https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Proto-Rukai

Source/Author:  Paul Jen-kuei Li 
Identifiers:  ISO-639-3:  Glottocode: ruka1240 
Notes:  Li, Paul Jen-kuei. 1977. "The Internal Relationships of Rukai." In Li, Paul Jen-kuei. 2004. Selected Papers on Formosan Languages. Taipei, Taiwan: Institute of Linguistics, Academia Sinica.
 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 153
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 1
 
Classification:  Austronesian:Rukai 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 6 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand *aɭima   1  
2 left *viri   1  
3 right *vanalə   1  
4 leg/foot *ɖapalə foot 55  
5 to walk *davacə   23  
5 to walk *moa to go, from PAN *m-uSa    
6 road/path *daɭanə   1  
7 to come *kəla to arrive 39  
8 to turn word info      
9 to swim *laŋoy   1  
10 dirty *makoɖoɭo   91  
11 dust      
12 skin      
13 back word info *ɖəɭəkə   71  
14 belly *baraŋə   67  
14 belly *bicoka stomach 68  
15 bone      
16 intestines *boro   53  
17 liver *aθay L from Rukai? -EG 1 L
18 breast *θoθo   1  
19 shoulder *alivaɖaŋə   49  
19 shoulder *tabalaŋaʔanə also means arm 7  
20 to know, be knowledgeable      
21 to think *ki-ɖəmə-ɖəmə   13, 58  
22 to fear *koloɖo fear / afraid 57  
23 blood      
24 head *aoɭo   1  
25 neck *ɭəʔə   1  
26 hair word info *isiw   50  
27 nose *ŋoŋoʔanə   47  
28 to breathe *niakə noun: breath 59  
29 to sniff, smell *sabaɭi   3  
30 mouth *ŋodoy   71  
31 tooth *valisi   2  
32 tongue *ɭidamə   3  
33 to laugh      
34 to cry *tobi   54  
35 to vomit *ʔota   1  
36 to spit *so-ŋaɭay   3  
37 to eat *kanə   1  
38 to chew word info *oa-apoʔo   50  
39 to cook word info *madoʔo adjective: cooked    
40 to drink *ʔoŋolo   45  
41 to bite *kaʔacə   1  
42 to suck *θəpəθəpə   1  
43 ear *caɭiŋa   1  
44 to hear *-laɭa   52  
45 eye *maca   1  
46 to see      
47 to yawn *ma-swabə   19  
48 to sleep *ʔapəcə   77  
49 to lie down word info      
50 to dream *sipi   1  
51 to sit      
52 to stand *ʔidiʔi   1  
53 person/human being      
54 man/male *saʔovalay (?) 1, 108  
55 woman/female *abay   1  
56 child *valakə generic 1, 86  
56 child *ɭolay child, baby 20  
57 husband *palaŋə spouse 87  
58 wife *palaŋə spouse 84  
59 mother *ina   1  
60 father *ama   1  
61 house *daʔanə   41  
62 thatch/roof *cavaɭi   2  
62 thatch/roof *caɭavi   2  
63 name      
64 to say      
65 rope      
66 to tie up, fasten *ərəcə   71  
66 to tie up, fasten *poko      
67 to sew word info *tinono to weave    
68 needle *inəmay   22  
69 to hunt word info      
70 to shoot word info *pana   1  
71 to stab, pierce      
72 to hit word info *sətiti   76  
73 to steal *kiʔopa   37  
74 to kill      
75 to die, be dead *pacay   1  
76 to live, be alive *m-oɖipi   1  
77 to scratch word info *gacəgacə   62  
78 to cut, hack word info *kəʔətə   21  
78 to cut, hack word info *ŋotoʔo      
78 to cut, hack word info *gəɭəgəɭə      
79 stick/wood *okoɖo      
80 to split word info *bocoko   67  
81 sharp *magaraŋə   41  
82 dull, blunt      
83 to work word info      
84 to plant      
85 to choose *piɭi   1  
86 to grow word info      
87 to swell word info *baɭakə   46  
87 to swell word info *simakə      
88 to squeeze word info *oa-pəʔə   1  
89 to hold word info *oa-gəməgəmə   1  
90 to dig      
91 to buy *laŋay also means "to sell" 40  
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info *si-a-ɭibóʔo   34  
94 to throw word info *dokoɭo   61  
95 to fall word info      
96 dog      
97 bird *aðamə   2  
98 egg      
99 feather *ɭomo feather 28  
99 feather *obalə body hair    
100 wing *pakəpakə   33  
101 to fly *ʔan-palay   49  
101 to fly *ŋi-palay   49  
102 rat *koɭabaw   1  
103 meat/flesh *boatə   37  
104 fat/grease *simaʔa   2  
105 tail      
106 snake *soɭaʔa   2  
107 worm (earthworm) *ʔəkay      
108 louse word info *koco   1  
109 mosquito      
110 spider *ɭavaθə < *(taka)lawas 1, 75  
111 fish *kaʔaŋə   3  
112 rotten word info *malaməkə   80  
113 branch word info *pilaka   38  
114 leaf *sopoŋo      
115 root      
116 flower      
117 fruit *maɖo   2  
118 grass      
119 earth/soil *daʔə   30  
120 stone *ɭənəgə   34  
121 sand *ənay   1  
122 water word info *acilay   46  
123 to flow *moaloɖo   25  
124 sea      
125 salt *timo   2  
126 lake *baðo   30  
127 woods/forest      
128 sky *tabələŋanə   56  
129 moon *ɖamarə   25  
130 star *tariaw   45  
131 cloud word info      
132 fog      
133 rain *odalə   1  
134 thunder *ɖərə   4  
135 lightning *ɭikacə   89  
136 wind      
137 to blow word info *ʔipi   1  
138 warm word info      
139 cold word info *makəcəɭə   2  
140 dry word info      
141 wet      
142 heavy      
143 fire *apoy   1  
144 to burn word info *oa-laobo   78  
145 smoke word info *əbəɭə   1  
146 ash *abo   1  
147 black *maicəɭəŋə metathesis 2  
148 white *ma-poli   111  
149 red      
150 yellow      
151 green      
152 small      
153 big *maɖaw   33  
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick *macaʔə́mə   3  
161 shy, ashamed *maɭomalə embarassed 44  
162 old word info *ma-roɖaŋə   130  
163 new *baʔoanə   1  
164 good      
165 bad, evil      
166 correct, true      
167 night *maoŋo   2  
167 night *ʔwaobo evening    
168 day *vaʔi sun 17  
169 year *cavili   22  
170 when? word info      
171 to hide word info *ki-a-ləpəŋə to hide someone    
171 to hide word info *balay to hide something    
172 to climb word info *mo-bələŋə      
173 at      
174 in, inside *ʔaɖiŋi   38  
175 above *ɖaða   41  
176 below *ɭaoɖo      
177 this *kay   30  
178 that      
179 near      
180 far      
181 where? word info      
182 I *ka-li      
183 thou      
184 he/she      
185 we word info      
186 you      
187 they      
188 what? word info      
189 who? word info      
190 other      
191 all      
192 and *si   49  
193 if      
194 how? word info      
195 no, not *ini no 3  
195 no, not *kay not 86  
196 to count *oa-asipi   3  
197 One word info *əa   1?  
198 Two word info *ɖosa   1  
199 Three word info *toɭo   1  
200 Four word info *səpatə   1  
201 Five word info *ɭima   1  
202 Six word info *ənəmə   1  
203 Seven word info *pito   1  
204 Eight word info *vaɭo   3  
205 Nine word info *baŋatə   8  
206 Ten word info *poɭoko   5  
207 Twenty word info *ma-posa-lə   1  
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info *iday   1  
210 One Thousand word info *koɖolo   7  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: