https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Qabiao

Source/Author:  Liang, Zhang & Li (2007) 
Identifiers:  ISO-639-3:laq  Glottocode: qabi1235 
Notes:  Liang Min, Zhang Junru & Li Yunbing (2007). Pubiao-yu Yanjiu. Beijing: The Ethnic Publishing House.
Known as Pu Péo people/language in Vietnam.
Known as Pŭ Biāo language in China; people classified as Yi (Lolo).
(Following notation in the book:)
Ch=aspirated plosive/affricate/fricative

(IPA used in the book, but here:)
hN=voiceless nasal; ṣȥ= retroflex; ćñ=alveolo-palatal; VV=long vowel; ɰ = unrounded high back vowel 
Problems:  Liang+Zhang and Li worked with different speakers (mostly members of the same extended family); Liang+Zhang and Li may use different notations, e.g. minor syllables may be written as Ca33, Ca0 or Cə0. 
Data Entry:  Typed By: Hilário de Sousa  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 226
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 5
 
Classification:  Tai-Kadai:Kra:Eastern Kra 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 28 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
8 to turn word info      
62 thatch/roof      
66 to tie up, fasten      
71 to stab, pierce      
77 to scratch word info      
80 to split word info      
82 dull, blunt      
83 to work word info      
88 to squeeze word info      
95 to fall word info      
161 shy, ashamed      
170 when? word info      
190 other      
186 you (ɬaai213) tau53   39?  
185 we word info (ɬaai213) tu33 incl 36  
3 right baaŋ33 hmuat33 b: 'side'; m: PAN ka-wanaN ? 45, 49  
2 left baaŋ33 miəŋ24 b: 'side'; m: PAN ka-wiʀi ? 49, 52  
114 leaf be53 PAN biʀaq ? 2?  
101 to fly biaŋ53 RMP ʀebek ? 56  
12 skin boŋ53   57  
35 to vomit buan33      
81 sharp bɰət33 pointy sharp    
15 bone daak33   4  
147 black dam53   1  
154 short word info dan213 height    
172 to climb word info den33 tree; PAN dakiS? PMP pa-nahik?    
89 to hold word info djap33 grab a bunch    
153 big du213   63  
28 to breathe gəi24      
124 sea haai33 Chinese    
19 shoulder hma213   46  
96 dog hma53 PAN wasu ? 61  
188 what? word info hmai213   50  
193 if hmai213      
141 wet hman213 ambient 60  
7 to come hme53 PMP maʀi ? 1?  
14 belly hmok33   46  
61 house hniŋ53   36  
99 feather hon213 animal hair/feather 48  
94 to throw word info huaŋ33   64?  
157 thick word info hɰa45      
86 to grow word info ja45      
9 to swim jiip33 ʔoŋ33      
5 to walk jin33      
47 to yawn jiu53   16  
151 green jiŋ45   48?  
9 to swim jəu53      
37 to eat k(ɰ)ən53 PAN kaen ? 1  
93 to pound, beat word info kaai33 rice    
89 to hold word info kam213 grab    
182 I kau53 PAN i-aku ? 1  
180 far khai33   54  
98 egg khai53 PAN qiteluʀ ? 41  
89 to hold word info kham54 static hold (PAN gem ?)    
142 heavy khan53   43  
69 to hunt word info khiap33 ȥəŋ33   21?  
39 to cook word info khu33 mi45      
126 lake khə213 du213 PAN danau ?    
110 spider ku53 ȥaau213      
90 to dig kuət33 Chinese ? 36  
159 wide kwaaŋ213 < Chinese   L
40 to drink kən53   21  
184 he/she kɰ53   23  
140 dry word info kɰa213 clothing 84  
155 long word info kɰu53   59  
22 to fear laau24   43  
72 to hit word info lai33 general    
74 to kill lai33 ṣai33 kill person 47  
73 to steal lak45      
73 to steal liak45   34  
148 white liin33   56  
10 dirty luk45 lak45      
9 to swim luun24      
174 in, inside lyŋ45 kuəŋ213 inside 31, 32  
10 dirty lɑi33 lɑi33      
201 Five word info ma33 PAN lima? 1  
208 Fifty word info ma33 pɑt33   5  
59 mother maai45   39  
58 wife maai45 siau53   42  
183 thou mi33   15  
117 fruit miak45 PAN buaq ? 24  
32 tongue mie33 PAN *Sema ? 1  
169 year mjɑɑi33   53  
29 to sniff, smell mu24   48  
42 to suck muat35      
202 Six word info mə0 hnam53   1  
203 Seven word info mə0 tu53   1  
205 Nine word info mə0 ćia213 c.f. Amis siwa 1?  
204 Eight word info mə0 ȥɰ33 cf walu (LS) 1  
128 sky mən33 PAN ʀabun 'cloud'? 52  
134 thunder mən33 ȥaŋ35   59  
177 this nai45 PAN i-ni? 1  
195 no, not nam45   69  
63 name ni33 noun 21  
189 who? word info niau45   27  
149 red niaŋ53   64  
104 fat/grease nin33 PMP meñak ? 64  
97 bird niuk45   1  
152 small nuai33   73  
97 bird nuk45 PMP manuk ? 1  
100 wing pa213 g(ɰ)ə213   56  
192 and pau45      
60 father pe213   26  
57 husband pe213 će53      
200 Four word info pe53 PAn Sepat? 11  
92 to open, uncover phaai53   42  
137 to blow word info phau53   54  
85 to choose phet33 PAN piliq ?    
144 to burn word info piŋ33      
120 stone pja33 PAN batu ? 27  
87 to swell word info pu24 PAN baʀeq ?    
107 worm (earthworm) pu33 p: insect ?    
107 worm (earthworm) pu33 suai45 ps: earthworm    
168 day pu33 vən33 vən33 whole day 41  
171 to hide word info puap33      
116 flower puŋ33 PMP buŋa ? 1?  
206 Ten word info pɑt33   1  
167 night pə33 gɰi33      
175 above pə33 lju33   36, 38  
167 night pə33 niin33   49  
176 below pə33 te33   50  
143 fire pəi53 PAn Sapuy ? 1  
167 night pɰ33 gɰi33      
1 hand qa0 hmi213 PAN [qa]lima ? 1?  
108 louse word info qa0 nan53 general    
108 louse word info qa0 tau53 head 1  
109 mosquito qa0 ñaŋ33 PMP ñamuk ? 58  
113 branch word info qa24 tai53 tai53 'tree'; q: PMP daqan ? 32  
23 blood qa33   35  
56 child qa33 jiə33 nuai33 qa33 jiə33 'child of perent'    
131 cloud word info qa33 muak45 also 'smoke' 71  
132 fog qa33 muak45 < Ch 53 L
145 smoke word info qa33 muak45 also 'cloud'/'fog'    
55 woman/female qa33 məi45 PAN bahi ? 57  
30 mouth qa33 mən45   48  
102 rat qa33 nai33 mouse/rat 59  
54 man/male qa33 pa213   53  
27 nose qa33 taŋ33   31  
4 leg/foot qa33 tćuŋ213 foot; PAN qaqay? 39  
125 salt qa33 ñuŋ33   23  
162 old word info qa33 ŋən33   95  
160 painful, sick qa33 ȥai45 sick 64  
136 wind qa33 ȥu24   61  
78 to cut, hack word info qai213      
25 neck qe53 PAN *liqeʀ ? 52?  
6 road/path qhon53   27?  
160 painful, sick qiau33 pain    
173 at qui33   34  
46 to see qɑn33 q: Chineses?    
43 ear qə0 ȥɑ33 PAN Caliŋa?; ȥ:*l also in '8' 8, 31  
130 star qə33 luəŋ33   47  
65 rope saak33 Chinese ? 37 L
33 to laugh saau53 < Chinese ?    
16 intestines sai33   48  
26 hair word info sam53 < Chinese   L
139 cold word info suat45   69  
31 tooth suaŋ53   33  
105 tail sɑt33   52  
91 to buy sɰ45   37  
129 moon taan53 PAN bulaN ? 46  
154 short word info tai33 length    
79 stick/wood tai53 rod ? 13  
127 woods/forest tai53 ȥəŋ33 tai53 'tree' 75  
127 woods/forest tai53 ʔəŋ33   75  
46 to see taiʔ33 PAN kita? 70  
36 to spit tam33   68  
17 liver tap33   1?  
84 to plant tap33 tree 11  
146 ash tau213   43  
199 Three word info tau53 PAN telu? 1  
51 to sit taŋ33 PMP tudan ? 67  
144 to burn word info te33 pəi53      
45 eye te53 PMP mata ? 1  
181 where? word info ti33 niau24 PAN i nu? 47  
67 to sew word info tiam33 PAN taSiq ? 47  
158 narrow tiap33 < Ch 44 L
181 where? word info tiau24   45  
74 to kill tie53 general    
75 to die, be dead tie53 PMP matay ? 1  
187 they to53   40  
118 grass tsɑ33   39  
121 sand tsɑɑi24   62?  
179 near tu33   71  
72 to hit word info tuaŋ33 stick    
165 bad, evil tć(i)ak45 PMP zakat ? 1?  
44 to hear tćak45   29  
52 to stand tćau213   44  
191 all tćhyan53 Chinese    
197 One word info tćia33 PAN isa ? 1  
178 that tćia45 PMP i-na?    
196 to count tćia53 count 53  
115 root tćiaŋ53 tai53   34?  
21 to think tćiim213 PAN -ajem ? 52  
210 One Thousand word info tɑŋ53   31  
53 person/human being tə0 dau33 PMP tau ? 44  
157 thick word info tə0 gɰa45      
135 lightning tə0 lip45 PMP kilat ? 55  
156 thin word info tə0 ne33      
194 how? word info tə0 niau33      
39 to cook word info vak33 mi45 vak45 'do' mi45 'cooked rice'    
38 to chew word info ñin33   43  
150 yellow ñin45 PMP ma-kunij ? 57  
70 to shoot word info ñiu33      
70 to shoot word info ñiə33      
198 Two word info će53 PAN dusa? 1?  
207 Twenty word info će54 pɑt33   18  
40 to drink ŋəm33 PMP inum ?    
106 snake ŋɰɑ33   50  
68 needle ŋɰət45   8  
118 grass ȥaaŋ33      
141 wet ȥak45 clothing (PMP bazeq ?) 56  
41 to bite ȥam45   48  
34 to cry ȥiak45   48  
166 correct, true ȥo45   57  
193 if ȥu53 ko213 ȥ: Chinese    
163 new ȥuuŋ33   28  
163 new ȥuəŋ33   28  
209 One Hundred word info ȥɑɑn33   30  
64 to say ɬai53   83  
123 to flow ɬai53 water; PMP saliʀ ? 43  
13 back word info ɬau33 PAN likud ? 64  
20 to know, be knowledgeable ɬau33      
112 rotten word info ɬo53      
76 to live, be alive ʔai53   46  
164 good ʔai53   85  
48 to sleep ʔau213   68  
49 to lie down word info ʔau213   57  
50 to dream ʔau213 pan53   8  
103 meat/flesh ʔiau33   59  
111 fish ʔiau33 pjɑ22   64  
138 warm word info ʔon213   69  
122 water word info ʔoŋ33   40  
18 breast ʔui213   38  
119 earth/soil ʔuət33 kɰa213 ʔuət33: head of comp 53  
11 dust ʔuət33 qa33 bən45 PMP qabuk ? 7?  
133 rain ṣau213   40  
185 we word info ṣhau53 excl    
140 dry word info ṣhiau33 firewood    
24 head ṣho213   18  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: