https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Nyo (Menggala/Tulang Bawang)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:abl  Glottocode: lamp1242 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 24 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
2 left      
3 right      
11 dust      
16 intestines      
21 to think      
28 to breathe      
49 to lie down word info      
69 to hunt word info      
72 to hit word info      
126 lake      
131 cloud word info      
157 thick word info      
60 father apak   12  
190 other bagɲih      
163 new barew   1  
58 wife bei   41  
83 to work word info bekerjow   23  
130 star bintɑŋ   43  
142 heavy biɑʔ   1  
114 leaf boluŋ   18  
99 feather bulew   1  
129 moon bulɑn   1  
26 hair word info buoʔ   1  
112 rotten word info buyuʔ   1  
117 fruit buɑh   1  
12 skin bɑbɑʔ   18  
15 bone bɑluŋ   17  
153 big bɑlɑk   21  
141 wet bɑsoh   1  
120 stone bɑtew   1  
87 to swell word info bɑyoh   1  
171 to hide word info bɘjɑmoʔ   24  
91 to buy bɘlɘy   1  
14 belly bɘt:ɘŋ   29  
159 wide bɘʁɑʔ   50  
20 to know, be knowledgeable calak      
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
64 to say cɑwow   21  
43 ear cʊpiŋ   15, 51  
173 at di   20  
181 where? word info di      
176 below di doh      
92 to open, uncover dibukɑʔ   1  
80 to split word info dibɘlɑh   1  
66 to tie up, fasten diekoʔ      
41 to bite digigiʔ   21  
174 in, inside dilɘm   1  
74 to kill dipɑtɘykɘn   15  
175 above diŋgɑʔ   30  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
167 night dɘbiŋɘy   1  
154 short word info ebɑh   61  
177 this ejow   1  
185 we word info ekɑm   2, 65  
185 we word info ekɑm   2, 65  
27 nose eʁuŋ   1  
95 to fall word info guguʁ   67  
22 to fear gɑbɑy   14  
25 neck gɑlɑh   33  
30 mouth gɑŋõ   16  
63 name gɘlew   10  
107 worm (earthworm) gɘlɘŋ   15  
105 tail gɘndɑŋ   48  
134 thunder gʊlʊ:   58  
76 to live, be alive huɣiʔ   1  
178 that inɘy   1  
42 to suck isəp   1  
196 to count ituŋ   31  
53 person/human being jemow < SKT jelma (SA) 16 L
118 grass jukuʔ   2  
165 bad, evil jɑhɑt   1  
165 bad, evil jɑhɘl   1  
192 and jɑmow   2  
180 far jɑwoh   1  
170 when? word info kapan?   38  
134 thunder kelɑʔ      
135 lightning kelɑʔ   1  
150 yellow koneng   1  
82 dull, blunt kudul   80  
4 leg/foot kukut   29  
108 louse word info kutew   1  
13 back word info kuyuŋ   41  
10 dirty kɑmɑh   35  
10 dirty kɑmɑʔ   35  
79 stick/wood kɑyew   1  
31 tooth kɘd:ɪs   26  
181 where? word info kɘdow   43  
116 flower kɘmbɑŋ   21  
100 wing kɘp:ɘy   52  
140 dry word info kɘʁiŋ   22  
201 Five word info lemow   1  
208 Fifty word info lemow puluh   1, 2  
152 small luniʔ   19  
32 tongue lêdah   4, 31  
57 husband lɑk:ɘy   28  
193 if lɑmɘn   10  
5 to walk lɑpɑh   42  
124 sea lɑwət   6  
128 sky lɑŋeʔ   1  
132 fog m:bun   34  
59 mother m:ɑʔ   35  
195 no, not maʔwaʔ   48  
94 to throw word info mbɑd̯n   60  
34 to cry mewɑŋ   9  
85 to choose milih   1  
35 to vomit motɑh   1  
8 to turn word info mutɘʁ   54  
8 to turn word info mutɘʁ   54  
33 to laugh mõhõw   23  
47 to yawn mũɑ̃p   19  
71 to stab, pierce mɑgɑs   3  
161 shy, ashamed mɑlew   20  
97 bird mɑnoʔ   1  
75 to die, be dead mɑtey   1  
45 eye mɑtow   1  
160 painful, sick mɑʁiŋ   59  
7 to come mɘgew   27  
123 to flow mɘhilɘy   65  
51 to sit mɘj:ɘŋ   28  
162 old word info mɘnɘy   89  
144 to burn word info mɘp:ul   18  
57 husband mɘŋiɑn   12  
37 to eat mɘŋɑn   1, 14  
202 Six word info n:ǝm   1  
183 thou nikew   1  
186 you nikew   40  
61 house nuow   22  
93 to pound, beat word info nutew   20  
194 how? word info nyow   20  
84 to plant nɑnɘm   2  
9 to swim nɑŋoy   1  
70 to shoot word info nɘmb̯ɑʔ   49  
133 rain ojɑn   1  
151 green ojɑw   25  
106 snake olɑy   2  
125 salt oyɑh   15  
200 Four word info p:ɑʔ   1  
168 day panas      
20 to know, be knowledgeable pandai   23  
121 sand pasik   18  
203 Seven word info pitew   1  
206 Ten word info puluh   5  
97 bird putiʔ   71  
1 hand puŋew   17  
111 fish puɲew   62  
62 thatch/roof pɑk:ʊl   48  
138 warm word info pɑnɑs   1  
179 near pɑʁoʔ   27  
127 woods/forest pɘl:ɑn   71  
19 shoulder pɘp:iŋ   16  
113 branch word info pɘpɑŋ   20  
48 to sleep pəd:əm   16  
88 to squeeze word info pʁ:ɘs   42  
77 to scratch word info sayak      
191 all segalow   91  
205 Nine word info sewow   5  
149 red suluh   61  
18 breast susew   1  
160 painful, sick sɑkiʔ   1  
162 old word info sɑkow   90  
189 who? word info sɑpow   12  
197 One word info sɑy   1, 61  
110 spider sɑŋlɑwɑh   1, 48  
110 spider sɑŋlɑwɑh   1, 48  
137 to blow word info sɘb:ew   50  
137 to blow word info sɘbew   50  
55 woman/female sɘbɑy   1, 108  
210 One Thousand word info sɘgibew   5  
209 One Hundred word info sɘgɑtus   4  
158 narrow sɘmõʔ   41  
68 needle sɘʁɘp   13  
183 thou s̩kɑm   13  
199 Three word info tegow   8  
78 to cut, hack word info tetok   3  
102 rat tikus   22  
156 thin word info tipis   1, 44  
187 they tiɑn   11  
162 old word info tohow   1  
48 to sleep tuʁuy   1  
104 fat/grease tɑboχ   23  
101 to fly tɑhmboʁ   18  
169 year tɑhun   1  
81 sharp tɑjɘm   1  
98 egg tɑl:uy   1  
65 rope tɑlɜy   1  
119 earth/soil tɑnoh   1  
155 long word info tɘjɑŋ   102  
166 correct, true tɘm:ɘn   47  
86 to grow word info tɘmbuh   1  
101 to fly tɘmɑmboʁ   18  
52 to stand tɘmɘg:ɘy   14  
44 to hear təŋis   1  
24 head ulew   1  
53 person/human being ulun   17  
198 Two word info wow   1  
207 Twenty word info wow puluh   3, 6  
115 root wɑkɑʔ   2  
204 Eight word info wɑlew   3  
164 good wɑwɑy   83  
122 water word info wɑy   2  
184 he/she y:o   1  
40 to drink ŋinɘm   1  
50 to dream ŋipɘy   1  
139 cold word info ŋisɘn   20  
36 to spit ŋitɘp   41  
64 to say ŋomoŋ   15  
38 to chew word info ŋɑɲel   13  
89 to hold word info ŋɘbɘkɘm   66  
44 to hear ŋɘdɘŋɘy   1  
90 to dig ŋɘgɑli   1  
90 to dig ŋɘgɑlɘy   1  
39 to cook word info ŋɘkuʔ   59  
73 to steal ŋɘmɑliŋ   16  
46 to see ŋɘn:ɑh   64  
144 to burn word info ŋɘpup:ul   18  
146 ash ɑbew   1  
29 to sniff, smell ɑmbɑw   36  
148 white ɑndɑʔ   25  
56 child ɑnɑʔ   1  
143 fire ɑpuy   1  
96 dog ɑsew   1  
145 smoke word info ɑsoʔ   49  
17 liver ɑtɘy   1  
136 wind ɑŋen   1  
147 black ɑʁɘŋ   56  
23 blood ɣɑh   1  
8 to turn word info ɲepɑŋ   81  
188 what? word info ɲow   37  
144 to burn word info ɲuɑh   64  
182 I ɲɑʔ   7  
109 mosquito ɲɘɲeʔ   55  
67 to sew word info ɲɘʁuʔ   45  
54 man/male ʁɑgɑh   43  
185 we word info ʁɑm   23  
6 road/path ʁɑŋlɑyow   1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: