https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Malo, Santa Cruz

Source/Author:  Tryon & Hackman (1983) 
Identifiers:  ISO-639-3:ntu  Glottocode: malo1246 
Notes:  Hackman, B. & Tryon, D.T. (1983) Solomon Islands languages: an internal classification 
Data Entry:  Typed By: Robert Ross  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Temotu:Reefs-Santa Cruz 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 4 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand arm 1, 78  
2 left kæœmolœŋœ   40  
3 right kæœtɒ   5, 16  
4 leg/foot nañɒ̃   35  
5 to walk ʌ      
5 to walk vʌŋalœ   41  
6 road/path lœpʌki   31  
7 to come yʌlum      
7 to come vəmɒ   26  
8 to turn word info ayʌlu   36  
9 to swim awü   25  
9 to swim ŋü      
10 dirty mblüki      
11 dust ʌkapu      
12 skin mbendœtü   47  
13 back word info nimbœ   9  
14 belly nelʌ   33  
15 bone nœvœ   24  
16 intestines mbilumbœ guts 27  
17 liver tʌpœ   19  
17 liver sate   1  
18 breast neyœ   32  
19 shoulder      
20 to know, be knowledgeable klʌ   18  
21 to think mu   41  
22 to fear mʷælœ   1  
23 blood mepiœ   27  
24 head naœ   15  
25 neck ndœtuœ   24  
26 hair word info nœplœ hair of body 31  
27 nose notü   37  
28 to breathe mini   38  
29 to sniff, smell tɒŋi   72  
30 mouth nao   36  
31 tooth nüŋi   1  
32 tongue nalʌpü   24  
33 to laugh yœpale   36  
34 to cry yœni   1  
35 to vomit ŋümba   16  
36 to spit mbia   21  
37 to eat nda      
37 to eat mu   8  
38 to chew word info      
39 to cook word info      
40 to drink œmnü   1, 49  
41 to bite makæ   35  
42 to suck yœɒmbulʌ   26  
43 ear nandœtü   21  
44 to hear ælœ   32  
45 eye   1  
46 to see mɒlæ   31  
46 to see   32  
47 to yawn      
48 to sleep mʷi   37  
49 to lie down word info mlæ      
49 to lie down word info yœmbü      
50 to dream      
51 to sit wæmbu   82  
52 to stand tulʌ   2, 40  
52 to stand tu   2  
53 person/human being nɒmblo   34  
53 person/human being leplʌ   36  
54 man/male nɒmblo   42  
55 woman/female olvʌ   36  
56 child itoto   33  
57 husband      
58 wife      
59 mother læe   26  
60 father tœte   15  
61 house ma   1?  
62 thatch/roof lo   33  
63 name ndœtü   22  
64 to say pi   39  
64 to say yɒmnæ      
65 rope nivi   44  
66 to tie up, fasten pe   146  
66 to tie up, fasten plæ      
67 to sew word info œlvæsilvʌ   11  
68 needle      
69 to hunt word info tambɒ   35  
70 to shoot word info      
71 to stab, pierce ŋapi      
72 to hit word info   52  
72 to hit word info tambœ   53  
73 to steal platile   1, 58  
74 to kill nimbüle   44  
75 to die, be dead kæ-mbʌ   19  
76 to live, be alive lu   34  
76 to live, be alive nʌluŋœ   35  
77 to scratch word info kʌyaləmbu      
78 to cut, hack word info      
78 to cut, hack word info œpla   57  
78 to cut, hack word info atao      
79 stick/wood      
80 to split word info lapiʌ   44  
80 to split word info ndapu      
81 sharp malɒ   36  
81 sharp malo   36  
82 dull, blunt mbutu   1  
82 dull, blunt mündu   55  
83 to work word info nœwaŋœ   48  
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info pümbu      
87 to swell word info vaolæpæ      
88 to squeeze word info nimbœtio      
89 to hold word info male   53  
90 to dig œkü   35  
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
94 to throw word info      
95 to fall word info taomɒ   45  
95 to fall word info ta   53  
96 dog kuli Probable Polynesian borrowing 7 L
97 bird kio   16  
97 bird utɒ      
98 egg næi   21  
98 egg nüimœ      
99 feather nœplœ   39, 1  
100 wing namnæ   3  
101 to fly luɒ   1  
102 rat lɒkipo   51  
102 rat lœkʌ̃   50  
103 meat/flesh nœwœnda   45  
104 fat/grease tœmona   1, 43  
104 fat/grease toto      
105 tail niŋglü   35  
106 snake nüŋindowe   46  
106 snake   12  
107 worm (earthworm)      
108 louse word info tœkutu Polynesian borrowing 13 L
109 mosquito mo   1, 99  
110 spider mbʷitoto      
111 fish no   55  
112 rotten word info mœvœ   1, 65  
113 branch word info nœla   1  
114 leaf leu   1  
115 root ndʌmbœ nonno   15  
116 flower nœpü   11  
117 fruit nœa nɒunɒ   1  
118 grass nambœ   29  
119 earth/soil ndœtã   33, 1  
120 stone ʌplʌ   1  
121 sand ndœtã   33  
122 water word info iue   22  
123 to flow eŋü      
124 sea pœla   36, 1  
124 sea ndɒpʷe      
125 salt      
126 lake      
127 woods/forest peto bush    
128 sky mbaŋavʌ   27  
129 moon temʌ   22  
130 star vœi   21  
131 cloud word info ŋalœ ne nü   40  
131 cloud word info dɒmbə   33  
132 fog ʌkamœmbœ   24  
133 rain tewa Polynesian borrowing 20 L
134 thunder mbelœmœi   5  
135 lightning mbʌlœpɒ      
136 wind nenü   16  
137 to blow word info æpulvʌ      
138 warm word info   30  
139 cold word info mbao   39  
140 dry word info miŋœ   34  
140 dry word info ŋglœ   36  
141 wet lœpœti      
142 heavy mœlue   28  
142 heavy mœlepu   28  
143 fire ñœ   1, 5  
144 to burn word info ŋɒ      
145 smoke word info æsikapu   29  
146 ash mbü   31  
147 black mbo   45  
148 white pœki   46  
149 red   1  
150 yellow mba      
151 green mümbu      
152 small topuʌ   17  
153 big etu   20  
153 big wʌpæ      
154 short word info mœmbɒ   9  
155 long word info mboi   34  
156 thin word info melæ   15  
157 thick word info meve      
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick yaŋgʷæpeæ   15  
161 shy, ashamed      
162 old word info letʌlvʌ person    
162 old word info mblʌlo thing x  
163 new mœna   8  
164 good mʌlʌ   42  
165 bad, evil tœka   12  
166 correct, true ʌpʷæ   26  
167 night nœlɒkæmbü   13, 29, 1  
168 day ʌmbü   21  
169 year nambʌnenü   26  
169 year nambʌnenükʌpəla   26  
170 when? word info mʌli kaeke   22  
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside      
175 above      
176 below nambə      
177 this kœla   19  
178 that      
179 near aepe   17  
180 far œlœu   15  
181 where? word info mie   39  
182 I niŋe      
183 thou nimü sg. s  
184 he/she ninde   19  
185 we word info niŋgu pl.inclu. 15  
185 we word info niŋgœ pl.excl 15  
185 we word info niŋgi dl.incl. 15  
186 you nimu pl. 24  
187 they nindœ   27  
188 what? word info naeke   32  
189 who? word info neke   31  
190 other      
191 all      
192 and æ   8  
193 if      
194 how? word info mie kamu   34  
195 no, not tœtiŋœ      
196 to count lʌmbüœ      
197 One word info tʌesʌ̃   41  
198 Two word info li   1  
199 Three word info   1  
200 Four word info pʷæ   9  
201 Five word info nʌlvü   1  
202 Six word info esʌ̃mʌ   13  
203 Seven word info œlimʌ   8  
204 Eight word info œtümʌ   8  
205 Nine word info œpʷæmʌ   19  
206 Ten word info nʌpnu   5, 9  
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info tövisiki Probable Polynesian borrowing 14 L
210 One Thousand word info siu esʌ̃      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: