https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Nyo (Abung/Kotabumi)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:abl  Glottocode: lamp1242 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 6 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
11 dust      
16 intestines      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
28 to breathe      
32 tongue      
53 person/human being      
60 father      
63 name      
67 to sew word info      
83 to work word info      
86 to grow word info      
93 to pound, beat word info      
95 to fall word info      
107 worm (earthworm)      
121 sand      
137 to blow word info      
150 yellow      
157 thick word info      
168 day      
186 you      
199 Three word info      
201 Five word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
130 star bit:ɑŋ   43  
142 heavy biɑʔ   1  
92 to open, uncover bukɑʔ   1  
114 leaf buluŋ   18  
99 feather bulə̯o   1  
105 tail but:ut   50  
112 rotten word info buyuʔ   1  
117 fruit buɑh   1  
26 hair word info buɑʔ   1  
12 skin bɑbɑʔ   18  
15 bone bɑluŋ   17  
153 big bɑlɑk   21  
141 wet bɑsɘh   1  
120 stone bɑtə̯o   1  
87 to swell word info bɑyəh   1  
80 to split word info bəlɑh   1  
91 to buy bəlɘ̯y   1  
166 correct, true bənər   1  
14 belly bət:əŋ   29  
159 wide bəʁɑʔ   50  
4 leg/foot caluk   29  
43 ear cupiə̯ŋ   15, 51  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
64 to say cɑwo   21  
173 at di   20  
176 below dibɑhɑn   1  
181 where? word info dikədo   43  
174 in, inside dilɘm   1  
175 above diʔuŋgɑʔ   30  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
126 lake dɑnɑw   1  
44 to hear dɘŋɘy   1  
167 night dəbiŋəy   1  
194 how? word info geh nyow?   20  
41 to bite gigiə̯ʔ   21  
134 thunder guluʁ   58  
25 neck gɑlɑh   33  
90 to dig gɑlɘ̯y   1  
30 mouth gɑŋõ   16  
154 short word info ibɑh   61  
177 this ijo   16  
185 we word info ikɑm   2, 65  
185 we word info ikɑmjo   2, 65  
178 that inɘy   1  
42 to suck isəp   1  
184 he/she iə̯ɔ̝   1  
27 nose iʁuŋ   1  
118 grass jukuʔ   2  
165 bad, evil jɑhəl   1  
192 and jɑmõ   2  
180 far jɑwəh   1  
171 to hide word info jɘmɑmõʔ   24  
3 right kanan   1, 73  
135 lightning kilɑʔ   1  
2 left kirei   1, 42  
82 dull, blunt kudʊl   80  
12 skin kuliʔ   1  
108 louse word info kutə̯o   1  
96 dog kuyuʔ   26  
132 fog kɑbut   1  
10 dirty kɑmɑh   35  
89 to hold word info kɑtiŋ   67  
79 stick/wood kɑyə̯o   1  
31 tooth kədiə̯s   26  
77 to scratch word info kəkuy   19  
116 flower kəmbɑŋ   21  
129 moon kənɑwɑt   41  
100 wing kəp:ɘ̯y   52  
41 to bite kəʁoh   1  
140 dry word info kəχɪŋ   22  
152 small luniʔ   19  
193 if lɑmʊn   10  
5 to walk lɑpɑh   42  
127 woods/forest lɑs   1  
124 sea lɑwɘt   6  
128 sky lɑŋiʔ   1  
195 no, not maʔ   48  
85 to choose milih   1  
123 to flow milɘ̯y   56  
52 to stand minjɑʔ   38  
34 to cry mĩwɑ̃ŋ   9  
35 to vomit mũtɑh   1  
71 to stab, pierce mɑgɑs   3  
47 to yawn mɑh:wɑp   19  
58 wife mɑjə̯o   7  
73 to steal mɑliə̯ŋ   16  
161 shy, ashamed mɑlə̯o   20  
39 to cook word info mɑsɑʔ   19  
45 eye mɑtɔ   1  
75 to die, be dead mɑtɘy   1  
160 painful, sick mɑʁiŋ   59  
33 to laugh mɑ̃h:ə̃õ   23  
7 to come məgəʁ   27  
51 to sit məj:əŋ   28  
89 to hold word info mək:əm   66  
78 to cut, hack word info məlɑʔ   72  
57 husband məŋĩɑn   12  
37 to eat məŋɑn   1, 14  
59 mother m̯mɑʔ   35  
202 Six word info n:ǝm   1  
183 thou nikə̯o   1  
70 to shoot word info nimbɑk   49  
46 to see ninuʔ   65  
61 house nũə̯ɔ̝̃   22  
84 to plant nɑnəm   2  
39 to cook word info nɑsɑʔ   45, 19  
9 to swim nɑŋʊy   1  
72 to hit word info nət:uh   28  
144 to burn word info pup:ul   18  
113 branch word info pup:ɑŋ   20  
19 shoulder pup:ɪŋ   16  
183 thou puskɑm   13  
97 bird putiʔ   71  
1 hand puŋə̯o   17  
111 fish puɲə̯̃o   62  
62 thatch/roof pɑk:ʊl   48  
138 warm word info pɑnɑs   1  
74 to kill pɑtɘy   15  
179 near pɑʁəʔ   27  
200 Four word info pɑʔ   1  
78 to cut, hack word info pɘlɑʔ   72  
88 to squeeze word info pɘɾɘs   42  
48 to sleep pəd:əm   16  
89 to hold word info pəguŋ   68, 32  
54 man/male rɑgɑh   43  
94 to throw word info sitaŋ   56  
189 who? word info siɑpɔ   12  
149 red suluh   61  
190 other sumɑŋ   22  
18 breast susu   1  
132 fog sɑbək   48  
160 painful, sick sɑkiʔ   1  
197 One word info sɑy   1, 61  
110 spider sɑŋlɑwɑh   1, 48  
110 spider sɑŋlɑwɑh   1, 48  
68 needle sɘʁəʔ   13  
55 woman/female səbɑy   1, 108  
158 narrow səmɑʔ   41  
101 to fly teɾbɑŋ   18  
155 long word info tij:ɑŋ   102  
102 rat tikus   22  
156 thin word info tipis   1, 44  
187 they tiɑn   11  
162 old word info tuh:əɔ̝   1  
15 bone tul:ɑn   1  
13 back word info tundun   55  
49 to lie down word info turuy      
48 to sleep tuʁʊy   1  
104 fat/grease tɑbɑh   23  
169 year tɑh:ʊn   1  
81 sharp tɑjɘm   1  
98 egg tɑl:ʊy   1  
65 rope tɑlɘy   1  
119 earth/soil tɑnəh   1  
52 to stand təməgɘy   14  
166 correct, true təmən   47  
14 belly tənəh:ɑy   41  
72 to hit word info tət:uh   28  
133 rain ujɑn   1  
151 green ujɑw   25  
106 snake ulɑy   2  
24 head ulə̯o   1  
125 salt uyɑh   15  
191 all uɲɘn   22  
76 to live, be alive uʁiʔ   1  
115 root wɑkɑʔ   2  
164 good wɑwɑy   83  
122 water word info wɑy   2  
198 Two word info   1  
66 to tie up, fasten ŋikəʔ   1  
40 to drink ŋinum   1  
50 to dream ŋipɘy   1  
139 cold word info ŋisɘn   20  
196 to count ŋituŋ   31  
36 to spit ŋutəp   41  
38 to chew word info ŋɑyəl   13  
74 to kill ŋəbunuh   1  
69 to hunt word info ŋəbuɾə̯o   23  
46 to see ŋənɑh   64  
146 ash ɑbə̯o   1  
170 when? word info ɑkʊnkədo   38  
29 to sniff, smell ɑmbɑw   36  
148 white ɑndɑʔ   25  
56 child ɑnɑʔ   1  
163 new ɑp:ɑy   17  
143 fire ɑpʊy   1  
145 smoke word info ɑsəʔ   49  
17 liver ɑtəy   1  
131 cloud word info ɑwɑn   68  
136 wind ɑŋin   1  
147 black ɑʁəŋ   56  
8 to turn word info ɲipɑŋ   81  
94 to throw word info ɲituh   59  
109 mosquito ɲĩɲĩʔ   55  
182 I ɲɑʔ   7  
188 what? word info ɲɔ̝   37  
22 to fear ʁɑbɑy   14  
23 blood ʁɑh   1  
6 road/path ʁɑŋlɑyo   1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: