https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Proto-Rukai

Source/Author:  Paul Jen-kuei Li 
Identifiers:  ISO-639-3:  Glottocode: ruka1240 
Notes:  Li, Paul Jen-kuei. 1977. "The Internal Relationships of Rukai." In Li, Paul Jen-kuei. 2004. Selected Papers on Formosan Languages. Taipei, Taiwan: Institute of Linguistics, Academia Sinica.
 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 153
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 1
 
Classification:  Austronesian:Rukai 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 6 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above *ɖaða   41  
191 all      
192 and *si   49  
146 ash *abo   1  
173 at      
13 back word info *ɖəɭəkə   71  
165 bad, evil      
14 belly *baraŋə   67  
14 belly *bicoka stomach 68  
176 below *ɭaoɖo      
153 big *maɖaw   33  
97 bird *aðamə   2  
147 black *maicəɭəŋə metathesis 2  
23 blood      
15 bone      
113 branch word info *pilaka   38  
18 breast *θoθo   1  
56 child *valakə generic 1, 86  
56 child *ɭolay child, baby 20  
131 cloud word info      
139 cold word info *makəcəɭə   2  
166 correct, true      
168 day *vaʔi sun 17  
10 dirty *makoɖoɭo   91  
96 dog      
140 dry word info      
82 dull, blunt      
11 dust      
43 ear *caɭiŋa   1  
119 earth/soil *daʔə   30  
98 egg      
204 Eight word info *vaɭo   3  
45 eye *maca   1  
180 far      
104 fat/grease *simaʔa   2  
60 father *ama   1  
99 feather *ɭomo feather 28  
99 feather *obalə body hair    
208 Fifty word info      
143 fire *apoy   1  
111 fish *kaʔaŋə   3  
201 Five word info *ɭima   1  
116 flower      
132 fog      
200 Four word info *səpatə   1  
117 fruit *maɖo   2  
164 good      
118 grass      
151 green      
26 hair word info *isiw   50  
1 hand *aɭima   1  
184 he/she      
24 head *aoɭo   1  
142 heavy      
61 house *daʔanə   41  
194 how? word info      
57 husband *palaŋə spouse 87  
182 I *ka-li      
193 if      
174 in, inside *ʔaɖiŋi   38  
16 intestines *boro   53  
126 lake *baðo   30  
114 leaf *sopoŋo      
2 left *viri   1  
4 leg/foot *ɖapalə foot 55  
135 lightning *ɭikacə   89  
17 liver *aθay L from Rukai? -EG 1 L
155 long word info      
108 louse word info *koco   1  
54 man/male *saʔovalay (?) 1, 108  
103 meat/flesh *boatə   37  
129 moon *ɖamarə   25  
109 mosquito      
59 mother *ina   1  
30 mouth *ŋodoy   71  
63 name      
158 narrow      
179 near      
25 neck *ɭəʔə   1  
68 needle *inəmay   22  
163 new *baʔoanə   1  
167 night *maoŋo   2  
167 night *ʔwaobo evening    
205 Nine word info *baŋatə   8  
195 no, not *ini no 3  
195 no, not *kay not 86  
27 nose *ŋoŋoʔanə   47  
162 old word info *ma-roɖaŋə   130  
197 One word info *əa   1?  
209 One Hundred word info *iday   1  
210 One Thousand word info *koɖolo   7  
190 other      
160 painful, sick *macaʔə́mə   3  
53 person/human being      
133 rain *odalə   1  
102 rat *koɭabaw   1  
149 red      
3 right *vanalə   1  
6 road/path *daɭanə   1  
115 root      
65 rope      
112 rotten word info *malaməkə   80  
125 salt *timo   2  
121 sand *ənay   1  
124 sea      
203 Seven word info *pito   1  
81 sharp *magaraŋə   41  
154 short word info      
19 shoulder *alivaɖaŋə   49  
19 shoulder *tabalaŋaʔanə also means arm 7  
161 shy, ashamed *maɭomalə embarassed 44  
202 Six word info *ənəmə   1  
12 skin      
128 sky *tabələŋanə   56  
152 small      
145 smoke word info *əbəɭə   1  
106 snake *soɭaʔa   2  
110 spider *ɭavaθə < *(taka)lawas 1, 75  
130 star *tariaw   45  
79 stick/wood *okoɖo      
120 stone *ɭənəgə   34  
105 tail      
206 Ten word info *poɭoko   5  
178 that      
62 thatch/roof *cavaɭi   2  
62 thatch/roof *caɭavi   2  
187 they      
157 thick word info      
156 thin word info      
177 this *kay   30  
183 thou      
199 Three word info *toɭo   1  
134 thunder *ɖərə   4  
41 to bite *kaʔacə   1  
137 to blow word info *ʔipi   1  
28 to breathe *niakə noun: breath 59  
144 to burn word info *oa-laobo   78  
91 to buy *laŋay also means "to sell" 40  
38 to chew word info *oa-apoʔo   50  
85 to choose *piɭi   1  
172 to climb word info *mo-bələŋə      
7 to come *kəla to arrive 39  
39 to cook word info *madoʔo adjective: cooked    
196 to count *oa-asipi   3  
34 to cry *tobi   54  
78 to cut, hack word info *kəʔətə   21  
78 to cut, hack word info *ŋotoʔo      
78 to cut, hack word info *gəɭəgəɭə      
75 to die, be dead *pacay   1  
90 to dig      
50 to dream *sipi   1  
40 to drink *ʔoŋolo   45  
37 to eat *kanə   1  
95 to fall word info      
22 to fear *koloɖo fear / afraid 57  
123 to flow *moaloɖo   25  
101 to fly *ʔan-palay   49  
101 to fly *ŋi-palay   49  
86 to grow word info      
44 to hear *-laɭa   52  
171 to hide word info *ki-a-ləpəŋə to hide someone    
171 to hide word info *balay to hide something    
72 to hit word info *sətiti   76  
89 to hold word info *oa-gəməgəmə   1  
69 to hunt word info      
74 to kill      
20 to know, be knowledgeable      
33 to laugh      
49 to lie down word info      
76 to live, be alive *m-oɖipi   1  
92 to open, uncover      
84 to plant      
93 to pound, beat word info *si-a-ɭibóʔo   34  
64 to say      
77 to scratch word info *gacəgacə   62  
46 to see      
67 to sew word info *tinono to weave    
70 to shoot word info *pana   1  
51 to sit      
48 to sleep *ʔapəcə   77  
29 to sniff, smell *sabaɭi   3  
36 to spit *so-ŋaɭay   3  
80 to split word info *bocoko   67  
88 to squeeze word info *oa-pəʔə   1  
71 to stab, pierce      
52 to stand *ʔidiʔi   1  
73 to steal *kiʔopa   37  
42 to suck *θəpəθəpə   1  
87 to swell word info *baɭakə   46  
87 to swell word info *simakə      
9 to swim *laŋoy   1  
21 to think *ki-ɖəmə-ɖəmə   13, 58  
94 to throw word info *dokoɭo   61  
66 to tie up, fasten *ərəcə   71  
66 to tie up, fasten *poko      
8 to turn word info      
35 to vomit *ʔota   1  
5 to walk *davacə   23  
5 to walk *moa to go, from PAN *m-uSa    
83 to work word info      
47 to yawn *ma-swabə   19  
32 tongue *ɭidamə   3  
31 tooth *valisi   2  
207 Twenty word info *ma-posa-lə   1  
198 Two word info *ɖosa   1  
138 warm word info      
122 water word info *acilay   46  
185 we word info      
141 wet      
188 what? word info      
170 when? word info      
181 where? word info      
148 white *ma-poli   111  
189 who? word info      
159 wide      
58 wife *palaŋə spouse 84  
136 wind      
100 wing *pakəpakə   33  
55 woman/female *abay   1  
127 woods/forest      
107 worm (earthworm) *ʔəkay      
169 year *cavili   22  
150 yellow      
186 you      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: