https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Bouyei (Wangmo)

Source/Author:  Liang, Snyder, & Wu 
Identifiers:  ISO-639-3:pcc  Glottocode: bouy1240 
Notes:  Liang Yongshu, Wil C. Snyder, and Wu Wenyi. 2007. Survey of the Guizhou Bouyei Language. SIL Language and Culture Documentation and Description 1. SIL International.

Data is from Fuxing Town (复兴镇), Wangmo County (望谟县), Guizhou, China. (Wangmo Bouyei is considered "Standard Bouyei" by the Chinese government.) Speech from older generation speakers is used.

Shorthand notation for tones, though not used here, is:
1 = /24/
2 = /42/
3 = /52/
4 = /31/
5 = /35/
6 = /33/
7 = /35/
8 = /34/ 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 184
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 15
 
Classification:  Tai-Kadai:Kam-Tai:Tai:Northern 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 15 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
8 to turn word info      
10 dirty      
18 breast      
21 to think      
29 to sniff, smell      
36 to spit      
38 to chew word info      
42 to suck      
49 to lie down word info      
66 to tie up, fasten      
68 needle      
69 to hunt word info      
70 to shoot word info      
71 to stab, pierce      
72 to hit word info      
77 to scratch word info      
81 sharp      
82 dull, blunt      
83 to work word info      
84 to plant      
86 to grow word info      
88 to squeeze word info      
93 to pound, beat word info      
94 to throw word info      
112 rotten word info      
113 branch word info      
161 shy, ashamed      
166 correct, true      
167 night      
171 to hide word info      
181 where? word info      
191 all      
196 to count      
208 Fifty word info      
3 right (pai44) kwa31   1, 48  
175 above (pai44) kən31      
176 below (pai44) la53      
174 in, inside (pai44) ʔdɐɨ24      
2 left (pai44) θuɛi42   46, 53  
50 to dream fa31 xɐn31      
79 stick/wood fai42 tree    
143 fire fi31   1  
147 black fon42      
87 to swell word info fɔk33      
100 wing fɨət24      
58 wife ja44      
31 tooth jɛu53      
4 leg/foot ka24   42  
44 to hear ka44 ɲiə24      
74 to kill ka53      
64 to say ka:ŋ53      
182 I ku24      
205 Nine word info ku53 Chinese   L
125 salt kuə24      
159 wide kwa:ŋ35      
57 husband kwan24      
188 what? word info kə35 ma31      
37 to eat kən24   1  
22 to fear la:u24   43  
104 fat/grease la:u31 oil (of pork)    
153 big la:u42      
132 fog lap33 mo35      
32 tongue lin42   36  
23 blood liət44      
151 green lok33      
123 to flow lɐi24      
55 woman/female lək33 ʔbək35      
54 man/male lək33 θa:i24      
45 eye lək42 ta24   1  
85 to choose lɛ44      
141 wet lʊp35      
7 to come ma24      
96 dog ma24      
117 fruit ma35      
195 no, not mi31      
163 new mo35      
11 dust mok35 mon35 dust on road    
183 thou məŋ31   1  
59 mother mɛ44      
157 thick word info na24      
119 earth/soil na:m33      
152 small ni35      
48 to sleep nin31      
103 meat/flesh no44      
142 heavy nɐk35      
64 to say nɐu31      
12 skin nɐŋ24      
51 to sit nɐŋ44      
177 this nɛi42   1  
109 mosquito nɛŋ31 ka24 ðɐi31      
62 thatch/roof nɛŋ31 ða:n31 ða:n31 = house    
90 to dig pa33      
80 to split word info pa35      
209 One Hundred word info pa35 ʔdɛu24 Chinese   L
13 back word info pai44 laŋ24      
19 shoulder paŋ42 ʔba35   1  
169 year pi24      
172 to climb word info pin24 a tree    
111 fish pja24      
134 thunder pja53      
5 to walk pja:i53      
187 they po31 tɛ24      
185 we word info po31 ðɐu31 exclusive    
137 to blow word info po35      
60 father po44      
189 who? word info pu42 lɐɨ31      
5 to walk pɐi24 to go    
57 husband pɐu35      
26 hair word info pən24      
99 feather pən24 nom33      
204 Eight word info pɛt35 Chinese   L
199 Three word info sa:m24 Chinese   L
200 Four word info si35 Chinese ; "s" is dental   L
198 Two word info soŋ24      
16 intestines sɐi53      
75 to die, be dead ta:i24   1  
126 lake tam31      
17 liver tap35      
154 short word info tin42 length    
95 to fall word info tok25      
14 belly toŋ42      
110 spider tu0 kwau24      
108 louse word info tu0 nɐn31      
102 rat tu0 va:u52      
107 worm (earthworm) tu0 ʔdiɛn24      
34 to cry tɐi53      
154 short word info tɐm35 height    
146 ash tɐu44      
24 head tɕau52      
180 far tɕɐi24      
98 egg tɕɐi35      
76 to live, be alive tɕɐu24      
179 near tɕɐɨ53      
162 old word info tɕɛ35      
160 painful, sick tɕɛt35 pain    
194 how? word info təŋ35 lɐɨ31      
178 that tɛ24      
184 he/she tɛ24      
28 to breathe tɛu25 ɕɨ24      
116 flower va24 Chinese   L
1 hand va35 fəŋ31   1  
165 bad, evil va:i33      
131 cloud word info vɨə53      
201 Five word info xa53 Chinese   L
92 to open, uncover xa:i24      
148 white xa:u24      
41 to bite xap33      
186 you xo44 tɛ24      
185 we word info xo44 ðɐu31 inclusive    
145 smoke word info xo:n31 fi31 fi31 = fire    
133 rain xwən24      
172 to climb word info xən53 a ladder    
150 yellow xɛn53      
53 person/human being xʊən31      
115 root za44 "z" is dental (originally with "bridge below" diacritic)    
155 long word info zɐi31 "z" is dental (originally with "bridge below" diacritic)    
61 house ða:n31      
122 water word info ðam42   1  
192 and ðiɐŋ31      
43 ear ðiə31      
105 tail ðiəŋ24      
20 to know, be knowledgeable ðo42 xɛ44      
202 Six word info ðok35 Chinese   L
129 moon ðoŋ33 ʔdiɛn4      
136 wind ðum31      
47 to yawn ðwau25 duɯ31      
73 to steal ðɐk33      
78 to cut, hack word info ðɐm42 to cut a tree    
97 bird ðɔk33   1  
6 road/path ðɔn24      
121 sand ðɛ35      
33 to laugh ðɛu24      
39 to cook word info ðʊŋ24      
207 Twenty word info ŋi33 ɕip33 Chinese   L
198 Two word info ŋi44 Chinese   L
168 day ŋo:ŋ31      
106 snake ŋɨə31      
65 rope ɕa33      
193 if ɕa42 nɐu31      
56 child ɕi31 la:n24      
46 to see ɕim24      
206 Ten word info ɕip33 Chinese   L
210 One Thousand word info ɕiɛŋ24 ʔdɛu24 Chinese   L
63 name ɕo44      
30 mouth ɕoŋ33 pa35      
144 to burn word info ɕut35      
124 sea ɕɐi44 Chinese   L
158 narrow ɕɛn31      
203 Seven word info ɕɛt35 Chinese   L
9 to swim ɕɛu44 ta44      
139 cold word info ɕɛŋ42      
170 when? word info ɕɨ31 lɐɨ31      
91 to buy ɕɨ42      
140 dry word info ɦɨ35      
118 grass ɲa24      
67 to sew word info ɲip33      
138 warm word info ʔaŋ24      
114 leaf ʔbaɨ24      
101 to fly ʔbin24      
128 sky ʔbən24      
156 thin word info ʔbɛŋ24      
135 lightning ʔdat35      
130 star ʔdau33 ʔdi35   1  
164 good ʔdi24      
149 red ʔdiŋ24      
127 woods/forest ʔdoŋ24      
120 stone ʔdɐk35 ðin24      
27 nose ʔdɐŋ24   1  
15 bone ʔdɔ35      
40 to drink ʔdɔt35      
197 One word info ʔdɛu24      
52 to stand ʔdʊn25      
197 One word info ʔit35 Chinese   L
173 at ʔju35      
35 to vomit ʔok44      
89 to hold word info ʔɐu24      
190 other ʔən35      
25 neck ʔɛu24 xo31      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: