https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Malo, Santa Cruz

Source/Author:  Tryon & Hackman (1983) 
Identifiers:  ISO-639-3:ntu  Glottocode: malo1246 
Notes:  Hackman, B. & Tryon, D.T. (1983) Solomon Islands languages: an internal classification 
Data Entry:  Typed By: Robert Ross  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Temotu:Reefs-Santa Cruz 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 4 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above      
191 all      
192 and æ   8  
146 ash mbü   31  
173 at      
13 back word info nimbœ   9  
165 bad, evil tœka   12  
14 belly nelʌ   33  
176 below nambə      
153 big etu   20  
153 big wʌpæ      
97 bird kio   16  
97 bird utɒ      
147 black mbo   45  
23 blood mepiœ   27  
15 bone nœvœ   24  
113 branch word info nœla   1  
18 breast neyœ   32  
56 child itoto   33  
131 cloud word info ŋalœ ne nü   40  
131 cloud word info dɒmbə   33  
139 cold word info mbao   39  
166 correct, true ʌpʷæ   26  
168 day ʌmbü   21  
10 dirty mblüki      
96 dog kuli Probable Polynesian borrowing 7 L
140 dry word info miŋœ   34  
140 dry word info ŋglœ   36  
82 dull, blunt mbutu   1  
82 dull, blunt mündu   55  
11 dust ʌkapu      
43 ear nandœtü   21  
119 earth/soil ndœtã   33, 1  
98 egg næi   21  
98 egg nüimœ      
204 Eight word info œtümʌ   8  
45 eye   1  
180 far œlœu   15  
104 fat/grease tœmona   1, 43  
104 fat/grease toto      
60 father tœte   15  
99 feather nœplœ   39, 1  
208 Fifty word info      
143 fire ñœ   1, 5  
111 fish no   55  
201 Five word info nʌlvü   1  
116 flower nœpü   11  
132 fog ʌkamœmbœ   24  
200 Four word info pʷæ   9  
117 fruit nœa nɒunɒ   1  
164 good mʌlʌ   42  
118 grass nambœ   29  
151 green mümbu      
26 hair word info nœplœ hair of body 31  
1 hand arm 1, 78  
184 he/she ninde   19  
24 head naœ   15  
142 heavy mœlue   28  
142 heavy mœlepu   28  
61 house ma   1?  
194 how? word info mie kamu   34  
57 husband      
182 I niŋe      
193 if      
174 in, inside      
16 intestines mbilumbœ guts 27  
126 lake      
114 leaf leu   1  
2 left kæœmolœŋœ   40  
4 leg/foot nañɒ̃   35  
135 lightning mbʌlœpɒ      
17 liver tʌpœ   19  
17 liver sate   1  
155 long word info mboi   34  
108 louse word info tœkutu Polynesian borrowing 13 L
54 man/male nɒmblo   42  
103 meat/flesh nœwœnda   45  
129 moon temʌ   22  
109 mosquito mo   1, 99  
59 mother læe   26  
30 mouth nao   36  
63 name ndœtü   22  
158 narrow      
179 near aepe   17  
25 neck ndœtuœ   24  
68 needle      
163 new mœna   8  
167 night nœlɒkæmbü   13, 29, 1  
205 Nine word info œpʷæmʌ   19  
195 no, not tœtiŋœ      
27 nose notü   37  
162 old word info letʌlvʌ person    
162 old word info mblʌlo thing x  
197 One word info tʌesʌ̃   41  
209 One Hundred word info tövisiki Probable Polynesian borrowing 14 L
210 One Thousand word info siu esʌ̃      
190 other      
160 painful, sick yaŋgʷæpeæ   15  
53 person/human being nɒmblo   34  
53 person/human being leplʌ   36  
133 rain tewa Polynesian borrowing 20 L
102 rat lɒkipo   51  
102 rat lœkʌ̃   50  
149 red   1  
3 right kæœtɒ   5, 16  
6 road/path lœpʌki   31  
115 root ndʌmbœ nonno   15  
65 rope nivi   44  
112 rotten word info mœvœ   1, 65  
125 salt      
121 sand ndœtã   33  
124 sea pœla   36, 1  
124 sea ndɒpʷe      
203 Seven word info œlimʌ   8  
81 sharp malɒ   36  
81 sharp malo   36  
154 short word info mœmbɒ   9  
19 shoulder      
161 shy, ashamed      
202 Six word info esʌ̃mʌ   13  
12 skin mbendœtü   47  
128 sky mbaŋavʌ   27  
152 small topuʌ   17  
145 smoke word info æsikapu   29  
106 snake nüŋindowe   46  
106 snake   12  
110 spider mbʷitoto      
130 star vœi   21  
79 stick/wood      
120 stone ʌplʌ   1  
105 tail niŋglü   35  
206 Ten word info nʌpnu   5, 9  
178 that      
62 thatch/roof lo   33  
187 they nindœ   27  
157 thick word info meve      
156 thin word info melæ   15  
177 this kœla   19  
183 thou nimü sg. s  
199 Three word info   1  
134 thunder mbelœmœi   5  
41 to bite makæ   35  
137 to blow word info æpulvʌ      
28 to breathe mini   38  
144 to burn word info ŋɒ      
91 to buy      
38 to chew word info      
85 to choose      
172 to climb word info      
7 to come yʌlum      
7 to come vəmɒ   26  
39 to cook word info      
196 to count lʌmbüœ      
34 to cry yœni   1  
78 to cut, hack word info      
78 to cut, hack word info œpla   57  
78 to cut, hack word info atao      
75 to die, be dead kæ-mbʌ   19  
90 to dig œkü   35  
50 to dream      
40 to drink œmnü   1, 49  
37 to eat nda      
37 to eat mu   8  
95 to fall word info taomɒ   45  
95 to fall word info ta   53  
22 to fear mʷælœ   1  
123 to flow eŋü      
101 to fly luɒ   1  
86 to grow word info      
44 to hear ælœ   32  
171 to hide word info      
72 to hit word info   52  
72 to hit word info tambœ   53  
89 to hold word info male   53  
69 to hunt word info tambɒ   35  
74 to kill nimbüle   44  
20 to know, be knowledgeable klʌ   18  
33 to laugh yœpale   36  
49 to lie down word info mlæ      
49 to lie down word info yœmbü      
76 to live, be alive lu   34  
76 to live, be alive nʌluŋœ   35  
92 to open, uncover      
84 to plant      
93 to pound, beat word info      
64 to say pi   39  
64 to say yɒmnæ      
77 to scratch word info kʌyaləmbu      
46 to see mɒlæ   31  
46 to see   32  
67 to sew word info œlvæsilvʌ   11  
70 to shoot word info      
51 to sit wæmbu   82  
48 to sleep mʷi   37  
29 to sniff, smell tɒŋi   72  
36 to spit mbia   21  
80 to split word info lapiʌ   44  
80 to split word info ndapu      
88 to squeeze word info nimbœtio      
71 to stab, pierce ŋapi      
52 to stand tulʌ   2, 40  
52 to stand tu   2  
73 to steal platile   1, 58  
42 to suck yœɒmbulʌ   26  
87 to swell word info pümbu      
87 to swell word info vaolæpæ      
9 to swim awü   25  
9 to swim ŋü      
21 to think mu   41  
94 to throw word info      
66 to tie up, fasten pe   146  
66 to tie up, fasten plæ      
8 to turn word info ayʌlu   36  
35 to vomit ŋümba   16  
5 to walk ʌ      
5 to walk vʌŋalœ   41  
83 to work word info nœwaŋœ   48  
47 to yawn      
32 tongue nalʌpü   24  
31 tooth nüŋi   1  
207 Twenty word info      
198 Two word info li   1  
138 warm word info   30  
122 water word info iue   22  
185 we word info niŋgu pl.inclu. 15  
185 we word info niŋgœ pl.excl 15  
185 we word info niŋgi dl.incl. 15  
141 wet lœpœti      
188 what? word info naeke   32  
170 when? word info mʌli kaeke   22  
181 where? word info mie   39  
148 white pœki   46  
189 who? word info neke   31  
159 wide      
58 wife      
136 wind nenü   16  
100 wing namnæ   3  
55 woman/female olvʌ   36  
127 woods/forest peto bush    
107 worm (earthworm)      
169 year nambʌnenü   26  
169 year nambʌnenükʌpəla   26  
150 yellow mba      
186 you nimu pl. 24  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: