https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Nyo (Menggala/Tulang Bawang)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:abl  Glottocode: lamp1242 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 24 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
2 left      
3 right      
11 dust      
16 intestines      
21 to think      
28 to breathe      
49 to lie down word info      
69 to hunt word info      
72 to hit word info      
126 lake      
131 cloud word info      
157 thick word info      
20 to know, be knowledgeable calak      
66 to tie up, fasten diekoʔ      
77 to scratch word info sayak      
134 thunder kelɑʔ      
168 day panas      
176 below di doh      
181 where? word info di      
190 other bagɲih      
6 road/path ʁɑŋlɑyow   1  
9 to swim nɑŋoy   1  
17 liver ɑtɘy   1  
18 breast susew   1  
23 blood ɣɑh   1  
24 head ulew   1  
26 hair word info buoʔ   1  
27 nose eʁuŋ   1  
35 to vomit motɑh   1  
40 to drink ŋinɘm   1  
42 to suck isəp   1  
44 to hear ŋɘdɘŋɘy   1  
44 to hear təŋis   1  
45 eye mɑtow   1  
48 to sleep tuʁuy   1  
50 to dream ŋipɘy   1  
56 child ɑnɑʔ   1  
65 rope tɑlɜy   1  
75 to die, be dead mɑtey   1  
76 to live, be alive huɣiʔ   1  
79 stick/wood kɑyew   1  
80 to split word info dibɘlɑh   1  
81 sharp tɑjɘm   1  
85 to choose milih   1  
86 to grow word info tɘmbuh   1  
87 to swell word info bɑyoh   1  
90 to dig ŋɘgɑli   1  
90 to dig ŋɘgɑlɘy   1  
91 to buy bɘlɘy   1  
92 to open, uncover dibukɑʔ   1  
96 dog ɑsew   1  
97 bird mɑnoʔ   1  
98 egg tɑl:uy   1  
99 feather bulew   1  
108 louse word info kutew   1  
112 rotten word info buyuʔ   1  
117 fruit buɑh   1  
119 earth/soil tɑnoh   1  
120 stone bɑtew   1  
128 sky lɑŋeʔ   1  
129 moon bulɑn   1  
133 rain ojɑn   1  
135 lightning kelɑʔ   1  
136 wind ɑŋen   1  
138 warm word info pɑnɑs   1  
141 wet bɑsoh   1  
142 heavy biɑʔ   1  
143 fire ɑpuy   1  
146 ash ɑbew   1  
150 yellow koneng   1  
160 painful, sick sɑkiʔ   1  
162 old word info tohow   1  
163 new barew   1  
165 bad, evil jɑhɑt   1  
165 bad, evil jɑhɘl   1  
167 night dɘbiŋɘy   1  
169 year tɑhun   1  
174 in, inside dilɘm   1  
177 this ejow   1  
178 that inɘy   1  
180 far jɑwoh   1  
183 thou nikew   1  
184 he/she y:o   1  
198 Two word info wow   1  
200 Four word info p:ɑʔ   1  
201 Five word info lemow   1  
202 Six word info n:ǝm   1  
203 Seven word info pitew   1  
55 woman/female sɘbɑy   1, 108  
37 to eat mɘŋɑn   1, 14  
208 Fifty word info lemow puluh   1, 2  
156 thin word info tipis   1, 44  
110 spider sɑŋlɑwɑh   1, 48  
110 spider sɑŋlɑwɑh   1, 48  
197 One word info sɑy   1, 61  
63 name gɘlew   10  
193 if lɑmɘn   10  
155 long word info tɘjɑŋ   102  
187 they tiɑn   11  
57 husband mɘŋiɑn   12  
60 father apak   12  
189 who? word info sɑpow   12  
38 to chew word info ŋɑɲel   13  
68 needle sɘʁɘp   13  
183 thou s̩kɑm   13  
22 to fear gɑbɑy   14  
52 to stand tɘmɘg:ɘy   14  
64 to say ŋomoŋ   15  
74 to kill dipɑtɘykɘn   15  
107 worm (earthworm) gɘlɘŋ   15  
125 salt oyɑh   15  
43 ear cʊpiŋ   15, 51  
19 shoulder pɘp:iŋ   16  
30 mouth gɑŋõ   16  
48 to sleep pəd:əm   16  
53 person/human being jemow < SKT jelma (SA) 16 L
73 to steal ŋɘmɑliŋ   16  
1 hand puŋew   17  
15 bone bɑluŋ   17  
53 person/human being ulun   17  
12 skin bɑbɑʔ   18  
101 to fly tɑhmboʁ   18  
101 to fly tɘmɑmboʁ   18  
114 leaf boluŋ   18  
121 sand pasik   18  
144 to burn word info mɘp:ul   18  
144 to burn word info ŋɘpup:ul   18  
47 to yawn mũɑ̃p   19  
152 small luniʔ   19  
84 to plant nɑnɘm   2  
106 snake olɑy   2  
115 root wɑkɑʔ   2  
118 grass jukuʔ   2  
122 water word info wɑy   2  
192 and jɑmow   2  
185 we word info ekɑm   2, 65  
185 we word info ekɑm   2, 65  
93 to pound, beat word info nutew   20  
113 branch word info pɘpɑŋ   20  
139 cold word info ŋisɘn   20  
161 shy, ashamed mɑlew   20  
173 at di   20  
194 how? word info nyow   20  
41 to bite digigiʔ   21  
64 to say cɑwow   21  
116 flower kɘmbɑŋ   21  
153 big bɑlɑk   21  
61 house nuow   22  
102 rat tikus   22  
140 dry word info kɘʁiŋ   22  
20 to know, be knowledgeable pandai   23  
33 to laugh mõhõw   23  
83 to work word info bekerjow   23  
104 fat/grease tɑboχ   23  
185 we word info ʁɑm   23  
171 to hide word info bɘjɑmoʔ   24  
148 white ɑndɑʔ   25  
151 green ojɑw   25  
31 tooth kɘd:ɪs   26  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
7 to come mɘgew   27  
179 near pɑʁoʔ   27  
51 to sit mɘj:ɘŋ   28  
57 husband lɑk:ɘy   28  
4 leg/foot kukut   29  
14 belly bɘt:ɘŋ   29  
71 to stab, pierce mɑgɑs   3  
78 to cut, hack word info tetok   3  
204 Eight word info wɑlew   3  
207 Twenty word info wow puluh   3, 6  
175 above diŋgɑʔ   30  
196 to count ituŋ   31  
25 neck gɑlɑh   33  
132 fog m:bun   34  
10 dirty kɑmɑh   35  
10 dirty kɑmɑʔ   35  
59 mother m:ɑʔ   35  
29 to sniff, smell ɑmbɑw   36  
188 what? word info ɲow   37  
170 when? word info kapan?   38  
209 One Hundred word info sɘgɑtus   4  
32 tongue lêdah   4, 31  
186 you nikew   40  
13 back word info kuyuŋ   41  
36 to spit ŋitɘp   41  
58 wife bei   41  
158 narrow sɘmõʔ   41  
5 to walk lɑpɑh   42  
88 to squeeze word info pʁ:ɘs   42  
54 man/male ʁɑgɑh   43  
130 star bintɑŋ   43  
181 where? word info kɘdow   43  
67 to sew word info ɲɘʁuʔ   45  
166 correct, true tɘm:ɘn   47  
62 thatch/roof pɑk:ʊl   48  
105 tail gɘndɑŋ   48  
195 no, not maʔwaʔ   48  
70 to shoot word info nɘmb̯ɑʔ   49  
145 smoke word info ɑsoʔ   49  
205 Nine word info sewow   5  
206 Ten word info puluh   5  
210 One Thousand word info sɘgibew   5  
137 to blow word info sɘbew   50  
137 to blow word info sɘb:ew   50  
159 wide bɘʁɑʔ   50  
100 wing kɘp:ɘy   52  
8 to turn word info mutɘʁ   54  
8 to turn word info mutɘʁ   54  
109 mosquito ɲɘɲeʔ   55  
147 black ɑʁɘŋ   56  
134 thunder gʊlʊ:   58  
39 to cook word info ŋɘkuʔ   59  
160 painful, sick mɑʁiŋ   59  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
124 sea lɑwət   6  
94 to throw word info mbɑd̯n   60  
149 red suluh   61  
154 short word info ebɑh   61  
111 fish puɲew   62  
46 to see ŋɘn:ɑh   64  
144 to burn word info ɲuɑh   64  
123 to flow mɘhilɘy   65  
89 to hold word info ŋɘbɘkɘm   66  
95 to fall word info guguʁ   67  
182 I ɲɑʔ   7  
97 bird putiʔ   71  
127 woods/forest pɘl:ɑn   71  
199 Three word info tegow   8  
82 dull, blunt kudul   80  
8 to turn word info ɲepɑŋ   81  
164 good wɑwɑy   83  
162 old word info mɘnɘy   89  
34 to cry mewɑŋ   9  
162 old word info sɑkow   90  
191 all segalow   91  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: