https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Hawaiian

Source/Author:  Blust, from: Pukui & Elbert (1971) 
Identifiers:  ISO-639-3:haw  Glottocode: hawa1245 
Notes:  Pukui, M., & Elbert, S.H. (1971). Hawaiian Dictionary. University of Hawaii Press: Hawaii 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:Central Pacific:East Fijian-Polynesian:Polynesian:Nuclear:East:Central:Marquesic 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 25 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
28 to breathe aho      
43 ear pepeiao      
56 child keiki      
67 to sew word info humuhumu      
71 to stab, pierce hou      
77 to scratch word info walu      
85 to choose koho      
86 to grow word info ulu      
88 to squeeze word info 'uwī      
89 to hold word info ho'o'pa'a      
89 to hold word info (hoʻo)paʻa      
91 to buy kū'ai      
92 to open, uncover wehe      
92 to open, uncover weke      
94 to throw word info nou      
94 to throw word info ho'olei      
95 to fall word info hā'ule      
106 snake naheka L from Hebrew "nahas", snake   L
109 mosquito makika L from English   L
110 spider lanalana      
119 earth/soil honua 'island'?    
151 green ma'oma'o      
166 correct, true 'oiā'i'o      
173 at ma      
179 near kokoke kela, la (far), kela, na (near hearer)    
192 and a      
196 to count helu      
208 Fifty word info kanalima      
6 road/path ala   1  
11 dust 'ehu note that glottal stop here is a recent insertion. /ehu/ is the reported "older form" (see wehewehe.org) -MW 1  
12 skin 'ili   1  
17 liver ake   1  
18 breast ū   1  
22 to fear maka'u   1  
27 nose ihu   1  
31 tooth niho   1  
34 to cry kani   1  
38 to chew word info mama   1  
40 to drink inu   1  
44 to hear ho'olono   1  
45 eye maka   1  
46 to see 'ike [<A] 1  
62 thatch/roof ako   1  
70 to shoot word info pana   1  
75 to die, be dead make   1  
86 to grow word info kupu   1  
90 to dig 'eli   1  
97 bird manu   1  
99 feather hulu   1  
108 louse word info 'uku   1  
111 fish i'a   1  
113 branch word info lālā   1  
114 leaf lau   1  
116 flower pua   1  
117 fruit hua   1  
121 sand one   1  
124 sea kai   1  
128 sky lani   1  
130 star hōkū   1  
133 rain ua   1  
138 warm word info hahana   1  
143 fire ahi   1  
152 small iki   1  
160 painful, sick ma'i   1  
163 new hou   1  
167 night   1  
173 at i   1  
177 this nei   1  
178 that kēlā (<M) 1  
178 that kēnā   1  
178 that na   1  
183 thou 'oe   1  
188 what? word info aha   1  
198 Two word info lua   1  
199 Three word info kolu   1  
201 Five word info lima Five, hand.(Source: Pollex) 1  
202 Six word info 'eono   1  
203 Seven word info hiku Seven.(Source: Pollex) 1  
4 leg/foot wāwae   1, 100  
185 we word info kāua 1 dual incl. 1, 29  
185 we word info kākou 1 pl. incl. 1, 39  
184 he/she ['o]ia   1, 42  
132 fog 'ohu <A 1, 47  
1 hand lima   1, 64  
187 they lākou   1, 72  
55 woman/female wahine   1, 106, 116  
54 man/male kāne   1, 11  
171 to hide word info hūnā   1, 16  
120 stone pōhaku   1, 19  
189 who? word info wai   1, 19  
182 I ['o] au   1, 21  
79 stick/wood lā'au   1, 26  
7 to come [hele] mai   1, 42  
37 to eat 'ai   1, 47  
104 fat/grease momona   1, 65  
136 wind makani   1, 66  
200 Four word info   1, 66  
53 person/human being kanaka   1, 66, 97  
144 to burn word info kuni (<i) 1, 7  
30 mouth waha   1, 8  
100 wing 'ēheu   1, 81  
24 head po'o   10  
82 dull, blunt [kū]mūmū   10  
83 to work word info hana   10  
85 to choose wae   10  
87 to swell word info pehu   10  
103 meat/flesh 'i'o   10  
105 tail huelo   10  
123 to flow kahe   10  
124 sea moana   10  
150 yellow lena   10  
162 old word info kahiko   10  
48 to sleep moe   10, 109  
2 left hema   11  
13 back word info kua   11  
28 to breathe hanu   11  
64 to say 'ōlelo   11  
101 to fly lele   11  
119 earth/soil lepo Dirt, earth, ground; dirty, soiled (Pki). 11  
153 big nui   11  
194 how? word info pehea   11  
195 no, not 'ole   11  
206 Ten word info 'umi this may be a term meaning 'fathom' or similqr ,easure for water depth. A cognate is found in Old Rapa kumi, but this should not be included for the number 10-MW 11  
209 One Hundred word info hanele L from English 11 L
210 One Thousand word info kaukani L from English 11 L
16 intestines na'au   12  
20 to know, be knowledgeable 'ike from to see initially 12  
72 to hit word info hahau   12  
102 rat 'iole   12  
131 cloud word info ao   12  
155 long word info loa   12, 105  
36 to spit kuha   120  
140 dry word info malo'o   13  
149 red 'ula   13  
180 far mamao   13  
57 husband kāne 54/55 14  
61 house hale   14  
134 thunder hekili   14  
81 sharp 'oi   14, 66  
66 to tie up, fasten hīki'i   148  
8 to turn word info huli   15  
32 tongue alelo   15  
36 to spit pupuhi   15  
112 rotten word info pilau   15  
164 good maika'i   15  
127 woods/forest ulu lā'au   15, 13  
51 to sit noho   16  
186 you 'oukou   16  
47 to yawn hāmama   19, 28  
14 belly 'ōpū   2  
52 to stand   2  
74 to kill ho'omake   2  
84 to plant kanu   2  
93 to pound, beat word info ku'i   2  
115 root a'a   2  
122 water word info wai   2  
135 lightning uila   2  
145 smoke word info uahi   2  
185 we word info māua   2, 29  
185 we word info mākou   2, 39  
192 and a me   2, 46  
25 neck 'ā'ī   20  
125 salt pa'akai   20, 19  
159 wide ākea   21  
157 thick word info mākolukolu   3  
161 shy, ashamed hilahila   3  
204 Eight word info walu Pollex 06: Walu. :Eight. 3  
181 where? word info aia i hea   3, 35  
141 wet pulu   37  
129 moon mahina   37, 5  
34 to cry uwē   38  
23 blood koko   4  
59 mother makuahine   4  
80 to split word info wāhi   4  
26 hair word info lauoho   40, 36  
197 One word info kahi   41  
197 One word info 'ekahi   41  
142 heavy kaumaha   46, 66  
9 to swim 'au   5  
73 to steal 'aihue   5  
98 egg hua[moa]   5  
147 black 'ele'ele   5  
156 thin word info lahi   5  
170 when? word info āhea   5  
170 when? word info ināhea   5  
174 in, inside lo|ko   5  
206 Ten word info anahulu Ten days.(Source: Pollex) 5  
207 Twenty word info iwakālua   5  
3 right 'ākau   5, 40  
205 Nine word info iwa Nine.(Source: Pollex) 5, 44  
58 wife wahine   5, 68  
39 to cook word info ho'omo'a   51?  
15 bone iwi   52, 5  
78 to cut, hack word info moku   54, 14  
118 grass mau'u   58  
191 all apau   59  
49 to lie down word info hina moe   6  
63 name inoa   6  
69 to hunt word info hahai   6  
76 to live, be alive ola   6  
126 lake loko   6  
137 to blow word info puhi   6  
172 to climb word info pi'i   6  
5 to walk hele   6, 9  
144 to burn word info (<i) 62  
178 that la   65  
68 needle kui   66  
152 small li'i   66  
146 ash lehu   67  
193 if inā (<e) 6?  
21 to think mana'o Haw has diacritics? - JCM 7  
33 to laugh 'aka   7  
41 to bite nahu   7  
42 to suck omo   7  
50 to dream moe'uhane   7  
87 to swell word info   7  
96 dog 'īlio   7  
107 worm (earthworm) ko'e   7  
137 to blow word info   7  
168 day   7  
169 year makahiki   7  
190 other kekāhi   7  
50 to dream moemoeā   7, 27  
177 this kēia   7, 45  
19 shoulder po'ohiwi   8  
72 to hit word info ku'i *t >k; *k >'-MW 8  
138 warm word info wela   8  
139 cold word info anu   8  
148 white kea   8  
176 below lalo   8  
35 to vomit lua'i   8, 31  
158 narrow lā'iki   89  
10 dirty lepo   9  
29 to sniff, smell honi   9  
60 father makua kāne   9  
65 rope kaula   9  
78 to cut, hack word info 'oki   9  
148 white ke'oke'o   9  
154 short word info pōkole   9  
165 bad, evil 'ino   9  
175 above i luna   9  
8 to turn word info wili   90  
11 dust 'e'a   X  
174 in, inside i   x  
186 you 'olua   x  
187 they lāua dual x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: