https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Nyo (Abung/Kotabumi)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:abl  Glottocode: lamp1242 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 6 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above diʔuŋgɑʔ   30  
191 all uɲɘn   22  
192 and jɑmõ   2  
146 ash ɑbə̯o   1  
173 at di   20  
13 back word info tundun   55  
165 bad, evil jɑhəl   1  
14 belly bət:əŋ   29  
14 belly tənəh:ɑy   41  
176 below dibɑhɑn   1  
153 big bɑlɑk   21  
97 bird putiʔ   71  
147 black ɑʁəŋ   56  
23 blood ʁɑh   1  
15 bone bɑluŋ   17  
15 bone tul:ɑn   1  
113 branch word info pup:ɑŋ   20  
18 breast susu   1  
56 child ɑnɑʔ   1  
131 cloud word info ɑwɑn   68  
139 cold word info ŋisɘn   20  
166 correct, true bənər   1  
166 correct, true təmən   47  
168 day      
10 dirty kɑmɑh   35  
96 dog kuyuʔ   26  
140 dry word info kəχɪŋ   22  
82 dull, blunt kudʊl   80  
11 dust      
43 ear cupiə̯ŋ   15, 51  
119 earth/soil tɑnəh   1  
98 egg tɑl:ʊy   1  
204 Eight word info      
45 eye mɑtɔ   1  
180 far jɑwəh   1  
104 fat/grease tɑbɑh   23  
60 father      
99 feather bulə̯o   1  
208 Fifty word info      
143 fire ɑpʊy   1  
111 fish puɲə̯̃o   62  
201 Five word info      
116 flower kəmbɑŋ   21  
132 fog kɑbut   1  
132 fog sɑbək   48  
200 Four word info pɑʔ   1  
117 fruit buɑh   1  
164 good wɑwɑy   83  
118 grass jukuʔ   2  
151 green ujɑw   25  
26 hair word info buɑʔ   1  
1 hand puŋə̯o   17  
184 he/she iə̯ɔ̝   1  
24 head ulə̯o   1  
142 heavy biɑʔ   1  
61 house nũə̯ɔ̝̃   22  
194 how? word info geh nyow?   20  
57 husband məŋĩɑn   12  
182 I ɲɑʔ   7  
193 if lɑmʊn   10  
174 in, inside dilɘm   1  
16 intestines      
126 lake dɑnɑw   1  
114 leaf buluŋ   18  
2 left kirei   1, 42  
4 leg/foot caluk   29  
135 lightning kilɑʔ   1  
17 liver ɑtəy   1  
155 long word info tij:ɑŋ   102  
108 louse word info kutə̯o   1  
54 man/male rɑgɑh   43  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
129 moon kənɑwɑt   41  
109 mosquito ɲĩɲĩʔ   55  
59 mother m̯mɑʔ   35  
30 mouth gɑŋõ   16  
63 name      
158 narrow səmɑʔ   41  
179 near pɑʁəʔ   27  
25 neck gɑlɑh   33  
68 needle sɘʁəʔ   13  
163 new ɑp:ɑy   17  
167 night dəbiŋəy   1  
205 Nine word info      
195 no, not maʔ   48  
27 nose iʁuŋ   1  
162 old word info tuh:əɔ̝   1  
197 One word info sɑy   1, 61  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other sumɑŋ   22  
160 painful, sick mɑʁiŋ   59  
160 painful, sick sɑkiʔ   1  
53 person/human being      
133 rain ujɑn   1  
102 rat tikus   22  
149 red suluh   61  
3 right kanan   1, 73  
6 road/path ʁɑŋlɑyo   1  
115 root wɑkɑʔ   2  
65 rope tɑlɘy   1  
112 rotten word info buyuʔ   1  
125 salt uyɑh   15  
121 sand      
124 sea lɑwɘt   6  
203 Seven word info      
81 sharp tɑjɘm   1  
154 short word info ibɑh   61  
19 shoulder pup:ɪŋ   16  
161 shy, ashamed mɑlə̯o   20  
202 Six word info n:ǝm   1  
12 skin bɑbɑʔ   18  
12 skin kuliʔ   1  
128 sky lɑŋiʔ   1  
152 small luniʔ   19  
145 smoke word info ɑsəʔ   49  
106 snake ulɑy   2  
110 spider sɑŋlɑwɑh   1, 48  
110 spider sɑŋlɑwɑh   1, 48  
130 star bit:ɑŋ   43  
79 stick/wood kɑyə̯o   1  
120 stone bɑtə̯o   1  
105 tail but:ut   50  
206 Ten word info      
178 that inɘy   1  
62 thatch/roof pɑk:ʊl   48  
187 they tiɑn   11  
157 thick word info      
156 thin word info tipis   1, 44  
177 this ijo   16  
183 thou nikə̯o   1  
183 thou puskɑm   13  
199 Three word info      
134 thunder guluʁ   58  
41 to bite gigiə̯ʔ   21  
41 to bite kəʁoh   1  
137 to blow word info      
28 to breathe      
144 to burn word info pup:ul   18  
91 to buy bəlɘ̯y   1  
38 to chew word info ŋɑyəl   13  
85 to choose milih   1  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
7 to come məgəʁ   27  
39 to cook word info mɑsɑʔ   19  
39 to cook word info nɑsɑʔ   45, 19  
196 to count ŋituŋ   31  
34 to cry mĩwɑ̃ŋ   9  
78 to cut, hack word info məlɑʔ   72  
78 to cut, hack word info pɘlɑʔ   72  
75 to die, be dead mɑtɘy   1  
90 to dig gɑlɘ̯y   1  
50 to dream ŋipɘy   1  
40 to drink ŋinum   1  
37 to eat məŋɑn   1, 14  
95 to fall word info      
22 to fear ʁɑbɑy   14  
123 to flow milɘ̯y   56  
101 to fly teɾbɑŋ   18  
86 to grow word info      
44 to hear dɘŋɘy   1  
171 to hide word info jɘmɑmõʔ   24  
72 to hit word info nət:uh   28  
72 to hit word info tət:uh   28  
89 to hold word info mək:əm   66  
89 to hold word info kɑtiŋ   67  
89 to hold word info pəguŋ   68, 32  
69 to hunt word info ŋəbuɾə̯o   23  
74 to kill ŋəbunuh   1  
74 to kill pɑtɘy   15  
20 to know, be knowledgeable      
33 to laugh mɑ̃h:ə̃õ   23  
49 to lie down word info turuy      
76 to live, be alive uʁiʔ   1  
92 to open, uncover bukɑʔ   1  
84 to plant nɑnəm   2  
93 to pound, beat word info      
64 to say cɑwo   21  
77 to scratch word info kəkuy   19  
46 to see ninuʔ   65  
46 to see ŋənɑh   64  
67 to sew word info      
70 to shoot word info nimbɑk   49  
51 to sit məj:əŋ   28  
48 to sleep pəd:əm   16  
48 to sleep tuʁʊy   1  
29 to sniff, smell ɑmbɑw   36  
36 to spit ŋutəp   41  
80 to split word info bəlɑh   1  
88 to squeeze word info pɘɾɘs   42  
71 to stab, pierce mɑgɑs   3  
52 to stand minjɑʔ   38  
52 to stand təməgɘy   14  
73 to steal mɑliə̯ŋ   16  
42 to suck isəp   1  
87 to swell word info bɑyəh   1  
9 to swim nɑŋʊy   1  
21 to think      
94 to throw word info sitaŋ   56  
94 to throw word info ɲituh   59  
66 to tie up, fasten ŋikəʔ   1  
8 to turn word info ɲipɑŋ   81  
35 to vomit mũtɑh   1  
5 to walk lɑpɑh   42  
83 to work word info      
47 to yawn mɑh:wɑp   19  
32 tongue      
31 tooth kədiə̯s   26  
207 Twenty word info      
198 Two word info   1  
138 warm word info pɑnɑs   1  
122 water word info wɑy   2  
185 we word info ikɑm   2, 65  
185 we word info ikɑmjo   2, 65  
141 wet bɑsɘh   1  
188 what? word info ɲɔ̝   37  
170 when? word info ɑkʊnkədo   38  
181 where? word info dikədo   43  
148 white ɑndɑʔ   25  
189 who? word info siɑpɔ   12  
159 wide bəʁɑʔ   50  
58 wife mɑjə̯o   7  
136 wind ɑŋin   1  
100 wing kəp:ɘ̯y   52  
55 woman/female səbɑy   1, 108  
127 woods/forest lɑs   1  
107 worm (earthworm)      
169 year tɑh:ʊn   1  
150 yellow      
186 you      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: