https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Malo, Santa Cruz

Source/Author:  Tryon & Hackman (1983) 
Identifiers:  ISO-639-3:ntu  Glottocode: malo1246 
Notes:  Hackman, B. & Tryon, D.T. (1983) Solomon Islands languages: an internal classification 
Data Entry:  Typed By: Robert Ross  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Temotu:Reefs-Santa Cruz 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 4 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
19 shoulder      
38 to chew word info      
39 to cook word info      
47 to yawn      
50 to dream      
57 husband      
58 wife      
68 needle      
70 to shoot word info      
79 stick/wood      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
94 to throw word info      
107 worm (earthworm)      
125 salt      
126 lake      
158 narrow      
159 wide      
161 shy, ashamed      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
175 above      
178 that      
190 other      
191 all      
193 if      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
179 near aepe   17  
78 to cut, hack word info atao      
9 to swim awü   25  
8 to turn word info ayʌlu   36  
131 cloud word info dɒmbə   33  
202 Six word info esʌ̃mʌ   13  
153 big etu   20  
123 to flow eŋü      
56 child itoto   33  
122 water word info iue   22  
97 bird kio   16  
20 to know, be knowledgeable klʌ   18  
96 dog kuli Probable Polynesian borrowing 7 L
75 to die, be dead kæ-mbʌ   19  
2 left kæœmolœŋœ   40  
3 right kæœtɒ   5, 16  
177 this kœla   19  
77 to scratch word info kʌyaləmbu      
80 to split word info lapiʌ   44  
53 person/human being leplʌ   36  
162 old word info letʌlvʌ person    
114 leaf leu   1  
198 Two word info li   1  
62 thatch/roof lo   33  
76 to live, be alive lu   34  
101 to fly luɒ   1  
59 mother læe   26  
102 rat lœkʌ̃   50  
141 wet lœpœti      
6 road/path lœpʌki   31  
102 rat lɒkipo   51  
78 to cut, hack word info      
196 to count lʌmbüœ      
61 house ma   1?  
41 to bite makæ   35  
89 to hold word info male   53  
81 sharp malo   36  
81 sharp malɒ   36  
150 yellow mba      
139 cold word info mbao   39  
128 sky mbaŋavʌ   27  
134 thunder mbelœmœi   5  
12 skin mbendœtü   47  
36 to spit mbia   21  
16 intestines mbilumbœ guts 27  
10 dirty mblüki      
162 old word info mblʌlo thing x  
147 black mbo   45  
155 long word info mboi   34  
82 dull, blunt mbutu   1  
146 ash mbü   31  
135 lightning mbʌlœpɒ      
110 spider mbʷitoto      
156 thin word info melæ   15  
23 blood mepiœ   27  
157 thick word info meve      
181 where? word info mie   39  
194 how? word info mie kamu   34  
28 to breathe mini   38  
140 dry word info miŋœ   34  
49 to lie down word info mlæ      
109 mosquito mo   1, 99  
21 to think mu   41  
37 to eat mu   8  
1 hand arm 1, 78  
151 green mümbu      
82 dull, blunt mündu   55  
46 to see   32  
142 heavy mœlepu   28  
142 heavy mœlue   28  
154 short word info mœmbɒ   9  
163 new mœna   8  
112 rotten word info mœvœ   1, 65  
46 to see mɒlæ   31  
45 eye   1  
106 snake   12  
174 in, inside      
170 when? word info mʌli kaeke   22  
164 good mʌlʌ   42  
48 to sleep mʷi   37  
22 to fear mʷælœ   1  
188 what? word info naeke   32  
32 tongue nalʌpü   24  
118 grass nambœ   29  
176 below nambə      
169 year nambʌnenü   26  
169 year nambʌnenükʌpəla   26  
100 wing namnæ   3  
43 ear nandœtü   21  
30 mouth nao   36  
4 leg/foot nañɒ̃   35  
24 head naœ   15  
37 to eat nda      
80 to split word info ndapu      
25 neck ndœtuœ   24  
119 earth/soil ndœtã   33, 1  
121 sand ndœtã   33  
63 name ndœtü   22  
124 sea ndɒpʷe      
115 root ndʌmbœ nonno   15  
189 who? word info neke   31  
14 belly nelʌ   33  
136 wind nenü   16  
18 breast neyœ   32  
74 to kill nimbüle   44  
13 back word info nimbœ   9  
88 to squeeze word info nimbœtio      
186 you nimu pl. 24  
183 thou nimü sg. s  
184 he/she ninde   19  
187 they nindœ   27  
65 rope nivi   44  
182 I niŋe      
185 we word info niŋgi dl.incl. 15  
105 tail niŋglü   35  
185 we word info niŋgu pl.inclu. 15  
185 we word info niŋgœ pl.excl 15  
111 fish no   55  
27 nose notü   37  
98 egg næi   21  
98 egg nüimœ      
31 tooth nüŋi   1  
106 snake nüŋindowe   46  
117 fruit nœa nɒunɒ   1  
113 branch word info nœla   1  
167 night nœlɒkæmbü   13, 29, 1  
26 hair word info nœplœ hair of body 31  
99 feather nœplœ   39, 1  
116 flower nœpü   11  
15 bone nœvœ   24  
83 to work word info nœwaŋœ   48  
103 meat/flesh nœwœnda   45  
53 person/human being nɒmblo   34  
54 man/male nɒmblo   42  
76 to live, be alive nʌluŋœ   35  
201 Five word info nʌlvü   1  
206 Ten word info nʌpnu   5, 9  
55 woman/female olvʌ   36  
66 to tie up, fasten pe   146  
127 woods/forest peto bush    
64 to say pi   39  
73 to steal platile   1, 58  
66 to tie up, fasten plæ      
138 warm word info   30  
87 to swell word info pümbu      
148 white pœki   46  
124 sea pœla   36, 1  
149 red   1  
200 Four word info pʷæ   9  
17 liver sate   1  
210 One Thousand word info siu esʌ̃      
95 to fall word info ta   53  
72 to hit word info tambœ   53  
69 to hunt word info tambɒ   35  
95 to fall word info taomɒ   45  
129 moon temʌ   22  
133 rain tewa Polynesian borrowing 20 L
152 small topuʌ   17  
104 fat/grease toto      
52 to stand tu   2  
52 to stand tulʌ   2, 40  
209 One Hundred word info tövisiki Probable Polynesian borrowing 14 L
199 Three word info   1  
165 bad, evil tœka   12  
108 louse word info tœkutu Polynesian borrowing 13 L
104 fat/grease tœmona   1, 43  
60 father tœte   15  
195 no, not tœtiŋœ      
29 to sniff, smell tɒŋi   72  
72 to hit word info   52  
197 One word info tʌesʌ̃   41  
17 liver tʌpœ   19  
97 bird utɒ      
87 to swell word info vaolæpæ      
130 star vœi   21  
7 to come vəmɒ   26  
5 to walk vʌŋalœ   41  
51 to sit wæmbu   82  
153 big wʌpæ      
160 painful, sick yaŋgʷæpeæ   15  
49 to lie down word info yœmbü      
34 to cry yœni   1  
33 to laugh yœpale   36  
42 to suck yœɒmbulʌ   26  
64 to say yɒmnæ      
7 to come yʌlum      
192 and æ   8  
44 to hear ælœ   32  
137 to blow word info æpulvʌ      
145 smoke word info æsikapu   29  
143 fire ñœ   1, 5  
131 cloud word info ŋalœ ne nü   40  
71 to stab, pierce ŋapi      
140 dry word info ŋglœ   36  
9 to swim ŋü      
35 to vomit ŋümba   16  
144 to burn word info ŋɒ      
90 to dig œkü   35  
203 Seven word info œlimʌ   8  
67 to sew word info œlvæsilvʌ   11  
180 far œlœu   15  
40 to drink œmnü   1, 49  
78 to cut, hack word info œpla   57  
205 Nine word info œpʷæmʌ   19  
204 Eight word info œtümʌ   8  
5 to walk ʌ      
132 fog ʌkamœmbœ   24  
11 dust ʌkapu      
168 day ʌmbü   21  
120 stone ʌplʌ   1  
166 correct, true ʌpʷæ   26  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: