https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Qabiao

Source/Author:  Liang, Zhang & Li (2007) 
Identifiers:  ISO-639-3:laq  Glottocode: qabi1235 
Notes:  Liang Min, Zhang Junru & Li Yunbing (2007). Pubiao-yu Yanjiu. Beijing: The Ethnic Publishing House.
Known as Pu Péo people/language in Vietnam.
Known as Pŭ Biāo language in China; people classified as Yi (Lolo).
(Following notation in the book:)
Ch=aspirated plosive/affricate/fricative

(IPA used in the book, but here:)
hN=voiceless nasal; ṣȥ= retroflex; ćñ=alveolo-palatal; VV=long vowel; ɰ = unrounded high back vowel 
Problems:  Liang+Zhang and Li worked with different speakers (mostly members of the same extended family); Liang+Zhang and Li may use different notations, e.g. minor syllables may be written as Ca33, Ca0 or Cə0. 
Data Entry:  Typed By: Hilário de Sousa  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 226
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 5
 
Classification:  Tai-Kadai:Kra:Eastern Kra 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 28 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above pə33 lju33   36, 38  
191 all tćhyan53 Chinese    
192 and pau45      
146 ash tau213   43  
173 at qui33   34  
13 back word info ɬau33 PAN likud ? 64  
165 bad, evil tć(i)ak45 PMP zakat ? 1?  
14 belly hmok33   46  
176 below pə33 te33   50  
153 big du213   63  
97 bird nuk45 PMP manuk ? 1  
97 bird niuk45   1  
147 black dam53   1  
23 blood qa33   35  
15 bone daak33   4  
113 branch word info qa24 tai53 tai53 'tree'; q: PMP daqan ? 32  
18 breast ʔui213   38  
56 child qa33 jiə33 nuai33 qa33 jiə33 'child of perent'    
131 cloud word info qa33 muak45 also 'smoke' 71  
139 cold word info suat45   69  
166 correct, true ȥo45   57  
168 day pu33 vən33 vən33 whole day 41  
10 dirty lɑi33 lɑi33      
10 dirty luk45 lak45      
96 dog hma53 PAN wasu ? 61  
140 dry word info kɰa213 clothing 84  
140 dry word info ṣhiau33 firewood    
82 dull, blunt      
11 dust ʔuət33 qa33 bən45 PMP qabuk ? 7?  
43 ear qə0 ȥɑ33 PAN Caliŋa?; ȥ:*l also in '8' 8, 31  
119 earth/soil ʔuət33 kɰa213 ʔuət33: head of comp 53  
98 egg khai53 PAN qiteluʀ ? 41  
204 Eight word info mə0 ȥɰ33 cf walu (LS) 1  
45 eye te53 PMP mata ? 1  
180 far khai33   54  
104 fat/grease nin33 PMP meñak ? 64  
60 father pe213   26  
99 feather hon213 animal hair/feather 48  
208 Fifty word info ma33 pɑt33   5  
143 fire pəi53 PAn Sapuy ? 1  
111 fish ʔiau33 pjɑ22   64  
201 Five word info ma33 PAN lima? 1  
116 flower puŋ33 PMP buŋa ? 1?  
132 fog qa33 muak45 < Ch 53 L
200 Four word info pe53 PAn Sepat? 11  
117 fruit miak45 PAN buaq ? 24  
164 good ʔai53   85  
118 grass ȥaaŋ33      
118 grass tsɑ33   39  
151 green jiŋ45   48?  
26 hair word info sam53 < Chinese   L
1 hand qa0 hmi213 PAN [qa]lima ? 1?  
184 he/she kɰ53   23  
24 head ṣho213   18  
142 heavy khan53   43  
61 house hniŋ53   36  
194 how? word info tə0 niau33      
57 husband pe213 će53      
182 I kau53 PAN i-aku ? 1  
193 if hmai213      
193 if ȥu53 ko213 ȥ: Chinese    
174 in, inside lyŋ45 kuəŋ213 inside 31, 32  
16 intestines sai33   48  
126 lake khə213 du213 PAN danau ?    
114 leaf be53 PAN biʀaq ? 2?  
2 left baaŋ33 miəŋ24 b: 'side'; m: PAN ka-wiʀi ? 49, 52  
4 leg/foot qa33 tćuŋ213 foot; PAN qaqay? 39  
135 lightning tə0 lip45 PMP kilat ? 55  
17 liver tap33   1?  
155 long word info kɰu53   59  
108 louse word info qa0 nan53 general    
108 louse word info qa0 tau53 head 1  
54 man/male qa33 pa213   53  
103 meat/flesh ʔiau33   59  
129 moon taan53 PAN bulaN ? 46  
109 mosquito qa0 ñaŋ33 PMP ñamuk ? 58  
59 mother maai45   39  
30 mouth qa33 mən45   48  
63 name ni33 noun 21  
158 narrow tiap33 < Ch 44 L
179 near tu33   71  
25 neck qe53 PAN *liqeʀ ? 52?  
68 needle ŋɰət45   8  
163 new ȥuuŋ33   28  
163 new ȥuəŋ33   28  
167 night pə33 niin33   49  
167 night pə33 gɰi33      
167 night pɰ33 gɰi33      
205 Nine word info mə0 ćia213 c.f. Amis siwa 1?  
195 no, not nam45   69  
27 nose qa33 taŋ33   31  
162 old word info qa33 ŋən33   95  
197 One word info tćia33 PAN isa ? 1  
209 One Hundred word info ȥɑɑn33   30  
210 One Thousand word info tɑŋ53   31  
190 other      
160 painful, sick qiau33 pain    
160 painful, sick qa33 ȥai45 sick 64  
53 person/human being tə0 dau33 PMP tau ? 44  
133 rain ṣau213   40  
102 rat qa33 nai33 mouse/rat 59  
149 red niaŋ53   64  
3 right baaŋ33 hmuat33 b: 'side'; m: PAN ka-wanaN ? 45, 49  
6 road/path qhon53   27?  
115 root tćiaŋ53 tai53   34?  
65 rope saak33 Chinese ? 37 L
112 rotten word info ɬo53      
125 salt qa33 ñuŋ33   23  
121 sand tsɑɑi24   62?  
124 sea haai33 Chinese    
203 Seven word info mə0 tu53   1  
81 sharp bɰət33 pointy sharp    
154 short word info dan213 height    
154 short word info tai33 length    
19 shoulder hma213   46  
161 shy, ashamed      
202 Six word info mə0 hnam53   1  
12 skin boŋ53   57  
128 sky mən33 PAN ʀabun 'cloud'? 52  
152 small nuai33   73  
145 smoke word info qa33 muak45 also 'cloud'/'fog'    
106 snake ŋɰɑ33   50  
110 spider ku53 ȥaau213      
130 star qə33 luəŋ33   47  
79 stick/wood tai53 rod ? 13  
120 stone pja33 PAN batu ? 27  
105 tail sɑt33   52  
206 Ten word info pɑt33   1  
178 that tćia45 PMP i-na?    
62 thatch/roof      
187 they to53   40  
157 thick word info tə0 gɰa45      
157 thick word info hɰa45      
156 thin word info tə0 ne33      
177 this nai45 PAN i-ni? 1  
183 thou mi33   15  
199 Three word info tau53 PAN telu? 1  
134 thunder mən33 ȥaŋ35   59  
41 to bite ȥam45   48  
137 to blow word info phau53   54  
28 to breathe gəi24      
144 to burn word info te33 pəi53      
144 to burn word info piŋ33      
91 to buy sɰ45   37  
38 to chew word info ñin33   43  
85 to choose phet33 PAN piliq ?    
172 to climb word info den33 tree; PAN dakiS? PMP pa-nahik?    
7 to come hme53 PMP maʀi ? 1?  
39 to cook word info vak33 mi45 vak45 'do' mi45 'cooked rice'    
39 to cook word info khu33 mi45      
196 to count tćia53 count 53  
34 to cry ȥiak45   48  
78 to cut, hack word info qai213      
75 to die, be dead tie53 PMP matay ? 1  
90 to dig kuət33 Chinese ? 36  
50 to dream ʔau213 pan53   8  
40 to drink ŋəm33 PMP inum ?    
40 to drink kən53   21  
37 to eat k(ɰ)ən53 PAN kaen ? 1  
95 to fall word info      
22 to fear laau24   43  
123 to flow ɬai53 water; PMP saliʀ ? 43  
101 to fly biaŋ53 RMP ʀebek ? 56  
86 to grow word info ja45      
44 to hear tćak45   29  
171 to hide word info puap33      
72 to hit word info tuaŋ33 stick    
72 to hit word info lai33 general    
89 to hold word info kham54 static hold (PAN gem ?)    
89 to hold word info kam213 grab    
89 to hold word info djap33 grab a bunch    
69 to hunt word info khiap33 ȥəŋ33   21?  
74 to kill lai33 ṣai33 kill person 47  
74 to kill tie53 general    
20 to know, be knowledgeable ɬau33      
33 to laugh saau53 < Chinese ?    
49 to lie down word info ʔau213   57  
76 to live, be alive ʔai53   46  
92 to open, uncover phaai53   42  
84 to plant tap33 tree 11  
93 to pound, beat word info kaai33 rice    
64 to say ɬai53   83  
77 to scratch word info      
46 to see taiʔ33 PAN kita? 70  
46 to see qɑn33 q: Chineses?    
67 to sew word info tiam33 PAN taSiq ? 47  
70 to shoot word info ñiə33      
70 to shoot word info ñiu33      
51 to sit taŋ33 PMP tudan ? 67  
48 to sleep ʔau213   68  
29 to sniff, smell mu24   48  
36 to spit tam33   68  
80 to split word info      
88 to squeeze word info      
71 to stab, pierce      
52 to stand tćau213   44  
73 to steal liak45   34  
73 to steal lak45      
42 to suck muat35      
87 to swell word info pu24 PAN baʀeq ?    
9 to swim luun24      
9 to swim jəu53      
9 to swim jiip33 ʔoŋ33      
21 to think tćiim213 PAN -ajem ? 52  
94 to throw word info huaŋ33   64?  
66 to tie up, fasten      
8 to turn word info      
35 to vomit buan33      
5 to walk jin33      
83 to work word info      
47 to yawn jiu53   16  
32 tongue mie33 PAN *Sema ? 1  
31 tooth suaŋ53   33  
207 Twenty word info će54 pɑt33   18  
198 Two word info će53 PAN dusa? 1?  
138 warm word info ʔon213   69  
122 water word info ʔoŋ33   40  
185 we word info (ɬaai213) tu33 incl 36  
185 we word info ṣhau53 excl    
141 wet ȥak45 clothing (PMP bazeq ?) 56  
141 wet hman213 ambient 60  
188 what? word info hmai213   50  
170 when? word info      
181 where? word info ti33 niau24 PAN i nu? 47  
181 where? word info tiau24   45  
148 white liin33   56  
189 who? word info niau45   27  
159 wide kwaaŋ213 < Chinese   L
58 wife maai45 siau53   42  
136 wind qa33 ȥu24   61  
100 wing pa213 g(ɰ)ə213   56  
55 woman/female qa33 məi45 PAN bahi ? 57  
127 woods/forest tai53 ȥəŋ33 tai53 'tree' 75  
127 woods/forest tai53 ʔəŋ33   75  
107 worm (earthworm) pu33 p: insect ?    
107 worm (earthworm) pu33 suai45 ps: earthworm    
169 year mjɑɑi33   53  
150 yellow ñin45 PMP ma-kunij ? 57  
186 you (ɬaai213) tau53   39?  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: