https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Nyo (Abung/Kotabumi)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:abl  Glottocode: lamp1242 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 6 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
11 dust      
16 intestines      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
28 to breathe      
32 tongue      
53 person/human being      
60 father      
63 name      
67 to sew word info      
83 to work word info      
86 to grow word info      
93 to pound, beat word info      
95 to fall word info      
107 worm (earthworm)      
121 sand      
137 to blow word info      
150 yellow      
157 thick word info      
168 day      
186 you      
199 Three word info      
201 Five word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
49 to lie down word info turuy      
6 road/path ʁɑŋlɑyo   1  
9 to swim nɑŋʊy   1  
12 skin kuliʔ   1  
15 bone tul:ɑn   1  
17 liver ɑtəy   1  
18 breast susu   1  
23 blood ʁɑh   1  
24 head ulə̯o   1  
26 hair word info buɑʔ   1  
27 nose iʁuŋ   1  
35 to vomit mũtɑh   1  
40 to drink ŋinum   1  
41 to bite kəʁoh   1  
42 to suck isəp   1  
44 to hear dɘŋɘy   1  
45 eye mɑtɔ   1  
48 to sleep tuʁʊy   1  
50 to dream ŋipɘy   1  
56 child ɑnɑʔ   1  
65 rope tɑlɘy   1  
66 to tie up, fasten ŋikəʔ   1  
74 to kill ŋəbunuh   1  
75 to die, be dead mɑtɘy   1  
76 to live, be alive uʁiʔ   1  
79 stick/wood kɑyə̯o   1  
80 to split word info bəlɑh   1  
81 sharp tɑjɘm   1  
85 to choose milih   1  
87 to swell word info bɑyəh   1  
90 to dig gɑlɘ̯y   1  
91 to buy bəlɘ̯y   1  
92 to open, uncover bukɑʔ   1  
98 egg tɑl:ʊy   1  
99 feather bulə̯o   1  
108 louse word info kutə̯o   1  
112 rotten word info buyuʔ   1  
117 fruit buɑh   1  
119 earth/soil tɑnəh   1  
120 stone bɑtə̯o   1  
126 lake dɑnɑw   1  
127 woods/forest lɑs   1  
128 sky lɑŋiʔ   1  
132 fog kɑbut   1  
133 rain ujɑn   1  
135 lightning kilɑʔ   1  
136 wind ɑŋin   1  
138 warm word info pɑnɑs   1  
141 wet bɑsɘh   1  
142 heavy biɑʔ   1  
143 fire ɑpʊy   1  
146 ash ɑbə̯o   1  
160 painful, sick sɑkiʔ   1  
162 old word info tuh:əɔ̝   1  
165 bad, evil jɑhəl   1  
166 correct, true bənər   1  
167 night dəbiŋəy   1  
169 year tɑh:ʊn   1  
174 in, inside dilɘm   1  
176 below dibɑhɑn   1  
178 that inɘy   1  
180 far jɑwəh   1  
183 thou nikə̯o   1  
184 he/she iə̯ɔ̝   1  
198 Two word info   1  
200 Four word info pɑʔ   1  
202 Six word info n:ǝm   1  
55 woman/female səbɑy   1, 108  
37 to eat məŋɑn   1, 14  
2 left kirei   1, 42  
156 thin word info tipis   1, 44  
110 spider sɑŋlɑwɑh   1, 48  
110 spider sɑŋlɑwɑh   1, 48  
197 One word info sɑy   1, 61  
3 right kanan   1, 73  
193 if lɑmʊn   10  
155 long word info tij:ɑŋ   102  
187 they tiɑn   11  
57 husband məŋĩɑn   12  
189 who? word info siɑpɔ   12  
38 to chew word info ŋɑyəl   13  
68 needle sɘʁəʔ   13  
183 thou puskɑm   13  
22 to fear ʁɑbɑy   14  
52 to stand təməgɘy   14  
74 to kill pɑtɘy   15  
125 salt uyɑh   15  
43 ear cupiə̯ŋ   15, 51  
19 shoulder pup:ɪŋ   16  
30 mouth gɑŋõ   16  
48 to sleep pəd:əm   16  
73 to steal mɑliə̯ŋ   16  
177 this ijo   16  
1 hand puŋə̯o   17  
15 bone bɑluŋ   17  
163 new ɑp:ɑy   17  
12 skin bɑbɑʔ   18  
101 to fly teɾbɑŋ   18  
114 leaf buluŋ   18  
144 to burn word info pup:ul   18  
39 to cook word info mɑsɑʔ   19  
47 to yawn mɑh:wɑp   19  
77 to scratch word info kəkuy   19  
152 small luniʔ   19  
84 to plant nɑnəm   2  
106 snake ulɑy   2  
115 root wɑkɑʔ   2  
118 grass jukuʔ   2  
122 water word info wɑy   2  
192 and jɑmõ   2  
185 we word info ikɑm   2, 65  
185 we word info ikɑmjo   2, 65  
113 branch word info pup:ɑŋ   20  
139 cold word info ŋisɘn   20  
161 shy, ashamed mɑlə̯o   20  
173 at di   20  
194 how? word info geh nyow?   20  
41 to bite gigiə̯ʔ   21  
64 to say cɑwo   21  
116 flower kəmbɑŋ   21  
153 big bɑlɑk   21  
61 house nũə̯ɔ̝̃   22  
102 rat tikus   22  
140 dry word info kəχɪŋ   22  
190 other sumɑŋ   22  
191 all uɲɘn   22  
33 to laugh mɑ̃h:ə̃õ   23  
69 to hunt word info ŋəbuɾə̯o   23  
104 fat/grease tɑbɑh   23  
171 to hide word info jɘmɑmõʔ   24  
148 white ɑndɑʔ   25  
151 green ujɑw   25  
31 tooth kədiə̯s   26  
96 dog kuyuʔ   26  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
7 to come məgəʁ   27  
179 near pɑʁəʔ   27  
51 to sit məj:əŋ   28  
72 to hit word info nət:uh   28  
72 to hit word info tət:uh   28  
4 leg/foot caluk   29  
14 belly bət:əŋ   29  
71 to stab, pierce mɑgɑs   3  
175 above diʔuŋgɑʔ   30  
196 to count ŋituŋ   31  
25 neck gɑlɑh   33  
10 dirty kɑmɑh   35  
59 mother m̯mɑʔ   35  
29 to sniff, smell ɑmbɑw   36  
188 what? word info ɲɔ̝   37  
52 to stand minjɑʔ   38  
170 when? word info ɑkʊnkədo   38  
14 belly tənəh:ɑy   41  
36 to spit ŋutəp   41  
129 moon kənɑwɑt   41  
158 narrow səmɑʔ   41  
5 to walk lɑpɑh   42  
88 to squeeze word info pɘɾɘs   42  
54 man/male rɑgɑh   43  
130 star bit:ɑŋ   43  
181 where? word info dikədo   43  
39 to cook word info nɑsɑʔ   45, 19  
166 correct, true təmən   47  
62 thatch/roof pɑk:ʊl   48  
132 fog sɑbək   48  
195 no, not maʔ   48  
70 to shoot word info nimbɑk   49  
145 smoke word info ɑsəʔ   49  
105 tail but:ut   50  
159 wide bəʁɑʔ   50  
100 wing kəp:ɘ̯y   52  
13 back word info tundun   55  
109 mosquito ɲĩɲĩʔ   55  
94 to throw word info sitaŋ   56  
123 to flow milɘ̯y   56  
147 black ɑʁəŋ   56  
134 thunder guluʁ   58  
94 to throw word info ɲituh   59  
160 painful, sick mɑʁiŋ   59  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
124 sea lɑwɘt   6  
149 red suluh   61  
154 short word info ibɑh   61  
111 fish puɲə̯̃o   62  
46 to see ŋənɑh   64  
46 to see ninuʔ   65  
89 to hold word info mək:əm   66  
89 to hold word info kɑtiŋ   67  
131 cloud word info ɑwɑn   68  
89 to hold word info pəguŋ   68, 32  
58 wife mɑjə̯o   7  
182 I ɲɑʔ   7  
97 bird putiʔ   71  
78 to cut, hack word info məlɑʔ   72  
78 to cut, hack word info pɘlɑʔ   72  
82 dull, blunt kudʊl   80  
8 to turn word info ɲipɑŋ   81  
164 good wɑwɑy   83  
34 to cry mĩwɑ̃ŋ   9  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: