https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Proto-Rukai

Source/Author:  Paul Jen-kuei Li 
Identifiers:  ISO-639-3:  Glottocode: ruka1240 
Notes:  Li, Paul Jen-kuei. 1977. "The Internal Relationships of Rukai." In Li, Paul Jen-kuei. 2004. Selected Papers on Formosan Languages. Taipei, Taiwan: Institute of Linguistics, Academia Sinica.
 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 153
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 1
 
Classification:  Austronesian:Rukai 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 6 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
8 to turn word info      
11 dust      
12 skin      
15 bone      
20 to know, be knowledgeable      
23 blood      
33 to laugh      
46 to see      
49 to lie down word info      
51 to sit      
53 person/human being      
63 name      
64 to say      
65 rope      
69 to hunt word info      
71 to stab, pierce      
74 to kill      
82 dull, blunt      
83 to work word info      
84 to plant      
86 to grow word info      
90 to dig      
92 to open, uncover      
95 to fall word info      
96 dog      
98 egg      
105 tail      
109 mosquito      
115 root      
116 flower      
118 grass      
124 sea      
127 woods/forest      
131 cloud word info      
132 fog      
136 wind      
138 warm word info      
140 dry word info      
141 wet      
142 heavy      
149 red      
150 yellow      
151 green      
152 small      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
164 good      
165 bad, evil      
166 correct, true      
170 when? word info      
173 at      
178 that      
179 near      
180 far      
181 where? word info      
183 thou      
184 he/she      
185 we word info      
186 you      
187 they      
188 what? word info      
189 who? word info      
190 other      
191 all      
193 if      
194 how? word info      
208 Fifty word info      
1 hand *aɭima   1  
2 left *viri   1  
3 right *vanalə   1  
4 leg/foot *ɖapalə foot 55  
5 to walk *davacə   23  
5 to walk *moa to go, from PAN *m-uSa    
6 road/path *daɭanə   1  
7 to come *kəla to arrive 39  
9 to swim *laŋoy   1  
10 dirty *makoɖoɭo   91  
13 back word info *ɖəɭəkə   71  
14 belly *baraŋə   67  
14 belly *bicoka stomach 68  
16 intestines *boro   53  
18 breast *θoθo   1  
19 shoulder *alivaɖaŋə   49  
19 shoulder *tabalaŋaʔanə also means arm 7  
21 to think *ki-ɖəmə-ɖəmə   13, 58  
22 to fear *koloɖo fear / afraid 57  
24 head *aoɭo   1  
25 neck *ɭəʔə   1  
26 hair word info *isiw   50  
27 nose *ŋoŋoʔanə   47  
28 to breathe *niakə noun: breath 59  
29 to sniff, smell *sabaɭi   3  
30 mouth *ŋodoy   71  
31 tooth *valisi   2  
32 tongue *ɭidamə   3  
34 to cry *tobi   54  
35 to vomit *ʔota   1  
36 to spit *so-ŋaɭay   3  
37 to eat *kanə   1  
38 to chew word info *oa-apoʔo   50  
39 to cook word info *madoʔo adjective: cooked    
40 to drink *ʔoŋolo   45  
41 to bite *kaʔacə   1  
42 to suck *θəpəθəpə   1  
43 ear *caɭiŋa   1  
44 to hear *-laɭa   52  
45 eye *maca   1  
47 to yawn *ma-swabə   19  
48 to sleep *ʔapəcə   77  
50 to dream *sipi   1  
52 to stand *ʔidiʔi   1  
54 man/male *saʔovalay (?) 1, 108  
55 woman/female *abay   1  
56 child *valakə generic 1, 86  
56 child *ɭolay child, baby 20  
57 husband *palaŋə spouse 87  
58 wife *palaŋə spouse 84  
59 mother *ina   1  
60 father *ama   1  
61 house *daʔanə   41  
62 thatch/roof *cavaɭi   2  
62 thatch/roof *caɭavi   2  
66 to tie up, fasten *ərəcə   71  
66 to tie up, fasten *poko      
67 to sew word info *tinono to weave    
68 needle *inəmay   22  
70 to shoot word info *pana   1  
72 to hit word info *sətiti   76  
73 to steal *kiʔopa   37  
75 to die, be dead *pacay   1  
76 to live, be alive *m-oɖipi   1  
77 to scratch word info *gacəgacə   62  
78 to cut, hack word info *kəʔətə   21  
78 to cut, hack word info *ŋotoʔo      
78 to cut, hack word info *gəɭəgəɭə      
79 stick/wood *okoɖo      
80 to split word info *bocoko   67  
81 sharp *magaraŋə   41  
85 to choose *piɭi   1  
87 to swell word info *baɭakə   46  
87 to swell word info *simakə      
88 to squeeze word info *oa-pəʔə   1  
89 to hold word info *oa-gəməgəmə   1  
91 to buy *laŋay also means "to sell" 40  
93 to pound, beat word info *si-a-ɭibóʔo   34  
94 to throw word info *dokoɭo   61  
97 bird *aðamə   2  
99 feather *ɭomo feather 28  
99 feather *obalə body hair    
100 wing *pakəpakə   33  
101 to fly *ʔan-palay   49  
101 to fly *ŋi-palay   49  
102 rat *koɭabaw   1  
103 meat/flesh *boatə   37  
104 fat/grease *simaʔa   2  
106 snake *soɭaʔa   2  
107 worm (earthworm) *ʔəkay      
108 louse word info *koco   1  
110 spider *ɭavaθə < *(taka)lawas 1, 75  
111 fish *kaʔaŋə   3  
112 rotten word info *malaməkə   80  
113 branch word info *pilaka   38  
114 leaf *sopoŋo      
117 fruit *maɖo   2  
119 earth/soil *daʔə   30  
120 stone *ɭənəgə   34  
121 sand *ənay   1  
122 water word info *acilay   46  
123 to flow *moaloɖo   25  
125 salt *timo   2  
126 lake *baðo   30  
128 sky *tabələŋanə   56  
129 moon *ɖamarə   25  
130 star *tariaw   45  
133 rain *odalə   1  
134 thunder *ɖərə   4  
135 lightning *ɭikacə   89  
137 to blow word info *ʔipi   1  
139 cold word info *makəcəɭə   2  
143 fire *apoy   1  
144 to burn word info *oa-laobo   78  
145 smoke word info *əbəɭə   1  
146 ash *abo   1  
147 black *maicəɭəŋə metathesis 2  
148 white *ma-poli   111  
153 big *maɖaw   33  
160 painful, sick *macaʔə́mə   3  
161 shy, ashamed *maɭomalə embarassed 44  
162 old word info *ma-roɖaŋə   130  
163 new *baʔoanə   1  
167 night *maoŋo   2  
167 night *ʔwaobo evening    
168 day *vaʔi sun 17  
169 year *cavili   22  
171 to hide word info *ki-a-ləpəŋə to hide someone    
171 to hide word info *balay to hide something    
172 to climb word info *mo-bələŋə      
174 in, inside *ʔaɖiŋi   38  
175 above *ɖaða   41  
176 below *ɭaoɖo      
177 this *kay   30  
182 I *ka-li      
192 and *si   49  
195 no, not *ini no 3  
195 no, not *kay not 86  
196 to count *oa-asipi   3  
197 One word info *əa   1?  
198 Two word info *ɖosa   1  
199 Three word info *toɭo   1  
200 Four word info *səpatə   1  
201 Five word info *ɭima   1  
202 Six word info *ənəmə   1  
203 Seven word info *pito   1  
204 Eight word info *vaɭo   3  
205 Nine word info *baŋatə   8  
206 Ten word info *poɭoko   5  
207 Twenty word info *ma-posa-lə   1  
209 One Hundred word info *iday   1  
210 One Thousand word info *koɖolo   7  
17 liver *aθay L from Rukai? -EG 1 L

Seen an error? Please let us know:

Save Data: