https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Gayo

Source/Author:  Drs. Ahmad Banta 
Identifiers:  ISO-639-3:gay  Glottocode: gayo1244 
Notes:   
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Northwest Sumatra-Barrier Islands 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 2 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above i atas   1  
175 above i atan   1  
191 all bén      
192 and urum      
146 ash wau (<M) 1  
146 ash əbəm (<M) 1  
173 at i   1  
13 back word info kuduk      
13 back word info paŋkiŋ   42  
165 bad, evil jahat   1  
14 belly tukə   4  
176 below i tuyuh      
153 big kul      
97 bird manuk   1  
147 black itəm   1  
23 blood rayɔh   1  
15 bone tulən   1  
113 branch word info cabaŋ   9  
18 breast susu   1  
56 child anak   1  
131 cloud word info mun      
139 cold word info bəŋi      
139 cold word info səjuk      
166 correct, true bənar   1 L
166 correct, true bətul     L
168 day lo      
10 dirty kɔték   31?  
96 dog asu   1  
140 dry word info kəriŋ   22  
82 dull, blunt tumpul   3  
11 dust wu      
11 dust dul      
43 ear kəmiriŋ      
119 earth/soil tanɔh   1  
98 egg tènaruh   1?  
204 Eight word info      
45 eye mata   1  
180 far gip      
180 far jarak      
104 fat/grease ləmak   24  
60 father ama   1  
60 father tuən      
99 feather jaŋut      
208 Fifty word info      
143 fire rara      
111 fish ikən   1  
111 fish gulé      
201 Five word info lime   1  
116 flower buŋə   1  
116 flower tajuk      
132 fog kədut      
200 Four word info ɔpat   1  
200 Four word info əmpat   1  
117 fruit uah-uahən   1  
164 good jərɔh      
164 good bik      
118 grass kərpé      
151 green ijo   25  
26 hair word info uk   1  
26 hair word info wuk   1  
1 hand pumu      
184 he/she      
24 head ulu   1  
142 heavy bərat   1  
61 house umah   1  
194 how? word info kunə      
57 husband bəi      
57 husband tɔn umah      
182 I aku   1  
193 if i|kə   1  
174 in, inside [i] wan      
174 in, inside [i] was      
16 intestines tətukə      
126 lake lut kucak      
114 leaf uluŋ   18  
114 leaf dun   1  
2 left kiri   1, 42  
4 leg/foot kidiŋ      
135 lightning kilət   1  
17 liver até   1  
155 long word info naru   1  
108 louse word info kutu   1  
54 man/male rawan      
103 meat/flesh usi   31  
103 meat/flesh dəŋkɪ   26  
129 moon ulən   1  
109 mosquito ləmis   1?  
59 mother inə   1  
30 mouth awah   36  
63 name gəral   10  
158 narrow pédét      
179 near dəkat   28  
25 neck rɔŋɔk      
68 needle jarum   1  
163 new ayu   1  
163 new bən      
167 night klam   20?  
205 Nine word info      
195 no, not gərə      
195 no, not ŋgih      
27 nose iuŋ   1  
162 old word info tuə   1  
197 One word info sara MAL (!SA: ? not Malay) 1, 86  
197 One word info sal MAL MAL (!SA: ? not Malay) 1  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other lén   2  
160 painful, sick sakit   1  
53 person/human being jəma ult. < Sanskrit 16 L
133 rain urən   1  
102 rat tikus   22  
149 red ilaŋ      
3 right kuwən   1, 62  
6 road/path də nè   1?  
115 root uyɔt // third character indistinct 1  
65 rope tali   1  
112 rotten word info buruk   1  
125 salt pɔa      
121 sand pasir   18  
124 sea lut kɔlak      
203 Seven word info      
81 sharp təjəm   1  
154 short word info kɔnɔt      
19 shoulder kərlaŋ      
161 shy, ashamed kəmél      
202 Six word info      
12 skin kulit   1  
128 sky laŋit   1  
152 small kucak   27  
145 smoke word info asap   49  
106 snake lipé   1?  
110 spider lɔlawah // second character indistinct 1  
130 star bintaŋ   1  
79 stick/wood kayu   1  
120 stone atu   1  
105 tail uki (<M) 1  
206 Ten word info      
178 that ɔya      
178 that a      
62 thatch/roof supu   15?  
187 they pakéa      
157 thick word info təbəl   26  
156 thin word info nipis   1  
177 this ini   1  
183 thou   1  
183 thou kam   10?  
199 Three word info tulu   1  
199 Three word info tigə   8  
134 thunder gəgur   1  
41 to bite muŋét      
137 to blow word info bərəmus   30  
28 to breathe bəkəsah      
144 to burn word info munyiut      
91 to buy mubəli   1  
38 to chew word info muŋənal      
85 to choose mumilih   1  
172 to climb word info nik   1  
7 to come déh      
39 to cook word info mujəraŋ   2  
196 to count munétɔŋ   31  
34 to cry mɔŋɔt   1?  
78 to cut, hack word info muŋərat   139  
75 to die, be dead matɪ   1  
90 to dig muŋuruk      
50 to dream munipi   1  
40 to drink minum   1  
37 to eat maŋan + illegible annotation 1, 14  
95 to fall word info mutuh      
22 to fear tərih   41  
123 to flow mujaril      
101 to fly terbaŋ   18  
101 to fly tabur   34  
86 to grow word info murip =76 13  
44 to hear muməŋé      
171 to hide word info təmuni   1  
72 to hit word info mudərə      
89 to hold word info munamat      
69 to hunt word info muŋaro      
74 to kill mununuh   1  
20 to know, be knowledgeable bətih      
33 to laugh kədik   30  
49 to lie down word info malaŋ      
76 to live, be alive murip   1  
92 to open, uncover munukə cp 94 1  
84 to plant munyuən   2  
84 to plant munanɔm   2  
93 to pound, beat word info munutu   20  
64 to say muliŋ     57
64 to say bəcərak      
77 to scratch word info mugarut   44  
77 to scratch word info maŋayo   1  
46 to see munéŋɔn      
46 to see munérah      
67 to sew word info mujit cf 114, 172 2  
70 to shoot word info munimak   49  
51 to sit kunul      
48 to sleep nomé      
29 to sniff, smell munyum   20  
36 to spit munilih      
36 to spit nilih      
80 to split word info mubəlah   1  
88 to squeeze word info mumərah   1  
71 to stab, pierce munənik   25?  
52 to stand səsuk      
52 to stand jənyɔŋ   19  
73 to steal munusuh      
42 to suck munyiluk   70  
87 to swell word info mubəŋkak   19  
9 to swim munawé      
21 to think bəpikir loan of 22? 22? L?
94 to throw word info mugəraluŋən      
66 to tie up, fasten munikɔt   1  
8 to turn word info kisər      
35 to vomit pəlɔah      
5 to walk muralan   21?  
83 to work word info bəbuət      
47 to yawn map   19  
32 tongue délah   4  
31 tooth ipɔn   1  
207 Twenty word info      
198 Two word info rɔa   1  
198 Two word info duə   1  
138 warm word info pɔrak      
122 water word info wəih   2  
122 water word info wih   2  
185 we word info kitə   1  
185 we word info kami   2  
141 wet basah   1  
188 what? word info sana      
170 when? word info səlɔ      
181 where? word info i si      
181 where? word info i sih      
148 white putih   1  
189 who? word info sa   1?  
189 who? word info sah   1?  
189 who? word info sahɔn   1?  
159 wide kɔlak      
58 wife banan      
58 wife tɔn umah      
136 wind kuyu      
100 wing kəpék   1  
55 woman/female banan      
127 woods/forest utən   7  
107 worm (earthworm) kétɔl      
169 year tun   1  
150 yellow kuniŋ   1  
186 you kam béwénné   1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: