https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Nyo (Abung/Sukadana)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:abl  Glottocode: lamp1242 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 1 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
2 left      
3 right      
4 leg/foot      
11 dust      
16 intestines      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
28 to breathe      
49 to lie down word info      
53 person/human being      
78 to cut, hack word info      
83 to work word info      
95 to fall word info      
121 sand      
137 to blow word info      
150 yellow      
168 day      
170 when? word info      
186 you      
190 other      
196 to count      
199 Three word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
99 feather mɑnʊ̃ʔ      
6 road/path ʁɑŋlɑyo   1  
9 to swim nɑŋʊy   1  
17 liver ɑtəy   1  
18 breast susə̯o   1  
23 blood ʁɑh   1  
24 head ulə̯o   1  
26 hair word info buwɑʔ   1  
27 nose iʁuŋ   1  
32 tongue mə̯̃ɔ̃   1  
35 to vomit mũtɑ̃h   1  
40 to drink ŋĩnum   1  
41 to bite kəʁɑh   1  
42 to suck isəp   1  
44 to hear dəŋəy   1  
45 eye mɑtə̯ɔ   1  
48 to sleep tuʁʊy   1  
50 to dream ŋĩpə̯̃y   1  
56 child ɑnɑʔ   1  
62 thatch/roof hɑtɜʔ   1  
65 rope tɑləy   1  
66 to tie up, fasten ikɐʔ   1  
75 to die, be dead mɑtəy   1  
76 to live, be alive uʁiʔ   1  
79 stick/wood kɑyə̯o   1  
80 to split word info bəlɑh   1  
81 sharp tɑjəm   1  
85 to choose miliə̯h   1  
86 to grow word info tumbʊə̯h   1  
87 to swell word info bɑyɑh   1  
90 to dig ŋɑləy   1  
91 to buy bələy   1  
92 to open, uncover bukɑʔ   1  
97 bird mɑnʊ̃ʔ   1  
98 egg tɑl:ʊy   1  
99 feather bulə̯o   1  
108 louse word info kutə̯o   1  
110 spider ləlɑwɑh   1  
112 rotten word info buyuʔ   1  
117 fruit buɑh   1  
119 earth/soil tɑnɑh   1  
120 stone bɑtə̯o   1  
126 lake dɑnɑw   1  
127 woods/forest lɑs   1  
128 sky lɑŋẽʔ   1  
133 rain ujɑn   1  
136 wind ɑŋɪn   1  
138 warm word info pɑnɑs   1  
141 wet bɑsɑh   1  
142 heavy biɑʔ   1  
143 fire ɑpʊy   1  
146 ash ɑbə̯o   1  
156 thin word info ipis   1  
160 painful, sick sɑkɪʔ   1  
162 old word info tuhə̯ɔ   1  
165 bad, evil jɑhəl   1  
167 night dibiŋɑy   1  
169 year tɑh:un   1  
174 in, inside diləm   1  
176 below dibəhɑn   1  
178 that inəy   1  
180 far jɑwɑh   1  
183 thou nikə̯o   1  
184 he/she yə̯ɔ   1  
198 Two word info wə̯o   1  
200 Four word info pɑʔ   1  
201 Five word info limə̯ɔ   1  
202 Six word info n:ǝm   1  
203 Seven word info pitə̯o   1  
55 woman/female sə̯bɑy   1, 108  
37 to eat məŋɑ̃n   1, 14  
197 One word info sɑy   1, 61  
135 lightning kilɑʔ   1, 88  
63 name gəlɑʁ   10  
193 if lɑmʊn   10  
155 long word info təjɑŋ   102  
177 this ijə̯ɔ   11  
187 they tiɑn   11  
57 husband mə̃ʁĩɑn   12  
189 who? word info ɑpə̯ɔ   12  
38 to chew word info ŋɑyəl   13  
68 needle səʁɑʔ   13  
183 thou puskɑm   13  
22 to fear ʁɑbɑy   14  
52 to stand təməgəy   14  
74 to kill mɑtəy   15  
107 worm (earthworm) gɘl:əŋ   15  
125 salt uyɑh   15  
43 ear cupiə̯ŋ   15, 51  
19 shoulder pup:ɪŋ   16  
30 mouth ʁɑŋə̯ɔ   16  
48 to sleep pəd:əm   16  
73 to steal mɑliə̯ŋ   16  
1 hand puŋə̯̃õ   17  
15 bone bɑluŋ   17  
163 new ɑp:ɑy   17  
12 skin bɑbɑʔ   18  
101 to fly tɑhɑmbor   18  
114 leaf bulʊŋ   18  
144 to burn word info pup:ʊl   18  
39 to cook word info mɑjɑʔ   19  
47 to yawn məhɑwɑp   19  
77 to scratch word info kək:ʊy   19  
152 small luniʔ   19  
84 to plant nɑnəm   2  
106 snake ulɑy   2  
115 root wɑkɑʔ   2  
118 grass jukʊʔ   2  
122 water word info wɑy   2  
192 and jɑmõ   2  
185 we word info ikɑm   2, 65  
93 to pound, beat word info nũtə̯o   20  
113 branch word info pup:ɑŋ   20  
139 cold word info ŋĩsən   20  
161 shy, ashamed mɑlə̯o   20  
173 at di   20  
194 how? word info ɲə̯oupə̯ɔ   20  
41 to bite gigiə̯ʔ   21  
64 to say cɑwo   21  
116 flower kəmbɑŋ   21  
153 big bɑlɑk   21  
61 house nũə̯̃ɔ̃   22  
102 rat tikʊs   22  
140 dry word info kəɾiŋ   22  
191 all uɲən   22  
33 to laugh mɑ̃h:ɑ̃͡õ   23  
69 to hunt word info ŋəbuɾə̯o   23  
185 we word info ʁɑm   23  
171 to hide word info jəmɑmʊ̃ʔ   24  
148 white ɑndɑʔ   25  
151 green ujɑw   25  
31 tooth kədiə̯s   26  
96 dog kuyuʔ   26  
103 meat/flesh dɑgɪŋ   26  
7 to come məgəʁ   27  
179 near pɑʁɑʔ   27  
51 to sit məjəŋ   28  
14 belly bɘt:əŋ   29  
71 to stab, pierce mɑgɑs   3  
204 Eight word info wɑlə̯ɔ   3  
175 above diuŋgɑʔ   30  
25 neck gɑlɑh   33  
10 dirty kɑmɑh   35  
59 mother m:ɑʔ   35  
29 to sniff, smell ŋɑmbɑw   36  
188 what? word info ɲəw   37  
52 to stand minjɑʔ   38  
209 One Hundred word info seʁɑtus   4  
158 narrow ʁupiʔ   40  
13 back word info təkuyuŋ   41  
14 belly tənəhə̃y   41  
36 to spit utəp   41  
129 moon kənɑ̃wɑ̃t   41  
5 to walk lɑpɑh   42  
88 to squeeze word info məɾəs   42  
54 man/male ɾɑgɑh   43  
130 star bit:ɑŋ   43  
181 where? word info dikədə̯ɔ   43  
67 to sew word info ɲiʁuə̯ʔ   45  
157 thick word info ɑməl   46  
72 to hit word info ŋəgəbʊk   47  
166 correct, true təmən   47  
62 thatch/roof pək:ʊl   48  
105 tail gundɑŋ   48  
132 fog sɑbək   48  
195 no, not maʔ   48  
70 to shoot word info nimbɑk   49  
145 smoke word info ɑsɑʔ   49  
60 father bɑpɑʔ   5  
205 Nine word info siwə̯o   5  
206 Ten word info puluh   5  
210 One Thousand word info səʁibə̯o   5  
159 wide bəʁɑʔ   50  
100 wing kə̯p:əy   52  
8 to turn word info butoʁ   53  
109 mosquito ɲĩɲẽʔ   55  
123 to flow miləy   56  
147 black ɑʁəŋ   56  
134 thunder guluʁ   58  
39 to cook word info ŋəkʊʔ   59  
94 to throw word info ɲĩtuh   59  
104 fat/grease bɑŋĩʔ   59  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
124 sea lɑwət   6  
149 red suluh   61  
154 short word info ibɑh   61  
111 fish puɲə̯̃õ   62  
46 to see ninʊʔ   65  
89 to hold word info bək:əm   66  
131 cloud word info ɑwɑn   68  
58 wife mɑjə̯o   7  
182 I ɲɑʔ   7  
97 bird putɪʔ   71  
82 dull, blunt kudʊl   80  
164 good wɑwɑy   83  
162 old word info munəy   89  
34 to cry mĩwɑ̃ŋ   9  
162 old word info sɑkə̯ɔ   90  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: