https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Nyo (Menggala/Tulang Bawang)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:abl  Glottocode: lamp1242 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 24 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand puŋew   17  
2 left      
3 right      
4 leg/foot kukut   29  
5 to walk lɑpɑh   42  
6 road/path ʁɑŋlɑyow   1  
7 to come mɘgew   27  
8 to turn word info ɲepɑŋ   81  
8 to turn word info mutɘʁ   54  
8 to turn word info mutɘʁ   54  
9 to swim nɑŋoy   1  
10 dirty kɑmɑh   35  
10 dirty kɑmɑʔ   35  
11 dust      
12 skin bɑbɑʔ   18  
13 back word info kuyuŋ   41  
14 belly bɘt:ɘŋ   29  
15 bone bɑluŋ   17  
16 intestines      
17 liver ɑtɘy   1  
18 breast susew   1  
19 shoulder pɘp:iŋ   16  
20 to know, be knowledgeable pandai   23  
20 to know, be knowledgeable calak      
21 to think      
22 to fear gɑbɑy   14  
23 blood ɣɑh   1  
24 head ulew   1  
25 neck gɑlɑh   33  
26 hair word info buoʔ   1  
27 nose eʁuŋ   1  
28 to breathe      
29 to sniff, smell ɑmbɑw   36  
30 mouth gɑŋõ   16  
31 tooth kɘd:ɪs   26  
32 tongue lêdah   4, 31  
33 to laugh mõhõw   23  
34 to cry mewɑŋ   9  
35 to vomit motɑh   1  
36 to spit ŋitɘp   41  
37 to eat mɘŋɑn   1, 14  
38 to chew word info ŋɑɲel   13  
39 to cook word info ŋɘkuʔ   59  
40 to drink ŋinɘm   1  
41 to bite digigiʔ   21  
42 to suck isəp   1  
43 ear cʊpiŋ   15, 51  
44 to hear ŋɘdɘŋɘy   1  
44 to hear təŋis   1  
45 eye mɑtow   1  
46 to see ŋɘn:ɑh   64  
47 to yawn mũɑ̃p   19  
48 to sleep pəd:əm   16  
48 to sleep tuʁuy   1  
49 to lie down word info      
50 to dream ŋipɘy   1  
51 to sit mɘj:ɘŋ   28  
52 to stand tɘmɘg:ɘy   14  
53 person/human being ulun   17  
53 person/human being jemow < SKT jelma (SA) 16 L
54 man/male ʁɑgɑh   43  
55 woman/female sɘbɑy   1, 108  
56 child ɑnɑʔ   1  
57 husband lɑk:ɘy   28  
57 husband mɘŋiɑn   12  
58 wife bei   41  
59 mother m:ɑʔ   35  
60 father apak   12  
61 house nuow   22  
62 thatch/roof pɑk:ʊl   48  
63 name gɘlew   10  
64 to say cɑwow   21  
64 to say ŋomoŋ   15  
65 rope tɑlɜy   1  
66 to tie up, fasten diekoʔ      
67 to sew word info ɲɘʁuʔ   45  
68 needle sɘʁɘp   13  
69 to hunt word info      
70 to shoot word info nɘmb̯ɑʔ   49  
71 to stab, pierce mɑgɑs   3  
72 to hit word info      
73 to steal ŋɘmɑliŋ   16  
74 to kill dipɑtɘykɘn   15  
75 to die, be dead mɑtey   1  
76 to live, be alive huɣiʔ   1  
77 to scratch word info sayak      
78 to cut, hack word info tetok   3  
79 stick/wood kɑyew   1  
80 to split word info dibɘlɑh   1  
81 sharp tɑjɘm   1  
82 dull, blunt kudul   80  
83 to work word info bekerjow   23  
84 to plant nɑnɘm   2  
85 to choose milih   1  
86 to grow word info tɘmbuh   1  
87 to swell word info bɑyoh   1  
88 to squeeze word info pʁ:ɘs   42  
89 to hold word info ŋɘbɘkɘm   66  
90 to dig ŋɘgɑli   1  
90 to dig ŋɘgɑlɘy   1  
91 to buy bɘlɘy   1  
92 to open, uncover dibukɑʔ   1  
93 to pound, beat word info nutew   20  
94 to throw word info mbɑd̯n   60  
95 to fall word info guguʁ   67  
96 dog ɑsew   1  
97 bird mɑnoʔ   1  
97 bird putiʔ   71  
98 egg tɑl:uy   1  
99 feather bulew   1  
100 wing kɘp:ɘy   52  
101 to fly tɑhmboʁ   18  
101 to fly tɘmɑmboʁ   18  
102 rat tikus   22  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
104 fat/grease tɑboχ   23  
105 tail gɘndɑŋ   48  
106 snake olɑy   2  
107 worm (earthworm) gɘlɘŋ   15  
108 louse word info kutew   1  
109 mosquito ɲɘɲeʔ   55  
110 spider sɑŋlɑwɑh   1, 48  
110 spider sɑŋlɑwɑh   1, 48  
111 fish puɲew   62  
112 rotten word info buyuʔ   1  
113 branch word info pɘpɑŋ   20  
114 leaf boluŋ   18  
115 root wɑkɑʔ   2  
116 flower kɘmbɑŋ   21  
117 fruit buɑh   1  
118 grass jukuʔ   2  
119 earth/soil tɑnoh   1  
120 stone bɑtew   1  
121 sand pasik   18  
122 water word info wɑy   2  
123 to flow mɘhilɘy   65  
124 sea lɑwət   6  
125 salt oyɑh   15  
126 lake      
127 woods/forest pɘl:ɑn   71  
128 sky lɑŋeʔ   1  
129 moon bulɑn   1  
130 star bintɑŋ   43  
131 cloud word info      
132 fog m:bun   34  
133 rain ojɑn   1  
134 thunder kelɑʔ      
134 thunder gʊlʊ:   58  
135 lightning kelɑʔ   1  
136 wind ɑŋen   1  
137 to blow word info sɘbew   50  
137 to blow word info sɘb:ew   50  
138 warm word info pɑnɑs   1  
139 cold word info ŋisɘn   20  
140 dry word info kɘʁiŋ   22  
141 wet bɑsoh   1  
142 heavy biɑʔ   1  
143 fire ɑpuy   1  
144 to burn word info mɘp:ul   18  
144 to burn word info ŋɘpup:ul   18  
144 to burn word info ɲuɑh   64  
145 smoke word info ɑsoʔ   49  
146 ash ɑbew   1  
147 black ɑʁɘŋ   56  
148 white ɑndɑʔ   25  
149 red suluh   61  
150 yellow koneng   1  
151 green ojɑw   25  
152 small luniʔ   19  
153 big bɑlɑk   21  
154 short word info ebɑh   61  
155 long word info tɘjɑŋ   102  
156 thin word info tipis   1, 44  
157 thick word info      
158 narrow sɘmõʔ   41  
159 wide bɘʁɑʔ   50  
160 painful, sick mɑʁiŋ   59  
160 painful, sick sɑkiʔ   1  
161 shy, ashamed mɑlew   20  
162 old word info tohow   1  
162 old word info mɘnɘy   89  
162 old word info sɑkow   90  
163 new barew   1  
164 good wɑwɑy   83  
165 bad, evil jɑhɑt   1  
165 bad, evil jɑhɘl   1  
166 correct, true tɘm:ɘn   47  
167 night dɘbiŋɘy   1  
168 day panas      
169 year tɑhun   1  
170 when? word info kapan?   38  
171 to hide word info bɘjɑmoʔ   24  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
173 at di   20  
174 in, inside dilɘm   1  
175 above diŋgɑʔ   30  
176 below di doh      
177 this ejow   1  
178 that inɘy   1  
179 near pɑʁoʔ   27  
180 far jɑwoh   1  
181 where? word info di      
181 where? word info kɘdow   43  
182 I ɲɑʔ   7  
183 thou nikew   1  
183 thou s̩kɑm   13  
184 he/she y:o   1  
185 we word info ekɑm   2, 65  
185 we word info ekɑm   2, 65  
185 we word info ʁɑm   23  
186 you nikew   40  
187 they tiɑn   11  
188 what? word info ɲow   37  
189 who? word info sɑpow   12  
190 other bagɲih      
191 all segalow   91  
192 and jɑmow   2  
193 if lɑmɘn   10  
194 how? word info nyow   20  
195 no, not maʔwaʔ   48  
196 to count ituŋ   31  
197 One word info sɑy   1, 61  
198 Two word info wow   1  
199 Three word info tegow   8  
200 Four word info p:ɑʔ   1  
201 Five word info lemow   1  
202 Six word info n:ǝm   1  
203 Seven word info pitew   1  
204 Eight word info wɑlew   3  
205 Nine word info sewow   5  
206 Ten word info puluh   5  
207 Twenty word info wow puluh   3, 6  
208 Fifty word info lemow puluh   1, 2  
209 One Hundred word info sɘgɑtus   4  
210 One Thousand word info sɘgibew   5  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: