https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Paha

Source/Author:  Li Jinfang & Luo Yongxian 
Identifiers:  ISO-639-3:yha  Glottocode: baha1256 
Notes:  ISO 639-3: yha Also called Baha Buyang. Jinfang Li considers Paha to be a dialect of Buyang, but Weera Ostapirat classifies it as separate from Buyang. The source given below only descibes Paha and not the Ecun, Langjia, or Yalang dialects of Buyang.

Source: Li Jinfang and Luo Yongxian. The Buyang language of South China: grammatical notes, glossary, texts and translations. Pacific Linguistics Publishers, Australian National University, 2010.

The 7 Paha tones are:
High level = /55/
High rise = /45/
Mid level = /33/
Mid fall = /322/
Low fall = /31/
Mid rise = /24/
Low level = /11/

However, Ostapirat (2000) gives only 5 tones: /33/, /31/, /44/, /21(3)/, and /45/. 
Problems:  ȵ. = ȵ with circle underneath it
ŋ. = ŋ with circle underneath it
 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 250
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 3
 
Classification:  Tai-Kadai:Kra:Central Kra 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 6 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand ma33 qɛ45(322)   1  
2 left ma33 maaŋ24 left-hand side 49  
3 right ma33 mit11 right-hand side 45, 51  
4 leg/foot ʁa11      
5 to walk whi322   88  
5 to walk lɯ31      
6 road/path khɔŋ33   28  
6 road/path ma33 ka45      
7 to come nɔ31      
7 to come nɔŋ31      
8 to turn word info to24 ða31 to turn back    
8 to turn word info pa33 lɛŋ322 to turn back    
9 to swim wi31   65  
10 dirty muk11 maak11      
11 dust bɦju24      
11 dust nək55 nə45      
12 skin ðaŋ31   56  
13 back word info laaŋ33   66  
14 belly m̥ɔk33   46  
15 bone qhɔ33      
15 bone daŋ322 qhɔ33      
16 intestines ði33   48  
17 liver tap55      
18 breast ʨɯ33 PAN *susu ? 39  
19 shoulder ða24 kɯɯt31 ho33      
19 shoulder ka0 ɣɔ55 ma55   46  
20 to know, be knowledgeable θaai45      
21 to think dɦam45      
22 to fear pja322 Chinese ?   L?
23 blood pɛ33   28  
24 head mau11      
25 neck ka55 jhɯ33   54  
26 hair word info mɯt11      
26 hair word info ðan45      
27 nose ʨiu55 ŋ̥at33      
27 nose ða24 ðaŋ45 phi322   31  
28 to breathe ðaŋ45      
29 to sniff, smell mu11 phi33   48  
30 mouth mam33 ka11      
30 mouth dɯ33 lim24(45)      
31 tooth dɯ33 ȵaaŋ11      
31 tooth jɔŋ322   33  
32 tongue ma31   1  
33 to laugh ðɯ33   73  
34 to cry ȵit11   51  
35 to vomit taak33   1  
36 to spit ta45   69  
37 to eat kaan322   1  
38 to chew word info ȵaaŋ11   43?  
39 to cook word info ði24      
39 to cook word info tɛ45      
40 to drink ðam45   7  
41 to bite ɣat33   1  
42 to suck mɯt11      
43 ear ðɛŋ322 ka322      
43 ear dɯ33 ŋ̥.i33      
44 to hear ŋ̥.i33   35  
45 eye ma55 da322   1  
46 to see ʨaŋ45 qaai322   69  
47 to yawn de322 ʁɔk55      
48 to sleep ŋu11   67  
48 to sleep nɛŋ24      
49 to lie down word info nɛŋ24      
50 to dream pa33 wan33   8  
51 to sit ɣai33      
52 to stand jin322   43  
53 person/human being ha33      
53 person/human being θa31(322)      
54 man/male paau45 male 54  
54 man/male pa33 waau33   54  
55 woman/female pa33 mai11   61  
55 woman/female pa55(33) bja33      
56 child laak11   1  
57 husband pa33 waau33      
58 wife mai45 bɦja33   42  
59 mother ja11      
60 father pa33   26  
61 house qaan322   46  
62 thatch/roof ȵ̥i33 qaan322      
63 name ȵi31   21  
63 name thaaŋ33      
63 name kɛŋ45 du322      
64 to say di322   84  
65 rope jhu24      
66 to tie up, fasten khaai45   68  
67 to sew word info      
68 needle pɛt33      
69 to hunt word info du322 l̥aau45      
70 to shoot word info θau31 ʨhuŋ322 to shoot a gun; Chinese ? 29 L?
71 to stab, pierce phjɔ45      
72 to hit word info qaau33      
73 to steal du322 lam45   36  
74 to kill pwan322      
75 to die, be dead waŋ33      
76 to live, be alive ʨau33   49  
77 to scratch word info ɡaak33      
78 to cut, hack word info ðan45      
79 stick/wood nə24      
79 stick/wood qaau33      
80 to split word info maaŋ45      
80 to split word info lep31      
81 sharp whaaŋ45      
82 dull, blunt bam322      
83 to work word info du322   57  
84 to plant dam33   2  
84 to plant tam45      
85 to choose θi24      
86 to grow word info θət31      
87 to swell word info po11 noun: swelling 52  
88 to squeeze word info tɯ31      
89 to hold word info jak55      
90 to dig ʨhuaai31   37  
91 to buy ʨan322   36?  
92 to open, uncover bjo33      
92 to open, uncover ha33      
93 to pound, beat word info ʨaak33   25  
94 to throw word info ʨaaŋ33      
95 to fall word info tɔk55   76  
95 to fall word info nu45      
96 dog ma31   61  
97 bird nok11   1  
98 egg ðam322   44  
98 egg ma55 lɔk55(33)      
99 feather mɯt11      
100 wing wa31   53  
101 to fly bɦja45   56?  
102 rat mam31 ði45      
102 rat boi11      
103 meat/flesh ʔaau45   59  
104 fat/grease nan31   64  
105 tail jat33   52  
106 snake ŋa31   50  
107 worm (earthworm) daai31      
108 louse word info ðu33 head louse; also pronounced ðɦu33 1  
109 mosquito jaaŋ31   58  
110 spider ɡau24      
111 fish ʔaau45 pja322   64  
111 fish pjɔ33 ʔɔŋ45   64  
112 rotten word info ðuŋ11   64  
113 branch word info ɡaai322      
114 leaf ðɛŋ322 PMP *dahun ? 36  
115 root ȵi31   32  
115 root ʨaaŋ322   33  
116 flower ŋa24 (wa322)   1  
117 fruit ma55   24  
117 fruit maak33   24  
118 grass ʨau31 Chinese 39 L?
119 earth/soil ʔan45   55  
120 stone pwa322   27  
120 stone pi322      
121 sand pwa322 li45      
122 water word info ʔɔŋ45   40  
123 to flow qwi322      
124 sea ȵ̥.ɛ33   48  
125 salt ȵɯ31   23  
126 lake khə45 qɔŋ322      
127 woods/forest qhɛŋ33 ma55 ti322   73  
128 sky pa33 mwi322      
129 moon naan322 month    
130 star ðɔŋ31      
131 cloud word info mok11   71  
132 fog mau11 tu45      
133 rain jin31      
134 thunder mwa31      
135 lightning      
136 wind wɯn31   62  
137 to blow word info bu31   56  
137 to blow word info haai45   55  
138 warm word info pɛŋ45 hot    
139 cold word info kɔŋ45   68  
140 dry word info hɯ33   83  
140 dry word info ðaaŋ11   79?  
141 wet ʔau33 tu31      
142 heavy kan322   43  
143 fire pwi322   1  
144 to burn word info tap31      
144 to burn word info ʔo322   69  
145 smoke word info mɯt11      
145 smoke word info qaau322      
146 ash du33   43?  
147 black l̥am322   26?  
148 white lɔk33      
149 red ʨɛ45      
150 yellow ŋaan24   57  
151 green ʁɔ45      
151 green ʨoŋ24      
152 small qɛu33      
152 small ʔi45   75?  
153 big qai24      
154 short word info kum33      
155 long word info ði11   65  
156 thin word info ʨhua45   36?  
157 thick word info na322   47  
158 narrow thap33   44?  
159 wide qai24      
160 painful, sick ði11   66  
161 shy, ashamed qɛŋ322 boi11      
162 old word info ŋa31      
162 old word info qa45   95?  
163 new maan31   27  
164 good ʔaai322   85  
165 bad, evil tɯ11      
166 correct, true di33 ŋa31      
167 night wo33      
167 night l̥aŋ33      
168 day whan33   41  
169 year mɛŋ31      
170 when? word info ʨɯ24 nau45(33)   40  
171 to hide word info ʔu45      
172 to climb word info ta11      
172 to climb word info na31      
173 at      
174 in, inside khu45      
175 above maaŋ33 naɯ45   34?  
176 below maaŋ33 tə45   50  
177 this ni55   1  
178 that ȵə55   1  
179 near ða11      
180 far ði33   55  
181 where? word info tau45   45  
182 I ku322 ka11 ku322 used for emphasis 1  
183 thou mə31 ka11 mə31 used for emphasis 1  
184 he/she kə55 ka11 kə55 used for emphasis 23  
185 we word info hɔ45 tɯ322 inclusive 11  
185 we word info hɔ45du33 exclusive 11  
186 you hɔ45 ʨhu33   1  
187 they hɔ45 kə55   38  
188 what? word info ʨə33 kə55   51  
188 what? word info də322 kə45   51  
189 who? word info pa33 nau45(33)   27  
190 other pɛŋ322   29  
191 all to33      
191 all taŋ33 hɔ45   53  
192 and ta33   43  
193 if ɕo55      
194 how? word info du322 nau45(33)   40  
195 no, not pen322      
195 no, not pi55      
196 to count di31   55  
197 One word info ʨam45   1  
198 Two word info θa322   1  
199 Three word info tu322   1  
200 Four word info pa322   11  
201 Five word info m̥a33   1  
202 Six word info nam31   1  
203 Seven word info ðɦu33   1  
204 Eight word info mu31 cf walu (LS) 1?  
205 Nine word info dɦa33      
206 Ten word info wat55   1  
207 Twenty word info θa322 pwat55 note change from wat55 to pwat55 18  
208 Fifty word info m̥a33 pwat55 note change from wat55 to pwat55 5  
209 One Hundred word info qan33      
210 One Thousand word info dɔŋ45   31  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: