https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Proto-Hlai (Norquest)

Source/Author:  Peter K. Norquest 
Identifiers:  ISO-639-3:  Glottocode: hlai1238 
Notes:  Norquest, Peter K. A Phonological Reconstruction of Proto-Hlai. Ph.D dissertation. Department of Anthropology, University of Arizona, 2007.

Cognacy judgments are based from Norquest's lists of Proto-Hlai / Proto-Austronesian comparisons. 
Problems:  Proto-Greater Hlai, Proto-Central Hlai, etc. are given when there is no Proto-Hlai form. 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 198
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Tai-Kadai:Hlai 
Map  Sorry, no map co-ordinates found for this language. 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 3 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand *C-mɯ: PAN *(qa)lima 1  
2 left *hwi:ŋ PAN *ka-wiʀi ? 48  
3 right *pʰəyʔ      
4 leg/foot *kʰok PAN *qaqay ?? according to LS 31  
5 to walk *fi:      
5 to walk *tɕa:mɦ      
6 road/path *ku:n      
7 to come *hmɯ:n      
8 to turn word info *Ciʔəy      
9 to swim *p-li:      
10 dirty *C-nɯmɦ filth    
11 dust *fu:ŋʔ Greater Hlai    
12 skin *C-nə:ŋ PAN *qaNiC ?    
13 back word info *tɕʰuɲʔ      
14 belly *hmok      
15 bone *Cuɾɯ:k PAN *CuqelaN ?    
16 intestines *ɾa:yʔ PAN *Cinaqi ?    
17 liver *ɗəy PAN *qaCay 1  
17 liver *C-ŋa:n      
18 breast *tɕi:ɦ      
19 shoulder *ʋa:ɦ PAN *qabaʀa 1  
20 to know, be knowledgeable *Curɯ:      
21 to think      
22 to fear *ɗa:ʔ PAN *ma-takut ?    
23 blood *hla:c PAN *daʀaq ?    
24 head *Curəwʔ PAN *qulu ? 1  
25 neck *ljoŋʔ PAN *liqeʀ ?    
26 hair word info *hnom      
27 nose *kʰət      
28 to breathe *hwɯp to inhale    
29 to sniff, smell *ɦa:y      
30 mouth *fa:k PMP *baqbaq ?    
30 mouth *hməmʔ      
31 tooth *fjən PAN *nipen ?    
32 tongue *hli:nʔ   36  
33 to laugh *ɾja:w PAN *Cawa ?    
34 to cry *C-ŋi:ʔ PAN *Caŋis 1  
35 to vomit *fa:k PAN *utaq ? 1?  
36 to spit *pʰ[w]iɦ      
37 to eat *kʰən PAN *kaen 1  
38 to chew word info *hŋa:ɲʔ      
39 to cook word info      
40 to drink *ru:nɦ PMP *inum ?    
41 to bite *hŋa:ɲʔ      
42 to suck      
43 ear *ljəy PAN *Caliŋa ?    
44 to hear *p-lɯ: to listen    
45 eye *tʃʰa: PAN *maCa 1  
46 to see *C-la:yʔ PAN *kita ?    
47 to yawn *hŋa:p PAN *ma-Suab, *ma-Suaw    
47 to yawn *ka:w      
48 to sleep *hŋu:ɦ      
49 to lie down word info *hŋu:ɦ      
50 to dream *fən PAN *Sepi    
51 to sit *tɕoŋʔ PMP *tudan or Chinese ?    
52 to stand *tɕu:n Chinese ?    
53 person/human being *[ʔ]a:w PAN *Cau 1  
54 man/male *pʰa:ʔ      
54 man/male *C-ma:n      
55 woman/female *hmi:ʔ PAN *bahi ?    
56 child *hlɯ:k PAN *aNak 1  
56 child *C-lik      
57 husband      
58 wife *hmi:ʔ = woman    
59 mother *hmi:ʔ = woman    
60 father *pʰa:ʔ      
61 house *rɯ:n PAN *ʀumaq ?    
61 house *p-loŋʔ      
62 thatch/roof      
63 name *pʰa:ŋ      
64 to say *ɾi:n      
65 rope *ɗə:y PAN *CaliS ?    
66 to tie up, fasten      
67 to sew word info *C-ɲəp PAN *taSiq ?    
68 needle *hŋuc      
69 to hunt word info      
70 to shoot word info *hɲɯ: PAN *panaq ?    
71 to stab, pierce      
72 to hit word info *tʰa[:]yɦ      
73 to steal *ljok PAN *Cakaw ?    
74 to kill *C-ɦu:ʔ      
75 to die, be dead *hla:wɦ      
76 to live, be alive *Cuɾi:p PAN *ma-qudip 1  
77 to scratch word info *tʰa:w      
78 to cut, hack word info *rəp      
79 stick/wood      
80 to split word info      
81 sharp *tɕʰə:m PAN *Cazem 1  
82 dull, blunt *ɾja:k      
83 to work word info      
84 to plant *Cura: PAN *mula 1  
85 to choose *hləɲ PAN *piliq ?    
86 to grow word info      
87 to swell word info *ʔun      
88 to squeeze word info      
89 to hold word info      
90 to dig *Ciɦut      
90 to dig *kʰuy      
90 to dig *ɦuyʔ      
91 to buy *tʃʰəc      
92 to open, uncover *tʰɯ:n      
93 to pound, beat word info *su:nʔ      
94 to throw word info *fit to throw away; Greater Hlai    
95 to fall word info *tʰok      
96 dog *hma: PAN *wasu ?    
97 bird *səc      
98 egg *hjɯ:m      
99 feather *Cuɦun PMP *bulu ?    
100 wing *pʰi:k PAN *paNid ? ; PMP *kapak 1  
101 to fly *ɓin      
102 rat *hniw      
103 meat/flesh *rəmʔ Greater Hlai    
104 fat/grease *ru:yʔ      
105 tail *tɕʰuc      
106 snake *lja:ɦ PAN *Sulaʀ 1  
107 worm (earthworm) *Cuɦən PAN *kulay ?    
108 louse word info *tʃʰwəw PAN *kuCu 1  
109 mosquito *C-ɲu:ŋ      
110 spider *kʰu:ŋ Central Hlai    
111 fish *hla:      
112 rotten word info *ʔɯ:nʔ      
113 branch word info *kʰa:      
114 leaf *ɓɯ:      
115 root *ri:w PAN *ʀameC / PMP *uʀat ?    
116 flower *tʃʰ[e]:ŋ      
117 fruit *fa:k PAN *buaq 1  
118 grass *hŋənʔ      
119 earth/soil *Cuɾən      
120 stone *tɕʰi:n      
121 sand *pʰu:ɦ      
122 water word info *C-nəmʔ PAN *daNum 1  
123 to flow *C-ma:w      
124 sea      
125 salt *C-ɲa:wʔ      
126 lake      
127 woods/forest *rəŋ      
128 sky *fa:ʔ      
129 moon *C-ɲa:n PAN *bulaN 1  
130 star *ɾa:w alternate gloss: sun; PAN 'sun' *qalejaw ? 1  
131 cloud word info *ɗe:k Central Hlai    
132 fog *Cuɦə:n PMP 'cloud' *ʀabun ?    
133 rain *fun PMP 'cloud' *ʀabun ?    
134 thunder *ʔom      
134 thunder *C-ɲa:mʔ thunder god in Greater Hlai    
135 lightning *ljip      
136 wind *hwiw PAN *bali ?    
137 to blow word info *ʔu:ɦ      
138 warm word info *hlunɦ      
139 cold word info *kʰa:yɦ      
140 dry word info *ɗa:w      
141 wet *hmənʔ      
142 heavy *kʰɯm      
143 fire *fi: PAN *Sapuy 1  
144 to burn word info *tɕʰuyʔ      
145 smoke word info *hjɯ:k      
145 smoke word info *ljɯ:k      
146 ash *su:ʔ      
147 black *ɗəmʔ PMP *ma-qitem ? 1  
148 white *kʰa:w      
149 red *ra:nʔ PAN *ma-taNah / PMP *ma-iʀaq ?    
150 yellow *lja:ŋ      
151 green      
152 small *ʔinɦ      
153 big *C-luŋ      
154 short word info *tʰəc Greater Hlai    
155 long word info *hna:wʔ      
156 thin word info *rɯ:      
157 thick word info *C-na:      
158 narrow *ɓi:p      
159 wide *ɓa:ŋ      
160 painful, sick *tʃʰok      
160 painful, sick *tɕʰok      
161 shy, ashamed *ri:      
162 old word info *hja:      
162 old word info *ki:nʔ      
163 new *hma:n PAN *ma-baqeʀu ?    
164 good *hlin      
165 bad, evil *ɾja:k      
166 correct, true *ɗət      
167 night *tɕʰəp      
168 day *hŋwən      
169 year *hmu:ɦ      
170 when? word info      
171 to hide word info *C-ŋəw      
172 to climb word info *C-na:n      
173 at      
174 in, inside *ʔu:k      
175 above      
176 below      
177 this *C-ni:ɦ PAN *i-ni 1  
178 that *C-na:   1  
178 that *ɦɯ:ɦ      
178 that *C-ma:ɦ      
179 near *p-lɯ:ʔ      
180 far *C-ləy      
181 where? word info      
182 I *ɦu: PAN *i-aku 1  
183 thou *C-mɯ:   1  
184 he/she *C-na:      
185 we word info *fəw exclusive; Central Hlai    
186 you *səw   1  
187 they *kʰun      
188 what? word info      
189 who? word info      
190 other *ʔa[:]w other person    
191 all *ɓa:yʔ      
192 and *ʔu:ŋɦ      
193 if      
194 how? word info *ɾa:      
195 no, not *wi:      
196 to count *kʰa:yʔ      
197 One word info *tɕʰɯ: PAN *isa 1  
198 Two word info *hlu:ʔ PAN *duSa 16  
199 Three word info *tʃʰwuʔ PAN *telu 1  
200 Four word info *tʃʰa:wʔ PAN *epat    
201 Five word info *hma: PAN *lima 1  
202 Six word info *hnom   1  
203 Seven word info *tʰu:   1  
204 Eight word info *ru:   1  
205 Nine word info *C-ßɯ:ʔ   5  
206 Ten word info *fu:t   1  
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info *Cura:n      
210 One Thousand word info *C-ŋu:n      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: