https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Malo, Santa Cruz

Source/Author:  Tryon & Hackman (1983) 
Identifiers:  ISO-639-3:ntu  Glottocode: malo1246 
Notes:  Hackman, B. & Tryon, D.T. (1983) Solomon Islands languages: an internal classification 
Data Entry:  Typed By: Robert Ross  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Temotu:Reefs-Santa Cruz 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 4 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
19 shoulder      
38 to chew word info      
39 to cook word info      
47 to yawn      
50 to dream      
57 husband      
58 wife      
68 needle      
70 to shoot word info      
79 stick/wood      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
94 to throw word info      
107 worm (earthworm)      
125 salt      
126 lake      
158 narrow      
159 wide      
161 shy, ashamed      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
175 above      
178 that      
190 other      
191 all      
193 if      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
5 to walk ʌ      
7 to come yʌlum      
9 to swim ŋü      
10 dirty mblüki      
11 dust ʌkapu      
37 to eat nda      
49 to lie down word info mlæ      
49 to lie down word info yœmbü      
64 to say yɒmnæ      
66 to tie up, fasten plæ      
71 to stab, pierce ŋapi      
77 to scratch word info kʌyaləmbu      
78 to cut, hack word info      
78 to cut, hack word info atao      
80 to split word info ndapu      
87 to swell word info pümbu      
87 to swell word info vaolæpæ      
88 to squeeze word info nimbœtio      
97 bird utɒ      
98 egg nüimœ      
104 fat/grease toto      
110 spider mbʷitoto      
123 to flow eŋü      
124 sea ndɒpʷe      
127 woods/forest peto bush    
135 lightning mbʌlœpɒ      
137 to blow word info æpulvʌ      
141 wet lœpœti      
144 to burn word info ŋɒ      
150 yellow mba      
151 green mümbu      
153 big wʌpæ      
157 thick word info meve      
162 old word info letʌlvʌ person    
174 in, inside      
176 below nambə      
182 I niŋe      
195 no, not tœtiŋœ      
196 to count lʌmbüœ      
210 One Thousand word info siu esʌ̃      
17 liver sate   1  
22 to fear mʷælœ   1  
31 tooth nüŋi   1  
34 to cry yœni   1  
45 eye   1  
82 dull, blunt mbutu   1  
101 to fly luɒ   1  
113 branch word info nœla   1  
114 leaf leu   1  
117 fruit nœa nɒunɒ   1  
120 stone ʌplʌ   1  
149 red   1  
198 Two word info li   1  
199 Three word info   1  
201 Five word info nʌlvü   1  
1 hand arm 1, 78  
104 fat/grease tœmona   1, 43  
40 to drink œmnü   1, 49  
143 fire ñœ   1, 5  
73 to steal platile   1, 58  
112 rotten word info mœvœ   1, 65  
109 mosquito mo   1, 99  
67 to sew word info œlvæsilvʌ   11  
116 flower nœpü   11  
106 snake   12  
165 bad, evil tœka   12  
108 louse word info tœkutu Polynesian borrowing 13 L
202 Six word info esʌ̃mʌ   13  
167 night nœlɒkæmbü   13, 29, 1  
209 One Hundred word info tövisiki Probable Polynesian borrowing 14 L
66 to tie up, fasten pe   146  
24 head naœ   15  
60 father tœte   15  
115 root ndʌmbœ nonno   15  
156 thin word info melæ   15  
160 painful, sick yaŋgʷæpeæ   15  
180 far œlœu   15  
185 we word info niŋgu pl.inclu. 15  
185 we word info niŋgœ pl.excl 15  
185 we word info niŋgi dl.incl. 15  
35 to vomit ŋümba   16  
97 bird kio   16  
136 wind nenü   16  
152 small topuʌ   17  
179 near aepe   17  
20 to know, be knowledgeable klʌ   18  
17 liver tʌpœ   19  
75 to die, be dead kæ-mbʌ   19  
177 this kœla   19  
184 he/she ninde   19  
205 Nine word info œpʷæmʌ   19  
61 house ma   1?  
52 to stand tu   2  
52 to stand tulʌ   2, 40  
133 rain tewa Polynesian borrowing 20 L
153 big etu   20  
36 to spit mbia   21  
43 ear nandœtü   21  
98 egg næi   21  
130 star vœi   21  
168 day ʌmbü   21  
63 name ndœtü   22  
122 water word info iue   22  
129 moon temʌ   22  
170 when? word info mʌli kaeke   22  
15 bone nœvœ   24  
25 neck ndœtuœ   24  
32 tongue nalʌpü   24  
132 fog ʌkamœmbœ   24  
186 you nimu pl. 24  
9 to swim awü   25  
7 to come vəmɒ   26  
42 to suck yœɒmbulʌ   26  
59 mother læe   26  
166 correct, true ʌpʷæ   26  
169 year nambʌnenü   26  
169 year nambʌnenükʌpəla   26  
16 intestines mbilumbœ guts 27  
23 blood mepiœ   27  
128 sky mbaŋavʌ   27  
187 they nindœ   27  
142 heavy mœlue   28  
142 heavy mœlepu   28  
118 grass nambœ   29  
145 smoke word info æsikapu   29  
100 wing namnæ   3  
138 warm word info   30  
6 road/path lœpʌki   31  
26 hair word info nœplœ hair of body 31  
46 to see mɒlæ   31  
146 ash mbü   31  
189 who? word info neke   31  
18 breast neyœ   32  
44 to hear ælœ   32  
46 to see   32  
188 what? word info naeke   32  
14 belly nelʌ   33  
56 child itoto   33  
62 thatch/roof lo   33  
121 sand ndœtã   33  
131 cloud word info dɒmbə   33  
119 earth/soil ndœtã   33, 1  
53 person/human being nɒmblo   34  
76 to live, be alive lu   34  
140 dry word info miŋœ   34  
155 long word info mboi   34  
194 how? word info mie kamu   34  
4 leg/foot nañɒ̃   35  
41 to bite makæ   35  
69 to hunt word info tambɒ   35  
76 to live, be alive nʌluŋœ   35  
90 to dig œkü   35  
105 tail niŋglü   35  
8 to turn word info ayʌlu   36  
30 mouth nao   36  
33 to laugh yœpale   36  
53 person/human being leplʌ   36  
55 woman/female olvʌ   36  
81 sharp malɒ   36  
81 sharp malo   36  
140 dry word info ŋglœ   36  
124 sea pœla   36, 1  
27 nose notü   37  
48 to sleep mʷi   37  
28 to breathe mini   38  
64 to say pi   39  
139 cold word info mbao   39  
181 where? word info mie   39  
99 feather nœplœ   39, 1  
2 left kæœmolœŋœ   40  
131 cloud word info ŋalœ ne nü   40  
5 to walk vʌŋalœ   41  
21 to think mu   41  
197 One word info tʌesʌ̃   41  
54 man/male nɒmblo   42  
164 good mʌlʌ   42  
65 rope nivi   44  
74 to kill nimbüle   44  
80 to split word info lapiʌ   44  
95 to fall word info taomɒ   45  
103 meat/flesh nœwœnda   45  
147 black mbo   45  
106 snake nüŋindowe   46  
148 white pœki   46  
12 skin mbendœtü   47  
83 to work word info nœwaŋœ   48  
134 thunder mbelœmœi   5  
3 right kæœtɒ   5, 16  
206 Ten word info nʌpnu   5, 9  
102 rat lœkʌ̃   50  
102 rat lɒkipo   51  
72 to hit word info   52  
72 to hit word info tambœ   53  
89 to hold word info male   53  
95 to fall word info ta   53  
82 dull, blunt mündu   55  
111 fish no   55  
78 to cut, hack word info œpla   57  
96 dog kuli Probable Polynesian borrowing 7 L
29 to sniff, smell tɒŋi   72  
37 to eat mu   8  
163 new mœna   8  
192 and æ   8  
203 Seven word info œlimʌ   8  
204 Eight word info œtümʌ   8  
51 to sit wæmbu   82  
13 back word info nimbœ   9  
154 short word info mœmbɒ   9  
200 Four word info pʷæ   9  
183 thou nimü sg. s  
162 old word info mblʌlo thing x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: