https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Proto-Austronesian (Zorc)

Source/Author:  Zorc (1995) 
Identifiers:  ISO-639-3:  Glottocode: aust1307 
Notes:  Zorc, R. David. 1995. "A Glossary of Austronesian Reconstructions." In Tryon, Darrell T., ed. Comparative Austronesian dictionary: An Introduction to Austronesian Studies. Part 1: Fascicle 2: 1106-1197. New York: Mouton de Gruyter.

PHF = Proto-Hesperonesian-Formosan (attested in Formosan and Western MP languages but lost in Central/Eastern MP languages) 
Problems:  d2 is rendered as D here. 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 238
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Austronesian 
Map  Sorry, no map co-ordinates found for this language. 

Resources:

Change History:

Showing all of 3 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above *i-bábaw      
175 above *a-Caʔas      
191 all      
192 and *a   1  
192 and *ka   1  
192 and *ma   1  
192 and *Na   1  
146 ash *qabúH      
173 at      
13 back word info *likúd   1  
165 bad, evil      
14 belly *CináqiH   19, 24  
14 belly *tiáN   1  
176 below      
153 big *ma-ʀaya   1  
97 bird      
147 black *ma-qitém      
23 blood *dáʀaq   1  
15 bone *dúʀiH   2  
15 bone *CuqelaN PHF 1  
113 branch word info      
18 breast *ñuñu what is the evidence for ñ ? BB 3  
18 breast *súsu   1  
56 child *aNak   1  
56 child *LaLak PHF 1  
131 cloud word info *ʀabun   1  
139 cold word info *lamíg PHF    
166 correct, true      
168 day *qal(e)jáw      
10 dirty *dakíH more specific meaning of dirty: dirt on skin, danduff 1  
10 dirty *ma-qilaŋ   2  
96 dog *asu   1  
96 dog *qáyam PHF 1  
140 dry word info      
82 dull, blunt      
11 dust *bu      
43 ear *tangíla PHF 1, 72  
43 ear *Cáliŋaʀ Zorc glosses this PAN word as "to eat," although this is most likely an error.    
119 earth/soil      
98 egg *tĕlúʀ      
98 egg *qatĕluʀ      
98 egg *qi-tĕluʀ      
204 Eight word info *walú   3  
204 Eight word info *wa-walú PHF 3  
45 eye      
180 far *Sa-Lawid PHF 100  
104 fat/grease *Simaʀ PHF 2  
60 father *ama   1  
60 father *mama   1  
60 father *tama   1  
99 feather      
208 Fifty word info      
143 fire *Sapúy   1  
111 fish *Si-káʔen      
201 Five word info *limá   1  
116 flower      
132 fog      
200 Four word info *Sĕ(m)pát      
200 Four word info *Sa-Sĕpát PHF    
117 fruit *buáq   1  
164 good      
118 grass      
151 green *ma-Hátaq      
151 green *ma-ilem PHF    
26 hair word info *buSék   1, 65  
1 hand *kamáy   13  
1 hand *qa-límaH   1  
184 he/she *siá      
24 head *qúluH   1  
142 heavy      
61 house *ʀumaq   1  
194 how? word info *mana PHF    
57 husband *baNaS   1  
57 husband *lakay PHF 30  
57 husband *qasáwa PHF 2  
182 I *akú      
182 I *ku      
193 if *ka   1  
193 if *nu PHF 2, 70  
174 in, inside      
16 intestines      
126 lake      
114 leaf      
2 left *ka-wiʀí   1, 42  
2 left *wiʀí   1  
4 leg/foot *qaqay   1  
135 lightning *kilát PHF 1  
17 liver *qaCéy   1  
155 long word info *anaduq   1  
155 long word info *adaduq PHF 1  
108 louse word info *kúCuH      
54 man/male *ma-ʀuqaNay   1  
103 meat/flesh *Sesi   1  
129 moon *bulaN   1  
109 mosquito      
59 mother *ina   1  
59 mother *tina   1  
30 mouth      
63 name *ŋájan   1  
158 narrow      
179 near *zaNí      
25 neck *líqeʀ PHF 1  
68 needle *Záʀum      
163 new *baq(e)ʀuH      
167 night *beʀŋi   1  
167 night *ʀabíʔiH   21  
205 Nine word info *siáw   5  
195 no, not *qazi   1  
27 nose *ijúŋ   1  
162 old word info *ma-tuqáS   1  
162 old word info *lakay PHF    
197 One word info *asa   1  
197 One word info *tasa   41  
197 One word info *ʔesá   1  
197 One word info *isá   1  
197 One word info *sa-   1  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick *Sa-pĕjíq painful    
53 person/human being *Cáu   1  
133 rain *quZáN      
102 rat *labaw   1  
149 red *ma-iʀaq   1  
3 right *ka-wanáN   1, 62  
3 right *wanán PHF 1  
6 road/path *Zálan   1  
115 root *uʀát PHF    
65 rope *CalíS   1  
112 rotten word info *buʀúk      
125 salt *qasíN      
125 salt *qasiʀa   1  
125 salt *timus PHF 2  
121 sand *qĕnay   1  
121 sand *benaqi PHF 2  
124 sea      
203 Seven word info *pitú   1  
203 Seven word info *pa-pitú PHF 1  
81 sharp *Cadém PHF 1  
81 sharp *Cazém PHF 1  
81 sharp *Sáqit PHF    
154 short word info      
19 shoulder *qabáʀaH   1  
19 shoulder *qali-wadaŋ PHF    
161 shy, ashamed *ma-Siáq   1  
202 Six word info *ʔĕném   1  
202 Six word info *a-eném PHF 1  
12 skin *kúliC   1  
12 skin *kaLiC PHF - animal skin 1  
12 skin *qaNiC PHF - animal skin 2  
128 sky *láŋit      
152 small *keDiʔ      
145 smoke word info *qĕbél   1  
106 snake *qúlej   2, 33  
106 snake *ulaʀ   2  
106 snake *buLay PHF? 29  
110 spider *láwaq      
130 star *bi-(n)túqen   1, 78  
79 stick/wood *káSiw   1  
79 stick/wood *káyuH   1  
120 stone *batú   1  
105 tail *íkuʀ   1  
206 Ten word info *púluq   5  
178 that      
62 thatch/roof      
187 they      
157 thick word info *d₄amel      
157 thick word info *kid₃emel   21  
156 thin word info *ma-nipís      
156 thin word info *pis      
177 this *i-ní   1  
177 this *qa-ní[H]      
183 thou *i-kaSú   1  
183 thou *i-Sú PHF 1  
199 Three word info *tĕlú   1  
199 Three word info *ta-tĕlu PHF 1  
134 thunder      
41 to bite *kaʀát   1  
41 to bite *katkat   1  
137 to blow word info *Siúp   1  
28 to breathe *ʀa-sináwa   1  
144 to burn word info      
91 to buy *bĕlí   1  
91 to buy *sáliw PHF 20  
38 to chew word info      
85 to choose *píliq   1  
172 to climb word info *a-(n)Dak      
7 to come *ari   1  
7 to come *mai   1  
7 to come *aʀi PHF 1  
39 to cook word info *nasuk to boil    
39 to cook word info *taNek PHF 1  
196 to count *bílaŋ PHF 1  
196 to count *Hiáp PHF 2  
34 to cry *Cáŋis   1  
78 to cut, hack word info *taʀáq   1  
78 to cut, hack word info *tektek   3  
75 to die, be dead *maCéy      
90 to dig *kálih   1  
90 to dig *karkar PHF - to dig in the earth    
50 to dream *mi-Sepi   1  
40 to drink      
37 to eat *kaan   1  
37 to eat *kaʔen   1  
37 to eat *kán   1  
95 to fall word info      
22 to fear *ma-tákut   1  
22 to fear *tálaw cowardly 34  
123 to flow *áluʀ      
101 to fly *layap PHF 2  
86 to grow word info *Cú(m)buq   1  
44 to hear *d3ĕŋéʀ number is subscript 1  
171 to hide word info *buNi   1  
171 to hide word info *táʀuq   1  
72 to hit word info *pekpek      
72 to hit word info *puk      
72 to hit word info *basbas PHF    
72 to hit word info *dakdák PHF    
89 to hold word info *gemgem   1  
69 to hunt word info *qaNúp PHF 1  
74 to kill *bunúq      
74 to kill *paCéy   2  
74 to kill *pa-ka-maCéy   2  
20 to know, be knowledgeable      
33 to laugh *Cáwa   1  
49 to lie down word info *qinép   1  
76 to live, be alive *ma-qúdip   1  
92 to open, uncover      
84 to plant *CaNém   2  
93 to pound, beat word info *tuk      
93 to pound, beat word info *tuqtuq   54  
93 to pound, beat word info *CegCeg PHF    
93 to pound, beat word info *CelCel PHF    
64 to say *kaʀí      
77 to scratch word info *kaʀaw   1  
46 to see *kítaʔ   1  
67 to sew word info *CaSíq   1  
70 to shoot word info *panaq   1  
51 to sit      
48 to sleep *tiDuʀ   1  
48 to sleep *túDuʀ   1  
29 to sniff, smell *Sajék   1  
36 to spit *ludáq PHF 1  
80 to split word info *bĕláq      
80 to split word info *laq      
88 to squeeze word info *pit      
88 to squeeze word info *pesél PHF    
71 to stab, pierce *Cesek      
52 to stand      
73 to steal *Cákaw   1  
42 to suck *sepsep   1  
42 to suck *tiptip      
87 to swell word info      
9 to swim *laŋúy PHF 1  
9 to swim *naŋúy PHF 1  
21 to think      
94 to throw word info      
66 to tie up, fasten      
8 to turn word info *liu-   2  
35 to vomit *m-utaq   1  
5 to walk *lákad   40  
5 to walk *lakat   40  
83 to work word info      
47 to yawn *ma-Suab   19  
32 tongue *Sema   1  
31 tooth *lipen doublets 1, 35  
31 tooth *nípen doublets 1  
31 tooth *ŋísi[h]   24  
31 tooth *waLiS   2  
207 Twenty word info      
198 Two word info *d3uSá number is subscript    
138 warm word info      
122 water word info *DaNúm fresh water 1  
185 we word info *kitá   1  
185 we word info *kamí   2  
141 wet      
188 what? word info      
170 when? word info *iján      
181 where? word info *i-nú PHF 1  
148 white *ma-putíq      
189 who? word info      
159 wide *ma-lawa      
58 wife *qasáwa   1  
136 wind      
100 wing *pánij      
100 wing *pakpak PHF 1, 33  
55 woman/female *ba-báHi   1, 105  
55 woman/female *báHi   1  
127 woods/forest      
107 worm (earthworm) *qúlej      
169 year      
150 yellow      
186 you *kamú      
186 you *kamuyu PHF    

Seen an error? Please let us know:

Save Data: