https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Gayo

Source/Author:  Drs. Ahmad Banta 
Identifiers:  ISO-639-3:gay  Glottocode: gayo1244 
Notes:   
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Northwest Sumatra-Barrier Islands 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 2 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
174 in, inside [i] wan      
174 in, inside [i] was      
178 that a      
182 I aku   1  
60 father ama   1  
56 child anak   1  
145 smoke word info asap   49  
96 dog asu   1  
120 stone atu   1  
17 liver até   1  
30 mouth awah   36  
163 new ayu   1  
55 woman/female banan      
58 wife banan      
141 wet basah   1  
164 good bik      
130 star bintaŋ   1  
112 rotten word info buruk   1  
116 flower buŋə   1  
191 all bén      
83 to work word info bəbuət      
64 to say bəcərak      
57 husband bəi      
28 to breathe bəkəsah      
163 new bən      
166 correct, true bənar   1 L
21 to think bəpikir loan of 22? 22? L?
142 heavy bərat   1  
137 to blow word info bərəmus   30  
20 to know, be knowledgeable bətih      
166 correct, true bətul     L
139 cold word info bəŋi      
113 branch word info cabaŋ   9  
11 dust dul      
114 leaf dun   1  
198 Two word info duə   1  
7 to come déh      
32 tongue délah   4  
6 road/path də nè   1?  
179 near dəkat   28  
103 meat/flesh dəŋkɪ   26  
180 far gip      
111 fish gulé      
134 thunder gəgur   1  
63 name gəral   10  
195 no, not gərə      
173 at i   1  
175 above i atan   1  
175 above i atas   1  
181 where? word info i si      
181 where? word info i sih      
176 below i tuyuh      
151 green ijo   25  
111 fish ikən   1  
149 red ilaŋ      
177 this ini   1  
59 mother inə   1  
31 tooth ipɔn   1  
147 black itəm   1  
27 nose iuŋ   1  
193 if i|kə   1  
165 bad, evil jahat   1  
180 far jarak      
68 needle jarum   1  
99 feather jaŋut      
53 person/human being jəma ult. < Sanskrit 16 L
52 to stand jənyɔŋ   19  
164 good jərɔh      
183 thou kam   10?  
186 you kam béwénné   1  
185 we word info kami   2  
79 stick/wood kayu   1  
4 leg/foot kidiŋ      
135 lightning kilət   1  
2 left kiri   1, 42  
8 to turn word info kisər      
185 we word info kitə   1  
167 night klam   20?  
152 small kucak   27  
13 back word info kuduk      
153 big kul      
12 skin kulit   1  
150 yellow kuniŋ   1  
51 to sit kunul      
194 how? word info kunə      
108 louse word info kutu   1  
3 right kuwən   1, 62  
136 wind kuyu      
107 worm (earthworm) kétɔl      
183 thou   1  
159 wide kɔlak      
154 short word info kɔnɔt      
10 dirty kɔték   31?  
33 to laugh kədik   30  
132 fog kədut      
43 ear kəmiriŋ      
161 shy, ashamed kəmél      
100 wing kəpék   1  
140 dry word info kəriŋ   22  
19 shoulder kərlaŋ      
118 grass kərpé      
128 sky laŋit   1  
201 Five word info lime   1  
106 snake lipé   1?  
168 day lo      
126 lake lut kucak      
124 sea lut kɔlak      
190 other lén   2  
110 spider lɔlawah // second character indistinct 1  
104 fat/grease ləmak   24  
109 mosquito ləmis   1?  
49 to lie down word info malaŋ      
97 bird manuk   1  
47 to yawn map   19  
45 eye mata   1  
75 to die, be dead matɪ   1  
37 to eat maŋan + illegible annotation 1, 14  
77 to scratch word info maŋayo   1  
40 to drink minum   1  
80 to split word info mubəlah   1  
91 to buy mubəli   1  
87 to swell word info mubəŋkak   19  
72 to hit word info mudərə      
77 to scratch word info mugarut   44  
94 to throw word info mugəraluŋən      
123 to flow mujaril      
67 to sew word info mujit cf 114, 172 2  
39 to cook word info mujəraŋ   2  
64 to say muliŋ     57
85 to choose mumilih   1  
88 to squeeze word info mumərah   1  
44 to hear muməŋé      
131 cloud word info mun      
89 to hold word info munamat      
84 to plant munanɔm   2  
9 to swim munawé      
66 to tie up, fasten munikɔt   1  
36 to spit munilih      
70 to shoot word info munimak   49  
50 to dream munipi   1  
92 to open, uncover munukə cp 94 1  
74 to kill mununuh   1  
73 to steal munusuh      
93 to pound, beat word info munutu   20  
42 to suck munyiluk   70  
144 to burn word info munyiut      
29 to sniff, smell munyum   20  
84 to plant munyuən   2  
46 to see munérah      
196 to count munétɔŋ   31  
46 to see munéŋɔn      
71 to stab, pierce munənik   25?  
5 to walk muralan   21?  
76 to live, be alive murip   1  
86 to grow word info murip =76 13  
95 to fall word info mutuh      
69 to hunt word info muŋaro      
90 to dig muŋuruk      
41 to bite muŋét      
38 to chew word info muŋənal      
78 to cut, hack word info muŋərat   139  
34 to cry mɔŋɔt   1?  
155 long word info naru   1  
172 to climb word info nik   1  
36 to spit nilih      
156 thin word info nipis   1  
48 to sleep nomé      
187 they pakéa      
121 sand pasir   18  
13 back word info paŋkiŋ   42  
1 hand pumu      
148 white putih   1  
158 narrow pédét      
125 salt pɔa      
138 warm word info pɔrak      
35 to vomit pəlɔah      
143 fire rara      
54 man/male rawan      
23 blood rayɔh   1  
198 Two word info rɔa   1  
25 neck rɔŋɔk      
189 who? word info sa   1?  
189 who? word info sah   1?  
189 who? word info sahɔn   1?  
160 painful, sick sakit   1  
197 One word info sal MAL MAL (!SA: ? not Malay) 1  
188 what? word info sana      
197 One word info sara MAL (!SA: ? not Malay) 1, 86  
62 thatch/roof supu   15?  
18 breast susu   1  
139 cold word info səjuk      
170 when? word info səlɔ      
52 to stand səsuk      
101 to fly tabur   34  
116 flower tajuk      
65 rope tali   1  
119 earth/soil tanɔh   1  
101 to fly terbaŋ   18  
199 Three word info tigə   8  
102 rat tikus   22  
14 belly tukə   4  
199 Three word info tulu   1  
15 bone tulən   1  
82 dull, blunt tumpul   3  
169 year tun   1  
162 old word info tuə   1  
60 father tuən      
98 egg tènaruh   1?  
57 husband tɔn umah      
58 wife tɔn umah      
157 thick word info təbəl   26  
81 sharp təjəm   1  
171 to hide word info təmuni   1  
22 to fear tərih   41  
16 intestines tətukə      
117 fruit uah-uahən   1  
26 hair word info uk   1  
105 tail uki (<M) 1  
24 head ulu   1  
114 leaf uluŋ   18  
129 moon ulən   1  
61 house umah   1  
192 and urum      
133 rain urən   1  
103 meat/flesh usi   31  
127 woods/forest utən   7  
115 root uyɔt // third character indistinct 1  
146 ash wau (<M) 1  
122 water word info wih   2  
11 dust wu      
26 hair word info wuk   1  
184 he/she      
122 water word info wəih   2  
195 no, not ŋgih      
200 Four word info ɔpat   1  
178 that ɔya      
146 ash əbəm (<M) 1  
200 Four word info əmpat   1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: