https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Nyo (Abung/Sukadana)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:abl  Glottocode: lamp1242 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above diuŋgɑʔ   30  
191 all uɲən   22  
192 and jɑmõ   2  
146 ash ɑbə̯o   1  
173 at di   20  
13 back word info təkuyuŋ   41  
165 bad, evil jɑhəl   1  
14 belly bɘt:əŋ   29  
14 belly tənəhə̃y   41  
176 below dibəhɑn   1  
153 big bɑlɑk   21  
97 bird mɑnʊ̃ʔ   1  
97 bird putɪʔ   71  
147 black ɑʁəŋ   56  
23 blood ʁɑh   1  
15 bone bɑluŋ   17  
113 branch word info pup:ɑŋ   20  
18 breast susə̯o   1  
56 child ɑnɑʔ   1  
131 cloud word info ɑwɑn   68  
139 cold word info ŋĩsən   20  
166 correct, true təmən   47  
168 day      
10 dirty kɑmɑh   35  
96 dog kuyuʔ   26  
140 dry word info kəɾiŋ   22  
82 dull, blunt kudʊl   80  
11 dust      
43 ear cupiə̯ŋ   15, 51  
119 earth/soil tɑnɑh   1  
98 egg tɑl:ʊy   1  
204 Eight word info wɑlə̯ɔ   3  
45 eye mɑtə̯ɔ   1  
180 far jɑwɑh   1  
104 fat/grease bɑŋĩʔ   59  
60 father bɑpɑʔ   5  
99 feather bulə̯o   1  
99 feather mɑnʊ̃ʔ      
208 Fifty word info      
143 fire ɑpʊy   1  
111 fish puɲə̯̃õ   62  
201 Five word info limə̯ɔ   1  
116 flower kəmbɑŋ   21  
132 fog sɑbək   48  
200 Four word info pɑʔ   1  
117 fruit buɑh   1  
164 good wɑwɑy   83  
118 grass jukʊʔ   2  
151 green ujɑw   25  
26 hair word info buwɑʔ   1  
1 hand puŋə̯̃õ   17  
184 he/she yə̯ɔ   1  
24 head ulə̯o   1  
142 heavy biɑʔ   1  
61 house nũə̯̃ɔ̃   22  
194 how? word info ɲə̯oupə̯ɔ   20  
57 husband mə̃ʁĩɑn   12  
182 I ɲɑʔ   7  
193 if lɑmʊn   10  
174 in, inside diləm   1  
16 intestines      
126 lake dɑnɑw   1  
114 leaf bulʊŋ   18  
2 left      
4 leg/foot      
135 lightning kilɑʔ   1, 88  
17 liver ɑtəy   1  
155 long word info təjɑŋ   102  
108 louse word info kutə̯o   1  
54 man/male ɾɑgɑh   43  
103 meat/flesh dɑgɪŋ   26  
129 moon kənɑ̃wɑ̃t   41  
109 mosquito ɲĩɲẽʔ   55  
59 mother m:ɑʔ   35  
30 mouth ʁɑŋə̯ɔ   16  
63 name gəlɑʁ   10  
158 narrow ʁupiʔ   40  
179 near pɑʁɑʔ   27  
25 neck gɑlɑh   33  
68 needle səʁɑʔ   13  
163 new ɑp:ɑy   17  
167 night dibiŋɑy   1  
205 Nine word info siwə̯o   5  
195 no, not maʔ   48  
27 nose iʁuŋ   1  
162 old word info tuhə̯ɔ   1  
162 old word info munəy   89  
162 old word info sɑkə̯ɔ   90  
197 One word info sɑy   1, 61  
209 One Hundred word info seʁɑtus   4  
210 One Thousand word info səʁibə̯o   5  
190 other      
160 painful, sick sɑkɪʔ   1  
53 person/human being      
133 rain ujɑn   1  
102 rat tikʊs   22  
149 red suluh   61  
3 right      
6 road/path ʁɑŋlɑyo   1  
115 root wɑkɑʔ   2  
65 rope tɑləy   1  
112 rotten word info buyuʔ   1  
125 salt uyɑh   15  
121 sand      
124 sea lɑwət   6  
203 Seven word info pitə̯o   1  
81 sharp tɑjəm   1  
154 short word info ibɑh   61  
19 shoulder pup:ɪŋ   16  
161 shy, ashamed mɑlə̯o   20  
202 Six word info n:ǝm   1  
12 skin bɑbɑʔ   18  
128 sky lɑŋẽʔ   1  
152 small luniʔ   19  
145 smoke word info ɑsɑʔ   49  
106 snake ulɑy   2  
110 spider ləlɑwɑh   1  
130 star bit:ɑŋ   43  
79 stick/wood kɑyə̯o   1  
120 stone bɑtə̯o   1  
105 tail gundɑŋ   48  
206 Ten word info puluh   5  
178 that inəy   1  
62 thatch/roof hɑtɜʔ   1  
62 thatch/roof pək:ʊl   48  
187 they tiɑn   11  
157 thick word info ɑməl   46  
156 thin word info ipis   1  
177 this ijə̯ɔ   11  
183 thou nikə̯o   1  
183 thou puskɑm   13  
199 Three word info      
134 thunder guluʁ   58  
41 to bite gigiə̯ʔ   21  
41 to bite kəʁɑh   1  
137 to blow word info      
28 to breathe      
144 to burn word info pup:ʊl   18  
91 to buy bələy   1  
38 to chew word info ŋɑyəl   13  
85 to choose miliə̯h   1  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
7 to come məgəʁ   27  
39 to cook word info mɑjɑʔ   19  
39 to cook word info ŋəkʊʔ   59  
196 to count      
34 to cry mĩwɑ̃ŋ   9  
78 to cut, hack word info      
75 to die, be dead mɑtəy   1  
90 to dig ŋɑləy   1  
50 to dream ŋĩpə̯̃y   1  
40 to drink ŋĩnum   1  
37 to eat məŋɑ̃n   1, 14  
95 to fall word info      
22 to fear ʁɑbɑy   14  
123 to flow miləy   56  
101 to fly tɑhɑmbor   18  
86 to grow word info tumbʊə̯h   1  
44 to hear dəŋəy   1  
171 to hide word info jəmɑmʊ̃ʔ   24  
72 to hit word info ŋəgəbʊk   47  
89 to hold word info bək:əm   66  
69 to hunt word info ŋəbuɾə̯o   23  
74 to kill mɑtəy   15  
20 to know, be knowledgeable      
33 to laugh mɑ̃h:ɑ̃͡õ   23  
49 to lie down word info      
76 to live, be alive uʁiʔ   1  
92 to open, uncover bukɑʔ   1  
84 to plant nɑnəm   2  
93 to pound, beat word info nũtə̯o   20  
64 to say cɑwo   21  
77 to scratch word info kək:ʊy   19  
46 to see ninʊʔ   65  
67 to sew word info ɲiʁuə̯ʔ   45  
70 to shoot word info nimbɑk   49  
51 to sit məjəŋ   28  
48 to sleep pəd:əm   16  
48 to sleep tuʁʊy   1  
29 to sniff, smell ŋɑmbɑw   36  
36 to spit utəp   41  
80 to split word info bəlɑh   1  
88 to squeeze word info məɾəs   42  
71 to stab, pierce mɑgɑs   3  
52 to stand minjɑʔ   38  
52 to stand təməgəy   14  
73 to steal mɑliə̯ŋ   16  
42 to suck isəp   1  
87 to swell word info bɑyɑh   1  
9 to swim nɑŋʊy   1  
21 to think      
94 to throw word info ɲĩtuh   59  
66 to tie up, fasten ikɐʔ   1  
8 to turn word info butoʁ   53  
35 to vomit mũtɑ̃h   1  
5 to walk lɑpɑh   42  
83 to work word info      
47 to yawn məhɑwɑp   19  
32 tongue mə̯̃ɔ̃   1  
31 tooth kədiə̯s   26  
207 Twenty word info      
198 Two word info wə̯o   1  
138 warm word info pɑnɑs   1  
122 water word info wɑy   2  
185 we word info ikɑm   2, 65  
185 we word info ʁɑm   23  
141 wet bɑsɑh   1  
188 what? word info ɲəw   37  
170 when? word info      
181 where? word info dikədə̯ɔ   43  
148 white ɑndɑʔ   25  
189 who? word info ɑpə̯ɔ   12  
159 wide bəʁɑʔ   50  
58 wife mɑjə̯o   7  
136 wind ɑŋɪn   1  
100 wing kə̯p:əy   52  
55 woman/female sə̯bɑy   1, 108  
127 woods/forest lɑs   1  
107 worm (earthworm) gɘl:əŋ   15  
169 year tɑh:un   1  
150 yellow      
186 you      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: