https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Nyo (Menggala/Tulang Bawang)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:abl  Glottocode: lamp1242 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 24 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above diŋgɑʔ   30  
191 all segalow   91  
192 and jɑmow   2  
146 ash ɑbew   1  
173 at di   20  
13 back word info kuyuŋ   41  
165 bad, evil jɑhɑt   1  
165 bad, evil jɑhɘl   1  
14 belly bɘt:ɘŋ   29  
176 below di doh      
153 big bɑlɑk   21  
97 bird mɑnoʔ   1  
97 bird putiʔ   71  
147 black ɑʁɘŋ   56  
23 blood ɣɑh   1  
15 bone bɑluŋ   17  
113 branch word info pɘpɑŋ   20  
18 breast susew   1  
56 child ɑnɑʔ   1  
131 cloud word info      
139 cold word info ŋisɘn   20  
166 correct, true tɘm:ɘn   47  
168 day panas      
10 dirty kɑmɑh   35  
10 dirty kɑmɑʔ   35  
96 dog ɑsew   1  
140 dry word info kɘʁiŋ   22  
82 dull, blunt kudul   80  
11 dust      
43 ear cʊpiŋ   15, 51  
119 earth/soil tɑnoh   1  
98 egg tɑl:uy   1  
204 Eight word info wɑlew   3  
45 eye mɑtow   1  
180 far jɑwoh   1  
104 fat/grease tɑboχ   23  
60 father apak   12  
99 feather bulew   1  
208 Fifty word info lemow puluh   1, 2  
143 fire ɑpuy   1  
111 fish puɲew   62  
201 Five word info lemow   1  
116 flower kɘmbɑŋ   21  
132 fog m:bun   34  
200 Four word info p:ɑʔ   1  
117 fruit buɑh   1  
164 good wɑwɑy   83  
118 grass jukuʔ   2  
151 green ojɑw   25  
26 hair word info buoʔ   1  
1 hand puŋew   17  
184 he/she y:o   1  
24 head ulew   1  
142 heavy biɑʔ   1  
61 house nuow   22  
194 how? word info nyow   20  
57 husband lɑk:ɘy   28  
57 husband mɘŋiɑn   12  
182 I ɲɑʔ   7  
193 if lɑmɘn   10  
174 in, inside dilɘm   1  
16 intestines      
126 lake      
114 leaf boluŋ   18  
2 left      
4 leg/foot kukut   29  
135 lightning kelɑʔ   1  
17 liver ɑtɘy   1  
155 long word info tɘjɑŋ   102  
108 louse word info kutew   1  
54 man/male ʁɑgɑh   43  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
129 moon bulɑn   1  
109 mosquito ɲɘɲeʔ   55  
59 mother m:ɑʔ   35  
30 mouth gɑŋõ   16  
63 name gɘlew   10  
158 narrow sɘmõʔ   41  
179 near pɑʁoʔ   27  
25 neck gɑlɑh   33  
68 needle sɘʁɘp   13  
163 new barew   1  
167 night dɘbiŋɘy   1  
205 Nine word info sewow   5  
195 no, not maʔwaʔ   48  
27 nose eʁuŋ   1  
162 old word info tohow   1  
162 old word info mɘnɘy   89  
162 old word info sɑkow   90  
197 One word info sɑy   1, 61  
209 One Hundred word info sɘgɑtus   4  
210 One Thousand word info sɘgibew   5  
190 other bagɲih      
160 painful, sick mɑʁiŋ   59  
160 painful, sick sɑkiʔ   1  
53 person/human being ulun   17  
53 person/human being jemow < SKT jelma (SA) 16 L
133 rain ojɑn   1  
102 rat tikus   22  
149 red suluh   61  
3 right      
6 road/path ʁɑŋlɑyow   1  
115 root wɑkɑʔ   2  
65 rope tɑlɜy   1  
112 rotten word info buyuʔ   1  
125 salt oyɑh   15  
121 sand pasik   18  
124 sea lɑwət   6  
203 Seven word info pitew   1  
81 sharp tɑjɘm   1  
154 short word info ebɑh   61  
19 shoulder pɘp:iŋ   16  
161 shy, ashamed mɑlew   20  
202 Six word info n:ǝm   1  
12 skin bɑbɑʔ   18  
128 sky lɑŋeʔ   1  
152 small luniʔ   19  
145 smoke word info ɑsoʔ   49  
106 snake olɑy   2  
110 spider sɑŋlɑwɑh   1, 48  
110 spider sɑŋlɑwɑh   1, 48  
130 star bintɑŋ   43  
79 stick/wood kɑyew   1  
120 stone bɑtew   1  
105 tail gɘndɑŋ   48  
206 Ten word info puluh   5  
178 that inɘy   1  
62 thatch/roof pɑk:ʊl   48  
187 they tiɑn   11  
157 thick word info      
156 thin word info tipis   1, 44  
177 this ejow   1  
183 thou nikew   1  
183 thou s̩kɑm   13  
199 Three word info tegow   8  
134 thunder kelɑʔ      
134 thunder gʊlʊ:   58  
41 to bite digigiʔ   21  
137 to blow word info sɘbew   50  
137 to blow word info sɘb:ew   50  
28 to breathe      
144 to burn word info mɘp:ul   18  
144 to burn word info ŋɘpup:ul   18  
144 to burn word info ɲuɑh   64  
91 to buy bɘlɘy   1  
38 to chew word info ŋɑɲel   13  
85 to choose milih   1  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
7 to come mɘgew   27  
39 to cook word info ŋɘkuʔ   59  
196 to count ituŋ   31  
34 to cry mewɑŋ   9  
78 to cut, hack word info tetok   3  
75 to die, be dead mɑtey   1  
90 to dig ŋɘgɑli   1  
90 to dig ŋɘgɑlɘy   1  
50 to dream ŋipɘy   1  
40 to drink ŋinɘm   1  
37 to eat mɘŋɑn   1, 14  
95 to fall word info guguʁ   67  
22 to fear gɑbɑy   14  
123 to flow mɘhilɘy   65  
101 to fly tɑhmboʁ   18  
101 to fly tɘmɑmboʁ   18  
86 to grow word info tɘmbuh   1  
44 to hear ŋɘdɘŋɘy   1  
44 to hear təŋis   1  
171 to hide word info bɘjɑmoʔ   24  
72 to hit word info      
89 to hold word info ŋɘbɘkɘm   66  
69 to hunt word info      
74 to kill dipɑtɘykɘn   15  
20 to know, be knowledgeable pandai   23  
20 to know, be knowledgeable calak      
33 to laugh mõhõw   23  
49 to lie down word info      
76 to live, be alive huɣiʔ   1  
92 to open, uncover dibukɑʔ   1  
84 to plant nɑnɘm   2  
93 to pound, beat word info nutew   20  
64 to say cɑwow   21  
64 to say ŋomoŋ   15  
77 to scratch word info sayak      
46 to see ŋɘn:ɑh   64  
67 to sew word info ɲɘʁuʔ   45  
70 to shoot word info nɘmb̯ɑʔ   49  
51 to sit mɘj:ɘŋ   28  
48 to sleep pəd:əm   16  
48 to sleep tuʁuy   1  
29 to sniff, smell ɑmbɑw   36  
36 to spit ŋitɘp   41  
80 to split word info dibɘlɑh   1  
88 to squeeze word info pʁ:ɘs   42  
71 to stab, pierce mɑgɑs   3  
52 to stand tɘmɘg:ɘy   14  
73 to steal ŋɘmɑliŋ   16  
42 to suck isəp   1  
87 to swell word info bɑyoh   1  
9 to swim nɑŋoy   1  
21 to think      
94 to throw word info mbɑd̯n   60  
66 to tie up, fasten diekoʔ      
8 to turn word info ɲepɑŋ   81  
8 to turn word info mutɘʁ   54  
8 to turn word info mutɘʁ   54  
35 to vomit motɑh   1  
5 to walk lɑpɑh   42  
83 to work word info bekerjow   23  
47 to yawn mũɑ̃p   19  
32 tongue lêdah   4, 31  
31 tooth kɘd:ɪs   26  
207 Twenty word info wow puluh   3, 6  
198 Two word info wow   1  
138 warm word info pɑnɑs   1  
122 water word info wɑy   2  
185 we word info ekɑm   2, 65  
185 we word info ekɑm   2, 65  
185 we word info ʁɑm   23  
141 wet bɑsoh   1  
188 what? word info ɲow   37  
170 when? word info kapan?   38  
181 where? word info di      
181 where? word info kɘdow   43  
148 white ɑndɑʔ   25  
189 who? word info sɑpow   12  
159 wide bɘʁɑʔ   50  
58 wife bei   41  
136 wind ɑŋen   1  
100 wing kɘp:ɘy   52  
55 woman/female sɘbɑy   1, 108  
127 woods/forest pɘl:ɑn   71  
107 worm (earthworm) gɘlɘŋ   15  
169 year tɑhun   1  
150 yellow koneng   1  
186 you nikew   40  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: