https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Nyo (Abung/Sukadana)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:abl  Glottocode: lamp1242 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
2 left      
3 right      
4 leg/foot      
11 dust      
16 intestines      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
28 to breathe      
49 to lie down word info      
53 person/human being      
78 to cut, hack word info      
83 to work word info      
95 to fall word info      
121 sand      
137 to blow word info      
150 yellow      
168 day      
170 when? word info      
186 you      
190 other      
196 to count      
199 Three word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
130 star bit:ɑŋ   43  
142 heavy biɑʔ   1  
92 to open, uncover bukɑʔ   1  
99 feather bulə̯o   1  
114 leaf bulʊŋ   18  
8 to turn word info butoʁ   53  
26 hair word info buwɑʔ   1  
112 rotten word info buyuʔ   1  
117 fruit buɑh   1  
12 skin bɑbɑʔ   18  
15 bone bɑluŋ   17  
153 big bɑlɑk   21  
60 father bɑpɑʔ   5  
141 wet bɑsɑh   1  
120 stone bɑtə̯o   1  
87 to swell word info bɑyɑh   1  
104 fat/grease bɑŋĩʔ   59  
14 belly bɘt:əŋ   29  
89 to hold word info bək:əm   66  
80 to split word info bəlɑh   1  
91 to buy bələy   1  
159 wide bəʁɑʔ   50  
43 ear cupiə̯ŋ   15, 51  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
64 to say cɑwo   21  
173 at di   20  
167 night dibiŋɑy   1  
176 below dibəhɑn   1  
181 where? word info dikədə̯ɔ   43  
174 in, inside diləm   1  
175 above diuŋgɑʔ   30  
103 meat/flesh dɑgɪŋ   26  
126 lake dɑnɑw   1  
44 to hear dəŋəy   1  
41 to bite gigiə̯ʔ   21  
134 thunder guluʁ   58  
105 tail gundɑŋ   48  
25 neck gɑlɑh   33  
107 worm (earthworm) gɘl:əŋ   15  
63 name gəlɑʁ   10  
62 thatch/roof hɑtɜʔ   1  
154 short word info ibɑh   61  
177 this ijə̯ɔ   11  
66 to tie up, fasten ikɐʔ   1  
185 we word info ikɑm   2, 65  
178 that inəy   1  
156 thin word info ipis   1  
42 to suck isəp   1  
27 nose iʁuŋ   1  
118 grass jukʊʔ   2  
165 bad, evil jɑhəl   1  
192 and jɑmõ   2  
180 far jɑwɑh   1  
171 to hide word info jəmɑmʊ̃ʔ   24  
135 lightning kilɑʔ   1, 88  
82 dull, blunt kudʊl   80  
108 louse word info kutə̯o   1  
96 dog kuyuʔ   26  
10 dirty kɑmɑh   35  
79 stick/wood kɑyə̯o   1  
31 tooth kədiə̯s   26  
77 to scratch word info kək:ʊy   19  
116 flower kəmbɑŋ   21  
129 moon kənɑ̃wɑ̃t   41  
140 dry word info kəɾiŋ   22  
41 to bite kəʁɑh   1  
100 wing kə̯p:əy   52  
201 Five word info limə̯ɔ   1  
152 small luniʔ   19  
193 if lɑmʊn   10  
5 to walk lɑpɑh   42  
127 woods/forest lɑs   1  
124 sea lɑwət   6  
128 sky lɑŋẽʔ   1  
110 spider ləlɑwɑh   1  
59 mother m:ɑʔ   35  
195 no, not maʔ   48  
85 to choose miliə̯h   1  
123 to flow miləy   56  
52 to stand minjɑʔ   38  
162 old word info munəy   89  
34 to cry mĩwɑ̃ŋ   9  
35 to vomit mũtɑ̃h   1  
71 to stab, pierce mɑgɑs   3  
39 to cook word info mɑjɑʔ   19  
58 wife mɑjə̯o   7  
73 to steal mɑliə̯ŋ   16  
161 shy, ashamed mɑlə̯o   20  
97 bird mɑnʊ̃ʔ   1  
99 feather mɑnʊ̃ʔ      
74 to kill mɑtəy   15  
75 to die, be dead mɑtəy   1  
45 eye mɑtə̯ɔ   1  
33 to laugh mɑ̃h:ɑ̃͡õ   23  
7 to come məgəʁ   27  
47 to yawn məhɑwɑp   19  
51 to sit məjəŋ   28  
37 to eat məŋɑ̃n   1, 14  
88 to squeeze word info məɾəs   42  
57 husband mə̃ʁĩɑn   12  
32 tongue mə̯̃ɔ̃   1  
202 Six word info n:ǝm   1  
183 thou nikə̯o   1  
70 to shoot word info nimbɑk   49  
46 to see ninʊʔ   65  
93 to pound, beat word info nũtə̯o   20  
61 house nũə̯̃ɔ̃   22  
84 to plant nɑnəm   2  
9 to swim nɑŋʊy   1  
203 Seven word info pitə̯o   1  
206 Ten word info puluh   5  
113 branch word info pup:ɑŋ   20  
19 shoulder pup:ɪŋ   16  
144 to burn word info pup:ʊl   18  
183 thou puskɑm   13  
97 bird putɪʔ   71  
1 hand puŋə̯̃õ   17  
111 fish puɲə̯̃õ   62  
138 warm word info pɑnɑs   1  
179 near pɑʁɑʔ   27  
200 Four word info pɑʔ   1  
48 to sleep pəd:əm   16  
62 thatch/roof pək:ʊl   48  
209 One Hundred word info seʁɑtus   4  
205 Nine word info siwə̯o   5  
149 red suluh   61  
18 breast susə̯o   1  
132 fog sɑbək   48  
162 old word info sɑkə̯ɔ   90  
160 painful, sick sɑkɪʔ   1  
197 One word info sɑy   1, 61  
210 One Thousand word info səʁibə̯o   5  
68 needle səʁɑʔ   13  
55 woman/female sə̯bɑy   1, 108  
102 rat tikʊs   22  
187 they tiɑn   11  
162 old word info tuhə̯ɔ   1  
86 to grow word info tumbʊə̯h   1  
48 to sleep tuʁʊy   1  
169 year tɑh:un   1  
101 to fly tɑhɑmbor   18  
81 sharp tɑjəm   1  
98 egg tɑl:ʊy   1  
65 rope tɑləy   1  
119 earth/soil tɑnɑh   1  
155 long word info təjɑŋ   102  
13 back word info təkuyuŋ   41  
52 to stand təməgəy   14  
166 correct, true təmən   47  
14 belly tənəhə̃y   41  
133 rain ujɑn   1  
151 green ujɑw   25  
106 snake ulɑy   2  
24 head ulə̯o   1  
36 to spit utəp   41  
125 salt uyɑh   15  
191 all uɲən   22  
76 to live, be alive uʁiʔ   1  
115 root wɑkɑʔ   2  
204 Eight word info wɑlə̯ɔ   3  
164 good wɑwɑy   83  
122 water word info wɑy   2  
198 Two word info wə̯o   1  
184 he/she yə̯ɔ   1  
40 to drink ŋĩnum   1  
50 to dream ŋĩpə̯̃y   1  
139 cold word info ŋĩsən   20  
90 to dig ŋɑləy   1  
29 to sniff, smell ŋɑmbɑw   36  
38 to chew word info ŋɑyəl   13  
69 to hunt word info ŋəbuɾə̯o   23  
72 to hit word info ŋəgəbʊk   47  
39 to cook word info ŋəkʊʔ   59  
146 ash ɑbə̯o   1  
157 thick word info ɑməl   46  
148 white ɑndɑʔ   25  
56 child ɑnɑʔ   1  
163 new ɑp:ɑy   17  
189 who? word info ɑpə̯ɔ   12  
143 fire ɑpʊy   1  
145 smoke word info ɑsɑʔ   49  
17 liver ɑtəy   1  
131 cloud word info ɑwɑn   68  
136 wind ɑŋɪn   1  
147 black ɑʁəŋ   56  
67 to sew word info ɲiʁuə̯ʔ   45  
94 to throw word info ɲĩtuh   59  
109 mosquito ɲĩɲẽʔ   55  
182 I ɲɑʔ   7  
188 what? word info ɲəw   37  
194 how? word info ɲə̯oupə̯ɔ   20  
54 man/male ɾɑgɑh   43  
158 narrow ʁupiʔ   40  
22 to fear ʁɑbɑy   14  
23 blood ʁɑh   1  
185 we word info ʁɑm   23  
6 road/path ʁɑŋlɑyo   1  
30 mouth ʁɑŋə̯ɔ   16  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: