https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Bikol (Buhinon)

Source/Author:  Kenneth S. Olson, et. al. 
Identifiers:  ISO-639-3:ubl  Glottocode: buhi1243 
Notes:  ISO 639–3: bhk Spoken in Buhi, Camarines Sur Province, Philippines.

Source: Olson, Kenneth S., Emy T. Ballenas, and Nilo M. Borromeo. "Buhi’non (Bikol) Digital Wordlist: Presentation Form." In Language Documentation & Conservation, Vol. 3, No. 2, pp. 213-225. University of Hawai'i, 2009.

Recorded in 2006 at the SIL Center in Bagabag, Nueva Vizcaya Province, Philippines. IPA is used. Apostrophes signify stress, not glottal stops. 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Philippine:Greater Central Philippine:Central Philippine:Bikol:Inland 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 10 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand kaˈmət   21, 68  
2 left waˈla   25, 68  
3 right toˈʔo   5, 25  
4 leg/foot paˈʔa   20  
5 to walk ʔaˈɡi   108  
6 road/path tinamˈpo   75  
7 to come pumunta   20  
8 to turn word info biˈrik   4, 75  
9 to swim laˈŋoj   1  
10 dirty maʔaˈtiʔ   118  
11 dust ʔalˈpoɡ   1, 51  
12 skin koˈlit   1  
13 back word info taɣodˈtod   93  
14 belly təˈjan semantic shift from intestines to belly ? 1  
15 bone toʔˈwaŋ   1  
16 intestines bitoˈka   21  
17 liver ʔaˈtaj   1  
18 breast soˈso   1  
19 shoulder      
20 to know, be knowledgeable ʔiˈsi   106  
21 to think ʔiˈsip   23  
22 to fear taˈkot   1  
23 blood roˈɡoʔ   16  
24 head paˈjo   46  
25 neck liˈʔəɡ   1  
26 hair word info boˈwok   1, 65  
27 nose ʔoˈroŋ   1, 84  
28 to breathe niʔiˈŋa      
29 to sniff, smell paˈroŋ   79  
30 mouth ŋoˈsoʔ   2  
31 tooth ŋiˈpən   1, 48  
32 tongue riˈraʔ   4  
33 to laugh ŋakˈŋak      
34 to cry      
35 to vomit soˈka   9  
36 to spit loˈdaʔ   1  
37 to eat kaˈʔən   1  
38 to chew word info      
39 to cook word info      
40 to drink ʔiˈnom   1  
41 to bite ʔəbˈʔəb      
42 to suck səpˈsəp   1  
43 ear taliˈŋa   1  
44 to hear rəˈŋəɡ   1  
45 eye maˈta   1  
46 to see səˈɣəŋ to look or watch    
47 to yawn      
48 to sleep toˈroɡ   1  
49 to lie down word info saŋˈdəj literally 'to lie down with feet on top of someone else who is also lying down'    
50 to dream      
51 to sit ʔəˈɣaʔ      
52 to stand tinˈdəɡ   20  
53 person/human being taˈwo   1  
54 man/male laɣaˈki   2, 99  
55 woman/female babaˈji   1, 105  
56 child ʔaˈɡin   106  
57 husband sәˈɣәd na laɣaˈki      
58 wife sәˈɣәd na babaˈji   1, 20  
59 mother ʔiˈnaʔ   1  
60 father ʔaˈmaʔ   1, 18  
61 house      
62 thatch/roof      
63 name ŋaˈran   1  
64 to say sabˈjən   33  
65 rope loˈbid   21  
66 to tie up, fasten ɡəʔˈran      
67 to sew word info taˈjiʔ   1  
68 needle      
69 to hunt word info raʔˈkəp      
70 to shoot word info      
71 to stab, pierce boˈnoʔ   26  
72 to hit word info soˈɡat as in target; e.g. rifle or boxing    
73 to steal      
74 to kill ɡəraʔˈnən   95  
75 to die, be dead ɡəraˈʔan      
76 to live, be alive bwaj   14  
77 to scratch word info kaˈɡaw   1  
78 to cut, hack word info potˈlon root: poˈtol 103  
78 to cut, hack word info taˈras      
79 stick/wood ɡiˈriw      
80 to split word info baˈʔak      
81 sharp mataˈrəm   1  
82 dull, blunt maŋəˈrəw      
83 to work word info      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info ɡəˈtək      
88 to squeeze word info pəˈɡaʔ   1, 37  
89 to hold word info kapˈtan   25  
90 to dig nikaˈwot      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
94 to throw word info ʔəˈmət      
95 to fall word info ʔoˈloɡ      
96 dog ʔaˈjam   23  
97 bird baˈjoŋ   46  
98 egg ʔoˈmon      
99 feather ɡaˈbi larger feathers rather than down    
100 wing pakˈpak   33  
101 to fly laˈjoɡ   43  
102 rat      
103 meat/flesh laˈman   46  
104 fat/grease taˈbaʔ   23  
105 tail ʔiˈkoɡ   1  
106 snake ʔaˈɣas   31  
107 worm (earthworm) ʔoˈɣod   21  
108 louse word info koˈto   1  
109 mosquito      
110 spider kulalagbaw      
110 spider gagamba   23  
111 fish ʔisˈraʔ   18  
112 rotten word info ləˈpaʔ   26, 103  
113 branch word info      
114 leaf daˈwon   1  
115 root ɡaˈmot   3  
116 flower boˈrak   22  
117 fruit proˈtas Spanish x L
118 grass ʔaˈwot   87  
119 earth/soil raˈɡaʔ   24  
120 stone baˈto   1  
121 sand bajˈbaj   52  
122 water word info toˈbiɡ   14  
123 to flow boˈlos   77  
124 sea daˈɡat   25  
125 salt ʔaˈsin   3  
126 lake laˈwəd      
127 woods/forest      
128 sky laˈŋit   1  
129 moon boˈlan   1  
130 star bitoˈʔon   1  
131 cloud word info paŋanoˈron   27  
132 fog ʔamˈbon   27, 35  
133 rain ʔoˈran   1  
134 thunder      
135 lightning      
136 wind paˈrəs   48  
137 to blow word info paˈrəs = wind    
138 warm word info laʔiˈnit very hot (water or weather) 23  
139 cold word info maliˈpət      
140 dry word info maˈra   26  
141 wet səˈməɡ   41  
142 heavy mabәʔˈɡat   1, 63  
143 fire kalaˈjo   10  
144 to burn word info soˈloʔ   100, 101  
145 smoke word info ʔaˈso   2  
146 ash ʔaˈbo   1  
147 black ʔiˈtəm   1  
148 white poˈtiʔ   1  
149 red poˈla   28  
150 yellow jiˈlo English x L
151 green birˈdi Spanish x L
152 small saˈdaj   152  
153 big dakəˈɣəʔ   22, 23  
154 short word info ʔaliʔˈpot   44  
155 long word info ʔalaˈbaʔ   27, 44  
156 thin word info maniˈpis   1  
157 thick word info maiʔˈbәɡ   60  
158 narrow piɡiˈpit      
159 wide maʔiˈwas   69  
160 painful, sick makələg   124  
160 painful, sick lakələg      
160 painful, sick ilang   130  
161 shy, ashamed sə'pəg   29  
162 old word info ɡoˈraŋ   21  
163 new baˈɡo   1, 54  
164 good maˈraj   46, 120  
165 bad, evil maraˈʔət   1, 91  
166 correct, true taɣˈma   3  
166 correct, true taˈma   3  
167 night ɡaʔˈbi   21  
168 day ʔalˈdaw   1  
169 year taˈʔon   1  
170 when? word info kinaoˈno   10, 19  
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at ʔadto ˈsa   14  
174 in, inside sa   x  
175 above ta'as   1  
176 below      
177 this ʔaˈdi   39  
178 that ʔaˈʔan      
179 near ʔaraˈni   1, 35  
180 far ʔaraˈjoʔ   1, 76  
181 where? word info saʔˈri      
182 I ʔaˈko   1, 5  
183 thou ʔiˈka   1  
184 he/she ʔiˈja   1  
185 we word info kiˈta   1, 50  
186 you kaˈmo   1, 38  
187 they siˈra   1  
188 what? word info ʔoˈno   2, 65  
189 who? word info siʔiˈsaj   1, 50  
190 other ʔiˈba   12  
191 all ŋaʔˈmin   1  
192 and saɡˈkəd      
193 if kin   1, 71  
194 how? word info paoˈno   29, 77  
195 no, not ʔinˈdiʔ   1, 44  
196 to count biˈlaŋ   1  
197 One word info ʔәˈsad   1, 63  
198 Two word info doˈwa   1  
199 Three word info toˈlo   1  
200 Four word info ʔәˈpat   1  
201 Five word info liˈma   1  
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: