https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lemerig

Source/Author:  Alexandre François 
Identifiers:  ISO-639-3:lrz  Glottocode: leme1238 
Notes:  This language is spoken on Vanua Lava (Vanuatu, Banks) and has only two speakers left.

New iso code = lrz; but not yet in Ethnologue.

The data here are based on my field notes with one of these speakers.
http://alex.francois.free.fr/AF-field.htm#Vanuatu

Transcriptions are in IPA. Possessed (inalienable) nouns are here given in 3sg form (-n suffix)
As usual, I provide you with the etymology when I know it for sure.
This etymology is sometimes at POc level, sometimes at a higher or lower level in the AN tree.
When it is a local etymology (north Vanuatu) I indicate this with 2 stars.
 
Data Entry:  Typed By: Alex François  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:East Vanuatu 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 9 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
8 to turn word info      
10 dirty      
11 dust      
16 intestines      
29 to sniff, smell      
35 to vomit      
36 to spit      
42 to suck      
47 to yawn      
67 to sew word info      
68 needle      
69 to hunt word info      
82 dull, blunt      
98 egg      
104 fat/grease      
107 worm (earthworm)      
108 louse word info      
112 rotten word info      
126 lake      
128 sky      
129 moon      
131 cloud word info      
132 fog      
134 thunder      
135 lightning      
137 to blow word info      
141 wet      
150 yellow      
151 green      
156 thin word info      
158 narrow      
159 wide      
161 shy, ashamed      
176 below      
1 hand pænæ-n <*banic 14  
2 left ɣala   14  
3 right muʔu <*matuqa 5, 37  
4 leg/foot rɔŋɔ-n <*raŋo 17  
4 leg/foot tæræ-n <**ⁿdiri- 34  
5 to walk βan <*pano 2  
6 road/path n-mɛʔɛsɒl   1, 43  
7 to come βan mɛ <*pano mai 23, 1  
9 to swim ɣœr <*kaRu 5  
12 skin n-βænæ-n <**βuni 28  
13 back word info n-kɒlɒ-n <**gula 10  
14 belly ʔɒk​͡pʷɒ-n < *tobʷa 36  
15 bone n-særæ-n <*suRi 52  
17 liver βɒr < **βara 17  
18 breast βɒrɒ-n chest 46  
18 breast n-sis bosom 1  
19 shoulder k​͡pʷɛŋɛ pænæ-n < ?? + *banic 66, 36  
20 to know, be knowledgeable ɣɒlɒl <*kilala 18  
21 to think tœt <*dodom 13  
22 to fear mœʔœɣʔœɣ <*matakut 1  
23 blood tɒr <*draRaq 1  
24 head n-k​͡pʷæʔæ-n <*bʷatu 9  
25 neck n-tɒŋ​͡mʷɒnɒ-n   47  
26 hair word info n-βælæ-n <*pulu 31  
27 nose mætæ-n <*maⁿdu- 14  
28 to breathe møpsɪ <*mabusi 14  
30 mouth ŋɒrɒ-n <*ŋora 7  
31 tooth lɔwɔ-n <*lipon 1, 35  
32 tongue ɣɒrmɒ-n < *kaRamaya 7, 14  
33 to laugh pɔrpɔr <**boro 95  
34 to cry ʔɛŋ <*taŋi 1  
37 to eat ɣɛn <*kani 1  
38 to chew word info wɒn   63  
39 to cook word info k​͡pʷɒrŋis <**bʷaraŋisi 42  
40 to drink sun   52  
41 to bite ɣar <*kaRat 1  
43 ear tɛlŋɒ-n <*taliŋa 1, 40  
44 to hear rœŋ <*roŋoR 1  
45 eye mɒʔɒ-n   1  
46 to see ʔɛt <**teⁿde 88  
48 to sleep miʔir <*matiruR 1  
49 to lie down word info œn <*qenop 1, 59  
50 to dream k​͡pʷœr <*boRe 10  
51 to sit puʔ <*bute 116  
52 to stand ʔær <*tira 54  
53 person/human being n-ʔɒŋsɒr <*ta-mʷasara 4, 52  
54 man/male ʔaŋ​͡mʷan <*tamʷaqane 1, 14  
55 woman/female rɛŋɛ <**raŋai 90  
55 woman/female k​͡pʷɛk​͡pʷɛɣi      
56 child ŋ​͡mʷɛri <**mʷeRa 8  
57 husband ɣʊnʊ-n <**ɣunu- 65  
58 wife ɣʊnʊ-n <**ɣunu- 51  
59 mother rɒŋɒ-n   59  
60 father ʔɒmɒ-n <*tama- 1  
61 house n-k​͡pʷɛk   52  
62 thatch/roof n-tø-aʔ <*ⁿraun + *qatop 1, 61  
63 name n-sɒ-n <**sasa 66  
64 to say tɛk   120  
65 rope n-ɣaɣa <**ɣae 25  
66 to tie up, fasten ʔal <**talo 79  
70 to shoot word info ʔæk <*tibʷa 8  
71 to stab, pierce ɛs   34  
72 to hit word info βus   86  
73 to steal pœl <*balu 23  
74 to kill βus maʔ   26, 2  
75 to die, be dead maʔ <*mate 1  
76 to live, be alive ɪs <**esu 24  
77 to scratch word info kœrkœr <**garu 44  
78 to cut, hack word info ʔɒr <*taRaq 1  
79 stick/wood n-ʔɛnɣɛ      
80 to split word info ʔɒr wɔr   1  
81 sharp ŋ​͡mʷɛʔɛs <**mʷatasi 87  
83 to work word info muɣmuɣu <**muɣui 81  
84 to plant βas   6  
85 to choose ʔɛt rɒk   30  
86 to grow word info ʔʊr   31  
87 to swell word info ræɣ <**riɣa 23  
88 to squeeze word info wœr   16  
89 to hold word info ʔør <*tauri 35  
90 to dig ɣil <*keli 1  
91 to buy wøl <*poli 1  
92 to open, uncover wɒk open    
92 to open, uncover lik uncover food 21  
93 to pound, beat word info pʊl <**bulV 1  
94 to throw word info sœprɪ   88?  
94 to throw word info k​͡pʷɛβʔɪ   92  
95 to fall word info ŋ​͡mʷɛs   57  
97 bird n-mɛn <*manuk 1  
99 feather n-βili mɛn <*pulu 1  
100 wing n-ɣapu   7  
101 to fly ɣɒβ <*kapak 14  
102 rat n-ɣʊsʊw <*kasupe 3  
103 meat/flesh n-piɣpiɣ   80  
105 tail ɣølø- <**ɣolo 24  
106 snake ŋ​͡mʷaʔ   12  
109 mosquito nœm   1  
110 spider mɒrɒw   32  
111 fish n-mɒŋɒt      
111 fish n-mɛs <**mazi 53  
113 branch word info n-ʔɛnɣɛ 'wood, stick' <*kayu    
114 leaf n-tø <*ⁿraun 1  
115 root n-ɣœr <*kawaR 2, 41  
116 flower n-wɛs <**tawaɣasi 34  
117 fruit n-wʊwɪ <*puaq 1, 26  
118 grass n-βilis <*paliji 1  
119 earth/soil n-ʔan <*tanoq 1  
120 stone n-βɛʔ   1  
121 sand wɔŋœn < X + *qone 1, 84  
122 water word info n-pɪ <**bei 28  
123 to flow rɔw <*Ropok 37  
124 sea n-naw <*napo 42  
125 salt n-naw <*napo 30  
127 woods/forest mɒlʔɛl      
130 star βiʔ <*pituqu 1  
133 rain wæt   51  
136 wind lɛŋ <**laŋi 1, 77  
138 warm word info ʔiʔin <**tutunu 12  
139 cold word info mamwit <**mamaɣiⁿdi 101  
140 dry word info mɒmɒs <**masa 11  
142 heavy mɒβ <*mapat 46  
143 fire n-ɛβ <*api 1  
144 to burn word info siŋ <**siŋi 9  
145 smoke word info n-œs <**asu 2  
146 ash n-ʔuwus   63  
147 black mælæɣlæɣ <**maliɣo 41  
148 white k​͡pʷɒɣk​͡pʷɒɣ   11  
149 red lawlaw   52  
152 small tiktik   121  
153 big lɔwɔ <**liwoa 111  
154 short word info k​͡pʷœk​͡pʷœʔ      
155 long word info pœrœβ <*barapu 16  
157 thick word info møʔølʔøl <**matolu 3  
160 painful, sick mɛmɛs   1  
162 old word info ʔamarɣɛ <**ta-maraɣæi 132  
163 new ɣarak <*karabʷa 9  
164 good wi <**wia 1  
165 bad, evil sɛʔ <*saqat 1  
166 correct, true ʔœɣœlɣœl <*ta-kolo 'straight'    
166 correct, true ʔirɣi <**turu 'true'    
167 night k​͡pʷøŋ <*boŋi 1  
168 day mɛrɛn <*raqan 6  
169 year n-ʔæ <*taqun 1  
170 when? word info mæŋæs <X + *ŋaican 1, 48  
171 to hide word info ʔɒkpaʔ <**tabʷa + bata    
172 to climb word info βɛn <**vene 7  
173 at l-   20  
174 in, inside lølø <*lalom 1  
175 above βøɣø <*papo 2  
177 this wøʔ      
178 that   1  
179 near rɪβʔɪ <**riβitaɣi 101  
180 far k​͡pʷit *abwit 85  
180 far rœs <**rasu 32  
181 where? word info kæβæ < X + *pea 3, 35  
182 I <**nau 1, 21, 22  
183 thou næk <**nigo 1, 17, 18  
184 he/she ti <**dia 1  
185 we word info ɣæt <*kita (incl.) 1  
185 we word info kœmœm <*gamami (excl.) E42  
186 you kimi <**gamuyu 1, 13  
187 they tær <*dira 1, 25  
188 what? word info n-sɒβ <*sapa 1  
189 who? word info <*sei 1  
190 other nʔɒwɒn      
190 other sasa <*saesae 60  
191 all k​͡pʷɪʔ <**bʷeti    
192 and   56  
193 if      
194 how? word info mækæβænɛ   58, 82, 83  
195 no, not niβ      
196 to count βasŋɪ      
197 One word info βʊwal   9  
198 Two word info βʊru   1  
199 Three word info βøʔøl   68  
200 Four word info βøβɛʔ <*pati 1, 65  
201 Five word info βɛlæm <*lima 1  
202 Six word info lɪβɪʔæ <*lavea-tea 20  
203 Seven word info liβiru   13  
204 Eight word info liviʔøl   5, 7  
205 Nine word info liβiβɛʔ      
206 Ten word info sɒŋwul   5  
207 Twenty word info sɒŋwul ru   9  
208 Fifty word info sɒŋwul βɛlæm   x  
209 One Hundred word info ŋ͡mʷɛltøl   35  
210 One Thousand word info ʔar <*tari 16  
96 dog tɔk < Eng. dog 73 L

Seen an error? Please let us know:

Save Data: