 wife təvələɣ      
136 wind nitəp   79  
100 wing nivivən wing/penis wrapper 2  
55 woman/female təvələɣ   24  
55 woman/female təvet   24  
127 woods/forest lebəb tərep      
107 worm (earthworm) jələj   68, 72  
169 year səxo   29  
150 yellow woj   67  
186 you kem   1  
186 you kemru   x  
186 you kemtəl   x  
186 you kem   1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: