https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lemerig

Source/Author:  Alexandre François 
Identifiers:  ISO-639-3:lrz  Glottocode: leme1238 
Notes:  This language is spoken on Vanua Lava (Vanuatu, Banks) and has only two speakers left.

New iso code = lrz; but not yet in Ethnologue.

The data here are based on my field notes with one of these speakers.
http://alex.francois.free.fr/AF-field.htm#Vanuatu

Transcriptions are in IPA. Possessed (inalienable) nouns are here given in 3sg form (-n suffix)
As usual, I provide you with the etymology when I know it for sure.
This etymology is sometimes at POc level, sometimes at a higher or lower level in the AN tree.
When it is a local etymology (north Vanuatu) I indicate this with 2 stars.
 
Data Entry:  Typed By: Alex François  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:East Vanuatu 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 9 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
8 to turn word info      
10 dirty      
11 dust      
16 intestines      
29 to sniff, smell      
35 to vomit      
36 to spit      
42 to suck      
47 to yawn      
67 to sew word info      
68 needle      
69 to hunt word info      
82 dull, blunt      
98 egg      
104 fat/grease      
107 worm (earthworm)      
108 louse word info      
112 rotten word info      
126 lake      
128 sky      
129 moon      
131 cloud word info      
132 fog      
134 thunder      
135 lightning      
137 to blow word info      
141 wet      
150 yellow      
151 green      
156 thin word info      
158 narrow      
159 wide      
161 shy, ashamed      
176 below      
2 left ɣala   14  
6 road/path n-mɛʔɛsɒl   1, 43  
25 neck n-tɒŋ​͡mʷɒnɒ-n   47  
38 to chew word info wɒn   63  
40 to drink sun   52  
45 eye mɒʔɒ-n   1  
55 woman/female k​͡pʷɛk​͡pʷɛɣi      
59 mother rɒŋɒ-n   59  
61 house n-k​͡pʷɛk   52  
64 to say tɛk   120  
71 to stab, pierce ɛs   34  
72 to hit word info βus   86  
74 to kill βus maʔ   26, 2  
79 stick/wood n-ʔɛnɣɛ      
80 to split word info ʔɒr wɔr   1  
84 to plant βas   6  
85 to choose ʔɛt rɒk   30  
86 to grow word info ʔʊr   31  
88 to squeeze word info wœr   16  
94 to throw word info sœprɪ   88?  
94 to throw word info k​͡pʷɛβʔɪ   92  
95 to fall word info ŋ​͡mʷɛs   57  
100 wing n-ɣapu   7  
103 meat/flesh n-piɣpiɣ   80  
106 snake ŋ​͡mʷaʔ   12  
109 mosquito nœm   1  
110 spider mɒrɒw   32  
111 fish n-mɒŋɒt      
120 stone n-βɛʔ   1  
127 woods/forest mɒlʔɛl      
133 rain wæt   51  
146 ash n-ʔuwus   63  
148 white k​͡pʷɒɣk​͡pʷɒɣ   11  
149 red lawlaw   52  
152 small tiktik   121  
154 short word info k​͡pʷœk​͡pʷœʔ      
160 painful, sick mɛmɛs   1  
173 at l-   20  
177 this wøʔ      
178 that   1  
190 other nʔɒwɒn      
192 and   56  
193 if      
194 how? word info mækæβænɛ   58, 82, 83  
195 no, not niβ      
196 to count βasŋɪ      
197 One word info βʊwal   9  
198 Two word info βʊru   1  
199 Three word info βøʔøl   68  
203 Seven word info liβiru   13  
204 Eight word info liviʔøl   5, 7  
205 Nine word info liβiβɛʔ      
206 Ten word info sɒŋwul   5  
207 Twenty word info sɒŋwul ru   9  
208 Fifty word info sɒŋwul βɛlæm   x  
209 One Hundred word info ŋ͡mʷɛltøl   35  
113 branch word info n-ʔɛnɣɛ 'wood, stick' <*kayu    
180 far k​͡pʷit *abwit 85  
17 liver βɒr < **βara 17  
32 tongue ɣɒrmɒ-n < *kaRamaya 7, 14  
14 belly ʔɒk​͡pʷɒ-n < *tobʷa 36  
19 shoulder k​͡pʷɛŋɛ pænæ-n < ?? + *banic 66, 36  
96 dog tɔk < Eng. dog 73 L
181 where? word info kæβæ < X + *pea 3, 35  
121 sand wɔŋœn < X + *qone 1, 84  
145 smoke word info n-œs <**asu 2  
4 leg/foot tæræ-n <**ⁿdiri- 34  
122 water word info n-pɪ <**bei 28  
39 to cook word info k​͡pʷɒrŋis <**bʷaraŋisi 42  
191 all k​͡pʷɪʔ <**bʷeti    
33 to laugh pɔrpɔr <**boro 95  
93 to pound, beat word info pʊl <**bulV 1  
184 he/she ti <**dia 1  
76 to live, be alive ɪs <**esu 24  
65 rope n-ɣaɣa <**ɣae 25  
105 tail ɣølø- <**ɣolo 24  
57 husband ɣʊnʊ-n <**ɣunu- 65  
58 wife ɣʊnʊ-n <**ɣunu- 51  
186 you kimi <**gamuyu 1, 13  
77 to scratch word info kœrkœr <**garu 44  
13 back word info n-kɒlɒ-n <**gula 10  
12 skin n-βænæ-n <**βuni 28  
136 wind lɛŋ <**laŋi 1, 77  
153 big lɔwɔ <**liwoa 111  
147 black mælæɣlæɣ <**maliɣo 41  
139 cold word info mamwit <**mamaɣiⁿdi 101  
140 dry word info mɒmɒs <**masa 11  
157 thick word info møʔølʔøl <**matolu 3  
111 fish n-mɛs <**mazi 53  
81 sharp ŋ​͡mʷɛʔɛs <**mʷatasi 87  
56 child ŋ​͡mʷɛri <**mʷeRa 8  
83 to work word info muɣmuɣu <**muɣui 81  
182 I <**nau 1, 21, 22  
183 thou næk <**nigo 1, 17, 18  
55 woman/female rɛŋɛ <**raŋai 90  
180 far rœs <**rasu 32  
87 to swell word info ræɣ <**riɣa 23  
179 near rɪβʔɪ <**riβitaɣi 101  
63 name n-sɒ-n <**sasa 66  
144 to burn word info siŋ <**siŋi 9  
162 old word info ʔamarɣɛ <**ta-maraɣæi 132  
171 to hide word info ʔɒkpaʔ <**tabʷa + bata    
66 to tie up, fasten ʔal <**talo 79  
116 flower n-wɛs <**tawaɣasi 34  
46 to see ʔɛt <**teⁿde 88  
166 correct, true ʔirɣi <**turu 'true'    
138 warm word info ʔiʔin <**tutunu 12  
172 to climb word info βɛn <**vene 7  
164 good wi <**wia 1  
143 fire n-ɛβ <*api 1  
114 leaf n-tø <*ⁿraun 1  
62 thatch/roof n-tø-aʔ <*ⁿraun + *qatop 1, 61  
30 mouth ŋɒrɒ-n <*ŋora 7  
73 to steal pœl <*balu 23  
1 hand pænæ-n <*banic 14  
155 long word info pœrœβ <*barapu 16  
24 head n-k​͡pʷæʔæ-n <*bʷatu 9  
167 night k​͡pʷøŋ <*boŋi 1  
50 to dream k​͡pʷœr <*boRe 10  
51 to sit puʔ <*bute 116  
187 they tær <*dira 1, 25  
21 to think tœt <*dodom 13  
23 blood tɒr <*draRaq 1  
185 we word info kœmœm <*gamami (excl.) E42  
37 to eat ɣɛn <*kani 1  
101 to fly ɣɒβ <*kapak 14  
163 new ɣarak <*karabʷa 9  
41 to bite ɣar <*kaRat 1  
9 to swim ɣœr <*kaRu 5  
102 rat n-ɣʊsʊw <*kasupe 3  
115 root n-ɣœr <*kawaR 2, 41  
90 to dig ɣil <*keli 1  
20 to know, be knowledgeable ɣɒlɒl <*kilala 18  
185 we word info ɣæt <*kita (incl.) 1  
174 in, inside lølø <*lalom 1  
202 Six word info lɪβɪʔæ <*lavea-tea 20  
201 Five word info βɛlæm <*lima 1  
31 tooth lɔwɔ-n <*lipon 1, 35  
27 nose mætæ-n <*maⁿdu- 14  
28 to breathe møpsɪ <*mabusi 14  
97 bird n-mɛn <*manuk 1  
142 heavy mɒβ <*mapat 46  
22 to fear mœʔœɣʔœɣ <*matakut 1  
75 to die, be dead maʔ <*mate 1  
48 to sleep miʔir <*matiruR 1  
3 right muʔu <*matuqa 5, 37  
124 sea n-naw <*napo 42  
125 salt n-naw <*napo 30  
118 grass n-βilis <*paliji 1  
5 to walk βan <*pano 2  
7 to come βan mɛ <*pano mai 23, 1  
175 above βøɣø <*papo 2  
200 Four word info βøβɛʔ <*pati 1, 65  
130 star βiʔ <*pituqu 1  
91 to buy wøl <*poli 1  
117 fruit n-wʊwɪ <*puaq 1, 26  
26 hair word info n-βælæ-n <*pulu 31  
99 feather n-βili mɛn <*pulu 1  
49 to lie down word info œn <*qenop 1, 59  
4 leg/foot rɔŋɔ-n <*raŋo 17  
168 day mɛrɛn <*raqan 6  
44 to hear rœŋ <*roŋoR 1  
123 to flow rɔw <*Ropok 37  
190 other sasa <*saesae 60  
188 what? word info n-sɒβ <*sapa 1  
165 bad, evil sɛʔ <*saqat 1  
189 who? word info <*sei 1  
15 bone n-særæ-n <*suRi 52  
166 correct, true ʔœɣœlɣœl <*ta-kolo 'straight'    
53 person/human being n-ʔɒŋsɒr <*ta-mʷasara 4, 52  
34 to cry ʔɛŋ <*taŋi 1  
43 ear tɛlŋɒ-n <*taliŋa 1, 40  
60 father ʔɒmɒ-n <*tama- 1  
54 man/male ʔaŋ​͡mʷan <*tamʷaqane 1, 14  
119 earth/soil n-ʔan <*tanoq 1  
169 year n-ʔæ <*taqun 1  
78 to cut, hack word info ʔɒr <*taRaq 1  
210 One Thousand word info ʔar <*tari 16  
89 to hold word info ʔør <*tauri 35  
70 to shoot word info ʔæk <*tibʷa 8  
52 to stand ʔær <*tira 54  
170 when? word info mæŋæs <X + *ŋaican 1, 48  
18 breast n-sis bosom 1  
18 breast βɒrɒ-n chest 46  
92 to open, uncover wɒk open    
92 to open, uncover lik uncover food 21  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: