https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Hawaiian

Source/Author:  Blust, from: Pukui & Elbert (1971) 
Identifiers:  ISO-639-3:haw  Glottocode: hawa1245 
Notes:  Pukui, M., & Elbert, S.H. (1971). Hawaiian Dictionary. University of Hawaii Press: Hawaii 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:Central Pacific:East Fijian-Polynesian:Polynesian:Nuclear:East:Central:Marquesic 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 25 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand lima   1, 64  
2 left hema   11  
3 right 'ākau   5, 40  
4 leg/foot wāwae   1, 100  
5 to walk hele   6, 9  
6 road/path ala   1  
7 to come [hele] mai   1, 42  
8 to turn word info wili   90  
8 to turn word info huli   15  
9 to swim 'au   5  
10 dirty lepo   9  
11 dust 'ehu note that glottal stop here is a recent insertion. /ehu/ is the reported "older form" (see wehewehe.org) -MW 1  
11 dust 'e'a   X  
12 skin 'ili   1  
13 back word info kua   11  
14 belly 'ōpū   2  
15 bone iwi   52, 5  
16 intestines na'au   12  
17 liver ake   1  
18 breast ū   1  
19 shoulder po'ohiwi   8  
20 to know, be knowledgeable 'ike from to see initially 12  
21 to think mana'o Haw has diacritics? - JCM 7  
22 to fear maka'u   1  
23 blood koko   4  
24 head po'o   10  
25 neck 'ā'ī   20  
26 hair word info lauoho   40, 36  
27 nose ihu   1  
28 to breathe aho      
28 to breathe hanu   11  
29 to sniff, smell honi   9  
30 mouth waha   1, 8  
31 tooth niho   1  
32 tongue alelo   15  
33 to laugh 'aka   7  
34 to cry uwē   38  
34 to cry kani   1  
35 to vomit lua'i   8, 31  
36 to spit pupuhi   15  
36 to spit kuha   120  
37 to eat 'ai   1, 47  
38 to chew word info mama   1  
39 to cook word info ho'omo'a   51?  
40 to drink inu   1  
41 to bite nahu   7  
42 to suck omo   7  
43 ear pepeiao      
44 to hear ho'olono   1  
45 eye maka   1  
46 to see 'ike [<A] 1  
47 to yawn hāmama   19, 28  
48 to sleep moe   10, 109  
49 to lie down word info hina moe   6  
50 to dream moe'uhane   7  
50 to dream moemoeā   7, 27  
51 to sit noho   16  
52 to stand   2  
53 person/human being kanaka   1, 66, 97  
54 man/male kāne   1, 11  
55 woman/female wahine   1, 106, 116  
56 child keiki      
57 husband kāne 54/55 14  
58 wife wahine   5, 68  
59 mother makuahine   4  
60 father makua kāne   9  
61 house hale   14  
62 thatch/roof ako   1  
63 name inoa   6  
64 to say 'ōlelo   11  
65 rope kaula   9  
66 to tie up, fasten hīki'i   148  
67 to sew word info humuhumu      
68 needle kui   66  
69 to hunt word info hahai   6  
70 to shoot word info pana   1  
71 to stab, pierce hou      
72 to hit word info hahau   12  
72 to hit word info ku'i *t >k; *k >'-MW 8  
73 to steal 'aihue   5  
74 to kill ho'omake   2  
75 to die, be dead make   1  
76 to live, be alive ola   6  
77 to scratch word info walu      
78 to cut, hack word info 'oki   9  
78 to cut, hack word info moku   54, 14  
79 stick/wood lā'au   1, 26  
80 to split word info wāhi   4  
81 sharp 'oi   14, 66  
82 dull, blunt [kū]mūmū   10  
83 to work word info hana   10  
84 to plant kanu   2  
85 to choose koho      
85 to choose wae   10  
86 to grow word info ulu      
86 to grow word info kupu   1  
87 to swell word info pehu   10  
87 to swell word info   7  
88 to squeeze word info 'uwī      
89 to hold word info ho'o'pa'a      
89 to hold word info (hoʻo)paʻa      
90 to dig 'eli   1  
91 to buy kū'ai      
92 to open, uncover wehe      
92 to open, uncover weke      
93 to pound, beat word info ku'i   2  
94 to throw word info nou      
94 to throw word info ho'olei      
95 to fall word info hā'ule      
96 dog 'īlio   7  
97 bird manu   1  
98 egg hua[moa]   5  
99 feather hulu   1  
100 wing 'ēheu   1, 81  
101 to fly lele   11  
102 rat 'iole   12  
103 meat/flesh 'i'o   10  
104 fat/grease momona   1, 65  
105 tail huelo   10  
107 worm (earthworm) ko'e   7  
108 louse word info 'uku   1  
110 spider lanalana      
111 fish i'a   1  
112 rotten word info pilau   15  
113 branch word info lālā   1  
114 leaf lau   1  
115 root a'a   2  
116 flower pua   1  
117 fruit hua   1  
118 grass mau'u   58  
119 earth/soil honua 'island'?    
119 earth/soil lepo Dirt, earth, ground; dirty, soiled (Pki). 11  
120 stone pōhaku   1, 19  
121 sand one   1  
122 water word info wai   2  
123 to flow kahe   10  
124 sea kai   1  
124 sea moana   10  
125 salt pa'akai   20, 19  
126 lake loko   6  
127 woods/forest ulu lā'au   15, 13  
128 sky lani   1  
129 moon mahina   37, 5  
130 star hōkū   1  
131 cloud word info ao   12  
132 fog 'ohu <A 1, 47  
133 rain ua   1  
134 thunder hekili   14  
135 lightning uila   2  
136 wind makani   1, 66  
137 to blow word info puhi   6  
137 to blow word info   7  
138 warm word info hahana   1  
138 warm word info wela   8  
139 cold word info anu   8  
140 dry word info malo'o   13  
141 wet pulu   37  
142 heavy kaumaha   46, 66  
143 fire ahi   1  
144 to burn word info (<i) 62  
144 to burn word info kuni (<i) 1, 7  
145 smoke word info uahi   2  
146 ash lehu   67  
147 black 'ele'ele   5  
148 white kea   8  
148 white ke'oke'o   9  
149 red 'ula   13  
150 yellow lena   10  
151 green ma'oma'o      
152 small iki   1  
152 small li'i   66  
153 big nui   11  
154 short word info pōkole   9  
155 long word info loa   12, 105  
156 thin word info lahi   5  
157 thick word info mākolukolu   3  
158 narrow lā'iki   89  
159 wide ākea   21  
160 painful, sick ma'i   1  
161 shy, ashamed hilahila   3  
162 old word info kahiko   10  
163 new hou   1  
164 good maika'i   15  
165 bad, evil 'ino   9  
166 correct, true 'oiā'i'o      
167 night   1  
168 day   7  
169 year makahiki   7  
170 when? word info āhea   5  
170 when? word info ināhea   5  
171 to hide word info hūnā   1, 16  
172 to climb word info pi'i   6  
173 at ma      
173 at i   1  
174 in, inside lo|ko   5  
174 in, inside i   x  
175 above i luna   9  
176 below lalo   8  
177 this kēia   7, 45  
177 this nei   1  
178 that kēlā (<M) 1  
178 that kēnā   1  
178 that la   65  
178 that na   1  
179 near kokoke kela, la (far), kela, na (near hearer)    
180 far mamao   13  
181 where? word info aia i hea   3, 35  
182 I ['o] au   1, 21  
183 thou 'oe   1  
184 he/she ['o]ia   1, 42  
185 we word info kāua 1 dual incl. 1, 29  
185 we word info kākou 1 pl. incl. 1, 39  
185 we word info māua   2, 29  
185 we word info mākou   2, 39  
186 you 'olua   x  
186 you 'oukou   16  
187 they lāua dual x  
187 they lākou   1, 72  
188 what? word info aha   1  
189 who? word info wai   1, 19  
190 other kekāhi   7  
191 all apau   59  
192 and a      
192 and a me   2, 46  
193 if inā (<e) 6?  
194 how? word info pehea   11  
195 no, not 'ole   11  
196 to count helu      
197 One word info kahi   41  
197 One word info 'ekahi   41  
198 Two word info lua   1  
199 Three word info kolu   1  
200 Four word info   1, 66  
201 Five word info lima Five, hand.(Source: Pollex) 1  
202 Six word info 'eono   1  
203 Seven word info hiku Seven.(Source: Pollex) 1  
204 Eight word info walu Pollex 06: Walu. :Eight. 3  
205 Nine word info iwa Nine.(Source: Pollex) 5, 44  
206 Ten word info anahulu Ten days.(Source: Pollex) 5  
206 Ten word info 'umi this may be a term meaning 'fathom' or similqr ,easure for water depth. A cognate is found in Old Rapa kumi, but this should not be included for the number 10-MW 11  
207 Twenty word info iwakālua   5  
208 Fifty word info kanalima      
106 snake naheka L from Hebrew "nahas", snake   L
109 mosquito makika L from English   L
209 One Hundred word info hanele L from English 11 L
210 One Thousand word info kaukani L from English 11 L

Seen an error? Please let us know:

Save Data: