https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Then

Source/Author:  Bo Wenze 
Identifiers:  ISO-639-3:tct  Glottocode: tenn1245 
Notes:  ISO 639-3: tct Also known as Yanghuang or T'en. Source: 薄文泽/Bo, Wenze. 佯僙语研究/Yanghuang yu yan jiu (A Study of Yanghuang [Then]). Beijing: 中央民族大学出版社/Zhong yang min zu da xue chu ban she, 1997.

Tones (1-6 are for "live syllables," and 7-10 for "dead syllables."):
1 = /11/
2 = /35/
3 = /213/
4 = /33/
5 = /42/
6 = /53/
7 = /35/ or /55/
8 = /42/
9 = /213/
10 = /33/ 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 202
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 21
 
Classification:  Tai-Kadai:Kam-Tai:Kam-Sui 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 37 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above rəu1      
191 all      
192 and thim1      
192 and ȵam6      
192 and sim5      
146 ash vuk10   38  
173 at ȵɛu6      
13 back word info lən2      
165 bad, evil wai6 Chinese   L
14 belly lɔŋ2      
176 below te3      
153 big la:u4      
97 bird ʔnɔk9   1  
147 black ʔnam1   1  
23 blood pha:t9      
15 bone ra:k9      
113 branch word info pjɛ2 məi4      
18 breast (tai6) tsu4      
56 child la:k10   1  
131 cloud word info tam2      
139 cold word info ȵit10      
166 correct, true hən1      
168 day van2      
10 dirty      
96 dog ma1      
140 dry word info tho3      
82 dull, blunt      
11 dust vun2 ləm5      
43 ear kha1      
119 earth/soil ləm5      
98 egg kai5      
204 Eight word info pɛt9 Chinese   L
45 eye la1   1  
180 far ki1      
104 fat/grease pui2      
60 father pu4      
99 feather sun2      
208 Fifty word info ŋo4 sip8 Chinese   L
143 fire vi2   1  
111 fish məm6      
201 Five word info ŋo4 Chinese   L
116 flower wa1 Chinese   L
132 fog la:u2 mɔk9      
200 Four word info thəi5 Chinese   L
117 fruit təm6      
164 good da:i1      
118 grass kaŋ1      
151 green kam5      
26 hair word info      
1 hand mjɛ2   1  
184 he/she mən2      
24 head kəu3   1  
142 heavy tsan2      
61 house ra:n2      
194 how? word info (ve4) ȵɛu4      
57 husband tha:u4      
182 I jiu2      
193 if      
174 in, inside ɣa:u4      
16 intestines tha:i4      
126 lake hu6 Chinese   L
114 leaf va5      
2 left sje4   46  
4 leg/foot ten1   12  
135 lightning ʔjap7 va2      
17 liver tap7   1  
155 long word info ra:i3      
108 louse word info tiu1   1  
54 man/male ai1 ba:n1      
103 meat/flesh na:n4      
129 moon ka:ŋ1 ʔnjen1      
109 mosquito tsjɛm3 so2      
59 mother nəi4      
30 mouth bəp7      
63 name da:n1      
158 narrow ɣɛp10      
179 near tau3      
25 neck wu2      
68 needle səm1      
163 new mai5      
167 night ʔȵam5      
205 Nine word info ku3 Chinese   L
195 no, not me2      
195 no, not hɔŋ1      
27 nose ʔnaŋ1   1  
162 old word info ȶe3      
197 One word info to2 native Then    
209 One Hundred word info vɛk9 Chinese   L
210 One Thousand word info thjen1 Chinese   L
190 other      
160 painful, sick ȶit7   1  
53 person/human being jin1 Chinese   L
133 rain vun2      
102 rat no3      
149 red rən4      
3 right va2   1  
6 road/path      
115 root tha:ŋ2      
65 rope la:m6      
112 rotten word info na:u6      
125 salt ȶa1      
121 sand khen3      
124 sea nje1      
203 Seven word info thət7 Chinese   L
81 sharp      
154 short word info rən3      
19 shoulder ɣa2      
161 shy, ashamed      
202 Six word info lɔk8 Chinese   L
12 skin pəi2 Chinese   L
128 sky ʔmun1      
152 small ȶai4      
145 smoke word info wan2   54  
106 snake thoi2      
110 spider nəi4 pa:ŋ4 ȶa:u1      
130 star tsut7      
79 stick/wood      
120 stone tin1      
105 tail thət8      
206 Ten word info sip8 Chinese   L
178 that tsa5      
62 thatch/roof du1 ra:n2      
187 they tjeu1      
157 thick word info ra2      
157 thick word info ŋa2      
156 thin word info ʔma:ŋ1      
177 this na:i6   1  
183 thou ȵa2      
199 Three word info tha:m1 Chinese   L
134 thunder va2 pha5      
41 to bite kam3      
137 to blow word info thəp8      
28 to breathe thuŋ5      
144 to burn word info ta:u3      
91 to buy re3      
38 to chew word info ŋa:i2      
85 to choose let10      
172 to climb word info jɔn2      
7 to come taŋ1      
39 to cook word info toŋ1      
196 to count thɔn5      
34 to cry ŋe2      
78 to cut, hack word info te5      
75 to die, be dead tai1   1  
90 to dig tsut8      
50 to dream van2 jan2      
40 to drink rom4   1  
37 to eat tsjen1      
95 to fall word info tɔk9      
22 to fear lwə1      
123 to flow loi1      
101 to fly vən4      
86 to grow word info ma3      
86 to grow word info təm3 ŋa:t10 to sprout (of plants)    
44 to hear dəi3      
171 to hide word info tsam2      
72 to hit word info toi2 Chinese ?   L?
89 to hold word info a:u1      
89 to hold word info təi2      
69 to hunt word info tit7 thoi3      
74 to kill ɣa4      
20 to know, be knowledgeable roi2      
33 to laugh ku1      
49 to lie down word info nun2      
76 to live, be alive      
92 to open, uncover khai1 Chinese   L
84 to plant ro4      
93 to pound, beat word info nak8      
64 to say roŋ1      
77 to scratch word info      
46 to see dɔm5      
67 to sew word info tip7      
70 to shoot word info pɛŋ5      
51 to sit thoi6 Chinese   L
48 to sleep nun2      
29 to sniff, smell nin4      
36 to spit tjɛŋ6      
80 to split word info ŋwa:k9      
88 to squeeze word info      
71 to stab, pierce      
52 to stand in1      
73 to steal rjɛk8      
42 to suck sut7      
87 to swell word info rɔk9      
9 to swim woi2   1?  
9 to swim woi2 ram4      
21 to think ljeŋ4      
94 to throw word info      
66 to tie up, fasten thok10      
8 to turn word info      
35 to vomit rjɛk9   1  
5 to walk sjɛm3      
5 to walk pa:i1 to go    
83 to work word info      
47 to yawn kho1      
32 tongue ma2   1  
31 tooth vən2   1  
207 Twenty word info ȵi6 sip8 Chinese   L
198 Two word info ra2 native Then    
138 warm word info riu3      
122 water word info ram4   1  
185 we word info ra:u1 inclusive    
185 we word info ljeu1 exclusive    
141 wet rak7      
188 what? word info naŋ2      
170 when? word info səi2 nau4      
181 where? word info to6 tsa5      
148 white pwa:k10 Chinese   L
189 who? word info ai1 nau4      
159 wide wat7      
58 wife rjɛ4      
136 wind rəm2      
100 wing oŋ3      
55 woman/female ai1 ʔmjɛk9      
127 woods/forest dɔŋ1      
107 worm (earthworm) thjan4      
169 year ʔme1      
150 yellow ŋa:n3      
186 you sjeu1   1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: