https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Nanggu

Source/Author:  Tryon & Hackman (1983) 
Identifiers:  ISO-639-3:ngr  Glottocode: nang1262 
Notes:  Tryon, D.T. & Hackman, B. (1983) Solomon Islands languages: an internal classification. 
Data Entry:  Typed By: Robert Ross  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Temotu:Reefs-Santa Cruz 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 10 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above      
191 all      
192 and naŋi      
146 ash nümbu   31  
173 at nike      
13 back word info nimbœ   9  
13 back word info nɔtwɔmbœ      
165 bad, evil itʰua      
14 belly tupolɔ?tapɒ      
176 below      
153 big ilœpʰi      
97 bird ndoɣe      
97 bird dœwe      
147 black mbɔ   45  
147 black imblu   45  
23 blood mœpiœ   27  
15 bone andu      
113 branch word info lœlānuŋɔ      
18 breast nətʰi nœye   32  
56 child ɔmbia      
131 cloud word info ndɔmba   33  
139 cold word info imya   1  
166 correct, true ikore      
168 day ɔ̅mbu   21  
10 dirty onoŋgo      
96 dog kuli Probably Polynesian borrowing 7 L?
140 dry word info imiŋa   34  
82 dull, blunt imu      
11 dust okiu      
43 ear lɔdɔtɔ   21?  
119 earth/soil kɔtɔnɔ   1  
119 earth/soil mʷeitnɒ   1  
119 earth/soil mei-tnâ   1  
98 egg malitnɒ      
98 egg neindoɣe      
204 Eight word info tuməli      
45 eye mnɒ   1  
45 eye pnɔ   1  
180 far me      
104 fat/grease nœtuanɔ      
60 father piye-      
99 feather mœplü   39, 1  
208 Fifty word info      
143 fire ākʰu      
111 fish nətʌ̃      
201 Five word info lʌməf   1  
116 flower      
132 fog akambœ   24  
132 fog mʷæŋü      
200 Four word info lʌfɔ   1  
117 fruit nɔa nuŋɔ   1  
164 good ikʰotʰei      
164 good iko      
118 grass lɛpmü   29  
151 green imblɒŋɒ   13  
26 hair word info mœplü hair of body - no entry for hair of head 31  
1 hand nümü =arm 1, 66  
184 he/she ninde he 19  
24 head naɔ   15  
142 heavy imalue   28  
61 house mātʰu      
194 how? word info manda dai we      
57 husband      
182 I ni   1, 22  
193 if naŋi      
174 in, inside nike      
16 intestines mbeloti guts    
126 lake      
114 leaf lɛpũ/lɛu   1  
2 left kanumœ   41  
4 leg/foot ne      
135 lightning      
17 liver ɔkiɛnde      
155 long word info imbuki      
155 long word info ibowi   16  
108 louse word info nɒwi   1  
54 man/male nɔnde      
103 meat/flesh nɒtwa      
129 moon təmʷə   22  
109 mosquito mʷalæla      
59 mother itœm      
59 mother ise   25  
30 mouth nambʷa   41  
63 name nɒtnu   22  
158 narrow      
179 near yoyam      
25 neck nuo   18  
68 needle      
163 new nambolu   1?  
167 night nɔ̅mbu   13, 1  
205 Nine word info tuməte      
195 no, not      
27 nose ndɔtu   37  
162 old word info lakulœ of person    
162 old word info mblalo of thing x  
197 One word info təte   14  
197 One word info æte   14  
209 One Hundred word info tə lau      
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick tʰətʰave      
53 person/human being lepmelɒ   36  
133 rain ipmü   16  
102 rat nǰapuŋgə      
149 red imbla   1  
149 red i-bla   1  
3 right      
6 road/path lœpœki   31  
115 root nambɔ nuŋɔ   15  
65 rope      
112 rotten word info imbʷemi      
112 rotten word info ipunda      
125 salt      
121 sand ndanɔ      
124 sea ndakawü      
203 Seven word info tumətu      
81 sharp imaiyœ   36  
154 short word info imbɔtu   9  
19 shoulder      
161 shy, ashamed      
202 Six word info lʌətʰemǣ      
12 skin mbe   47?  
128 sky mbɔŋawə   27  
152 small ūtʰa      
145 smoke word info ɔ̅kɔ      
145 smoke word info nɒkaku   2?  
106 snake nümʷa   12  
110 spider mɛniŋe      
130 star pipi      
79 stick/wood      
120 stone ɔpya   1  
105 tail nüŋgütlu   35  
206 Ten word info nəpnu   5, 9  
178 that      
62 thatch/roof      
187 they nine they    
157 thick word info ive      
156 thin word info imele   15  
177 this eke   6  
177 this ekæ      
183 thou nim sg. s  
199 Three word info lʌtü   1  
134 thunder təkila      
41 to bite mʷakæ   35  
137 to blow word info vio      
137 to blow word info yuki      
28 to breathe niau   1  
144 to burn word info ivœlæ      
144 to burn word info wolepe      
91 to buy      
38 to chew word info      
85 to choose      
172 to climb word info      
7 to come vam   26  
39 to cook word info      
196 to count nakiu      
34 to cry yœni   1  
78 to cut, hack word info lapʷœki      
75 to die, be dead mbʷə   19  
90 to dig nœkʷœ   35  
50 to dream      
40 to drink ŋgə      
37 to eat ŋa   1, 12  
37 to eat mʷæ   8  
95 to fall word info utʰa      
95 to fall word info təmʷou   45  
22 to fear ikola[u]      
123 to flow lewi      
101 to fly ilvœ   1  
86 to grow word info      
44 to hear wəlɛ      
171 to hide word info      
72 to hit word info   52  
89 to hold word info male   53  
69 to hunt word info ŋuma      
74 to kill nimbi   44  
20 to know, be knowledgeable ikyɒu   18?  
33 to laugh iopʷai      
49 to lie down word info   1  
76 to live, be alive nelia alive    
92 to open, uncover      
84 to plant      
93 to pound, beat word info      
64 to say pi   39  
77 to scratch word info noukou      
46 to see mɔla   31  
46 to see   32  
67 to sew word info yalu sew    
70 to shoot word info      
51 to sit tuena      
51 to sit wæplɒ   82  
48 to sleep tumu   37  
48 to sleep mu   37  
29 to sniff, smell wœtü      
36 to spit œmbila   21  
80 to split word info itaŋalei      
88 to squeeze word info nœvio      
71 to stab, pierce mbɔ      
52 to stand tu   2  
73 to steal      
42 to suck yombu   26  
87 to swell word info imbu      
9 to swim yo      
21 to think awœ   47  
94 to throw word info      
66 to tie up, fasten lavi      
66 to tie up, fasten lue      
8 to turn word info alaœ      
35 to vomit noŋumbao   16  
5 to walk   71  
83 to work word info      
47 to yawn      
32 tongue nalambmʷə   24  
31 tooth nũŋũ   1  
207 Twenty word info      
198 Two word info lʌli   1  
138 warm word info upu   30  
122 water word info loku      
185 we word info niŋgœ pl.excl. 15  
185 we word info nimu pl.    
185 we word info ninda dl.incl.    
141 wet ibu      
188 what? word info ndoei   31  
170 when? word info ndœkɛ      
170 when? word info næü      
181 where? word info meinde      
148 white lawi      
148 white upɒ   45  
189 who? word info iœkɛ   31?  
159 wide      
58 wife      
136 wind nuo      
100 wing nambʷe   3  
55 woman/female ɔ̅plə   36  
127 woods/forest gæiplüwu bush    
107 worm (earthworm)      
169 year napandaleku      
150 yellow imœmblɒ   40  
186 you nimu pl. 24  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: