https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Nyo (Abung/Kotabumi)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:abl  Glottocode: lamp1242 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 6 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand puŋə̯o   17  
2 left kirei   1, 42  
3 right kanan   1, 73  
4 leg/foot caluk   29  
5 to walk lɑpɑh   42  
6 road/path ʁɑŋlɑyo   1  
7 to come məgəʁ   27  
8 to turn word info ɲipɑŋ   81  
9 to swim nɑŋʊy   1  
10 dirty kɑmɑh   35  
11 dust      
12 skin bɑbɑʔ   18  
12 skin kuliʔ   1  
13 back word info tundun   55  
14 belly bət:əŋ   29  
14 belly tənəh:ɑy   41  
15 bone bɑluŋ   17  
15 bone tul:ɑn   1  
16 intestines      
17 liver ɑtəy   1  
18 breast susu   1  
19 shoulder pup:ɪŋ   16  
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
22 to fear ʁɑbɑy   14  
23 blood ʁɑh   1  
24 head ulə̯o   1  
25 neck gɑlɑh   33  
26 hair word info buɑʔ   1  
27 nose iʁuŋ   1  
28 to breathe      
29 to sniff, smell ɑmbɑw   36  
30 mouth gɑŋõ   16  
31 tooth kədiə̯s   26  
32 tongue      
33 to laugh mɑ̃h:ə̃õ   23  
34 to cry mĩwɑ̃ŋ   9  
35 to vomit mũtɑh   1  
36 to spit ŋutəp   41  
37 to eat məŋɑn   1, 14  
38 to chew word info ŋɑyəl   13  
39 to cook word info mɑsɑʔ   19  
39 to cook word info nɑsɑʔ   45, 19  
40 to drink ŋinum   1  
41 to bite gigiə̯ʔ   21  
41 to bite kəʁoh   1  
42 to suck isəp   1  
43 ear cupiə̯ŋ   15, 51  
44 to hear dɘŋɘy   1  
45 eye mɑtɔ   1  
46 to see ninuʔ   65  
46 to see ŋənɑh   64  
47 to yawn mɑh:wɑp   19  
48 to sleep pəd:əm   16  
48 to sleep tuʁʊy   1  
49 to lie down word info turuy      
50 to dream ŋipɘy   1  
51 to sit məj:əŋ   28  
52 to stand minjɑʔ   38  
52 to stand təməgɘy   14  
53 person/human being      
54 man/male rɑgɑh   43  
55 woman/female səbɑy   1, 108  
56 child ɑnɑʔ   1  
57 husband məŋĩɑn   12  
58 wife mɑjə̯o   7  
59 mother m̯mɑʔ   35  
60 father      
61 house nũə̯ɔ̝̃   22  
62 thatch/roof pɑk:ʊl   48  
63 name      
64 to say cɑwo   21  
65 rope tɑlɘy   1  
66 to tie up, fasten ŋikəʔ   1  
67 to sew word info      
68 needle sɘʁəʔ   13  
69 to hunt word info ŋəbuɾə̯o   23  
70 to shoot word info nimbɑk   49  
71 to stab, pierce mɑgɑs   3  
72 to hit word info nət:uh   28  
72 to hit word info tət:uh   28  
73 to steal mɑliə̯ŋ   16  
74 to kill ŋəbunuh   1  
74 to kill pɑtɘy   15  
75 to die, be dead mɑtɘy   1  
76 to live, be alive uʁiʔ   1  
77 to scratch word info kəkuy   19  
78 to cut, hack word info məlɑʔ   72  
78 to cut, hack word info pɘlɑʔ   72  
79 stick/wood kɑyə̯o   1  
80 to split word info bəlɑh   1  
81 sharp tɑjɘm   1  
82 dull, blunt kudʊl   80  
83 to work word info      
84 to plant nɑnəm   2  
85 to choose milih   1  
86 to grow word info      
87 to swell word info bɑyəh   1  
88 to squeeze word info pɘɾɘs   42  
89 to hold word info mək:əm   66  
89 to hold word info kɑtiŋ   67  
89 to hold word info pəguŋ   68, 32  
90 to dig gɑlɘ̯y   1  
91 to buy bəlɘ̯y   1  
92 to open, uncover bukɑʔ   1  
93 to pound, beat word info      
94 to throw word info sitaŋ   56  
94 to throw word info ɲituh   59  
95 to fall word info      
96 dog kuyuʔ   26  
97 bird putiʔ   71  
98 egg tɑl:ʊy   1  
99 feather bulə̯o   1  
100 wing kəp:ɘ̯y   52  
101 to fly teɾbɑŋ   18  
102 rat tikus   22  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
104 fat/grease tɑbɑh   23  
105 tail but:ut   50  
106 snake ulɑy   2  
107 worm (earthworm)      
108 louse word info kutə̯o   1  
109 mosquito ɲĩɲĩʔ   55  
110 spider sɑŋlɑwɑh   1, 48  
110 spider sɑŋlɑwɑh   1, 48  
111 fish puɲə̯̃o   62  
112 rotten word info buyuʔ   1  
113 branch word info pup:ɑŋ   20  
114 leaf buluŋ   18  
115 root wɑkɑʔ   2  
116 flower kəmbɑŋ   21  
117 fruit buɑh   1  
118 grass jukuʔ   2  
119 earth/soil tɑnəh   1  
120 stone bɑtə̯o   1  
121 sand      
122 water word info wɑy   2  
123 to flow milɘ̯y   56  
124 sea lɑwɘt   6  
125 salt uyɑh   15  
126 lake dɑnɑw   1  
127 woods/forest lɑs   1  
128 sky lɑŋiʔ   1  
129 moon kənɑwɑt   41  
130 star bit:ɑŋ   43  
131 cloud word info ɑwɑn   68  
132 fog kɑbut   1  
132 fog sɑbək   48  
133 rain ujɑn   1  
134 thunder guluʁ   58  
135 lightning kilɑʔ   1  
136 wind ɑŋin   1  
137 to blow word info      
138 warm word info pɑnɑs   1  
139 cold word info ŋisɘn   20  
140 dry word info kəχɪŋ   22  
141 wet bɑsɘh   1  
142 heavy biɑʔ   1  
143 fire ɑpʊy   1  
144 to burn word info pup:ul   18  
145 smoke word info ɑsəʔ   49  
146 ash ɑbə̯o   1  
147 black ɑʁəŋ   56  
148 white ɑndɑʔ   25  
149 red suluh   61  
150 yellow      
151 green ujɑw   25  
152 small luniʔ   19  
153 big bɑlɑk   21  
154 short word info ibɑh   61  
155 long word info tij:ɑŋ   102  
156 thin word info tipis   1, 44  
157 thick word info      
158 narrow səmɑʔ   41  
159 wide bəʁɑʔ   50  
160 painful, sick mɑʁiŋ   59  
160 painful, sick sɑkiʔ   1  
161 shy, ashamed mɑlə̯o   20  
162 old word info tuh:əɔ̝   1  
163 new ɑp:ɑy   17  
164 good wɑwɑy   83  
165 bad, evil jɑhəl   1  
166 correct, true bənər   1  
166 correct, true təmən   47  
167 night dəbiŋəy   1  
168 day      
169 year tɑh:ʊn   1  
170 when? word info ɑkʊnkədo   38  
171 to hide word info jɘmɑmõʔ   24  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
173 at di   20  
174 in, inside dilɘm   1  
175 above diʔuŋgɑʔ   30  
176 below dibɑhɑn   1  
177 this ijo   16  
178 that inɘy   1  
179 near pɑʁəʔ   27  
180 far jɑwəh   1  
181 where? word info dikədo   43  
182 I ɲɑʔ   7  
183 thou nikə̯o   1  
183 thou puskɑm   13  
184 he/she iə̯ɔ̝   1  
185 we word info ikɑm   2, 65  
185 we word info ikɑmjo   2, 65  
186 you      
187 they tiɑn   11  
188 what? word info ɲɔ̝   37  
189 who? word info siɑpɔ   12  
190 other sumɑŋ   22  
191 all uɲɘn   22  
192 and jɑmõ   2  
193 if lɑmʊn   10  
194 how? word info geh nyow?   20  
195 no, not maʔ   48  
196 to count ŋituŋ   31  
197 One word info sɑy   1, 61  
198 Two word info   1  
199 Three word info      
200 Four word info pɑʔ   1  
201 Five word info      
202 Six word info n:ǝm   1  
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: